-A +A

Recht op afbeelding na publicatie van eigen foto's op een vrij toegankelijke website

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
don, 22/10/2009
Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2009/20
Pagina: 
1396
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Voorz. Rb. Brussel 22 oktober 2009
 
Samenvatting:
 
Wanneer een persoon ermee instemt dat verschillende foto’s van hem of haar als model via een website zonder betaling en vrij toegankelijk voor iedereen te zien zijn, wordt de betrokkene geacht stilzwijgend zijn of haar in stemming te verlenen met het gebruik van de gepubliceerde foto’s in andere publicaties voor zover de foto’s in een gelijkaardige context gesitueerd worden.
 
Tekst van de beschikking:
 
1. Feiten en procedurele voorgaanden
1.1. Het geschil dat tussen partijen bestaat, is ontstaan naar aanleiding van de publi­catie van een foto in het weekblad “Dag Allemaal”, nummer 40, de editie van 29 september 2009.
De NV P. geeft via haar dochtervennootschap de NV P.P. een aantal kranten en magazines uit waaronder het weekblad “Dag Allemaal”.
X wiens linkerbeen in 2003 geamputeerd werd, herkent zichzelf op een foto bij een artikel dat op de pagina’s 168 en 169 van het weekblad in kwestie wordt afgedrukt onder de hoofding “Mensen met psychische stoornis laten gezonde ledematen ampu­teren”.
Het artikel draagt de titel: “Sommigen denken zelfs dat ik mijn eigen benen heb afgezaagd”.
Bij het artikel worden verschillende foto’s van de heer M. gevoegd.
In het artikel wordt onder meer uiteengezet dat de heer M. enkele jaren geleden gestart is met het uitbaten van de website www.ampulove.org waarin hij, zo wordt in het artikel vermeld, informatie verstrekt over amputatiefetisjisme of apotemnofilie.
Op één van de foto’s die van de heer M. is afgedrukt, is ook een vrouwenfiguur te zien, met name de foto afgedrukt op pagina 169 van het genoemde weekblad.
Zowel de heer M. als de dame worden getoond met een stukje van hun been zodat duidelijk is dat hun been geamputeerd werd.
Bij de foto wordt het volgende bijschrift vermeld: “Ervaringen uitwisselen met een lotgenote. We lachen samen heel wat af”.
1.2. X legt op 30 september 2009 een eenzijdig verzoekschrift neer bij de voorzitter van deze rechtbank waarin ze om de toekenning van de volgende maatregelen ver­zoekt:
(...)
Diezelfde dag wordt de beschikking op eenzijdig verzoekschrift uitgesproken waarin de volgende maatregelen bevolen worden:
“... Leggen bevel op aan de NV P. alle reeds uitgestalde exemplaren van de editie van 29 september 2009 van het weekblad “Dag Allemaal”, weekblad nummer 40, uit de rekken te halen, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 EUR per exemplaar dat nog in de rekken ligt één uur na betekening van huidige beschikking,
(...)”
1.3. Op 2 oktober 2009 laten de NV P. en de NV P.P. een dagvaarding in derdenver­zet betekenen aan X.
Het derdenverzet strekt ertoe de beschikking op eenzijdig verzoekschrift op 30 september 2009 uitgesproken te vernietigen en X te veroordelen tot het betalen van de kosten van het geding.
X concludeert tot de ontvankelijkheid maar ongegrondheid van het derdenverzet.
 
