-A +A

Nieuwe opdrachten aanvaarden terwijl oude nog niet betaald zijn is een verzaking aan schadebeding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Ieper
Datum van de uitspraak: 
maa, 19/09/2016
A.R.: 
A/1600022

Uit de gegevens van de zaak blijkt dat partijen op zeer regelmatige basis samenwerkten. EURO PROTECTION GUARD BVBA. kreeg daarbij telkens nieuwe opdrachten, ondanks het feit dat sommige vroegere opdrachten niet betaald waren.

In dergelijke omstandigheden werd het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat het stilzwijgen van EURO PROTECTION GUARD BVBA. mocht worden opgevat als een toestemming om aldus te betalen en dit vertrouwen mag niet worden beschaamd. Zo'n gerechtvaardigd vertrouwen wordt o.m. gewekt wanneer men onder de gegeven omstandigheden hoorde te spreken (Dirix-Ballon, De Factuur, Story, 1985, 93 n° 197; Kh. Brugge, 18.10.1994, B.R.H., 1995, p. 898) Het gaat niet op om gedurende al die tijd te doen alsof zijn neus bloedt teneinde nieuwe orders van de klant te verwerven en gewoon telkens alleen de hoofdsom te laten betalen zonder intrest of forfaitaire verhoging wegens laattijdige betaling, om daarna plots daarop terug te keren en rente en schadevergoeding aan te rekenen, waar dit voorheen nooit gebeurd was.(Kh. Kortrijk, le kamer, 25.3.1999, A.R. n° 628/99) De verzaking van EURO PROTECTION GUARD BVBA. aan de toepassing van die passages uit de algemene verkoopsvoorwaarden blijkt niet uit vermoedens, doch uit een duidelijke houding die een bekentenis uitmaakt.

Bijgevolg wordt slechts de intrest conform de wet betalingsachterstand toegekend vanaf het ogenblik dat het duidelijk was dat EURO PROTECTION GUARD BVBA. niet meer op die manier wilde verderwerken, zijnde de datum van de dagvaarding.

Het schadebeding is niet verschuldigd.
 

Publicatie
tijdschrift: 
niet gepubliceerd
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Rechtbank van Koophandel GENT, afdeling IEPER -A/16/00022 -

EURO PROTECTION GUARD BVBA .•met vennootschapszetel te 8940 Wervik, Speiestraat 90, en met ondernemingsnummer 0454.551.797.

eisende partij op hoofdvordering, verwerende partij op tegenvordering, hebbend als raadsman meester E. De Neve, advocaat te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 29.

- tegen: -

CITIZEN GUARD BVBA;,met vennootschapszetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 100, en met ondernemingsnummer 0472.649.326.

Artikel 2, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken worden toegepast.

De rechtbank heeft de dagvaarding van 23 december 2015 en de overige stukken van de procedure kunnen nazien.

De partijen hebben de nodige uitleg gegeven bij hun vordering.

1. De feiten.

EURO PROTECTION GUARD voerde in onderaanneming bewakingsopdrachten uit voor CITIZEN GUARD. De relatie bestaat reeds van voor 2009. In de loop der jaren ontspon er zich een discussie tussen de partijen over de betaling van facturen. Ondertussen werd er steeds verder samengewerkt. Uiteindelijk ging EURO PROTECTION GUARD BVBA. over tot dagvaarding.

2. De vordering.

EURO PROTECTION GUARD vordert dat CITIZEN GUARD veroordeeld wordt om diverse facturen te betalen voor een hoofdsom van 67.824,88 € (verhoogd met schadebeding en intrest.

CITIZEN GUARD werpt op dat de rechtbank territoriaal onbevoegd is en vordert de verwijzing naar de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel. EURO PROTECTION GUARD stelt dat de algemene voorwaarden op haar facturen dat de rechtbank van koophandel territoriaal bevoegd is.

Volgens CITIZEN GUARD is de hoofdvordering verjaard.

Zij stelt een tegenvordering in wegens onbetaalde facturen, voor een som van 3.944,81 euro. EURO PROTECTION GUARD ontkent dat ze de bewuste facturen ontvangen heeft. Ze stelt dat de werkelijkheid va~ de facturen niet bewezen wordt, de opgestelde afrekening niet correct is en dat de vordering verjaard is.

