-A +A

Recht op bijkomend onderzoek als recht van verdediging is niet absoluut

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 31/05/2016
A.R.: 
P.14.1488.N

Artikel 6.1 EVRM houdt in dat de beklaagde in het kader van de uitoefening van zijn recht van verdediging de rechter kan vragen dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden uitgevoerd, zoals de aanstelling van een deskundige, en artikel 6.3.d EVRM bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft voor de rechter de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en het ondervragen van getuigen à décharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; die rechten zijn niet absoluut en het staat aan de rechter om op grond van het geheel van de gegevens van de zaak onaantastbaar te oordelen over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van de gevraagde onderzoekshandelingen zoals getuigenverhoren of deskundigenonderzoeken; de rechter kan oordelen dat die onderzoekshandelingen niet noodzakelijk zijn voor de waarheidsvinding maar wanneer een partij hierover omstandig heeft geconcludeerd, moet hij evenwel preciseren waarom de gevraagde onderzoekshandelingen niet dienstig zijn om de waarheid aan het licht te brengen en zich een oordeel te vormen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
140
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.14.1488.N

E.Ö. t/ A.-M.V.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 9 september 2014.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Eerste middel

Tweede onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van art. 6.1 en art. 6.3.d EVRM en de artt. 10 en 11 Gw., alsmede miskenning van de motiveringsverplichting, van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, de wapengelijkheid en de bewijslast in strafzaken en van het gelijkheidsbeginsel: het arrest oordeelt dat het gevraagde aanvullend onderzoek niet nodig is om een oordeel te kunnen vellen over eisers schuld of onschuld; omdat het vooronderzoek niet de vorm heeft aangenomen van een gerechtelijk onderzoek en er ter rechtszitting geen getuigen werden gehoord, werd de eiser nooit in de gelegenheid gesteld de betrouwbaarheid van de belastende getuigen aan te vechten; doordat het openbaar ministerie de getuigen wel kon ondervragen, terwijl de eiser over het geheel van de procedure daartoe niet de gelegenheid had, worden de procedurele wapengelijkheid, het recht van verdediging alsook het algemeen rechtsbeginsel inzake bewijslast in strafzaken en het gelijkheidsbeginsel miskend; het arrest beantwoordt niet eisers verzoek tot verhoor en confrontatie van de getuigen en zegt niet waarom een onderzoek op tegenspraak van de boekhouding en de rekeningen niet dienstig kon zijn; het oordeel van het arrest daarover gebruikt een stijlformule zodat het niet steunt op wettige motieven.

3. Art. 6.1 EVRM houdt in dat de beklaagde in het kader van de uitoefening van zijn recht van verdediging de rechter kan vragen dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden uitgevoerd. Zo kan hij de aanstelling van een deskundige vragen.

Art. 6.3.d EVRM bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft voor de rechter de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en het ondervragen van getuigen à décharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge.

Die rechten zijn niet absoluut. Het staat aan de rechter om op grond van het geheel van de gegevens van de zaak onaantastbaar te oordelen over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van de gevraagde onderzoekshandelingen zoals getuigenverhoren of deskundigenonderzoeken. Hij kan oordelen dat die onderzoekshandelingen niet noodzakelijk zijn voor de waarheidsvinding. Wanneer een partij hierover omstandig heeft geconcludeerd, moet de rechter evenwel preciseren waarom de gevraagde onderzoekshandelingen niet dienstig zijn om de waarheid aan het licht te brengen en zich een oordeel te vormen.

4. Uit het arrest en eisers appelconclusie, waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat de eiser aan de appelrechters omstandig de noodzakelijkheid heeft aangevoerd van het herverhoren en confronteren van de getuigen en ook om een boekhoudkundig deskundigenonderzoek heeft verzocht.

5. Het arrest oordeelt: «Het [hof van beroep] acht het niet noodzakelijk teneinde de waarheid te achterhalen, nog de door [de eiser] en L.C. aangehaalde onderzoeksdaden (opgesomd op p. 6-8 van de syntheseconclusie van [de eiser] en p. 16-17 van de conclusie van de beklaagde L.C.) te stellen. Een aanvullend onderzoek acht het [hof van beroep], na onderzoek van de zaak, niet noodzakelijk teneinde een oordeel te kunnen vormen over de schuld of onschuld van de beklaagden aan de feiten hen ten laste gelegd. Het feit dat bepaalde onderzoeksdaden door [de eiser en beklaagde L.C.] aangehaald niet zouden zijn uitgevoerd, komt dan ook niet voor als zijnde een gegeven dat hun recht miskent om zich voor het [hof van beroep] op adequate wijze te kunnen verdedigen.» Met die redenen preciseert het arrest geenszins waarom de gevraagde onderzoekshandelingen niet dienstig zijn voor de waarheidsvinding en de oordeelsvorming. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Noot: 

Wendy Michiels, Barbara Huylebroek, Arrest Grondwettelijk Hof legt wettelijk hiaat bloot bij regeling van rechtspleging

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 18/09/2017 - 16:07
Laatst aangepast op: ma, 18/09/2017 - 16:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.