-A +A

Samenhang in strafzaken - hoogste rechtscollege

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 24/04/2013

Wanneer voor de vaststelling van het misdrijf mensenhandel de toegang tot een bewoonde ruimte zonder toestemming van de bewoner is vereist, dient de onderzoeksrechter daartoe een bevel tot huiszoeking te verlenen.

Uit het feit dat de opsporing van misdrijven inzake mensenhandel tot de opdracht van de sociale inspecteurs behoort, volgt niet dat de politierechter ook voor die misdrijven een machtiging tot huisbezoek kan verlenen in de plaats van de onderzoeksrechter.

Het verlenen van een bevel tot huiszoeking behoort tot de algemene bevoegdheid van de onderzoeksrechter, in die zin dat hij gemachtigd is om die beschikking te verlenen voor alle misdaden of wanbedrijven die regelmatig bij hem worden aangebracht en waarvan de kennisneming tot zijn opdracht behoort. Dat geldt niet voor de rechter in de politierechtbank: die magistraat is alleen wettelijk bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot machtiging van een huisbezoek ten aanzien van misdrijven voor de opsporing waarvan de wet die bijzondere mogelijkheid bepaalt.

De uitbreiding van de rechtsmacht die voortvloeit uit de onsplitsbaarheid of de samenhang, heeft tot gevolg dat de kennisneming van het geheel van de misdrijven aan het hoogste rechtscollege wordt toegewezen of aan datgene waarvan de toegewezen bevoegdheden algemeen en niet bijzonder zijn.

Uit het feit dat er een gemeenrechtelijk misdrijf is gepleegd samen met een overtreding van de sociale wetgeving of van een willekeurige andere bijzondere wet die ook in de tussenkomst van de politierechter voorziet, volgt niet dat de machtigingsbevoegdheid van die magistraat, die door die wetgevingen specifiek bevoegd is verklaard voor alleen de daarin bedoelde misdrijven, wordt uitgebreid tot de gemeenrechtelijke misdrijven die samenhangen met de voormelde misdrijven of die daarvan onsplitsbaar zijn.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2013/14
Pagina: 
1013
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(H.M. e.a. / A.F. e.a.)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 november 2012.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 4 april 2013 een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 10 april 2013 heeft afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Middel
Beide onderdelen samen

Het arrest wordt verweten dat het de nietigheid niet aanneemt van het huisbezoek waartoe de politierechter op 30 juni 2008 toestemming heeft verleend met toepassing van artikel 4, 1°, laatste lid van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, zoals van kracht vóór de opheffing ervan bij wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek.

De eisers hebben voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerd en voeren thans voor het Hof aan dat, aangezien dat huisbezoek is verricht onder meer met het oog op het vaststellen van misdrijven als bepaald in de artikelen 433quinquies en volgende van het Strafwetboek, het aan de onderzoeksrechter en niet aan de politierechter stond om, met een bevel tot huiszoeking, de sociale inspecteurs toegang te verlenen tot bewoonde lokalen waar de op te sporen strafbare feiten konden worden aangetroffen.

Krachtens artikel 81 vreemdelingenwet verzamelen de officieren van gerechtelijke politie, de sociale inspecteurs en de overige in het artikel bedoelde ambtenaren de bewijzen van misdrijven tegen deze wet en tegen de artikelen 433quinquies en volgende van het Strafwetboek.

Daaruit volgt dat wanneer voor de vaststelling van het misdrijf mensenhandel de toegang tot een bewoonde ruimte zonder toestemming van de bewoner is vereist, het aan de onderzoeksrechter staat om daartoe een bevel tot huiszoeking te verlenen.

Uit het feit dat de opsporing van misdrijven inzake mensenhandel tot de opdracht van de sociale inspecteurs behoort, volgt niet dat de politierechter ook voor die misdrijven een machtiging tot huisbezoek kan verlenen in de plaats van de onderzoeksrechter.

