-A +A

Onroerend beslag geschil over verkoopsvoorwaarden nieuwe termijn van toewijzing

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 17/02/2015
A.R.: 
C.14.0355.N

Uit de bepalingen van artikel 1582, vierde en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat de rechter een nieuwe termijn kan bepalen voor de toewijzing zodra hij door de neerlegging van het proces-verbaal van de notaris ter griffie uitspraak moet doen over de geschillen en dat het wat dat betreft niet ter zake doet dat de oorspronkelijke termijn van zes maanden, bedoeld in artikel 1587 van hetzelfde wetboek, al dan niet verstreken is op het ogenblik waarop hij uitspraak doet (1). (1) Cass. 1 februari 2007, AR C.06.0254.F, AC 2007, nr. 61.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.14.0355.N
WESTBURY BERMUDA Ltd., vennootschap naar het recht van Bermuda, met zetel te Hamilton HM 11 (Bermuda), Victoria Hall 11, Victoria Street,
eiseres,

tegen
IMMO COTTAGE nv, met zetel te 9270 Laarne (Kalken), Bieststraat 2,
verweerster.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, van 8 juli 2014.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 1582, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek maakt de notaris, in geval van geschil over de verkoopsvoorwaarden, daarvan proces-verbaal op en schorst hij alle verrichtingen.

Het vijfde lid van dat artikel bepaalt dat, na neerlegging van het proces-verbaal door de notaris ter griffie, de rechter de dag en het uur voor het onderzoek en de berechting van de geschillen bepaalt, de partijen vooraf gehoord of bij gerechts-brief opgeroepen door toedoen van de griffier en dat, in voorkomend geval, de rechter een nieuwe termijn stelt voor de toewijzing.

Uit die bepalingen volgt dat de rechter een nieuwe termijn kan bepalen voor de toewijzing zodra hij door de neerlegging van het proces-verbaal van de notaris ter griffie uitspraak moet doen over de geschillen en dat het wat dat betreft niet ter zake doet dat de oorspronkelijke termijn van zes maanden, bedoeld in artikel 1587 van hetzelfde wetboek, al dan niet verstreken is op het ogenblik waarop hij uit-spraak doet.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- bij beschikking van de beslagrechter van 3 november 2013, overeenkomstig artikel 1580 Gerechtelijk Wetboek, notaris Van Walleghem werd aangeduid om over te gaan tot de toewijzing en de rangregeling;
- de verkoopvoorwaarden op 28 april 2014 werden betekend aan de beslagene, de verweerster;
- de datum van de openbare verkoop in de verkoopvoorwaarden werd bepaald op 2 juni 2014;
- de verweerster bij exploot van 6 mei 2014 tegenspraak formuleerde op de verkoopvoorwaarden;
- de notaris op 28 mei 2014 het proces-verbaal van tegenspraak neerlegde ter griffie;
- de zaak voor behandeling werd vastgesteld op 25 juni 2014;
- de eiseres op 20 juni 2014 bij conclusie, de beslagrechter verzocht tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de toewijzing.

3. De beslagrechter die oordeelt dat geen gevolg kan worden gegeven aan het verzoek tot vaststelling van een nieuwe termijn voor toewijzing omdat dit verzoek gedaan werd buiten de termijn van zes maanden bedoeld in artikel 1587 Gerechte-lijk Wetboek, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Noot: 

AV Tegensprekelijk debat of eenzijdig debat, NJW 237, 138

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 06/03/2016 - 11:19
Laatst aangepast op: zo, 06/03/2016 - 11:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.