-A +A

Nietigverklaring besluiten algemene vergadering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Ieper
Datum van de uitspraak: 
maa, 12/10/2015

Art. 178, eerste lid W.Venn. bepaalt: “De rechtbank van koophandel spreekt op verzoek van elke belanghebbende de nietigheid uit van een besluit van de algemene vergadering.”

Art. 64 W.Venn. bepaalt:

“Een besluit van de algemene vergadering is nietig:

1° wegens enige onregelmatigheid naar de vorm waardoor het genomen besluit is aangetast, indien de eiser aantoont dat de begane onregelmatigheid het genomen besluit heeft kunnen beïnvloeden;

2° in geval van schending van de regels betreffende de werkwijze van de algemene vergaderingen of in geval van beraadslaging en besluit over een aangelegenheid die niet op de agenda voorkomt, wanneer er bedrieglijk opzet is;

3° wegens enige andere overschrijding van bevoegdheid of wegens misbruik van bevoegdheid;

4° wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens een wettelijke bepaling die niet in dit wetboek is opgenomen en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt;

5° wegens enige andere in dit wetboek vermelde reden.”

In vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid, zoals de VOF, kunnen de statuten een algemene vergadering instellen. In een dergelijk geval kan art. 64 W.Venn. toegepast worden

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1633
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

BVBA T.D.H. t/ VOF I.-C./C.

...

II. In feite

1. Op 26 november 2012 werd verweerster opgericht in de vorm van een VOF door eiseres, BVBA T.D.H. en mevr. N.D.

Volgens art. 4 van de statuten was het doel van verweerster onder meer het verrichten van alle handelingen inzake thuisverpleging, lichaamsverzorging en elke vorm van geestelijke en fysieke verzorging van mensen in de ruimste zin van het woord.

2. Eiseres heeft haar “handelsfonds” of patiëntenbestand tegen betaling van een som van 35.900 euro overdragen aan verweerster.

3. De vennoten van verweerster hebben op 26 december 2013 een “reglement tussen de vennoten en de positionering naar derden” ondertekend.

Punt 19 van dat reglement bepaalt: “De vennoot op wiens schouders de administratieve verantwoordelijkheid valt, is volledig verantwoordelijk voor een correcte afwerking van de maandelijkse staten naar de landsbonden en een correct doorstorten naar de VOF. Een opzettelijke fout in dezen geeft aanleiding tot wat er wordt besproken in punt 21. In de algemene vergadering van december wordt een jaarlijkse vergoeding bepaald voor deze administratieve taak beperkt tot de manuren. Op het administratieve vlak heeft de VOF wel de kosten te dragen voor het buroticamateriaal en de kosten van het programma “infiplus”. (...)”

Punt 21 van het reglement bepaalt: “Deze punten zijn perfect realiseerbaar zonder veel moeite. Wie er zich niet aan houdt of het document niet wil ondertekenen geeft blijk van onwil ten aanzien van de vennootschap en jammer genoeg moet er dan overgegaan worden tot uitzetting van de vennoot met de wettelijke, ontegensprekelijke middelen. Er wordt een waarde bepaald van de aandelen (minimum de inbreng) die wordt teruggeven aan de te verwijderen persoon. De verwijderde persoon krijgt een document dat hij of zij geen schulden meer heeft t.o.v. de VOF. Dit is belangrijk om weten, omdat zonder een ontlastingsdocument de verwijderde persoon steeds aansprakelijk blijft voor de schulden aangegaan door de VOF wanneer de vennoot nog actief deelnam.”

4. In het najaar ontstond er onenigheid tussen eiseres en de andere vennoten van verweerster.

5. De advocaat van verweerster stuurde op 18 november 2014 de volgende ingebrekestelling naar eiseres:

“(...) Aan de hand van het dossier stel ik vast dat

– u nalatig bent om de inkomsten september/oktober door te storten op rekening van de VOF;

– u nalatig bent om conform art. 19 van het reglement tussen de vennoten de administratieve afwerking van de maandelijkse staten te verrichten en uitleg te verstrekken.