Noch artikel 4, § 1, noch artikel 10ter van de wet van 16 november 1972, als gewijzigd bij de wetten van 1 juni 1993 en 20 juli 2006, wijken af van artikel 81 vreemdelingenwet, dat voor het bewijs van de misdrijven mensenhandel en mensensmokkel uitdrukkelijk verwijst naar de vormvoorschriften van het Wetboek van Strafvordering en niet naar die van de wet van 16 november 1972.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de machtiging om de door de eisers bewoonde hotelkamers, suites en appartementen te doorzoeken, door de politierechter was verleend voor feiten die, zoals de speurders ze aan die magistraat hebben beschreven, konden worden omschreven als onder meer mensenhandel, onmenselijke of vernederende behandeling, tewerkstelling van buitenlandse werknemers die niet in het Koninkrijk zijn toegelaten of die er niet langer dan drie maanden mogen verblijven, verzuim van onmiddellijke aangifte van de werknemers bij de instelling die met de inning van de sociale bijlagen is belast, niet-verzekering tegen arbeidsongevallen, niet-betaling van loon, gebrek aan een individuele rekening, niet-inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en niet-toezending aan die dienst van de verklaring tot staving van het bedrag van de verschuldigde bijdragen.

Het huisbezoek had dus de vaststelling van gemeenrechtelijke en sociaalrechtelijke misdrijven tot doel. De door het middel opgeworpen vraag is bijgevolg welke van beide procedures, het bevel van de onderzoeksrechter dan wel de machtiging van de politierechter, van toepassing is voor de vaststelling van misdrijven die zowel tot de eerste als tot de tweede categorie behoren.

Het verlenen van een bevel tot huiszoeking behoort tot de algemene bevoegdheid van de onderzoeksrechter, in die zin dat hij gemachtigd is om die beschikking te verlenen voor alle misdaden of wanbedrijven die regelmatig bij hem worden aangebracht en waarvan de kennisneming tot zijn opdracht behoort. Dat geldt niet voor de rechter in de politierechtbank: die magistraat is alleen wettelijk bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot machtiging van een huisbezoek ten aanzien van misdrijven voor de opsporing waarvan de wet die bijzondere mogelijkheid bepaalt.

De uitbreiding van de rechtsmacht die voortvloeit uit de onsplitsbaarheid of de samenhang, heeft tot gevolg dat de kennisneming van het geheel van de misdrijven aan het hoogste rechtscollege wordt toegewezen of aan datgene waarvan de toegewezen bevoegdheden algemeen en niet bijzonder zijn.

Uit het feit dat er een gemeenrechtelijk misdrijf is gepleegd samen met een overtreding van de sociale wetgeving of van een willekeurige andere bijzondere wet die ook in de tussenkomst van de politierechter voorziet, volgt niet dat de machtigingsbevoegdheid van die magistraat, die door die wetgevingen specifiek bevoegd is verklaard voor alleen de daarin bedoelde misdrijven, wordt uitgebreid tot de gemeenrechtelijke misdrijven die samenhangen met de voormelde misdrijven of die daarvan onsplitsbaar zijn.

De door het middel aangeklaagde onwettigheid betreft geen huisbezoek zonder bevel maar een huisbezoek met toestemming van een rechter die daartoe bij wet niet is gemachtigd.

De door de eisers terecht aangeklaagde onregelmatigheid is substantieel omdat ze raakt aan de organisatie van de hoven en rechtbanken met betrekking tot de verdeling van hun respectieve bevoegdheden en behoort niet tot de onregelmatigheden die de rechter kan weigeren te bestraffen op grond dat geen enkele tekst ze met nietigheid bestraft, het bewijs betrouwbaar blijft of de aanwending ervan de eerlijke behandeling van de zaak niet in het gedrang brengt.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing om de huiszoeking als regelmatig te beschouwen niet naar recht, evenmin als hun beslissing dat de huiszoeking, al zou ze onregelmatig zijn, niet nietig hoeft te worden verklaard.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.


Conclusions de l'avocat général Vandermeersch

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen à l'appui de leur pourvoi dans un mémoire reçu le 28 janvier 2013.

Les défendeurs ont déposé un mémoire en réponse le 21 mars 2013.

A. Les antécédents de la cause
Les demanderesses, qui sont des princesses de la famille A. des Emirats arabes unis, ont occupé, lors de leur séjour en Belgique en 2008, le quatrième étage de l'hôtel Conrad, sis à 1050 Bruxelles, avenue Louise n° 7. Le demandeur, chargé des relations publiques de la famille, accompagnait les demanderesses.

