-A +A

Oneerlijke praktijken kopiëren bestanden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
woe, 06/01/2016

Eiseres heeft met een computer van haar bedrijf via een dropbox van haar bedrijf met een account van haar administrator vaststellingen laten akteren door een gerechtsdeurwaarder. Het feit dat deze administator inmiddels recent het bedrijf heeft verlaten om zijn eigen gelijkaardig bedrijf op te starten maakt van het gebruik van de dropbox door eiseres geen misdrijf. De vaststellingen zoals deze blijken in de processen-verbaal van gerechtsdeurwaarder zijn dan ook geen onrechtmatig verkregen bewijs en dienen niet uit de debatten geweerd.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2017/5
Pagina: 
343
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(G. / C.)

Voorwerp van de vordering
De vordering strekt ertoe:

In hoofdorde
Verweerster te horen veroordelen tot staking van haar oneerlijke marktpraktijken, en aldus te horen zeggen voor recht dat:

verweerster alle van G. gekopieerde bestanden zoals vastgesteld in het proces-verbaal dd. 10 juli 2015 dient te vernietigen of terug te bezorgen zonder behoud van eigen kopie onder toezicht van een aan te stellen gerechtsdeurwaarder - die daarbij tevens zal toezien op de inhoud van het activiteitenlogboek en de folder verwijderde bestanden uit de accounts op naam van (…) evenals een nazicht op basis van artikel 877 Ger.W. van de dropboxaccount van (…) - op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per niet verwijderd bestand vanaf de betekening van de uitspraak;
verweerster verbod op te leggen om projecten uit te voeren voor leden uit het klanten- en offertebestand van G. in haar toestand d.d. 30 maart 2015 gedurende een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van haar oprichting op 13 april 2015, d.i. tot en met 13 april 2017, op straffe van een dwangsom van 15.000 EUR per vastgestelde inbreuk vanaf de betekening van de uitspraak;
met het oog op de afdwinging van voormeld verbod een commissaris-revisor aan te stellen op kosten van verweerster met als opdracht:
over te gaan tot een controle van de boekhouding van verweerster op overlappingen met het klanten- en offertebestand van G. vanaf 13 april 2015 tot op de datum van de tussen te komen controle;
deze controle na datum van 13 april 2017 te herhalen voor de periode vanaf de datum van de tussen te komen controle tot en met 13 april 2017;
verweerster de van G. gekopieerde mailinglijsten uit het programma “mailchimp” dient terug te bezorgen zonder behoud van eigen kopie op straffe van een dwangsom van 7.500 EUR per dag vertraging vanaf de betekening van de uitspraak;
het verweerster verboden is om tot 13 april 2017 reclame te verzenden naar de e-mailadressen die voorkomen in de “mailchimp”mailinglijsten van G., op straffe van een dwangsom van 2.500 EUR per verzonden e-mail met reclame voor verweerster die vanaf de dag van de betekening van de uitspraak toekomt op een e-mailadres dat op deze mailinglijst voorkomt.
In ondergeschikte orde
Op grond van artikel 19 Ger.W. een gerechtsdeskundige aan te stellen met als opdracht de elektronische logboeken inzake de activiteit op de dropboxaccounts (…) en de mailchimp accounts van verweerster (…) na te gaan teneinde vast te stellen op welk tijdstip er is overgegaan tot overdrachten of delen van gegevens van G.

In elk geval
Verweerster te horen veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

Te zeggen voor recht dat het vonnis uitvoerbaar is bij voorraad, zonder borgstelling en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement.

Voorwerp van de door C. gestelde tegeneis
In ondergeschikte orde
In de mate dat een oneerlijke marktpraktijk in hoofde van C. weerhouden zou worden:

vast te stellen dat de vordering van G. om de beweerdelijk gekopieerde (…) bestanden en mailinglijsten terug te geven zonder voorwerp is geworden;
de vordering van G. om C. te verbieden om projecten uit te voeren voor leden uit het klanten- en offertebestand van G. in haar toestand op 31 maart 2015 te verbieden voor de periode van 13 april 2015 tot 13 april 2017, maximaal te matigen tot het verbieden om projecten uit te voeren bij eindklanten waarvoor G. op datum van 30 maart 2015 effectief projecten had uitgevoerd en dit voor een periode van maximaal 6 maanden, te rekenen vanaf 13 april 2015;
de vordering tot aanstelling van een revisor-commissaris af te wijzen;
de vordering van G. om C. te verbieden om tot 13 april 2017 reclame te verzenden naar de e-mailadressen die voorkomen in de mailchimpaccount te matigen tot het verbieden van het verzenden van reclame naar e-mailadressen bij eindklanten waarvoor G. op datum van 30 maart 2015 effectief projecten had uitgevoerd en dit voor een periode van maximaal 6 maanden, te rekenen vanaf 13 april 2015;
bij een eventuele veroordeling van C. een dwangsom op te leggen, de door G. gevorderde bedragen te matigen tot maximaal 100 EUR per inbreuk of per dag vertraging.
In ieder geval
Akte te willen nemen van het voorbehoud dat C. maakt tot het neerleggen van een strafklacht met burgerlijke partijstelling en het instellen van een burgerlijke procedure tot het bekomen van een schadevergoeding wegens oneerlijke marktpraktijken in hoofde van G. en het tergende karakter van de huidige procedure;

