-A +A

Onrechtmatige verrijking en terugvordering van lonen uitbetaald door de Duitse Verwalter aangesteld over het patrimonium van een Joodse onderneming

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
woe, 10/07/1946

Zoowel de aanstelling van een Verwalter- over een joodsche onderneming door den bezetter, als alle handelingen verricht door dezen Verwalter, zijn in principe volkomen nietig, als strijdig met de Conventie van Den Haag, de Belgische wetgeving en rechtspraak.

De vraag tot teruggave van .wedden, welke door een Duitschen Verwalter tijdens zijn beheer uitbetaald zijn geworden aan arbeiders en bediende, is dus ontvankelijk.

Nochtans dient ingevolge het beginsel dat niemand zich mag verrijken ten koste van anderen,, onderzocht welke nuttige diensten de door den Verwalter aangestelde en bezoldigde bediende heeft gepresteerd.
 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Jaargang: 
10
Pagina: 
22
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

BURGERLIJKE• RECHTBANK TE ANTWERPEN
4e Kamer. - 10 Juli 1946.
Voorzitter : M. Ooms. Op .. Min.: M. Van Put.
Pleiters: "Mrs M. Van de Walle en Ch. Boelens.

Tanneries et maroquinertes de Belgique t/ Van de Laak en Ch. Boelens q.q.

Gezien het geboekt exploot van rechtsinging ten verzoek van aanlegster door het ambt van deurwaarder Henri Ver hulst, · beteekend aan : 1. Van de Laak; 2. Mter Charles Boelens, advocaat plaatsvervangend Rechter in zijne hoedanigheid van voorloopigen beheerder over eersten gedaagde, in die hoedanigheid aangesteld door een vonnis dezer Rechtbank, dd. 12 September 1944;

Gelet op de artikelen 2, 34 tot 37, 41 en 68 der wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Gehoord partijen in hunne middelen en besluiten; Gezien de stukken van het geding;

Aangezien de eisch strekt tot veroordeeling van eersten verweerder persoonlijk en tweeden gedaagde in zijne hoedanigheid van voorloopigen beheerder, tot terugbetaling eener som van 175.000,frank, zijnde h~t bedrag dat aan Van de Laak als bijgevoegd technisch bestuurder, aangesteld door den Duitschen Verwalter Schwager, ten onrechte uit de kas van aanlegster werd betaald; dat de maatschappij eveneens teruggave eischt van eene som van 2.271,~ · frank, zijnde het bedrag der levensverzekeringspremie betaald aan Aachen . en Münich ten vcordeele van Van de Laak, hetzij een gezamenlijk bedrag van 177.271,- frank met de vergoedende en de gerechtelijke intresten en de kosten des. gedings;

Aangezien aanlegster haren eisch steunt op het feit dat de bezettende overheid het recht niet bezat een Verwalter aan te stellen; dat bijgevolg al de daden door den Verwalter gesteld, nietig en van geener .waarde zijn; dat, des betreffende, zij zich beroept : 1 ° op artikel 46 der Conventie van Den Haag dd. 18 .October 1907, bekrachtigd door een Belgische wet van 1910; 2° op het wetsbesluit uitgevaardigd te Londen op 1 Januari 1941; 3° op een arrest geveld door het Hof van Verbreking op 30 November 1944 ( J. T., 14 Januari 1945, p. 124);

Aangezien bewust artikel der Conventie van 's-Gravenhage aan de bezettende overheid verbiedt zich te bemoeien met de private belangen en over de private eigendommen te beschikken; dat het wetsbesluit van Londen nietig verklaart het beschikken over roerende en onroerende goederen, welke sinds 10 Mei 1940 vanwege den rvijand het voorwerp zouden geweest zijn van bestuursverklaring, inbeslagneming, gedwongen verkoop of gelijk welke maatregelen, welke het privaat eigendom aantasten;

Aangezien indien de vraag kan gesteld worden of het dwangbeheer door de bezettende overheid ingesteld onder toepassing valt hetzij van de Conventie van Den Haag hetzij van het besluit van Londen, het arrest van verbreking aangaande de geldigheid van dezen maatregel geen de minste twijfel laat; aangezien vermelde Verwalter Schwager werd aangesteld krachtens de Duitsche verordening van 28 October 1940 tegen de Joden; dat deze verordening eene toepassing is op een bepaalde categorie personen, van de algemeene verordening van 20 Mei 1940, aangevuld door de verordening van 2 Juli 1940; .