“Ik stel u bij deze formeel in gebreke en sommeer u binnen drie dagen:

– de door u reeds ontvangen gelden van o.a. Landsbond voor de maanden september en oktober door te storten op mijn rekening derden (...);

– conform de statuten/reglementen van de VOF alsook conform art. 1933 BW rekenschap en verantwoording te verstrekken van de gepleegde administratie, en dit niet alleen m.b.t. de maanden september/oktober 2014, maar van heel 2014;

– alle administratieve documenten, nuttig voor de operationele werking van de VOF, aan cliënten te overhandigen, alsook het boekhoudkundige programma aan de VOF af te leveren, nu de VOF de abonnementskost droeg en draagt.

“Bij gebreke van onmiddellijk gevolg en medewerking zal ik niet alleen de burgerlijke procedure opstarten, met alle kosten ten laste van u, maar ook strafklacht in handen van de onderzoeksrechter en de procureur des Konings neerleggen.

“Clienten zijn verbijsterd dat u de gelden, toebehorende aan de VOF, ontvreemdt en misbruikt, wat strafrechterlijk beteugeld wordt met correctionele (gevangenis-)straffen.

“U gelieve dit te vermijden en de toestand onmiddellijk te regulariseren en uw plichten te vervullen (...).”

6. Eiseres antwoordde in een brief van 6 december 2014, waarin zij vermeldde dat de prestaties van september 2014 bij haar weten volledig werden doorgestort op de rekening van verweerster en dat de prestaties van oktober 2014 op 5 december 2014 op haar rekening overgeschreven werden. Daarnaast vermelde eiseres dat verweerster haar nog een som van 40.171,51 euro verschuldigd was als gevolg van haar eigen prestaties en die van haar werknemer voor september-november 2014, bij wijze van vergoeding voor de administratieve taken en als terugbetaling voor diverse kosten.

Bij e-mailbericht van 7 december 2014 liet eiseres aan de boekhouder van verweerster weten dat zij van plan was om haar aandelen ter beschikking te stellen tegen een redelijke overnameprijs en enkel nog als gewoon medewerker te functioneren.

7. De advocaat van verweerster betwistte de brief van 6 december 2014 met klem in een e-mailbericht van 9 december 2014.

8. Bij aangetekende brief van 5 december 2014 en een e-mailbericht van 8 december 2014 stuurde mevr. N.D., als zaakvoerder van verweerster, een uitnodiging naar eiseres voor een “bijeenkomst” op 12 december 2014 om 13u30 op de vennootschapszetel, met de volgende agenda:

“1. Evaluatie bijzondere vergadering van 24 november 2014

2. Evaluatie actuele toestand inzake prestaties/medewerkers/vennoten en vergoedingen/betalingen

3. Overdracht aandelen H.D. in VOF naar andere vennoten

4. Varia.”

9. Op 12 december 2014 werd een bijzondere algemene vergadering van verweerster gehouden. Het verslag vermeldt:

“Zijn aanwezig:

– BVBA T.D.H., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de h. D.H.;

– BVBA T.E.C., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevr. C.E.;

– Mevr. N.D.

“De vergadering wordt geopend om 13.30 uur.

“Tot voorzitter wordt aangesteld mevr. N.D.

“De voorzitter stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig werd samengeroepen en alle aanwezige aandeelhouders zich akkoord verklaren met de voorliggende agenda en bereid zijn om te beraadslagen en te beslissen over alle punten van de agenda.

“De voorzitter stelt mevr. C.E. aan tot secretaris, die aanvaardt.

“Agenda:

1. Evaluatie vorige vergadering

2. Ontslag BVBA D.H. als werkend vennoot

3. Varia

“Beslissingen

1. Evaluatie vorige vergadering van 24 november 2014:

Er werden geen opmerkingen gemaakt. De breuk tussen H.D. en de overige medevennoten is onherroepelijk, zodat verdere samenwerking niet meer mogelijk wordt.

2. De vergadering buigt zich over het ontslag van BVBA D.H. als vennoot.

Beslissing:

– Akkoord: 2 stemmen

– Onthouding: 0 stemmen

– Niet akkoord: 0 stemmen

Het ontslag wordt goedgekeurd.

3. Varia

Beslissing: nihil”.

