-A +A

Raad van State Niet naleven van termijn voor indienen van memorie van wederantwoord - Computerproblemen zijn geen overmacht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
don, 19/01/2017
A.R.: 
237.098

PC problemen, IT problemen, computer problemen of hoe je al die problemen ook wil noemen worden door de raad van state niet erkend als redenen van overmacht.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
262
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Arrest nr. 237.098

T.V. t/ Belgische Staat, minister van Financiën

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 26 maart 2016, strekt tot de nietigverklaring van «een beslissing van de Federale Overheidsdienst Financiën van 29 januari 2016 waarbij een cumulatiemachtiging wordt geweigerd, en tegen het dispositief en een aantal daarin opgelegde voorwaarden en verboden, door diezelfde overheid opgelegd bij een beslissing van 29 januari 2016 waarbij een cumulatiemachtiging wordt verleend».

...

III. Beoordeling

3. Naar luid van art. 21, tweede lid RvS-Wet stelt de Raad van State het ontbreken van het vereiste belang vast als de verzoekende partij de termijn voor het toesturen van de memorie van wederantwoord niet naleeft.

4. Bij het verzenden van de memorie van antwoord van de verwerende partij aan verzoeker heeft de hoofdgriffier melding gemaakt van het voormelde art. 21, tweede lid RvS-Wet en van art. 14bis, § 1, van het algemeen procedurereglement.

Verzoeker wordt geacht die melding op 1 juli 2016 te hebben ontvangen.

5. Verzoeker heeft pas op 1 september 2016 een memorie van wederantwoord ingediend, d.w.z. ná het verstrijken van de termijn van zestig dagen waarover hij krachtens art. 7 van het algemeen procedurereglement daarvoor beschikte.

6. In een brief van 10 oktober 2016, waarin hij de Raad van State vraagt om te worden gehoord, stelt verzoeker het volgende:

«Ik ontving in goede orde uw brief van 13 september 2016, waarbij wordt medegedeeld dat de memorie van wederantwoord niet tijdig werd ingediend.

«Wegens het ontbreken van de nuttige browser voor kennisname van de brief, kon hiervan pas op 30 september 2016, en na vervanging en volledige updating van de pc-installatie van de raadsman van verzoeker, kennis worden genomen.

«Verzoeker vraagt u hierbij om te worden gehoord in deze procedure, waarvan het belang dat hij in zijn verzoekschrift liet gelden ontegensprekelijk vaststaat. Het is verzoeker trouwens bekend dat verschillende ambtenaren, net zoals hij tewerkgesteld bij de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, een soortgelijk verzoekschrift hebben ingediend bij de Raad van State, handelend over soortgelijke beslissingen van de administratie, die door hen worden betwist. Zijn verzoek om te worden gehoord kader[t] bijgevolg niet alleen in zijn belang, maar ook in het belang van de rechtszekerheid.

«Verzoeker verontschuldigt zich tegenover de Raad van State uitdrukkelijk voor de laattijdige kennisname van de brief van 13 september 2016.»

Ter terechtzitting verklaart verzoeker dat de pc-problemen waarvan hij melding heeft gemaakt in de voormelde brief van 10 oktober 2016 ook hebben verhinderd dat hij tijdig zijn memorie van wederantwoord heeft ingediend.

7. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 17 oktober 1990, waarbij huidig art. 21, tweede lid RvS-Wet initieel tot stand is gekomen, blijkt dat de wetgever «stringente» gevolgen wenste te verbinden aan het niet-naleven van de termijn en dat onder geen beding een excuus voor het niet of het niet tijdig indienen van een memorie van wederantwoord zou worden aanvaard. Dit komt neer op het instellen van een onweerlegbaar vermoeden, dat enkel door het bewijs van overmacht of onoverkomelijke dwaling ongedaan kan worden gemaakt.

8. De uitleg van verzoeker in zijn brief van 10 oktober 2016 met betrekking tot de pc-problemen die hij heeft ondervonden om kennis te nemen van de brief van de griffie van de Raad van State van 13 september 2016 vermag alleszins niet te verklaren waarom hij de voorgeschreven termijn om een memorie van wederantwoord in te dienen, die voor hem reeds verstreek op 30 augustus 2016, niet heeft kunnen naleven.

Voor zover verzoeker ter terechtzitting laat gelden dat de pc-problemen waarvan sprake in de voormelde brief, ook voordien al aanwezig waren en hem hebben verhinderd tijdig een memorie van wederantwoord in te dienen, moet erop worden gewezen dat deze loutere bewering niet in het minst is gestaafd. Hoe dan ook kan de noodzakelijk gebleken «vervanging en volledige updating van de pc-installatie van de raadsman van verzoeker» niet worden beschouwd als overmacht, zijnde een gebeurtenis die niets te maken heeft met verzoeker en die niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden, noch als onoverkomelijke dwaling. Verzoeker heeft immers zelf voor de elektronische procedure gekozen en het blijkt helemaal niet dat het buiten zijn mogelijkheden lag om de bedoelde pc-installatie, tijdig daarvoor aan te (laten) passen.

9. Dat verzoeker in zijn voormelde brief van 10 oktober 2016 schrijft «ook in het belang van de rechtszekerheid» op te treden, doet niets af aan de toepassing van art. 21, tweede lid RvS-Wet. Niet alleen vermag deze verzoeker immers het voorliggende beroep slechts te baseren op een persoonlijk belang, bovendien maakt art. 21, tweede lid RvS-Wet bij het bepalen van het gevolg van het te laat toesturen van de memorie van wederantwoord, geen onderscheid al naargelang de aard van het ingeroepen belang.

10. Er blijkt derhalve geen grond om de in art. 21, tweede lid RvS-Wet bepaalde sanctie niet toe te passen.

Krachtens deze wetsbepaling moet dan ook worden vastgesteld dat bij verzoeker het vereiste belang om de gevorderde vernietiging te verkrijgen, ontbreekt.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 10/10/2017 - 16:27
Laatst aangepast op: di, 10/10/2017 - 16:27

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.