-A +A

Onderzoeksgerecht dat verjaring van de strafvordering vaststelt kan geen uitspraak doen over burgerlijke vordering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 18/04/2016
A.R.: 
C.15.0366.F-C.15.0376.F

Het onderzoeksgerecht, dat verklaart dat er geen grond tot vervolging bestaat wegens de verjaring van de strafvordering, is onbevoegd om zelf over de burgerrechtelijke vordering uitspraak te doen.

De beslissing tot buitenvervolgingstelling van het onderzoeksgerecht wegens de verjaring van de strafvordering impliceert niet de verwerping van de burgerrechtelijke vordering.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
Uitgever: 
Juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nrs. C.15.0366.F – C.15.0376.F

M.E. en I.E. t/ Waals Gewest

I. Rechtspleging voor het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van het Hof van Beroep te Bergen van 19 mei 2014 en 11 mei 2015.

...

III. Beslissing van het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen dezelfde arresten; ze moeten worden samengevoegd.

Het cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder het nummer C.15.0366.F

Eerste middel

Luidens art. 2244 BW vormen een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting.

Volgens art. 2246 BW stuit ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter de verjaring.

Krachtens art. 2247 BW wordt de stuiting voor niet bestaande gehouden indien de eis wordt afgewezen.

Het onderzoeksgerecht, dat verklaart dat er geen grond tot vervolging bestaat wegens de verjaring van de strafvordering, is onbevoegd om zelf over de burgerrechtelijke vordering uitspraak te doen.

Die beslissing tot de buitenvervolgingsstelling betekent niet dat de burgerrechtelijke vordering is afgewezen.

In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.

Het bestreden arrest van 19 mei 2014 heeft erop gewezen dat «de strafvordering bij de regeling van de rechtspleging door het onderzoeksgerecht verjaard verklaard werd, behalve voor de tenlastelegging VII A1 en 2, die betrekking heeft op de bedragen die 13 december 1988 zijn belegd, waarvoor een beschikking tot buitenvervolgingsstelling werd uitgesproken», en oordeelt vervolgens, enerzijds, dat «de eis verworpen werd in zoverre die gebaseerd is op misdrijven die in 1988 zouden zijn gepleegd» op grond dat «een buitenvervolgingsstelling, bij ontstentenis van voldoende aanwijzingen van schuld, een verwerping van de eis impliceert», anderzijds, dat «de eis niet verworpen werd voor het overige» aangezien «de raadkamer zich ertoe beperkt heeft de strafvordering sinds 10 mei 2006 vervallen te verklaren voor de tenlastelegging VII, B en C».

In tegenstelling tot wat het middel betoogt, oordeelt het bestreden arrest met die laatste overweging niet dat enkel een vonnisgerecht een eis in de zin van art. 2247 BW kan verwerpen.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

Tweede middel

Krachtens art. 1234 BW gaan verbintenissen teniet door vrijwillige kwijtschelding.

Kwijtschelding onderstelt het bestaan van een schuld.

Volgens art. 2044 BW is dading een contract, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen.

Dading brengt dus enkel een kwijtschelding van de schuld teweeg als een van de wederzijdse toegevingen betrekking heeft op een zekere schuld.

Het middel dat er helemaal van uitgaat dat een dading waarbij de schuldeiser afziet van een rechtsvordering tot aansprakelijkheid, een kwijtschelding van de schuld impliceert, ook als de schuld niet bewezen is, faalt naar recht.

De verwerping van het cassatieberoep maakt de vordering tot bindendverklaring van het arrest doelloos.

...

Noot: 

Eric Van Dooren, De civiele rechtsvordering tot betaling van douanerechten in geval van een verjaarde strafvordering, RW 2010-2011, 629, lees deze noot met paswoord RW

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 28/11/2017 - 16:28
Laatst aangepast op: di, 28/11/2017 - 16:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.