3. Beslissing.

3.1. Exceptie van onbevoegdheid.

CITIZEN GUARD BVBA. roept in dat deze rechtbank onbevoegd zou zijn om kennis te nemen van het geschil en vraagt verwijzing naar de rechtbank van koophandel Brussel.

EURO PROTECTION GUARD BVBA. verwijst naar het beding in haar algemene voorwaarden om de bevoegdheid van deze rechtbank te verantwoorden.

Uit de stukken die zijn neergelegd blijkt dat er tussen partijen reeds een heel lange handelsrelatie bestaat. Daarin werden door EURO PROTECTION GUARD BVBA. tal van facturen uitgeschreven, waarvan er heel wat betaald werden.

Wanneer meerdere facturen zonder enig voorbehoud of enige welkdanige opmerking werden vereffend, is er in hoofde van de ontvanger van de facturen sprake van een dermate omstandig stilzwijgen dat hieruit moet worden besloten dat hij de factuurvoorwaarden aanvaardde en het eens was met de toepassing van deze factuurvoorwaarden op de contractuele relatie. (Gent (7e k.) 21 november 2011, RABG 2013, afl. 16, 1135; TGR-TWVR 2012, afl. 2, 98)

CITIZEN GUARD BVBA. heeft bijgevolg de algemene voorwaarden aanvaard en kan daar nu niet op terugkomen.

Deze rechtbank is bevoegd.

3.2. Toepassing van de taalwetgeving.

CITIZEN GUARD BVBA. legt een aantal stukken neer in de Franse taal. EURO PROTECTION GUARD BVBA. vordert de wering daarvan. Ondertussen heeft CITIZEN GUARD BVBA. een (niet beëdigde) vertaling gemaakt en deze gevoegd. EURO PROTECTION GUARD BVBA. blijft de wering eisen van de bewuste stukken op basis van de taalwetgeving. CITIZEN GUARD BVBA. betwist dit.

Art. 8 Wet van 15 juni 1935 (openbare orde) op het gebruik der talen in gerechtszaken stelt het volgende:

Indien de stukken of documenten, in een geding overgelegd, in een andere taal dan die der rechtspleging gesteld zijn, kan de rechter, op verzoek der partij tegen dewelke die stukken of documenten worden ingeroepen, hiervan de overzetting in de taal der rechtspleging bevelen bij een met redenen omklede beslissing. De beslissing van de rechter is noch voor verzet noch voor beroep vatbaar. De kosten van vertaling worden mede begroot.

Er is geen inbreuk op het vereiste van de eentaligheid indien een in een processtuk opgenomen anderstalige vermelding wordt vertaald in de procestaal, of indien de zakelijke inhoud ervan in de procestaal wordt weergegeven (Cass. 5 januari 2012 ; Cass. 29 september 2011 ; Cass. 19 juni 2009 ; Cass. 2 april 2003; Cass. 27 maart 2003 ; Cass. 8 juni 2000; Cass. 14 april 2000; Cass. AR 9574, 24 mei 1993).

Zeker nu CITIZEN GUARD BVBA. heeft gezorgd voor de vertalingen van de bewuste stukken, kan EURO PROTECTION GUARD BVBA. de wering niet meer (terecht) vorderen. Bovendien is de rechtbank de franse taal voldoende machtig om kennis te kunnen nemen van de inhoud van de stukken, zodat de wering van de stukken niet aan de orde is.

3.3. De verjaring van facturen n° 2010046/2010052 en 2010073.

Deze facturen dateren van 2010. Volgens CITIZEN GUARD BVBA. zijn ze verjaard ingevolge de bevrijdende verjaringstermijn van 5 jaar tussen handelaars.

Wanneer geen bijzondere verjaringstermijn geldt is de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 10 jaar toepasselijk (art. 2262bis BW).(Kh. Antwerpen nr. A/14/7557, 15 januari 2015, TBH 2015 (samenvatting VANDEN BERGHE, O.), afl. 3, 293 en http://www.rdc-tbh.be/ {10 april 2015}

Dit is ook het standpunt van EURO PROTECTION GUARD BVBA" De bewuste facturen zijn derhalve niet verjaard.

3.4. De facturen zijn niet verschuldigd.

3.4.1. De facturen werden niet ontvangen.

CITIZEN GUARD BVBA. verwijst naar een aantal brieven, waarin zou zijn opgemerkt dat bepaalde facturen niet werden ontvangen.