Aangezien alle agendapunten behandeld zijn en niemand nog het woord vraagt wordt de vergadering gesloten om 14u30 na ondertekening van deze notulen door de voorzitter en secretaris.”

Het aanwezigheidsregister van de bijzondere algemene vergadering vermeldt dat eiseres aanwezig was tot 14 u 15 en de vergadering vrijwillig verlaten heeft.

10. Uit een e-mailbericht van 15 december 2014 van de boekhouder blijkt dat er gesprekken werden gevoerd over de overdracht van de aandelen door eiseres aan de andere vennoten.

11. Bij aangetekende brief van 17 december 2014 liet de advocaat van eiseres aan de boekhouder van verweerster weten dat de voorgestelde overeenkomst totaal onaanvaardbaar was voor eiseres.

Er volgde een briefwisseling tussen eiseres en verweerster en hun advocaten.

Eiseres beklemtoonde dat zij nog steeds vennoot was van verweerster, maar deze laatste was van oordeel dat dit niet meer het geval was.

12. Op 13 januari 2015 werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat eiseres op de vergadering van 12 december 2014 ontslagen werd uit verweerster als vennoot.

13. Eiseres liet op 29 januari 2015 verweerster voor deze rechtbank dagvaarden. Op dezelfde dag liet verweerster een dagvaarding in verband met een stakingsvordering betekenen aan eiseres.

...

III. In rechte

...

B. Hoofdvordering

a. Nietigverklaring van een besluit van de algemene vergadering

15. In een VOF kan een vennoot uitgesloten worden indien dit statutair bepaald is. De uitsluiting moet in ieder geval gebeuren met inachtneming van de goede trouw, die allesbepalend is in een personenvennootschap (zie ook: H. Braekmans en R. Houben, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 76, nr. 112 en p. 778, nr. 1440; K. Geens, M. Denef, F. Hellemans, R. Tas en J. Vananroye, “Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, p. 241, nr. 163).

Art. 370 W.Venn., dat bepaalt dat elke vennoot om een gegronde reden of uit een andere in de statuten vermelde oorzaak kan worden uitgesloten, heeft enkel betrekking op de coöperatieve vennootschap en is niet van toepassing op dit geschil met betrekking tot een VOF.

16. Art. 178, eerste lid W.Venn. bepaalt: “De rechtbank van koophandel spreekt op verzoek van elke belanghebbende de nietigheid uit van een besluit van de algemene vergadering.”

Art. 64 W.Venn. bepaalt:

“Een besluit van de algemene vergadering is nietig:

1o wegens enige onregelmatigheid naar de vorm waardoor het genomen besluit is aangetast, indien de eiser aantoont dat de begane onregelmatigheid het genomen besluit heeft kunnen beïnvloeden;

2o in geval van schending van de regels betreffende de werkwijze van de algemene vergaderingen of in geval van beraadslaging en besluit over een aangelegenheid die niet op de agenda voorkomt, wanneer er bedrieglijk opzet is;

3o wegens enige andere overschrijding van bevoegdheid of wegens misbruik van bevoegdheid;

4o wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens een wettelijke bepaling die niet in dit wetboek is opgenomen en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt;

5o wegens enige andere in dit wetboek vermelde reden.”

In vennootschappen zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid, zoals de VOF, kunnen de statuten een algemene vergadering instellen. In een dergelijk geval kan art. 64 W.Venn. toegepast worden (zie ook: B. Tilleman, “Commentaar bij art. 64 W.Venn.” in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2009, 5).

17. In deze zaak vordert eiseres de nietigverklaring van een besluit van de bijzondere algemene vergadering van verweerster van 12 december 2014. Naast art. 178 e.v. W.Venn. is ook art. 64 W.Venn. van toepassing op deze zaak. Uit de syntheseconclusie van eiseres blijkt dat zij zich beroept op de beraadslaging en beslissing met bedrieglijk opzet over een aangelegenheid die niet op de agenda voorkwam, dus op art. 64, 2oW.Venn.