2. In rechte
2.1. Oorspronkelijke vordering van X in zover ze ertoe strekt aan de NV P. het bevel te horen opleggen exemplaren van het weekblad “Dag Allemaal”, nummer 40, de editie van 29 september 2009 uit de rekken te halen en haar het verbod op te leggen exemplaren van het genoemde weekblad te verspreiden, te koop aan te bieden, op straf van een dwangsom.
2.1.1. Eerste beschikking
In de beschikking die op 30 september 2009 op eenzijdig verzoekschrift wordt uit­gesproken, wordt geoordeeld dat de foto die op pagina 169 van het weekblad “Dag Allemaal”, nummer 40, de editie van 29 september 2009 werd afgedrukt, een her­kenbaar beeld van X toont, terwijl niet aangetoond is dat X haar toestemming gaf tot het publiceren van de foto.
De publicatie van de foto, zo wordt geoordeeld, maakt een schending uit van het recht op afbeelding van X die het opleggen aan de NV P. van het hierboven omschre­ven bevel en het verbod rechtvaardigen.
(...)
2.1.4. Oordeel
De foto die op pagina 169 van het weekblad “Dag Allemaal”, nummer 40, editie van 29 september 2009 werd afgedrukt, toont X op een herkenbare wijze.
De vertroebeling van de foto ter hoogte van het gelaat van X verhindert niet dat bepaalde gezichtskenmerken van X zichtbaar zijn, zoals haar ogen, haar lachende blik en de vorm van haar gelaat.
Ook het kapsel van X is zichtbaar.
De foto is niet vervaagd ter hoogte van de romp en ledematen van X zodat haar been, of beter gezegd, hetgeen ervan overblijft na de amputatie, zichtbaar is.
De kortgedingrechter die de beschikking op eenzijdig verzoekschrift uitsprak wordt bijgetreden in haar oordeel dat X herkenbaar is op de foto en terecht doet gelden dat zij titularis is van een recht op afbeelding.
De NV P. en de NV P.P. worden evenwel gevolgd daar waar zij stellen dat X impliciet toestemming gaf tot het gebruik van de foto.
De afdruk van de website www.ampulove.org (stuk twee van de bundel die de NV P. en de NV P.P. neerleggen) toont talrijke foto’s van X als model, met name X, met telkens de nadruk op het geamputeerde been die via de website te bekijken zijn.
Zo worden foto’s getoond van X waar ze zich bezighoudt met huishoudelijk werk, met sportactiviteiten, van X die op een speelgoedtuig voor kinderen zit, en tot slot talrijke foto’s van X schaars gekleed in weinig verhullende lichaamshoudingen.
Alle foto’s van X die de website vervat, tonen nadrukkelijk haar geamputeerde been. (...)
X die ermee instemt dat de verschillende foto’s die van haar als model via de website
www.ampulove.org zonder betaling en vrij toegankelijk voor iedereen te consulteren
zijn, wordt geacht stilzwijgend in te stemmen met het gebruik van de gepubliceerde
foto’s in andere publicaties voor zover de foto’s in een gelijkaardige context gesi­tueerd worden.
Zowel de website www.ampulove.org als het artikel dat op de pagina’s 168 en 169 van het weekblad “Dag Allemaal”, nummer 40, de editie van 29 september 2009 verscheen, bevatten een referentie naar mensen met een psychische stoornis.
De context waarin de foto op de website www.ampulove.org gepubliceerd werd, is dezelfde als die waarin het artikel dat op de pagina’s 168 en 169 van het weekblad “Dag Allemaal”, nummer 40, de editie van 29 september 2009 verscheen, geschre­ven werd.
De journalist in kwestie ging er dus terecht van uit dat X stilzwijgend de toestem­ming gaf om de foto die voordien op de website www.ampulove.org gepubliceerd werd, bij het artikel in het weekblad “Dag Allemaal”, nummer 40, de editie van 29 september 2009 te publiceren.
X had er zich bewust van moeten zijn dat de publicatie van de foto via de website www.ampulove.org tot gevolg zou hebben dat die foto in het kader van andere publicaties in verband gebracht zou kunnen worden zowel met de website die de foto’s bevat en als met de doelgroep tot wie de website zich richt.
Er wordt dan ook niet ingezien in hoever de context waarin het artikel dat in het weekblad “Dag Allemaal”, nummer 40, de editie van 29 september 2009 verscheen, geschreven werd en waaraan de foto van X toegevoegd werd, X in de gegeven omstandigheden in enige mate zou kunnen schaden.
Het recht op afbeelding van X werd niet geschonden.
Het derdenverzet is dan ook gegrond zoals hierna bepaald. (...)
Op grond van artikel 1022 Ger.W. kan de rechter de rechtsplegingsvergoeding ver­minderen, waarbij hij rekening kan houden met onder meer de complexiteit van de zaak en de financiële draagkracht van de partijen.
Gelet op het toekennen van de vordering van X tot het bekomen van rechtsbijstand, is het billijk zowel de door de NV P. en de NV P.P. gevorderde rechtsplegingsvergoe­ding van 1.200 EUR als de rechtsplegingsvergoeding voor X te herleiden tot het minimumbedrag van 75 EUR op grond van artikel 1022 Ger.W. en artikel 3 van het KB van 6 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoe­ding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bij­stand van de advocaat.
 
OM DEZE REDENEN (...)
Hervormt de beschikking als volgt,
Verklaart de oorspronkelijke vordering van X die erop gericht was het hierboven gedefinieerde bevel en verbod aan de NV P. op te leggen ongegrond,
(...)
Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 01/07/2010 - 22:05
Laatst aangepast op: do, 01/07/2010 - 22:05

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.