Plusieurs défenderesses faisaient partie du personnel au service des demanderesses. A la suite de la plainte déposée par l'une d'elles, l'auditorat du travail de Bruxelles a ouvert une information préliminaire en juin 2008 et a fait procéder à l'audition des défenderesses A.F. et P.G.P.

Par apostille du 30 juin 2008, l'auditeur du travail a chargé l'inspection sociale des suites d'enquête et lui a demandé notamment de procéder à un contrôle du quatrième étage de l'hôtel Conrad avec l'appui de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles, muni d'une autorisation de visite domiciliaire.

Le 30 juin 2008, l'inspection sociale a introduit auprès du juge au tribunal de police de Bruxelles une demande d'autorisation motivée de visiter les lieux sis à 1050 Bruxelles, avenue Louise n° 71, Hôtel Conrad, 4ème étage, en application de l'article 4, § 1er, 1°, dernier alinéa, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. La demande spécifiait que l'enquête se situait dans le cadre des législations suivantes:

la sécurité sociale des travailleurs (loi du 27 juin 1969 et A.R. du 28 novembre 1969);
la déclaration immédiate de l'emploi (A.R. du 5 novembre 2002);
la tenue des documents sociaux (A.R. n° 5 du 23 octobre 1978);
les vacances annuelles des travailleurs (A.R. du 28 juin 1971);
les accidents du travail (loi du 10 avril 1971);
les allocations familiales des travailleurs salariés (A.R. du 19 décembre 1939);
l'assurance maladie-invalidité obligatoire (loi du 9 août 1963);
l'occupation des travailleurs de nationalité étrangère (loi du 30 avril 1999);
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (loi du 15 décembre 1980);
la lutte contre la traite des êtres humains (loi du 10 août 2005).
Par décision du 30 juin 2008, faisant droit à cette demande, le juge au tribunal de police de Bruxelles a délivré à l'inspection sociale une autorisation “à effectuer, dans les limites de leur compétence légale, des recherches et perquisitions dans les bâtiments ou enclos de particuliers situés Hôtel Conrad, les chambres, suites et appartements situés au 4ème étage, à 1050 Bruxelles, avenue Louise 71”.

La visite domiciliaire a été exécutée le 1er juillet 2008 et a donné lieu à des constatations et à des auditions reprises au procès-verbal PJ/09/212700/289 de l'inspecteur social Bruno Deville.

A la suite de ces devoirs, l'auditeur du travail a mis l'affaire à l'instruction du chef de traite des êtres humains (art. 77bis de la loi du 15 décembre 1980, art. 433quinquies, 433sexies et 433septies du Code pénal).

Par ordonnance du 17 avril 2012, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé les demanderesses du chef des préventions de traite des êtres humains (prévention A), de traitements inhumains et dégradants (prévention C), d'occupation de main d'œuvre étrangère sans permis de séjour ni permis de travail (prévention G), d'absence de déclaration immédiate d'emploi DIMONA (prévention H), d'absence d'assurance contre les accidents du travail (prévention I), de non-paiement de rémunération (prévention J), d'absence de compte individuel (prévention K), d'absence de déclaration ONSS (prévention L) et d'absence de versement du précompte professionnel (prévention M).

L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance.

B. Examen du pourvoi
Le moyen, en ses deux branches, fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas déclarer la nullité de la visite domiciliaire autorisée le 30 juin 2008 par le juge de police en application de l'article 4, § 1er, 1°, dernier alinéa, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, telle qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social.

Les demandeurs soutiennent que, dès lors que ladite visite domiciliaire avait été effectuée notamment en vue de constater l'existence d'infractions aux articles 433quinquies et suivants du Code pénal, il appartenait au juge d'instruction, et non au juge de police, d'autoriser, par un mandat de perquisition, l'accès des inspecteurs sociaux aux locaux habités susceptibles d'abriter les actes délictueux à rechercher.

A l'appui de cette thèse, les demandeurs invoquent l'article 81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, aux termes duquel les officiers de police judiciaire, inspecteurs sociaux et autres agents visés par cette disposition rassemblent les preuves des infractions à ladite loi ainsi qu'aux articles 433quinquies et suivants du Code pénal, en suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle.