Aangezien het Hof van Verbreking op 30 November 1944 als hare meening te kennen gaf dat de verordeningen van 2 Juli 1940 moeten aanzien worden als zijnde werkelijke oorlogsmaatregelen, door den vijand genomen, ten einde beslag te kunnen leggen op de goederen in België toebehoorende aan onderhoorigen van Staten die in oorlog met Duitschland waren; dat bijgevolg zoowel de aanstelling van den Verwalter als zijn beheer nietig en van geener waarde zijn en dat de Belgische rechtbanken niet gemachtigd zijn om hun medewerking te verleenen aan hun verwezenlijking;

Aangezien deze rechtspraak nochtans niet vermag afbreuk te maken aan het beginsel dat nie- · mand zich mag verrijken ten koste van anderen;
Aangezien de vennootschap Tanneries et Maroquineries Belges nooit ontbonden werd, dat zij nooit het voorwerp uitgemaakt heeft van een inbeslagneming of verbeurdverklaring; dat zij, al was het ook onder het beheer van een Verwalter, hare werkeaamheden heeft voortgezet en handel is blijven drijven;

Aangezien al moge het dienstcontract afgesloten . tusschen den Verwalter voor rekening der maatschappij eenerzijds en Van de Laak anderzijds, overeenkomstig gezegde rechtspraak, nietig en. van geener waarde zijn, en al heeft, naar aanlegster beweert, de gewone beheerraad de aanstelling van Van de Laak nooit goedgekeurd, het toch blijkt uit de gegevens der zaak dat Van de Laak, die op dé hoogte was van het vak, gewerkt heeft voor rekening der maatschappij, dat hij zijn aanstelling verkreeg op 25 Juli 1942 en van af 7 October 1942 tot 31 Augustus 1944 eene maandelijksche wedde ontving van 7.000,- frank plus enkele vergoedingen; dat hij echter als Feldgendarm dienst gedaan heeft van 23 December 1943 tot 18 Januari 1944 en van 8 Juni 1944 tot het einde van de bezetting; dat hij aldus ongeveer 18 maanden .in dienst der maatschappij is geweest, al was het dan ook tegen den zin· van de beheerders ;

Aangezien bijgevolg de vraag mag gesteld worden, heeft de aanwezigheid van Van de Laak eenig nut gehad voor aanlegster?, in hoever vertegenwoordigen de sommen die hij heeft opgestreken;. de · werkelijke door hem geleverde bedrijvigheid?

Aangezien; in bijkomende orde, door aanlegster een getuigenverhoor gevraagd wordt en door verweerders de aanstelling van een deskundige;
Aangezien het antwoord op hooger gestelde vragen best zal gegeven worden door een deskundige die met de hierna beschreven opdracht dient gelast te worden;

Om deze redenen :
De Rechtbank, gehoord den Heer Van Put, plaatsvervangend Rechter, d.d. Procureur des Konings, in zijn eensluidend advies gegeven ter openbare zitting, recht doende op tegenspraak, alle verdere en strijdige besluiten afwijzend, verklaart den eisch ontvankelijk, doch vooraleer te. beslissen over den grond der zaak, beveelt aan partijen binnen de 15 dagen na de. uitspraak van het huidig vonnis zich akkoord te stellen over een of drie deskundigen met de volgende opdracht gelast; en bij gebreke hieraan te voldoen, benoemt als deskundige den Heer René Bogaerts, rekenplichtige te Berchem, met opdracht in een gemotiveerd verslag onder eed te bevestigen, te zeggen hoe lang en op welke wijze Van de Laak gewerkt heeft bij de Tanneries et Maroquineries Belges, in hoedanigheid van bijgevoegd technisch directeur, waarin zijne bedrijvigheid heeft bestaan; of deze aanstelling van eenig nut geweest is voor de maatschappij, zoo ja of de sommen, die aan Van de Laak werden uitbetaald in verhouding zijn met het door hem gepresteerd werk, bij middel der comptabiliteit, briefwisseling en andere nuttige documenten, de rekening tusschen partijen op te maken en te zeggen in welken toestand de maatschappij zich zou bevinden indien Van de Laak buiten de zaak ware gebleven; verder alle inlichtingen te verschaffen die van natuur zijn de rechtbank in te lichten.·
Voorbehoudt de kosten;
Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad spijts alle verhaal en zonder borgstelling.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 31/08/2016 - 19:01
Laatst aangepast op: wo, 31/08/2016 - 19:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.