-A +A

Recht op ereloon van de vervangen deskundige

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg Burgerlijke rechtbank
Plaats van uitspraak: Turnhout
Datum van de uitspraak: 
vri, 21/11/2014

kortgeding

Deze uitspraak beantwoordt niet de vraag in hoeverre een deskundige aanspraak kan maken op ereloon voor een onbruikbare of foutieve expertise. De elementen van het vonnis geven wel een aanzet in het debat.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
631
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV A.J. t/ NV B.P.

Vorderingen en standpunten van partijen en deskundige

1. In conclusies verzoekt deskundige S. de vergoeding van zijn kostenstaat.

2. In syntheseconclusies verzoekt NV A.J.:

– akte te nemen van de staat van kosten en erelonen van gerechtsdeskundige S. van 22 september 2014, alsook dat NV A.J. zich wat de begroting daarvan gedraagt naar de wijsheid van de rechtbank;

– voor recht te zeggen dat aan het openstaande saldo, door gerechtsdeskundige S. begroot op 16.384,27 euro, inclusief BTW, voor de ene helft voldaan dient te worden door NV A.J. en voor de andere helft door de heer H.P.;

...

3. In conclusies verzoekt NV B.P. de heer S. te veroordelen tot terugbetaling aan NV B.P. de som van 5.852,77 euro.

4. In conclusies verzoekt H.P.:

– te zeggen voor recht dat aan de heer S. geen ereloon kan worden toegekend;

– enige vorderingen t.a.v. de heer H.P. af te wijzen als ongegrond;

– deskundige S. te veroordelen tot terugbetaling van reeds uitbetaalde sommen, in ieder geval terugbetaling van de door NV B.P. uitbetaalde som van 5.852,77 euro;

...

Beoordeling

1. De door deskundige S. opgestelde kosten- en ereloonstaat bedraagt in totaal 53.332,00 euro, exclusief BTW (64.531,72 euro inclusief BTW), waarvan 35.970 euro voor eigen prestaties (327 uur aan 110 euro per uur).

De deskundige is van oordeel dat er geen sprake is van een termijnoverschrijding, rekening houdend met de hem verleende termijnverlengingen. Het tijdsverloop sedert zijn aanstelling is volgens de deskundige toe te schrijven aan de aanvankelijk gevolgde “alternatieve methode” waarmee partijen zich tot maart 2013 akkoord hadden verklaard en de allesbehalve constructieve houding van de vrijwillig tussenkomende partij sedertdien.

De vrijwillig tussenkomende partij is van oordeel – onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 3 september 2014 – dat de resultaten van de werkzaamheden van deskundige S. totaal onbruikbaar zijn, waardoor geen ereloon verschuldigd is aan de heer S. en reeds betaalde provisies dienen terugbetaald te worden.

2. Dat de aan de deskundige verleende opdracht omvangrijk was, was van meet af aan duidelijk. Dit was precies de reden waarom de deskundige een alternatieve methode voorstelde.

Dat door de deskundige vele prestaties werden geleverd en talrijke uren werden besteed, blijkt, en is voorheen ook gebleken, uit de voorgelegde prestatie-overzichten.

Bovenstaande elementen waren doorslaggevend in het toekennen van de provisies waarom de deskundige in de loop van de werkzaamheden heeft verzocht.

Het toekennen van deze provisies laat evenwel, zoals eveneens reeds eerder werd geoordeeld, de mogelijkheid onverlet om de definitieve begroting van kosten en ereloon te betwisten.

3. De criteria voor beoordeling van de kosten- en ereloonstaat van de deskundige zijn volgens art. 991, § 2, derde lid Ger.W. de volgende:

– de zorgvuldigheid waarmee het werk werd uitgevoerd;

– de nakoming van de vooropgestelde termijnen;

– de kwaliteit van het geleverde werk.

4. In zijn arrest van 3 september 2014 waarbij de heer S. als deskundige werd vervangen, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat de heer S. de hem opgedragen taken niet naar behoren heeft vervuld. Daarbij overweegt het hof dat – niettegenstaande de door de deskundige voorgestelde alternatieve methode om tot een snellere afhandeling te komen – deze methode tot geen enkel resultaat heeft geleid om de redenen die het hof toewijst aan de deskundige zelf.