EURO PROTECTION GUARD BVBA. betwist deze brieven te hebben ontvangen ... Anderzijds worden een aantal e- mails voorgelegd, waaruit blijkt dat CITIZEN GUARD BVBA. wel degelijk weet had van oude, openstaande facturen. (st. 4 EURO PROTECTION GUARD BVBA., mail dd. 16/9/2014 uitgaande van Laurent Burvenich: ... Ter gelegenheid van deze vergadering zullen wij een akkoord sluiten en zal ik het saldo van je facturen betalen ... "

Dezelfde Laurent Burvenich had op 29/11/2013 geschreven dat fact. n° 2013158 en "toekomstige" facturen werden geblokkeerd. Blijkbaar was er een klacht betreffende het uurtarief (zie verder).

Uiteindelijk maakt deze brief een impliciete en zelfgeschreven bekentenis uit, uitgaande van CITIZEN GUARD BVBA., dat de facturen voorafgaandelijk aan 9/11/2013 niet (meer) werden betwist, laat staan dat ze niet ontvangen zouden zijn.

De rechtbank vind het overigens vreemd dat CITIZEN GUARD BVBA. wel allerhande mails uitstuurt om opdrachten te annuleren of aan te passen, en dat deze blijkbaar toch allemaal aankomen, terwijl de mails die EURO PROTECTION GUARD BVBA. stelt te hebben verstuurd, of de facturen, nooit zouden zijn aangekomen ... Het feit dat partijen gedurende minstens 5 jaar op een intensieve basis hebben samengewerkt, bewijst dat er wederzijds voldoende vertrouwen geweest is. Mocht EURO PROTECTION GUARD BVBA. inderdaad de onbetrouwbare partner geweest zijn zoals CITIZEN GUARD BVBA. nu beweert, dan zou zij zeker de samenwerking hebben stopgezet.

Nu dit niet gebeurde, en partijen daarentegen quasi op dagelijkse basis nieuwe opdrachten gaven, moeten de facturen zoals die in de boekhouding van EURO PROTECTION GUARD BVBA. werden opgenomen, geacht worden bewijskrachtig te zijn.

Bijgevolg kan in het kader van de zeer regelmatige handelsbetrekkingen tussen partijen, geen rekening worden gehouden met de gratuite bewering dat de facturen niet ontvangen werden.

Minstens heeft CITIZEN GUARD BVBA. de kopies van de facturen ontvangen ter gelegenheid van huidige procedure. Ondanks de mogelijkheid om te concluderen ten gronde, verbergt zij zich achter het feit dat de opdrachten van te lang geleden zijn. Nochtans werden ook facturen 2015060 en 2015078 opgegeven als zijnde niet ontvangen. Deze facturen dateren van resp. 31/5/2015 en 17/7/2015. CITIZEN GUARD BVBA. werd gedagvaard in december 2015. Zij kan bijgevolg niet volhouden dat ze onmogelijk nog kon nagaan of de prestaties wel geleverd waren.

Dit stelt het ganse verweer van CITIZEN GUARD BVBA. bijgevolg in een twijfelachtig daglicht ...

3.4.2. De prestaties werden niet geleverd.

Met uitzondering van de brieven van de raadsman van vroeger, die door EURO PROTECTION GUAR[? BVBA. niet erkend worden, is er slechts één brief uitgaande van CITIZEN GUARD BVBA. zelf die een factuur protesteert.

Uiteraard moet worden nagegaan waarom er werd geprotesteerd, want het loutere feit van protest op zich volstaat niet om niet te moeten betalen. Bij nader inzien blijkt enkel geprotesteerd te zijn omwille van het feit dat er een verkeerd uurtarief zou zijn toegepast. Deze klacht werd naderhand nooit meer herhaald, doch er werden tal van opvolgende facturen betaald. Die betaling impliceert dat er naderhand een overeenkomst werd bereikt over dat uurtarief, anders zou CITIZEN GUARD BVBA. geen enkele factuur meer hebben betaald.

Deze brief impliceert evenwel ook dat de bewering van CITIZEN GUARD BVBA. dat de werkelijkheid van de facturen niet bewezen wordt, geen hout snijdt. In haar protestbrief vermeldt CITIZEN GUARD BVBA. nergens dat zij niet weet wie de prestaties heeft uitgevoerd, op welke periode de prestaties betrekking hebben, welk het aantal gepresteerde uren zijn en op welke dagen die prestaties werden uitgevoerd.