Ils en déduisent que la traite des êtres humains est un délit dont la constatation, lorsqu'elle requiert la pénétration dans un lieu habité sans le consentement de l'occupant, suppose la délivrance d'un mandat de perquisition par le juge d'instruction.

En vertu du droit commun de la procédure pénale tel qu'il résulte des dispositions du Code d'instruction criminelle, la délivrance d'un mandat de perquisition ressortit à la compétence générale du juge d'instruction, en ce sens qu'il est habilité à délivrer cette ordonnance pour tout crime ou délit dont il est régulièrement saisi et dont la connaissance entre dans ses attributions.

Toutefois, des lois particulières peuvent prévoir, à certaines conditions ou moyennant certaines autorisations, la possibilité pour les fonctionnaires de police ou certains d'entre eux ou d'autres fonctionnaires de pénétrer dans certains lieux couverts normalement par le principe de l'inviolabilité du domicile (H.-.D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, la Charte, 2010, pp. 401-404).

Ainsi, au-delà du cadre général qui régit les perquisitions aux termes du Code d'instruction criminelle, le législateur a adopté de manière ponctuelle des dispositions soumettant à un régime particulier les visites domiciliaires exécutées dans le contexte de la recherche des indices et preuves relatifs à certaines infractions, le cas échéant, à l'intervention de services administratifs (F. Lugentz, “Les perquisitions en matière économique et financière”, Dr. pén. entr., 2009, p. 28).

C'est dans un tel cadre qu'en matière de droit pénal social, la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, loi applicable au moment de la visite domiciliaire litigieuse, prévoyait un régime dérogatoire du droit commun.

Ainsi, l'article 4, § 1er, 1°, 1er alinéa, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail stipulait que les inspecteurs sociaux, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, pouvaient dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui étaient soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils pouvaient avoir un motif raisonnable de supposer que travaillaient des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exerçaient la surveillance; le second alinéa de cette disposition précisait toutefois que dans les locaux habités, ils ne pouvaient pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police (l'article 24 du Code pénal social adopte ce même régime dérogatoire mais prévoit dorénavant la compétence du juge d'instruction, et non plus celle du juge de police, pour délivrer l'autorisation pour la pénétration dans les lieux habités (voy. M. De Rue, “Le Code pénal social”, Dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 33-34; A. Mortier, “L'accès des inspecteurs sociaux aux lieux de travail et aux espaces habités”, Rev. dr. pén. crim., pp. 117-148]). Ainsi, ce magistrat était compétent pour délivrer une demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire à l'égard des infractions pour la recherche desquelles la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail prévoyait cette forme particulière de procéder.

Dès lors que la loi du 16 novembre 1972 a pour objet de déterminer les attributions des inspecteurs sociaux (art. 1er), l'étendue des pouvoirs du juge de police pour délivrer une telle autorisation est balisée par les compétences mêmes des inspecteurs sociaux (“dans l'exercice de leur mission”).

Or, il résulte de l'article 81, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 10ter de la loi du 16 novembre 1972 (M.B., 28 juillet 2006; cette disposition est entrée en vigueur le 7 août 2006), que les missions des inspecteurs sociaux englobent non seulement la recherche et la constatation des infractions visées dans les législations dont ils sont chargés de la surveillance mais également les infractions visées par les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et les articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (F. Kefer, Précis de droit pénal social, Limal, Anthémis, 2008, pp. 276-277).

Lors de l'examen de l'article 262 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses qui a introduit l'article 10ter précité, il a été confirmé que les inspecteurs sociaux étaient compétents “pour les infractions visées par les législations dont ils sont chargés de la surveillance ainsi que les infractions relatives à la traite et au trafic des êtres humains visées aux articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers” (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2518/001, p. 165). Aux yeux du législateur, il fallait adapter les compétences des services d'inspection sociale avec l'objectif d'adopter une meilleure approche de la fraude sociale, qui revêt de plus en plus un caractère organisé international, et, en particulier, des détachements illégaux, des recours abusifs à la main d'œuvre étrangère (illégale) et des constructions douteuses (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2518/028, pp. 22-23). Il s'agissait de fournir les instruments efficaces de lutte contre la fraude sociale à grande échelle (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2518/028, pp. 38-40).

