-A +A

Rechtbank kan geen uitstel van tenuitvoerlegging van fiscale verlenen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
din, 09/12/2014

De rechter aan wie in het kader van het fiscale verhaal gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, moet de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het intern recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang.

De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.

Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.

De door de administratie opgelegde boeten zijn evenredig met de begane inbreuk en konden in redelijkheid worden opgelegd. De reeds aanzienlijk herleide proportionele boete en de boete wegens niet tijdig indienen van de btw-aangifte zijn passend om de appellante ertoe aan te zetten de fiscale wetgeving te eerbiedigen en haar verplichtingen inzake btw in de toekomst na te leven.

De boeten in kwestie zijn verschuldigd zonder dat zou moeten komen vast te staan dat de appellante te kwader trouw was. Ook de miskenning van fiscale verplichtingen zonder kwade trouw moet vermeden worden en bestreden worden, ook preventief.

Uitstel van betaling van de fiscale boete in de betekenis zoals uitgedrukt in het artikel 1244 BW kan door de rechtbank niet worden verleend omdat terrzake de rechtbanken geen bevoegdheid hebben om dergelijk uitstel van betaling toe te staan, en enkel de rekenplichtige ontvanger die mogelijkheid heeft.

In zoverre een dergelijke vraag zou begrepen worden als een verzoek om uitstel verzoekt in de betekenis die eraan gegeven wordt in strafzaken, nl. uitstel van straf, kan hierop niet op positieve wijze worden ingegaan.

Het verlenen van uitstel voor een boete in de huidige stand van de wetgeving zou neerkomen op een definitieve kwijtschelding van de boeten, nu de wet voor dergelijke boeten niet voorziet in een regeling van de voorwaarden waaronder het uitstel kan of moet ingetrokken worden en ook niet voorziet in een instantie die over dergelijke intrekking zou moeten beslissen. Indien het hof zelf in dergelijke regeling zou voorzien, zou het hof wetgevend handelen en het principe van de scheiding der machten miskennen. Er kan dan ook in de huidige stand van de wetgeving geen uitstel voor de administratieve boeten worden verleend, terwijl het aan de bevoegde wetgever desgevallend zal behoren om een dergelijke regeling uit te werken met betrekking tot dergelijke boeten.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2015/10
Pagina: 
743
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(A. BVBA / Belgische Staat)

(…)

2.
De appellante verzoekt om kwijtschelding van de opgelegde administratieve boete omdat zij te goeder trouw is.

Aan de appellante werden twee boeten opgelegd:

een proportionele geldboete van 10% wegens het niet-tijdig betalen van de btw, hetzij 234 EUR;
een geldboete van 50 EUR wegens het niet tijdig indienen van de aangifte.
De opgelegde boeten zijn te beschouwen als een strafsanctie in de zin van het artikel 6 EVRM. Zij strekken ertoe op algemene wijze elke belastingplichtige ertoe aan te zetten de fiscale wetgeving correct toe te passen om zowel de belastingverhoging te vermijden als om de onjuiste toepassing van de fiscale wetgeving te bestraffen en herhaling van inbreuken te voorkomen.

De rechter aan wie in het kader van het fiscale verhaal gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, moet de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het intern recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen. Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang. De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie. Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen (vglo.m. met Cass. 17 mei 2013, rolnr. F.11.0155.N, jure.juridat.just.fgov.be).

De door de administratie opgelegde boeten zijn evenredig met de begane inbreuk en konden in redelijkheid worden opgelegd. De reeds aanzienlijk herleide proportionele boete en de boete wegens niet tijdig indienen van de btw-aangifte zijn passend om de appellante ertoe aan te zetten de fiscale wetgeving te eerbiedigen en haar verplichtingen inzake btw in de toekomst na te leven.

De boeten in kwestie zijn verschuldigd zonder dat zou moeten komen vast te staan dat de appellante te kwader trouw was. Ook de miskenning van fiscale verplichtingen zonder kwade trouw moet vermeden worden en bestreden worden, ook preventief.

3.
De appellante verzoekt in de meest ondergeschikte orde om uitstel van betaling van de boeten om reden van de waarborging van de continuïteit van de appellante.

In zoverre de appellante hiermee verzoekt om uitstel van betaling in de betekenis zoals uitgedrukt in het artikel 1244 BW moet worden opgemerkt dat het hof van beroep geen bevoegdheid heeft om dergelijk uitstel van betaling toe te staan, en enkel de rekenplichtige ontvanger die mogelijkheid heeft (vgl. met Cass. 24 april 2008, Pas. 2008, nr. 251, p. 999).

In zoverre de appellante hiermee om uitstel verzoekt in de betekenis die eraan gegeven wordt in strafzaken, nl. uitstel van straf, kan hierop niet op positieve wijze worden ingegaan.

Het verlenen van uitstel voor een boete in de huidige stand van de wetgeving zou neerkomen op een definitieve kwijtschelding van de boeten, nu de wet voor dergelijke boeten niet voorziet in een regeling van de voorwaarden waaronder het uitstel kan of moet ingetrokken worden en ook niet voorziet in een instantie die over dergelijke intrekking zou moeten beslissen. Indien het hof zelf in dergelijke regeling zou voorzien, zou het hof wetgevend handelen en het principe van de scheiding der machten miskennen. Er kan dan ook in de huidige stand van de wetgeving geen uitstel voor de administratieve boeten worden verleend, terwijl het aan de bevoegde wetgever desgevallend zal behoren om een dergelijke regeling uit te werken met betrekking tot dergelijke boeten.

OP DEZE GRONDEN

HET HOF,

rechtdoende op tegenspraak,

(…)

 

Noot: 

Vanden branden, J., « Wetgever laat na regeling uit te werken voor uitstel van sancties », R.A.B.G., 2015/10, p. 745-748

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 09/07/2017 - 12:41
Laatst aangepast op: zo, 09/07/2017 - 12:41

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.