-A +A

Schuldeisers waarmee notaris dient rekening te houden bij verdeling na beslag

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Plaats van uitspraak: Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 28/05/2004
A.R.: 
C020033F

De notaris die benoemd is om het proces-verbaal van rangregeling op te maken kan niet slechts rekening houden met de schuldeisers aan wie het beslag gemeen is geworden door de vermelding bepaald in artikel 1584 Ger. W., met de schuldeisers die een bewarend beslag op onroerend goed hebben laten overschrijven en met de schuldeisers die verzet hebben gedaan tegen de prijs ingevolge artikel 1642 van dat wetboek (1). (1) G. de Leval, 'L'ordre', in Rev.Not., 1981, p. 62 en 78.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
Uitgever: 
Intersentia
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.02.0033.F.-
AXA BANK BELGIUM, naamloze vennootschap,

tegen
1. FIDUCRE, naamloze vennootschap,

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 februari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.

II. Rechtspleging voor het Hof

III. Middelen

IV. Beslissing van het Hof

1. Eerste middel

1.2. De beide onderdelen samen

Overwegende dat artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek, in de toepasselijke versie ervan, bepaalt dat de schuldeisers die een uitvoerbare titel bezitten, na de overschrijving van het proces-verbaal van toewijzing en tot aan het verstrijken van de termijn voor het opmaken van het proces-verbaal van verdeling of van rangregeling, verzet kunnen doen tegen de prijs ;

Overwegende dat ingevolge artikel 1643 van dat wetboek, in de versie ervan die op het geschil van toepassing is, de benoemde notaris, bij het opmaken van het proces-verbaal van verdeling van de opbrengst van de verkoping of van regeling van de voorrechten en hypotheken, slechts rekening houdt met de schuldvorderingen die zijn opgesomd in artikel 1628, luidens hetwelk alleen de niet-betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, in aanmerking kunnen komen voor gehele of gedeeltelijke verdeling ten belope van de aldus verantwoorde bedragen ;

Overwegende dat die bepalingen betrekking hebben op verschillende zaken: enerzijds, het verzet tegen de prijs dat een schuldeiser die een uitvoerbare titel bezit binnen de in artikel 1642 bepaalde termijn kan doen, anderzijds, de schuldvorderingen die in aanmerking moeten worden genomen bij de verdeling van de opbrengst van een verkoping ; dat, betreffende die verdeling, de artikelen 1643 en 1628 bepalen dat de niet-betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, in aanmerking moeten worden genomen ;

Overwegende dat de beide onderdelen, die berusten op de bewering dat de notaris die benoemd is om het proces-verbaal van verdeling of van rangregeling op te maken slechts rekening kan houden met de schuldeisers aan wie het beslag gemeen is geworden door de vermelding bepaald in artikel 1584 van het Gerechtelijk Wetboek, met de schuldeisers die een bewarend beslag op onroerend goed hebben laten overschrijven en met de schuldeisers die verzet hebben gedaan tegen de prijs ingevolge artikel 1642 van dat wetboek, falen naar recht ;

2. Tweede middel

2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat dit onderdeel faalt naar recht ;

2.2. Tweede onderdeel

Overwegende dat het hof van beroep, aangezien het oordeelde dat "de niet-naleving van de termijn (van artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek) (...) (de tweede verweerster) het recht op de verdeling naar evenredigheid vermeld in de vereffeningsstaat van notaris O. niet kan ontzeggen" en dat "hoewel (de tweede verweerster) het bewarend beslag dat zij op 15 april 1988 had verkregen, niet heeft vernieuwd, die omstandigheid evenmin weerslag heeft op haar recht op de verdeling naar evenredigheid, aangezien zij een uitvoerende titel tegen (de vijfde verweerder) bezit", niet meer diende te antwoorden op de in dit onderdeel bedoelde conclusie van eiseres, die wegens die overwegingen doelloos was geworden ;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen ;

OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 25/10/2016 - 14:29
Laatst aangepast op: di, 25/10/2016 - 14:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.