-A +A

Onderhoudsgeld kinderen - forfaitaire begroting buitengewone kosten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Zottegem-Herzele
Datum van de uitspraak: 
don, 03/12/2009
Publicatie
tijdschrift: 
tijdschrift van de Vrederechters
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2011
Pagina: 
170
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve


[...]

Deze bijdrage dekt ook zijn gevorderde tussenkomst in de buitengewone kosten aangezien het hic et nunc reeds vaststaat dat door de rechtbank desaangaande genomen schikkingen tot verdere discussies en procedures zullen leiden gezien de volstrekte afwezigheid van communicatie tussen de ouders en hun vijandigheid opzichtens elkaar.

Een en ander neemt niet weg dat bij het zich voordoen van uiterst uitzonderlijke en zware buitengewone kosten, de eiseres zich nog steeds tot de verweerder vermag te wenden.
 

[...]

Overige rechtspraak

• Hof van Cassatie 19/11/2015, RW 2016-2017, 1136

samenvatting

De bepalingen van de artikelen 203, §1, en 203bis, §1, §2 en §3, Burgerlijk Wetboek en van artikel 1321, §1, 2° en 3°, en §2, 1°, Gerechtelijk Wetboek sluiten niet uit dat de rechter in bijzondere omstandigheden ook de bijdrage in de buitengewone kosten forfaitair bepaalt.

Het OM concludeerde tot de gegrondheid van het eerste middel tot cassatie, en derhalve tot vernietiging van de bestreden beslissing, op grond dat uit de redenen m.b.t. de vaststelling van de maandelijkse onderhoudsbijdrage, in het bijzonder uit de reden i.v.m. de behoeften van de kinderen, in deze volgt dat deze bijdrage werd vastgesteld op basis van het gebruikelijke budget voor het dagelijks onderhoud van de kinderen, maar dat de appelrechters – waar zij vervolgens evenwel oordelen dat die onderhoudsbijdrage ook de buitengewone kosten omvat – nalaten op basis van de gevestigde rechtsleer een duidelijk onderscheid te maken tussen de gewone- en de buitengewone kosten, en zij in werkelijkheid aldus de buitengewone kosten volledig ten laste van eiseres leggen.


tekst arrest

AR nr. C.13.0335.N

T.C. t/ P.S.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne van 17 januari 2013.

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

3. Overeenkomstig art. 203, § 1 BW dienen de ouders naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

Krachtens art. 203bis, § 1 en § 2 BW draagt elke ouder bij in de kosten die voortvloeien uit de bij art. 203, § 1 bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen, en kan elk van de ouders van de andere diens bijdrage in die kosten vorderen, onverminderd de rechten van het kind.

Volgens art. 203bis, § 3 BW omvatten de kosten de gewone kosten en de buitengewone kosten. De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten m.b.t. het dagelijkse onderhoud van het kind, terwijl onder buitengewone kosten worden verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat in voorkomend geval als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.

4. Art. 1321, § 1, 2o en 3o Ger.W. bepaalt dat, behoudens akkoord van de partijen over het bedrag van de onderhoudsbijdrage in het belang van het kind, elke rechterlijke beslissing die de onderhoudsbijdrage vaststelt op grond van art. 203, § 1 BW, de gewone kosten vermeldt waaruit het budget voor het kind is samengesteld, alsook de manier waarop deze begroot zijn, evenals de aard van de buitengewone kosten die in acht genomen kunnen worden, het deel van deze kosten dat elk van de ouders voor zijn rekening dient te nemen, alsook de modaliteiten voor de aanwending van deze kosten.

Krachtens art. 1321, § 2, 1o Ger.W. moet de rechter verduidelijken op welke manier hij de in § 1 bedoelde elementen in acht genomen heeft.

5. De voormelde bepalingen sluiten niet uit dat de rechter in bijzondere omstandigheden ook de bijdrage in de buitengewone kosten forfaitair bepaalt.

6. Het middel dat geheel ervan uitgaat dat de rechter de bijdrage in de buitengewone kosten niet forfaitair kan bepalen, faalt in zoverre naar recht.

Noot: 

Wanneer een minimum aan overleg en communicatie tussen de ouders onmogelijk is, is het ethisch niet verantwoord deze ouders te verplichten tot overleg inzake buitengewone kosten en de opstelling van een verdeelsleutel. In deze gevallen is het aangewezen deze kosten forfaitair te begroten.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 24/06/2011 - 01:33
Laatst aangepast op: vr, 24/03/2017 - 12:04

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.