-A +A

Overdracht van onderneming werknemers behouden alle rechten en voordelen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 14/11/2016
A.R.: 
S.08.0121.F

Werknemers behouden bij een overdracht of overgang van onderneming alle rechten en voordelen.

Uit de reden van het arrest dat de eiser 'het eventuele bestaan van een handeling die gelijk staat met contractbreuk niet heeft aangevoerd' kan niet worden afgeleid dat het de instemming van de eiser zou vaststellen met de wijziging van sommige elementen van zijn salaris en ontneemt dat het middel zijn belang over die kwestie dus niet; de grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
1261
Pagina: 
1261
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. S.08.0121.F

RSZ t/ BVBA B.F.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Arbeidshof te Luik van 21 maart 2008.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Zesde en zevende middel samen

...

Eerste onderdeel van elk middel

Krachtens art. 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 juli 1985, gaan de rechten en verplichtingen, die voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de zin van art. 1, 1o, bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de verkrijger over.

Uit die bepaling volgt dat de verkrijger de binnen de overdragende onderneming van kracht zijnde salarisvoorwaarden niet mag wijzigen zonder instemming van de werknemer.

Het arrest dat, om de vorderingen van de eiser tot betaling van frequentiepremies en een jaarlijkse verhoging van de bezoldiging af te wijzen, oordeelt dat «de frequentiepremies vervangen werden door een gunstigere vergoeding die [de eiser] genoten heeft», en dat «hetzelfde geldt voor de jaarlijkse salarisverhoging die door [een] eenmalige gunstigere premie is vervangen», en dat «[de eiser] het behoud van het vorige stelsel niet kan vorderen als hij tegelijkertijd eveneens het nieuwe stelsel geniet, dat voor hem minstens even gunstig is», zonder de instemming van de eiser met die wijzigingen vast te stellen, schendt art. 7 van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis.

De onderdelen zijn gegrond.

Achtste middel

...

Luidens art. 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 regelt die overeenkomst niet de overgang van de rechten van de werknemers die voortspruiten uit de stelsels inzake ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsuitkeringen, toegekend uit hoofde van aanvullende regimes van sociale voorzieningen.

Uit die bepaling volgt dat de verkrijger de groepsverzekeringsstelsels die binnen de overgedragen onderneming bestonden, niet moet voortzetten.

Het middel dat, in zoverre het ontvankelijk is, volledig uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

...

Noot: 

D. Van Strijthem en S. Iliano, Overgang van de onderneming: intentie tot duurzame voortzetting van de activiteit vereist, RABG, 2013/15, 1087

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 30/03/2018 - 20:34
Laatst aangepast op: vr, 30/03/2018 - 20:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.