18. Bij aangetekende brief van 5 december 2014 werd eiseres door de zaakvoerder van verweerster, mevr. N.D., uitgenodigd op een “bijeenkomst” die plaats zou vinden op 12 december 2014 om 13 u 30. In die uitnodiging werd de volgende agenda vermeld:

“1. Evaluatie bijzondere vergadering van 24 november 2014

2. Evaluatie actuele toestand inzake prestaties/medewerkers/vennoten en vergoedingen/betalingen

3. Overdracht aandelen H.D. in VOF naar andere vennoten

4. Varia.”

Eiseres ontving deze uitnodiging op 8 december 2014 ook per e-mail.

19. Op 12 december 2014 vond de bijeenkomst plaats.

Er werd een “verslag bijzondere algemene vergadering” opgemaakt, dat ondertekend werd door mevr. N.D. en mevr. C.E.

Het verslag vermeldt als agenda:

“1. Evaluatie vorige vergadering

2. Ontslag BVBA D.H. als werkend vennoot

3. Varia”.

20. De agenda die vermeld wordt in het verslag van de bijzondere algemene vergadering wijkt af van de agenda die meegedeeld werd in de oproepingsbrief van 5 december 2014. Hoewel in de oproeping de overdracht van de aandelen door eiseres naar andere vennoten als agendapunt nr. 3 werd vermeld, vermeldde het verslag daarentegen als agendapunt nr. 2 het ontslag van eiseres als werkend vennoot.

Een beraadslaging en beslissing over de overdracht van aandelen van een vennoot heeft echter volledig andere gevolgen dan het ontslag of de uitsluiting van die vennoot. Daaruit volgt dat de algemene vergadering van 12 december 2014 beraadslaagd en besloten heeft over een punt dat niet op de agenda van de oproeping vermeld werd.

Uit het loutere feit dat het verslag van de algemene vergadering in algemene bewoordingen vermeldt dat de vergadering rechtsgeldig werd opgeroepen en alle aanwezige aandeelhouders zich akkoord verklaarden met de voorliggende agenda en bereid waren om te beraadslagen en te beslissen over alle punten van de agenda en dat het verslag daarna de gewijzigde agenda vermeldt, volgt niet met zekerheid dat de vennoten unaniem besloten hebben dat er beraadslaagd en besloten kon worden over een punt dat niet op de oorspronkelijke agenda van de oproeping vermeld stond. Dat geldt des te meer nu verweerster in haar syntheseconclusie, met verwijzing naar haar stuk 28, blijft beweren dat de uitnodiging van de algemene vergadering die per e-mailbericht van 8 december 2014 verstuurd werd wel degelijk onder agendapunt 2 “ontslag BVBA D.H. als werkend vennoot” vermeldde, hoewel uit stuk 28 van verweerster duidelijk blijkt dat dit niet het geval is.

Verweerster verwijst ook naar een e-mailbericht van 20 november 2014 waarin mevr. N.D. een uitnodiging stuurde naar eiseres voor een bijzondere algemene vergadering op 24 november 2014, met onder meer als agendapunt het ontslag van eiseres als vennoot in de VOF. Aangezien mevr. N.D. echter bij aangetekende brief van 5 december 2014 en bij e-mailbericht van 8 december 2014 een oproeping verstuurde met een andersluidende agenda, kon eiseres redelijkerwijze aannemen dat de vroegere agenda integraal vervangen werd.

21. Volgens verweerster verliet eiseres (vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de h. H.D., de vergadering voortijdig “nadat de stemming gebeurd was”. Dat blijkt echter niet correct te zijn, aangezien er volgens het verslag van de algemene vergadering van 12 december 2014 slechts twee stemmen werden uitgebracht in verband met de beslissing om eiseres te “ontslaan” als vennoot, zonder dat er een derde onthouding of tegenstem werd uitgebracht.

Het verslag van de algemene vergadering vermeldt echter niet dat eiseres afwezig was bij de beraadslaging en het besluit over haar ontslag als vennoot. Enkel in het bijgevoegde aanwezigheidsregister wordt vermeld dat eiseres aanwezig was tot 14u15 en daarna vrijwillig de vergadering heeft verlaten. Dit register werd ook ondertekend door mevr. N.D. en mevr. C.E. Daaruit volgt dat eiseres niet aanwezig was bij de beraadslaging en stemming over haar uitsluiting als vennoot van verweerster, wat gebeurde buiten de agendapunten die in de oproeping vermeld waren.

