-A +A

Personen die onderneming tegenover derden kunnen verbinden zijn personen met leidende functie of vertrouwenspersonen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 11/09/2017
A.R.: 
S.15.0064.N en 15.0111.N/3

De regelgeving betreffende de arbeidsduur [Wet van 16 maart 1971 op de arbeid (de zgn. arbeidswet) en Richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003] geldt voor de meeste werknemers van de privésector. Uitzondering wordt gemaakt voor werknemers met een leidinggevende functie of met een vertrouwenspost.

Het gevolg hiervan is dat van deze personen ook arbeid mag verwacht worden buiten de normale arbeidsduur zonder dat deze werknemers aanspraak kunnen maken op de "overuren-regeling" lees zonder dat zij aanspraak kunnen maken op overloon, ook de regeling met betrekking tot de arbeidsduur, de nachtarbeid, de nameving van uurroosters en de rusttijden en pauzes zijn op hen niet van toepassing. 

Het arrest dat oordeelt dat de aankoopverantwoordelijken van de diverse vestigingen van Tech Data in Europa zonder de goedkeuring van de eiser geen aankopen mochten doen, kon op die grond wettig oordelen dat de eiser te aanzien is als een persoon die onder zijn verantwoordelijkheid de onderneming tegenover derden kan verbinden zoals bedoeld in artikel 2, I. 3, van het KB van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur; de omstandigheid dat de bestellingen niet door de eiser zelf werden geplaatst en de aankoopverantwoordelijken van de diverse vestigingen nog ervan konden afzien een goedgekeurde bestelling te plaatsen, doet daaraan niet af.

Het Koninklijk besluit van 10 februari 1965 (Belgisch Staatsblad van 12 februari 1965) wijst de personen aan die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur,

In het te dezen besproken arrest doet het hoogste rechtscollege wordt uitspraak over “de personen die onder hun verantwoordelijkheid de onderneming tegenover derden kunnen verbinden”.

Het hof van cassatie oordeelde dat een werknemer,

wiens taak erin bestaat

de aankopen en de voorraden van de verschillende Europese vestigingen van een onderneming te monitoren en om wiens goedkeuring dient gevraagd om bestellingen te plaatsen en materialen aan te kopen met bevoegdheid tot het nemen van eindbeslissingen,

mag gekwalificeerd worden als een persoon met een leidende functie of een vertrouwenspost. 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1260
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. S.15.0064.N
G.P.
eiser,
tegen
1. TECH DATA bvba, met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117, bus 1,
2. TECH DATA EUROPE GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te 81379 München (Duitsland), Kistlerhofstrasse 75,
verweersters,

II
Nr. S.15.0111.N
TECH DATA bvba, met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117, bus 1,
eiseres,
tegen
G.P.,
verweerder,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Gent van 25 april 2014.

II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak S.15.0064.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
In de zaak S.15.0111.N voert de eiseres in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Voeging

1. De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest, zodat zij die-nen te worden gevoegd.
B. Zaak S.15.0064.N
(...)

Derde middel

2. Krachtens artikel 3, § 3, 1°, Arbeidswet zijn de bepalingen van die wet in-zake de arbeidsduur niet van toepassing op de door de Koning aangewezen werk-nemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden.

Overeenkomstig artikel 2, I. 3, van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwens-post zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toe-passing van de wet betreffende de arbeidsduur, worden onder meer de personen die onder hun verantwoordelijkheid de onderneming tegenover derden kunnen verbinden als personen beschouwd die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed.

3. Het arrest stelt vast en oordeelt dat:

- de eiser vanaf oktober 2005 deel uitmaakte van het "Vanguard Team";
- zijn taak bestond uit het monitoren van transacties op het domein van de aan-kopen en voorraden voor de Europese vestigingen en het uitwerken van proce-dures en uitoefenen van controle op de naleving ervan;
- in meerdere mails wordt gevraagd om de goedkeuring van de eiser om bepaal-de aankopen te mogen doen, waarop de eiser regelmatig het woord "appro-ved", dit is goedgekeurd, aanbracht;
- dit inderdaad aantoont dat de personeelsleden van de diverse Tech Data vesti-gingen in Europa aan de eiser toelating dienden te vragen om over te gaan tot het plaatsen van bestellingen en dus van aankopen van materialen, en de eiser derhalve als lid van het "Vanguard Team" eindbeslissingen diende te nemen.

Het arrest dat hieruit besluit dat de aankoopverantwoordelijken van de diverse vestigingen van Tech Data in Europa zonder de goedkeuring van de eiser geen aankopen mochten doen, kon op die grond wettig oordelen dat de eiser te aanzien is als een persoon die onder zijn verantwoordelijkheid de onderneming tegenover derden kan verbinden zoals bedoeld in artikel 2, I. 3, van het voormelde KB van 10 februari 1965. De omstandigheid dat de bestellingen niet door de eiser zelf werden geplaatst en de aankoopverantwoordelijken van de diverse vestigingen nog ervan konden afzien een goedgekeurde bestelling te plaatsen, doet daaraan niet af.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)

C. Zaak S.15.0111.N
(...)

Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken ingeschreven onder rolnummers S.15.0064.N en S.15.0111.N sa-men.
In de zaak S.15.0064.N:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiser op 294,25 euro.
In de zaak S.15.0111.N:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 209,15 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, en in openbare rechtszitting van 11 september 2017 uitgesproken

Noot: 

M. Demedts, Toepassing van de arbeidsduurregeling op werknemers met een ledinggevende functie of vertrouwensfunctie: de Koning beschikt, RABG 2013/15, 1072.

zie ook: Arbh. Brussel 5 januari 2010, RW 2010-11, 679, noot

Dit arrest is ook terug te vinden op juridat

Arrest in het Frans

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 30/03/2018 - 19:19
Laatst aangepast op: vr, 30/03/2018 - 19:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.