-A +A

Onbeheerde nalatenschap en samenlopende schuldeisers -pauliana

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 13/01/2017
A.R.: 
C.16.0139.N

Indien een van de samenlopende schuldeisers een pauliaanse vordering heeft ingesteld waardoor de eigendomsoverdracht van een bepaald goed dat aan de overledene toebehoorde hem niet tegenwerpelijk is, heeft zulks niet tot gevolg dat dit goed tot het actief van de nalatenschap behoort waarvoor de curator bevoegd is om op te treden

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1501
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.16.0139.N
OUTLAND nv, met zetel te 9990 Maldegem, Breugellaan 16,
eiseres,
tegen
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ iva (afgekort OVAM), met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110,
verweerster,
mede inzake
M.H.,
verweerster,
minstens partij opgeroepen in gemeenverklaring van het tussen te komen arrest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 26 november 2015.

III. Feiten

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijken de volgende feiten:

– wijlen G.C. was eigenaar van een aantal vervuilde gronden gelegen te Maldegem-Middelburg;

– OVAM (de verweerster) ging over tot herstelmaatregelen en maakte aanspraak op vergoeding van de kosten ervan;

– teneinde haar schuldvordering veilig te stellen liet OVAM op 2 juni 1992 bewarend beslag leggen op andere niet-vervuilde percelen van wijlen G.C.;

– hiertegen werd derdenverzet gedaan door de eiseres die aanvoerde dat zij eigenaar was geworden van deze onroerende goederen ten gevolge van de inbreng in de vennootschap op 23 maart 1992;

– OVAM heeft met succes deze inbreng aangevochten op grond van art. 1167 BW en deze eigendomsoverdracht werd haar niet-tegenwerpelijk verklaard bij beschikking van de beslagrechter;

– deze beslissing werd bevestigd in hoger beroep en het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep werd verworpen;

– wijlen G.C. overleed op 14 januari 2000 en de Rechtbank te Gent stelde op 3 mei 2001 mr. M.H. aan als curator over de onbeheerde nalatenschap;

– OVAM deed begin 2002 aangifte van haar schuldvordering tot beloop van 7.891.104,44 euro;

– OVAM heeft op 3 maart 2013 de curator gedagvaard opdat deze zou overgaan tot de verkoop van de genoemde percelen teneinde de opbrengst aan te wenden tot voldoening van haar schuldvordering.

IV. Beslissing van het Hof

Beoordeling

1. Een onbeheerde nalatenschap zoals bedoeld in art. 813 BW doet een samenloop ontstaan tussen de schuldeisers.

De door de rechtbank aangestelde curator beheert de nalatenschap en is belast met de tegeldemaking van het actief en de betaling van het passief overeenkomstig de regels die gelden bij de beneficiaire aanvaarding.

2. De curator van een onbeheerde nalatenschap is bevoegd om overeenkomstig art. 1189 Gw. over te gaan tot de openbare verkoop van onroerende goederen die behoren tot een dergelijke nalatenschap.

3. Volgens art. 1167 BW. kan een schuldeiser in eigen naam opkomen tegen handelingen die zijn schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van zijn rechten.

Een dergelijke pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent.

De vergoeding van deze schade ter zake van de bedrieglijke overdracht van een vermogensbestanddeel door de schuldenaar aan een derde-medeplichtige, bestaat in beginsel hierin dat die overdracht aan de agerende schuldeiser niet tegenwerpelijk is, zodat hij tot executie op het overgedragen vermogensbestanddeel kan overgaan.

De niet-tegenwerpelijkheid heeft een relatieve werking en strekt slechts in het voordeel van de schuldeiser die de pauliaanse vordering met succes heeft ingesteld.

4. Uit het bovenstaande volgt dat indien een van de samenlopende schuldeisers een pauliaanse vordering heeft ingesteld waardoor de eigendomsoverdracht van een bepaald goed dat de overledene toebehoorde hem niet tegenwerpelijk is, dit niet tot gevolg heeft dat dit goed tot het actief van de nalatenschap behoort waarvoor de curator bevoegd is om op te treden.

5. De appelrechters die oordelen dat de samenloop tot gevolg heeft dat de collectieve vereffening van de onbeheerde nalatenschap vooropstaat, zodat enkel de curator ten behoeve van de schuldeiser die met succes een pauliaanse vordering heeft ingesteld, kan overgaan tot uitwinning en op die gronden aan de curator de machtiging kan verlenen als bedoeld in art. 1189 Ger.W., verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Noot: 

• Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht [TBH] LINDEMANS, Gilles; Noot 'Ze is zo relatief, meneer; tenuitvoerlegging van de pauliana na samenloop - Komt pauliana-executie boedelbewindvoerder of agerende schuldeiser toe?' 2017, nr. 7, p. 743-749.

• Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] VERLOOY, Beatrice; Noot 'De tenuitvoerlegging na een pauliaanse vordering, meer bepaald de executie in het kader van de onbeheerde nalatenschap van de schuldenaar' 2017, nr. 6, p. 486-495.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 13/05/2018 - 14:13
Laatst aangepast op: ma, 21/05/2018 - 19:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.