-A +A

RDR en regresvordering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
maa, 21/02/2011

Een verzekeraar die zijn contractueel regresrecht op grond van art. 88 Wet Landverzekeringsovereenkomst uitoefent, moet bewijzen dat hij als verzekeraar de slachtoffers heeft vergoed in overeenstemming met zijn contractuele en wettelijke verplichtingen.

Hierbij is het onverschillig dat de slachtoffers werden vergoed door een rechtstreekse betaling van de verzekeraar van de dader dan wel door de betaling uitgevoerd door een derde verzekeraar die op grond van afspraken tussen verzekeraars in het raam van de RDR-regeling voor rekening van de verzekeraar die regres uitoefent, heeft betaald.
 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1392
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

E.E. t/ NV A.B.

...

III. Grond van de zaak

1. Rechtsgronden

A. spreekt E.E. aan op grond van art. 88 Wet Landverzekeringsovereenkomst en schijnbaar ook op grond van art. 25 van het KB van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen.

E.E. meent niet gehouden te zijn tot terugbetaling op basis van “misbruik van recht” en/of contractuele wanprestatie.

2. Beoordeling

A. spreekt E.E. aan op grond van art. 88 Wet Landverzekeringsovereenkomst.

Conform dit art. 88 is de verzekeraar, op straffe van verval van zijn recht van verhaal, verplicht de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is.

Er is geen betwisting over het feit dat A. op 14 november 2006 E.E. op ondubbelzinnige wijze in kennis heeft gesteld van haar voornemen om verhaal uit te oefenen, terwijl zij op dat ogenblik noch door de verzekeringnemer noch door E.E. op de hoogte was gebracht van de aanrijding.

Tevens bestaat er geen betwisting over het feit dat de gevorderde bedragen door A. effectief werden uitbetaald in haar verplichting van WAM-verzekeraar van het door E.E. bestuurde voertuig.

E.E. voert evenwel aan dat hij pas lopende de procedure enige verduidelijking heeft gekregen over de betalingen en dat de gegevens hieromtrent beperkt zijn.

A. verduidelijkte inderdaad dat wat betreft de beschadigde Renault Megane en Fiat Panda de omvang van de schade werd vastgesteld in het raam van de RDR-conventie en dat deze geregeld werd via het mechanisme van de RDR-compensatiedocumenten. Wat de Ford Mondeo betreft, geschiedde een expertise op tegenspraak, waarna de schade werd geregeld. De hoegrootheid van de uitbetaalde bedragen werd dus eveneens bewezen.

De wijze waarop de schade werd uitbetaald is niet relevant. Immers: het is zonder belang te weten of de WAM-verzekeraar rechtstreeks betaald heeft aan de slachtoffers dan wel of die betalingen gedaan zijn voor rekening van de WAM-verzekeraar door de verzekeraars van de slachtoffers, aan wie de WAM-verzekeraar door onderlinge compensatie in het RDR-stelsel heeft betaald. De verzekeraar die zijn contractueel regresrecht uitoefent, moet bewijzen dat hij als verzekeraar de slachtoffers heeft vergoed in overeenstemming met zijn contractuele en wettelijke verplichtingen. Het doet niet ter zake dat de slachtoffers werden vergoed door een rechtstreekse betaling van de verzekeraar van de dader dan wel door een betaling uitgevoerd door een derde verzekeraar die op grond van afspraken tussen verzekeraars voor rekening van de verzekeraar die regres uitoefent, heeft betaald. Het doet evenmin ter zake hoe de rekeningen tussen verzekeraars werden vereffend en dat hierbij de wederzijdse vorderingen worden verrekend (Cass. 11 mei 2000, www.jura.be).

Conform art. 79 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst kan de verzekeraar de benadeelde vergoeden indien daartoe grond bestaat. Art. 79 bepaalt daarbij trouwens uitdrukkelijk dat de tussenkomsten van de verzekeraar geen enkele erkenning van aansprakelijkheid van de verzekerde inhouden.

E.E. beweert dan ook ten onrechte dat de vergoeding door A. door de rechtbank zou zijn beschouwd als een schuldbekentenis. Hij toont deze bewering bovendien op geen enkele wijze aan.

Ook enige andere gebrekkige uitvoering van het verzekeringscontract wordt niet aangetoond. E.E. beweert dat A. tijdens en bij de begroting van de schadebedragen een informatieverplichting zou hebben ten aanzien van hem, maar geeft niet aan waarop hij zich hiertoe baseert. Deze informatieplicht blijkt niet uit de Wet Landverzekeringsovereenkomst noch uit de WAM-wet of Modelovereenkomst. De rechtbank kan geen andere dan de wettelijke voorgeschreven verplichtingen opleggen aan A. bij het uitoefenen van haar wettelijk regresrecht.

Bovendien kreeg E.E. kennis van het gegeven dat tegen hem regres zou worden uitgeoefend op 14 november 2006, dus nog vóór de betaling van enig schadebedrag door A. Hij heeft zelf ook geen enkel initiatief genomen of geen enkele aanvraag gedaan om bij de begroting van de schade betrokken te worden. Nu hij zelfs geen melding deed van het ongeval, noch van de ongevalsomstandigheden (waarbij hij art. 19 Wet Landverzekeringsovereenkomst niet naleefde), is hij bovendien bijzonder slecht geplaatst achteraf A. te verwijten hem niet voortdurend te hebben geïnformeerd.

Omdat de wettelijke uitbetalingsplicht van A. niet betwist wordt en de omvang van de schade door stukken gestaafd wordt, ziet de rechtbank geen nalatigheid van A. bij de uitvoering van het verzekeringscontract tussen partijen. Integendeel, aangezien A. aldus aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan, het bewijs voegt van de door haar uitbetaalde bedragen en E.E. tijdig en op ondubbelzinnige wijze heeft in kennis gesteld van haar intentie tot regres, is haar vordering gegrond.

Het vonnis van de eerste rechter wordt bijgevolg integraal bevestigd.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 04/05/2013 - 02:03
Laatst aangepast op: za, 29/07/2017 - 10:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.