-A +A

Rechtsbeginsel schijnmandaat en goede trouw

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 22/02/2018
A.R.: 
C.17.0302.N

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de leer van het schijnmandaat en van de goede trouw.Een persoon kan gebonden zijn door de rechtshandeling gesteld door een onbevoegde vertegenwoordiger indien de schijn van een toereikende bevoegdheid hem is toe te rekenen en de derde deze schijn in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze voor werkelijk mocht aannemen.

De schijn is hem toerekenbaar indien de onbevoegd vertegenwoordigde uit vrije wil, door zijn verklaring of zijn gedraging, die niet hoeft onrechtmatig te zijn, er-toe heeft bijgedragen de schijn te wekken of in stand te houden

Publicatie
tijdschrift: 
juridat

Nr. C.17.0302.N

THE ONE LIFE COMPANY nv, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te L-8308 Capellen (Luxemburg), Parc d'activités de Capellen 38,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefebvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480/9, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. B.G., 2. B.G., 3. B.V.4. C.D.5. L.D.6. P.D.7. P.D.8. M.D.9. P.L.10. C.L.,11. M.H.12. M.R.13. E.R.14. Y.C.15. D.V.16. L.S.17. C.D.18. R.V.19. P.V.

verweerders,

in aanwezigheid van

CRELAN nv, met zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 251,

in gemeenverklaring opgeroepen partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 7 april 2016.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel in zijn geheel

1. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de leer van het schijnmandaat en van de goede trouw.In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.Eerste onderdeelEerste subonderdeel2. Een persoon kan gebonden zijn door de rechtshandeling gesteld door een onbevoegde vertegenwoordiger indien de schijn van een toereikende bevoegdheid hem is toe te rekenen en de derde deze schijn in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze voor werkelijk mocht aannemen.

De schijn is hem toerekenbaar indien de onbevoegd vertegenwoordigde uit vrije wil, door zijn verklaring of zijn gedraging, die niet hoeft onrechtmatig te zijn, er-toe heeft bijgedragen de schijn te wekken of in stand te houden

3. Krachtens artikel 4, § 1, Wet Landverzekeringsovereenkomst, zoals hier van toepassing, verbindt het verzekeringsvoorstel noch de kandidaat-verzekeringnemer, noch de verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 4, § 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, zoals hier van toe-passing, bepaalt dat bij een voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag de overeenkomst tot stand komt bij de ondertekening van deze stukken door de ver-zekeringnemer.

4. Deze wetsbepalingen staan niet eraan in de weg dat het gebruik van een ver-zekeringsvoorstel dat de verzekeringsmakelaar door de kandidaat-verzekeringnemer laat invullen, de schijn kan doen ontstaan dat de makelaar de verzekeraar vertegenwoordigt.

Het subonderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Tweede subonderdeel

5. Krachtens artikel 1, 6°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verze-kerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, zoals hier van toepassing, is de verzekeringsmakelaar de verzekerings- of herverzeke-ringstussenpersoon die verzekeringnemers en verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn.

6. Deze wetsbepaling volgens dewelke de verzekeringsmakelaar niet gebonden is aan een welbepaalde verzekeraar, staat niet eraan in de weg dat hij de schijn kan doen ontstaan dat hij een verzekeraar vertegenwoordigt.

Het subonderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 2545,53 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer,  en in openbare rechtszitting van 22 februari 2018 uitgesproken 

 

Noot: 

Nick Portugaels, Het onbestaande rechtsbeginsel van het schijnmandaat en de goede trouw, De juristenkrant, 30 mei 2018, 4

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 02/07/2018 - 15:01
Laatst aangepast op: ma, 02/07/2018 - 15:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.