G. te veroordelen tot alle kosten van het geding.

Feiten
Beide partijen zijn concurrerende vennootschappen actief in het ontwerp en de installatie van groendaken en groengevels. Eiseres heeft als zaakvoerder de heer (…).

Verweerster werd opgericht op 13 april 2015 door (…), thans zaakvoerders van C. en voorheen werknemers van G. De heer (…) bekleedde een belangrijke managementfunctie in het bedrijf van eiseres.

Eiseres stelt dat (…) het klantenbestand en de offertes van eiseres hebben gekopieerd en meegenomen om deze gegevens aan te wenden in hun concurrerende activiteit.

Volgens eiseres zou de heer (…) reeds op 18 februari 2015 zijn overgegaan tot een overdracht van de informatie van de dropboxaccount van G. naar een persoonlijke account en zou hij op 18 maart 2015 zich wederrechtelijk een belangrijk bestand van G. hebben toegeëigend.

Verweerster anderzijds stelt dat de heren (…) genoodzaakt waren het bedrijf van eiseres te verlaten om reden dat zich ernstige financiële moeilijkheden voordeden. Zo zou hun loon te laat of niet zijn betaald, werd G. onder meer gedagvaard in verband met de betaling van openstaande socialezekerheidsbijdragen, stelden zich problemen met aannemers en architecten die weigerden opdrachten te aanvaarden tengevolge van de benarde financiële positie van G. en zouden facturen van leveranciers niet tijdig betaald zijn.

Eiseres wijst het gebrekkig management van (…) aan als de oorzaak van haar financiële moeilijkheden, wat deze laatste manifest ontkent.

Op 15 juli 2015 stelt de zaakvoerder van eiseres de heer (…) in gebreke om een aantal dropboxmappen eigendom van G. over te dragen.

Op 16 juli 2015 volgt een ingebrekestelling door de raadsman van eiseres.

Op 20 juli 2015 reageert de raadsman van verweerster op deze ingebrekestelling en ontkent de tenlasteleggingen en beweringen zoals geformuleerd lastens de heren (…).

Tussen partijen kan geen regeling worden bereikt en eiseres laat overgaan tot dagvaarding.

Beoordeling
Inbreuken op artikel V1.104 WER
Eiseres stelt dat verweerster zich schuldig maakt aan onrechtmatige concurrentie wegens het kopiëren van documenten eigen aan het bedrijf van eiseres en dit via haar dropboxopslagruimte.

De heer (…) had een administratortoegang tot deze dropboxmap en zou geweigerd hebben deze op te heffen. Via deze account zou eiseres G.-bestanden in een afzonderlijke C.-map hebben gekopieerd en opgeslagen.

Eiseres deed beroep op gerechtsdeurwaarder (…) om de op 1 juli en 10 juli 2015 gedane vaststellingen te akteren in een proces-verbaal.

De gerechtsdeurwaarder stelde vast dat in de dropboxaccount van dhr. (…) een map genaamd (…) de volgende submappen bevat:

“OFFERTES…” met alle offertes van eiseres;
“WEBSITE”, met als submap een map “G.”: deze map blijkt alle gegevens over de G.-website te bevatten;
projecten die voorkomen in de lijst van offertes van eiseres met de volgende overlappingen: (…)
“ADMINISTRATIE” met als submappen “FACTURATIE” en vervolgens “2015 Q2”: hierin blijkt zich een factuur te bevinden bestemd voor (…) (met als omschrijving van de prestatie “uitgevoerde werken …”, een bedrijf dat eveneens voortkomt uit de van eiseres gekopieerde map “OFFERTES”;
“C.” met als submap “FOTO”, waarin foto's van door eiseres uitgevoerde projecten gekopieerd werden.
Verweerster repliceert dat eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan hacking en dat het onrechtmatig verkregen bewijs uit de debatten dient geweerd.