Een uitsluiting van een vennoot in afwezigheid van de bewuste vennoot buiten de agenda van de algemene vergadering om, is strijdig met de goede trouw die allesbepalend is in een personenvennootschap zoals de VOF. Het staat vast dat de overige vennoten, nadat eiseres de vergadering had verlaten, met bedrieglijk opzet een besluit hebben genomen over een aangelegenheid die niet op de agenda van de oproeping voorkwam. Bovendien hebben zij een besluit genomen over de uitsluiting van eiseres als vennoot, zonder vermelding van de rechtsgrond op basis waarvan tot de uitsluiting kon worden overgegaan en zonder de waarde van haar aandelen te vergoeden.

Het feit dat eiseres vrijwillig de algemene vergadering had verlaten, doet daarbij niet ter zake, aangezien zij er redelijkerwijze geen rekening mee moest houden dat er een beslissing zou worden genomen over haar uitsluiting, omdat de oproeping dat punt niet vermeldde op de agenda.

Aangezien er sprake was van een beslissing over een aangelegenheid die niet op de agenda voorkwam, met bedrieglijk opzet, wordt punt 2 van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 12 december 2014 waarbij het “ontslag” van eiseres als vennoot werd goedgekeurd, nietig verklaard op grond van art. 64, 2o W.Venn.

Het is niet noodzakelijk om in te gaan op de andere aangevoerde nietigheidsgronden aangezien die niet tot een verdere nietigverklaring kunnen leiden.

22. Daar komt nog bij dat er niet alleen vóór, maar ook ná de bewuste algemene vergadering van 12 december 2014 gesprekken liepen over de overdracht van de aandelen van eiseres aan de andere vennoten. Bij e-mailbericht van 7 december 2014 had de zaakvoerder van eiseres aan de boekhouder van verweerster laten weten dat zij van plan was om haar aandelen ter beschikking te stellen tegen een redelijke overnameprijs.

Verweerster argumenteert dat op 12 december 2014 “in de late namiddag”, dus na de bijzondere algemene vergadering, nog telefonisch contact werd opgenomen met de zaakvoerder van eiseres om een dading uit te werken.

Bij e-mailbericht van 15 december 2014 werd een ontwerpovereenkomst naar eiseres en de andere vennoten gestuurd, met als titel “Verkoop aandelen – uitstap H.D.”, waarin vermeld werd dat eiseres haar aandelen onder bepaalde voorwaarden zou overdragen aan de andere vennoten. In het e-mailbericht werd verwezen naar een afspraak op 19 december 2014, ter ondertekening van de overeenkomst.

De ontwerpovereenkomst vermeldde onder meer:

“Er is op vrijdag 12 december 2014 in de late namiddag een principieel akkoord bereikt, onder voorbehoud van een definitief akkoord, tussen alle partijen omtrent de uitstapregeling van BVBA T.D.H. (...) uit de VOF I.C./C. (...) en terugkoop klantenbestand ronde Roeselare.”

“(...) BVBA T.D.H. (...) verkoopt haar vijf aandelen van de VOF I.C./C. aan: a/ twee aandelen aan BVBA T.E.C.

b/ drie aandelen aan mevr. N.D.”.

“(...) Deze overeenkomst werd goedgekeurd door de bijzondere vergadering der aandeelhouders gehouden op 15 december 2014 om 14 u”.

Verweerster bewijst echter niet dat er effectief een akkoord of dading tot stand gekomen is. Dat blijkt ook uit de inhoud van de aangetekende brief die de advocaat van eiseres verstuurde op 17 december 2014 en het e-mailbericht van eiseres van 18 december 2014.

Hoewel de bijzondere algemene vergadering van 12 december 2014 volgens het verslag om 14u30 geëindigd was, liepen er daarna dus nog onderhandelingen over de vrijwillige uittreding van eiseres als vennoot van verweerster.

Die onderhandelingen staan uiteraard haaks op de beslissing van de algemene vergadering om eiseres als vennoot uit te sluiten, die achter de rug van eiseres werd genomen.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 12/06/2017 - 14:17
Laatst aangepast op: ma, 12/06/2017 - 14:17

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.