Comme la traite et le trafic des êtres humains concernent le travail clandestin, la mise au travail dans des conditions contraires à la dignité et l'exploitation du travail d'autrui, la doctrine examine, de façon logique, ces incriminations également dans le cadre du droit pénal social (voy. F. Lagasse et M. Palumbo, Manuel de droit pénal social, Bruxelles, Larcier, 2011, 2ème éd., pp. 242 à 251; F. Kurz, “Lutte contre le travail forcé, l'exploitation économique et la traite des êtres humains: des concepts légaux à l'application judiciaire”, Chr. D. S., 2008, pp. 317-330; C.-E. Clesse et G.-F. Raneri, La doctrine juridictionnelle du droit pénal social, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 860 à 948 et notamment la mercuriale du procureur général Ladrière du 1er septembre 2003, intitulée “De l'abolition de l'esclavage en passant par le droit pénal social à la traite des êtres humains” (pp. 883 et s.)).

Dès lors que la recherche et la constatation de la traite des êtres humains rentrent dans les missions des inspecteurs sociaux, le juge de police pouvait exercer les attributions qui lui sont reconnues par l'article 4, § 1er, 1°, 1er alinéa, de la loi du 16 novembre 1972 non seulement en ce qui concerne les infractions de droit pénal social sensu stricto mais aussi pour les infractions de traite des êtres humains (art. 433quinquies à 433octies C. pén.) et de trafic des êtres humains (art. 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980).

Il ressort des pièces de la procédure que l'autorisation de visiter les chambres d'hôtel, suites et appartements occupés par les demandeurs, a été délivrée par le juge au tribunal de police pour des faits qui, suivant le demandeur de l'inspecteur social, étaient qualifiés notamment de traite des êtres humains, d'occupation de main d'œuvre étrangère non admise ou non autorisée à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, absence de déclaration immédiate des travailleurs à l'institution chargée de la perception des cotisations sociales, absence d'assurance contre les accidents du travail, de non-paiement de rémunération, d'absence de compte individuel, de défaut d'immatriculation à l'Office national de sécurité sociale et d'envoi à cet office de la déclaration justificative du montant des cotisations dues.

La visite domiciliaire avait donc pour objet de constater des infractions qui relevaient de la compétence des inspecteurs sociaux et, partant, du juge de police.

Dès lors, le moyen ne me paraît pas fondé.

Si, d'aventure, la Cour devait estimer que l'article 81, alinéa 2, de la loi de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers devait faire obstacle à l'application du régime prévu par l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail - mais, comme je l'ai exposé, je ne vois pas en quoi ledit article 81, qui relève également d'une loi particulière, pourrait justifier l'écartement du dispositif dérogatoire instauré par la loi du 16 novembre 1972 - et que seul le juge d'instruction était compétent pour délivrer un mandat de perquisition pour les faits de traite d'êtres humains, encore faudrait-il, à mon sens, considérer que l'autorisation délivrée par le juge de police était valable pour la constatation des infractions de droit pénal social sensu stricto.

En effet, la Cour a considéré que lorsque les enquêteurs franchissent les limites d'un mandat de perquisition lors de son exécution, seules les constatations et saisies non visées par le mandat de perquisition sont irrégulières, et non les constatations et saisies visées par ledit mandat (Cass., 13 janvier 2009, R.G. P.08.1456.N, Pas., 2009, n° 25, N.C., 2009, p. 383). De même, la Cour a admis l'effet relatif de la nullité d'une perquisition pour cause d'incompétence ratione personae en jugeant que lorsque des perquisitions avaient été ordonnées en violation de règles relatives à l'immunité parlementaire, ces actes n'étaient entachés de nullité qu'à l'égard du parlementaire (Cass., 30 septembre 1992, R.G. 248, Pas., 1992, n° 638).

Dès lors, l'irrégularité éventuelle de l'autorisation en ce qui concerne l'infraction de traite des êtres humains me paraît sans incidence sur les poursuites du chef des autres infractions de droit pénal social.

Enfin, il reste à examiner si, comme le font les juges d'appel, il n'y a pas lieu d'appliquer les critères du test dit “Antigoon” à l'irrégularité éventuelle résultant de l'incompétence du juge de police en ce qui concerne l'infraction de traite des êtres humains.