Het tegendeel zou overigens verwonderlijk zijn: in het bundel van EURO PROTECTION GUARD BVBA. steken tal van opdrachten en wijzigingen van opdrachten. Mochten deze (bewakings- en security)opdrachten niet of slechts op gedeeltelijke wijze zijn uitgevoerd, dan zouden de klanten dit ongetwijfeld niet hebben laten voorbijgaan, al ware het maar omdat de veiligheid op dat ogenblik niet (meer) gegarandeerd was.

Nergens is er ook maar enige opmerking over de "inhoud" van het gepresteerde. Eénmaal is er een opmerking over een bepaalde werknemer die CITIZEN GUARD BVBA. liever niet ziet terugkeren, maar daar stopt het dan ook mee, want EURO PROTECTION GUARD BVBA. vervangt die onmiddellijk.

Bijgevolg moeten de facturen die door EURO PROTECTION GUARD BVBA. werden uitgeschreven aanzien worden als zijnde aanvaard, minstens bij gebrek aan tijdig protest.

3.4.3. Het betreffen onregelmatige facturen.

Tenslotte roept CITIZEN GUARD BVBA. in dat het zou gaan om fiscaal onregelmatige facturen. De laattijdige ontvangst van een factuur - zelfs indien het een fiscaal onregelmatige factuur betreft die niet voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften - ontslaat de geadresseerde niet van diens protestverplichting.

Daarenboven heeft deze fiscale onregelmatigheid geen weerslag op de geldigheid van de rechtshandeling tussen de partijen.( Gent 15 februari 1996, A.J.T. 1996-97, 206, noot VAEREWIJCK, C.. ). Zoals hiervoor reeds vastgesteld, heeft CITIZEN GUARD BVBA. niet of onvoldoende geprotesteerd. Minstens heeft CITIZEN GUARD BVBA. haar rechten dienaangaande verwerkt door de opvolgende betaling aan EURO PROTECTION GUARD BVBA. of door verder opdrachten uit te schrijven voor EURO PROTECTION GUARD BVBA .. Bijgevolg brengt ook dit argument geen aarde aan de dijk.

Overigens valt het op dat de facturen die CITIZEN GUARD BVBA. opmaakt gelijk(w)aardig zijn aan die van EURO PROTECTION GUARD BVBA. (cfr. St. 10 CITIZEN GUARD BVBA.): blijkbaar is het dus een gewoonte in de sector om dit als dusdanig op te maken en begaat men daardoor geen fiskale of andere onregelmatigheden.

3.4.4. De uitgeschreven creditnota's.

CITIZEN GUARD BVBA. brengt twee creditnota's naar voor (st. 9) die uitgaan van EURO PROTECTION GUARD BVBA. en dit blijkbaar nergens in de afrekening voorkomen. EURO PROTECTION GUARD BVBA. weerlegt hetgeen CITIZEN GUARD BVBA. naar voorbrengt in besluiten ook evenmin, zodat deze creditnota's tbv. Resp. 4.624,10 en 326,70 € kunnen in mindering gebracht worden.

3.4.5. De ingeroepen betalingen.

De stukken die worden voorgelegd bewijzen geenszins dat de bewuste bedragen effectief gedebiteerd werden van een rekening.

Overigens kunnen bepaalde betalingen niet "geïsoleerd" worden van de rest, daar EURO PROTECTION GUARD BVBA. deze, zelfs bij eventuele ontvangst, op andere facturen kan hebben toegerekend, die in de afrekening niet meer opgenomen zijn.

Het enige alternatief zou de aanstelling van een deskundige zijn, maar daar vraagt geen van beide partijen naar ...

3.4.6. Schadebeding en intresten.

Uit de gegevens van de zaak blijkt dat partijen op zeer regelmatige basis samenwerkten. EURO PROTECTION GUARD BVBA. kreeg daarbij telkens nieuwe opdrachten, ondanks het feit dat sommige vroegere opdrachten niet betaald waren.

