-A +A

Prostitutie advertenties

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 08/12/2004
A.R.: 
P001769N

Door het artikel 380quinquies, § 3, eerste en tweede lid, Strafwetboek wil de wetgever niet enkel de georganiseerde seksuele uitbuiting bestrijden, maar vooral de zedelijkheid van de minderjarigen beschermen; deze wil van de wetgever verantwoordt dat hij geen onderscheid maakt tussen prostitutie die kadert in georganiseerde seksuele uitbuiting, die op zich strafbaar is, en louter persoonlijk bedreven prostitutie, die op zich niet strafbaar is, zodat de strafbaarstelling van de in deze wetsbepalingen bedoelde reclame, ook al heeft zij enkel betrekking op louter persoonlijk bedreven prostitutie, niet in strijd is met artikel 10 EVRM

Publicatie
tijdschrift: 
juridat

Nr. P.00.1769.N
I. W. M., beklaagde,
II. D. L., beklaagde,
III. T. J., beklaagde,

IV. V. B. beklaagde,

V. G. M., beklaagde,
eisers tot cassatie van een arrest, op 20 november 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer,

HET HOF,
Gehoord het verslag van raadsheer Goethals en op de conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger;
Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 2000 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, eerste lid, Strafwetboek strafbaar stelt hij die door enig reclamemiddel, zelfs indien hij de aard van zijn aanbod of zijn vraag verheelt onder bedekte bewoordingen, kenbaar maakt dat hij zich aan prostitutie overgeeft, de prostitutie van anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die zich aan ontucht overgeeft; dat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, tweede lid, Strafwetboek strafbaar stelt hij die door enig reclamemiddel aanzet, door de toespeling die erop wordt gemaakt, tot de seksuele exploitatie van minderjarigen of meerderjarigen, of van zulke reclame gebruik maakt naar aanleiding van een aanbod van diensten;

Overwegende dat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, eerste lid, Strafwetboek het kenbaar maken van zowel prostitutie die kadert in georganiseerde seksuele uitbuiting en op zich strafbaar is, als louter persoonlijk bedreven prostitutie die op zich niet strafbaar is, betreft;

Overwegende dat de wetgever, afgezien van de omstandigheid dat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, eerste en tweede lid, Strafwetboek werden ingevoegd bij een artikel van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en van de omstandigheid dat het eerste lid geen onderscheid maakt tussen minderjarigen en meerderjarigen, met deze wetsbepalingen de minderjarigen beoogt die via de media kunnen worden bereikt door de daarin bedoelde reclame; dat, anders dan het middel veronderstelt de wetsbepalingen niet enkel de georganiseerde seksuele uitbuiting wil bestrijden maar vooral de zedelijkheid van de minderjarigen wil beschermen;

Overwegende dat deze wil van de wetgever verantwoordt dat hij, wat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, eerste lid, Strafwetboek betreft, geen onderscheid maakt tussen prostitutie die kadert in georganiseerde seksuele uitbuiting, en louter persoonlijk bedreven prostitutie;

Dat het arrest wettig beslist dat het toepasselijke artikel 380quinquies, § 3, Strafwetboek niet in strijd is met artikel 10 EVRM;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorzieningen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun voorziening.
Gezegde kosten begroot in het geheel op de som van negenduizend tweehonderd twintig frank, waarvan op elk van de vijf voorzieningen : duizend achthonderd vierenveertig frank verschuldigd.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 18/04/2016 - 13:32
Laatst aangepast op: do, 23/03/2017 - 21:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.