A cet égard, J. de Codt distingue, parmi les violations de formalités substantielles, celles qui touchent à l'organisation des cours et tribunaux, au sens large, et celles qui n'y touchent pas. Les premières devraient nécessairement être sanctionnées de nullité (tel serait le cas, par exemple, pour un acte accompli par un magistrat instructeur en dépassement de sa saisine ou en violation des règles relatives à l'immunité parlementaire), tandis que pour les secondes, la sanction ne serait pas automatique mais dépendrait du contexte de la violation, de son objet et de son incidence sur le droit à un procès équitable (J. De Codt, “Preuve pénale et nullités”, Rev. dr. pén. crim., 2009, pp. 642-648).

Toutefois, une telle position risque de déboucher sur une situation paradoxale en matière de perquisitions: une visite domiciliaire illégale parce que réalisée par des inspecteurs sociaux sans le mandat ou l'autorisation d'un juge, pourrait être “sauvée” par la jurisprudence dite “Antigoon” (voy., en ce sens, Cass., 4 décembre 2007, R.G. P.07.1302.N, Pas., 2007, n° 613; F. Lugentz, “Les perquisitions en matière économique et financière”, Dr. pén. entr., 2009, pp. 236 à 239; A. Mortier, “L'accès des inspecteurs sociaux aux lieux de travail et aux espaces habités”, Rev. dr. pén. crim., pp. 141-142) tandis qu'une perquisition ordonnée ou autorisée par un juge, mais irrégulière parce que ce juge s'avèrerait incompétent, serait irrémédiablement inadmissible.

Je me demande s'il n'est pas plutôt préférable d'affiner la jurisprudence dite “Antigoon” en élevant au rang de critère autonome le sous-critère d'irrégularité inexcusable retenu par la Cour dans son arrêt du 23 septembre 2008 (Cass., 23 septembre 2008, P.08.0519.N, T. Strafr., 2009, p. 151, note F. Schuermans, “Antigoon geen vrijgeleide voor onbehoorlijke politieoptreden: trekt cassatie de teugels aan?”. Il s'agissait, en l'espèce, d'une visite domiciliaire effectuée dans des lieux donnés en location et pour laquelle c'était le consentement du propriétaire - et non du locataire - qui avait été donné): dans cet arrêt, la Cour a considéré que le juge pouvait légalement exclure les preuves provenant d'une perquisition irrégulière lorsque l'irrégularité était inexcusable. Ce critère de l'illégalité inexcusable prend, à mon sens, également davantage en compte l'exigence constitutionnelle de la légalité des poursuites (art. 12 de la Constitution). Dans un arrêt plus récent, la Cour me paraît également avoir été au-delà du seul critère - au demeurant fort général - de l'atteinte au droit à un procès équitable en relevant les critères suivants d'exclusion de la preuve irrégulière: la fiabilité de la preuve est compromise par l'illégalité dénoncée, celle-ci compromet une valeur supérieure à l'efficacité de la justice pénale ou porte atteinte à un droit protégé par la norme transgressée, les droits de la défense ont été vidés de leur substance à la suite de l'irrégularité, l'irrégularité est intentionnelle ou relève d'une erreur inexcusable ou encore l'irrégularité est plus grave que l'infraction qu'elle prouve (Cass., 26 janvier 2011, R.G. P.10.1321.F, Pas., 2011, n° 74).

En l'espèce, il me semble que, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public (pp. 7 à 9), les juges d'appel ont constaté que la preuve, fût-elle irrégulière, pouvait être admise au regard des critères précités.

Partant, les juges d'appel me paraissent avoir légalement justifié leur décision de tenir la visite domiciliaire pour régulière ou, à tout le moins, leur décision qu'à la supposer irrégulière, elle n'encourrait pas la censure.

Le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été respectées et la décision me paraît conforme à la loi.

Je conclus au rejet du pourvoi.

 

 

 

Noot: 

Vereecke, V., « “Het Hof van Cassatie verfijnt verder de Antigoon-doctrine” », R.A.B.G., 2013/14, p. 1022-1027

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 05/07/2017 - 18:58
Laatst aangepast op: wo, 05/07/2017 - 19:02

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.