Er kan echter niet voorbijgegaan worden aan het feit dat partijen aanvankelijk in deze alternatieve methode zijn meegegaan en hieraan hun medewerking hebben verleend tot maart 2013. Dit verklaart enerzijds het tijdsverloop sinds de aanstelling van de heer S., anderzijds de afwezigheid van een voorverslag gedurende deze periode.

Ter gelegenheid van de eerste daaropvolgend door de deskundige gevraagde verlenging werd deze uitdrukkelijk verzocht – wegens de onwerkbaarheid van de alternatieve methode – om de opdracht zoals oorspronkelijk geformuleerd uit te voeren (beschikking van 13 september 2013).

Het is gebleken dat het voor de deskundige niet eenvoudig was het ingeslagen pad te verlaten (beschikking van 27 december 2013).

De deskundige is er niet in geslaagd om de oorspronkelijk geformuleerde opdracht uit te voeren binnen de door hemzelf gevorderde termijnverlengingen, om welke reden hem opeenvolgende verlengingen werden toegestaan. Het hof heeft thans geoordeeld dat dit een abnormale, zelfs onaanvaardbare termijnoverschrijding betreft. Uit de lezing van het arrest dient te worden afgeleid dat het door de deskundige benoemde “voorverslag” niet als zodanig kan worden beschouwd. Uit het verslag van de zitting van 17 juni 2014 in graad van beroep dient eveneens te worden afgeleid dat deskundige S. zelf besefte dat de voorverslagen onvoldoende waren. Uit de opbouw van de tussentijdse verslagen en de hiervoor vermelde bedenkingen volgt dat een eindverslag ook niet op korte termijn in het vooruitzicht zou kunnen worden gesteld.

5. Het lijdt geen twijfel dat de deskundige zorgvuldig en nauwgezet zijn werkzaamheden heeft aangevat en de intentie had zijn opdracht op dezelfde manier verder te zetten.

Het hof heeft echter geoordeeld dat – zoals hierboven reeds werd vermeld – de deskundige de hem verleende opdracht niet naar behoren heeft uitgevoerd en geenszins binnen een aanvaardbare termijn.

De vraag rijst echter of de door de deskundige wel verrichte werkzaamheden tot enig bruikbaar resultaat hebben geleid dan wel compleet nutteloos waren. De aanleggende partij en de vrijwillig tussenkomende partij verschillen hierover van mening.

Krachtens art. 979, § 2 Ger.W. dient de vervangen deskundige binnen vijftien dagen de stukken en de nota’s van de partijen evenals zijn eigen vaststellingen neer te leggen op de griffie, zodat de nieuwe deskundige hiervan kennis kan nemen en op basis van deze stukken en nota’s verder kan werken, in zoverre hij deze nuttig acht voor de verdere werkzaamheden (zie o.m. T. Lysens en L. Naudts, Bestendig Handboek deskundig onderzoek).

Het is mogelijk dat de door het hof nieuw aangestelde deskundige uit de neergelegde stukken en nota’s bepaalde bruikbare informatie haalt in het kader van de uitvoering van zijn opdracht. Dergelijke nuttig verrichte prestaties dienen te worden vergoed.

Om deze redenen meent de voorzitter dat het raadzaam is om het onderzoek van de begroting van de erelonen van deskundige S. uit te stellen tot op de dag waarop de rechtbank zich zal uitspreken over de grond van de zaak (zie o.m. Luik 10 november 2005, JT 2006, 152; Luik 13 februari 2006, JT 2006, 290; P. Taelman, “Het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: quo vadis?” in E.E. Felix (ed.), De deskundige en het gerecht, Brugge, die Keure, 2006, 185).

In afwachting van de definitieve begroting in het kader van de behandeling van de grond van de zaak is de voorzitter van oordeel dat de deskundige geen aanspraak kan maken op bijkomende betalingen van zijn kosten- en ereloonstaat enerzijds, dat er evenmin sprake kan zijn van een voorlopige teruggave door de deskundige anderzijds.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 13/12/2015 - 17:09
Laatst aangepast op: zo, 13/12/2015 - 17:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.