In dergelijke omstandigheden werd het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat het stilzwijgen van EURO PROTECTION GUARD BVBA. mocht worden opgevat als een toestemming om aldus te betalen en dit vertrouwen mag niet worden beschaamd. Zo'n gerechtvaardigd vertrouwen wordt o.m. gewekt wanneer men onder de gegeven omstandigheden hoorde te spreken (Dirix-Ballon, De Factuur, Story, 1985, 93 n° 197; Kh. Brugge, 18.10.1994, B.R.H., 1995, p. 898) Het gaat niet op om gedurende al die tijd te doen alsof zijn neus bloedt teneinde nieuwe orders van de klant te verwerven en gewoon telkens alleen de hoofdsom te laten betalen zonder intrest of forfaitaire verhoging wegens laattijdige betaling, om daarna plots daarop terug te keren en rente en schadevergoeding aan te rekenen, waar dit voorheen nooit gebeurd was.(Kh. Kortrijk, le kamer, 25.3.1999, A.R. n° 628/99) De verzaking van EURO PROTECTION GUARD BVBA. aan de toepassing van die passages uit de algemene verkoopsvoorwaarden blijkt niet uit vermoedens, doch uit een duidelijke houding die een bekentenis uitmaakt.

Bijgevolg wordt slechts de intrest conform de wet betalingsachterstand toegekend vanaf het ogenblik dat het duidelijk was dat EURO PROTECTION GUARD BVBA. niet meer op die manier wilde verderwerken, zijnde de datum van de dagvaarding.

Het schadebeding is niet verschuldigd.

3.5. De tegeneis.

Met uitzondering van fact. n° 0120201137 waarvan zelfs geen kopie wordt voorgelegd, zijn de gevorderde facturen verschuldigd.

Net zoals de facturen van EURO PROTECTION GUARD BVBA., zijn de opgenomen in de boekhouding van CITIZEN GUARD BVBA .. Daarenboven heeft EURO PROTECTION GUARD BVBA. ze niet geprotesteerd. Dat EURO PROTECTION GUARD BVBA. niet weet waarover het zou gaan, kan niet aangenomen worden: mocht dit onduidelijk geweest zijn, dan zou EURO PROTECTION GUARD BVBA. ongetwijfeld onmiddellijk gemaild hebben naar EURO PROTECTION GUARD BVBA., net zoals ze voor haar eigen facturen deed. CITIZEN GUARD BVBA. vermeldde overigens dat er nog openstaande schulden waren, maar in het licht van het bedrag dat EURO PROTECTION GUARD BVBA. nog moest ontvangen, werd dit waarschijnlijk genegeerd. Aangezien de bedrage hieronder worden gecompenseerd, is er van schadebeding of intresten geen sprake.

3.6. Afrekening

Verschuldigde facturen CITIZEN GUARD BVBA EURO PROTECTION GUARD BVBA. 67824,88, te verminderen met Creditnota's -4624,1 en -326,7

Facturen CITIZEN GUARD BVBA. aan EURO PROTECTI GUARD BVBA. fact. (20140201196) -759,07 (110488) -1750,68, (110850 ) -382,36: Saldo 59981,97

OM DEZE REDENEN,

Spreekt het vonnis uit op tegenspraak.

1. Verklaart de vordering van EURO PROTECTION GUARD BVBA. ontvankelijk en grotendeels gegrond.

2. Verklaart de tegeneis van CITIZEN GUARD BVBA. ontvankelijk en grotendeels gegrond.

3. Compenseert beide vorderingen en veroordeelt CITIZEN GUARD BVBA. om te betalen aan EURO PROTECTION GUARD BVBA. de som van negenenvijftig duizend negenhonderdeenentachtig eu- . ro zevenennegentig cent(€ 59.981,97), méér de intresten conform de WBA, vanaf de datum van de dagvaarding tot de dag der volledige betaling.

4. Wijst het meergevorderde af.

5. Veroordeelt CITIZEN GUARD BVBA. tot de kosten van het geding in hoofde van EURO PROTECTION GUARD BVBA. begroot op 489,07 € en de rechtsplegingsvergoeding ad 3.600 €.

6. Verklaart huidig vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande de aanwending van welk rechtsmiddel ook.

Aldus het vonnis, gewezen door de rechtbank van koophandel Gent, afdeling leper, zesde kamer, samengesteld als volgt :

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 16/11/2016 - 16:15
Laatst aangepast op: wo, 16/11/2016 - 16:15

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.