-A +A

Redelijke termijn in het administratief recht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
don, 07/03/2013
A.R.: 
225.367

Door te beslissen dat de gewestelijke entiteit haar bevoegdheid tot straffen heeft verloren omdat de redelijke termijn werd overschreden en verweerder belang heeft bij een vernietiging van de door hem bestreden beslissing wegens schending van de redelijke termijn, heeft het Milieuhandhavingscollege de redelijketermijneis inzake het opleggen van sancties te ruim toegepast.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2013 - 2014
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

Vlaams Gewest t/ E.V.

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 10 april 2013, strekt tot de cassatie van het arrest van het Milieuhandhavingscollege van 7 maart 2013 waarbij de beslissing van de gewestelijke entiteit van 13 juni 2012, houdende het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete aan E.V. wegens het vangen en onder zich houden van beschermde vogels en het bezit van verboden vangtuigen, wordt vernietigd.

...

V. Onderzoek van de middelen

Tweede middel

...

Beoordeling

9. Luidens art. 16.4.30 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna: milieubeleidsdecreet) vervalt de bevoegdheid tot het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete vijf jaar na de vaststelling van het milieumisdrijf.

Zoals in het bestreden arrest terecht wordt overwogen, bestaat de strekking van deze bepaling erin dat zij, per analogie met de verjaringstermijnen voor strafbare feiten die gelden in de strafrechtspleging, de bevoegdheid tot het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete begrenst in de tijd tot vijf jaar na de vaststelling van het milieumisdrijf.

Uit art. 16.4.30 van het milieubeleidsdecreet volgt dat de overheid slechts vijf jaar na de vaststelling van het milieumisdrijf de bevoegdheid tot bestraffing verliest. Het louter overschrijden van de redelijke termijn brengt in beginsel geen bevoegdheidsverlies voor de gewestelijke entiteit mee.

De termijn van 180 dagen na de kennisgeving bepaald in art. 16.4.37, eerste lid van het milieubeleidsdecreet is niet voorgeschreven op straffe van verval. Ook de overschrijding van deze termijn heeft niet tot gevolg dat de gewestelijke entiteit de bevoegdheid verliest om alsnog een geldboete op te leggen.

De gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn moeten in concreto worden beoordeeld, zowel uit het oogpunt van de bewijslevering als van de opportuniteit van het opleggen van de sanctie.

Wanneer door het overschrijden van de redelijke termijn de bewijzen zijn teloorgegaan, kan de rechter om die reden beslissen geen geldboete op te leggen. Wanneer de overschrijding van de redelijke termijn geen invloed heeft gehad op het bewijsmateriaal, kan, om de kwalijke gevolgen van de duur van de procedure te temperen, de sanctie worden gemilderd.

Door te beslissen dat de gewestelijke entiteit haar bevoegdheid tot straffen heeft verloren omdat de redelijke termijn werd overschreden en verweerder belang heeft bij een vernietiging van de door hem bestreden beslissing wegens schending van de redelijke termijn, heeft het Milieuhandhavingscollege het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur betreffende de redelijketermijneis inzake het opleggen van sancties te ruim toegepast.

Het tweede middel is gegrond.

...

 

 

Noot: 

E. Van Dooren De accijnsrechtelijk geldboete na het vernietigingsarrest van 30 oktober 2008, RABG 2014/1, 24

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 11/06/2014 - 17:57
Laatst aangepast op: wo, 11/06/2014 - 18:05

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.