Eiseres heeft met een computer van haar bedrijf via een dropbox van haar bedrijf met een account van haar administrator vaststellingen laten akteren door een gerechtsdeurwaarder. Het feit dat deze administator inmiddels recent het bedrijf heeft verlaten om zijn eigen gelijkaardig bedrijf op te starten maakt van het gebruik van de dropbox door eiseres geen misdrijf. De vaststellingen zoals deze blijken in de processen-verbaal van gerechtsdeurwaarder zijn dan ook geen onrechtmatig verkregen bewijs en dienen niet uit de debatten geweerd.

Verweerster stelt dat de gegevens vermeld in het PV onbetrouwbaar zijn want eiseres zou deze hebben gemanipuleerd. G. zou verwijderde bestanden hebben teruggeplaatst/ongedaan gemaakt.

Uit het activiteitenverslag van de dropboxaccount van G. zou blijken dat de heer (…) via zijn toegang tot deze dropbox op twee afzonderlijke momenten is overgegaan tot een overdracht van de accountinhoud (cf. stuk 11b eiseres) van eiseres naar twee g-mailadressen, één van de heer (…) en één van (…).

Volgens verweerster heeft de heer (…) een privémap overgedragen aan mevrouw (…) en stelt eiseres de inhoud van stuk 11b volledig onjuist voor.

Het komt de rechtbank aangewezen voor alvorens recht te doen een gerechtsdeskundige aan te stellen met de hierna bepaalde opdracht.

OP DIE GRONDEN, Wij, Greta Kips, ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, de voorzitter en afdelingsvoorzitter wettelijk belet vervangende, zetelend op de wijze van het kort geding, bijgestaan door Alwin Bruynooghe, griffier.

Melding makende dat de artikelen 2 en 30 tot 42 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden nageleefd.

Rechtdoende op tegenspraak.

Ontvangen de vorderingen.

Alvorens te oordelen stellen aan als deskundige, de heer (…) wonende te (…), met als opdracht:

na behoorlijke oproeping van de partijen en hun raadslieden, partijen te horen en kennis te hebben genomen van hun dossiers met stavingsstukken en andere stukken;
de elektronische logboeken inzake de activiteit op de dropboxaccounts van G., van (…) en van C. en de mailchimpaccounts van verweerster (…) na te gaan teneinde vast te stellen op welk tijdstip er is overgegaan tot overdrachten of delen van gegevens van G.;
te antwoorden op alle vragen gesteld door partijen dienstig tot de oplossing van het geschil en voor het geval de deskundige er niet in slaagt partijen te verzoenen, dit alles op te nemen in een expertiseverslag, welke de deskundige zal neerleggen binnen de 2 maanden na aanvaarding van zijn opdracht;
Zeggen dat de deskundige over een termijn van 8 dagen na de kennisgeving van dit vonnis zal beschikken om desgewenst de opdracht met behoorlijk omklede redenen te weigeren.

Zeggen dat de deskundige en de partijen zich naar aanleiding van het deskundig onderzoek verder moeten gedragen naar de bepalingen van de artikelen 962 tot 991bis van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij als volgt dient te worden gehandeld:

zeggen dat de deskundige beschikt over 15 dagen na kennisgeving om de plaats, de dag, en het uur van de aanvang van de werkzaamheden mee te delen. De deskundige geeft hiervan kennis bij een ter post aangetekende brief aan de partijen en bij gewone brief aan de rechter en de raadslieden;
de deskundige zal in de loop van de opdracht zelf bepalen of het noodzakelijk is om al dan niet een beroep te doen op technische raadgevers;
de deskundige zal aan de partijen zelf een raming laten geworden van de algemene kostprijs van het deskundigenonderzoek of tenminste van de manier waarop de kosten en het ereloon en de kosten en het ereloon van de eventuele technische raadgevers zullen worden berekend;
het bedrag van het voorschot dat door eisende partij ter griffie dient te worden geconsigneerd (rek. nr. (…)) binnen een termijn van 14 dagen na aanvaarding van de opdracht door de deskundige, wordt bepaald op 2.420 EUR inclusief btw;
het redelijk deel van het voorschot dat kan worden vrijgegeven aan de deskundige, wordt bepaald op 1.210 EUR inclusief btw en wordt vrijgegeven binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst;
de deskundige zal zelf de redelijke termijn bepalen waarbinnen de partijen hun opmerkingen kunnen laten gelden aangaande het voorlopig advies;
Zeggen dat het de deskundige verboden is een rechtstreekse betaling van een partij in het geding te aanvaarden (art. 509quater Sw.).

Houden de kosten aan.

Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande de aanwending van een rechtsmiddel en zonder de mogelijkheid tot borgstelling.

Aldus uitgesproken op de gewone en openbare terechtzitting van 6 januari 2016.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 20/07/2017 - 10:39
Laatst aangepast op: do, 20/07/2017 - 10:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.