-A +A

Niet-concurrentiebeding partiële nietigheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 25/06/2015
A.R.: 
C.14.0008.F

Een niet-concurrentiebeding strijdig met de vrijheid van handel en strijdig met de openbare orde, kan door de rechter partiëel nietig verklaard worden, waarbij buitensporigheden worden geschrapt tot wettelijk aanvaardbare proporties op voorwaarde dat het voortbestaan van het gedeeltelijk vernietigde beding beantwoordt aan de partijbedoeling.

Zo kan een niet-concurrentie beding voor eenbepaalde periode of voor een bepaalde regio worden ingekort of ingeperkt.

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015/33
Pagina: 
913
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.14.0008.F
1. MAISON VICTOR bvba,
2. L & T CONCEPT bvba,
eiseressen,
tegen
1. L. M. en
2. B. S.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 13 december 2012.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseressen voeren twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 6, 900, 1101, 1108, 1131, 1134, 1156 tot 1164, 1172 en 1660, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van het gildewezen, zoals het van kracht was op de datum van het arrest en tot de inwerkingtreding van de opheffing ervan door artikel 3 van de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht;
- algemeen rechtsbeginsel van de contractuele vrijheid (wilsautonomie), neergelegd in de artikelen 6, 1131 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, neergelegd in artikel 7 van voornoemd decreet van 2-17 maart 1791;
- artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de vordering van de eiseressen niet-gegrond op grond dat het concurrentiebeding in artikel 9 van de overeenkomst van de partijen niet geldig is en veroordeelt de eiseressen tot de kosten van de beide aanleggen.

Het arrest grondt die beslissingen op de onderstaande redenen:

Overwegend als volgt:

"Het geschil is thans beperkt tot de ene vraag betreffende de toepassing van een in de overeenkomst tot aandelenoverdracht vervat strafbeding dat als volgt is gesteld:

‘Artikel 9. Niet-concurrentie

De overdrager aanvaardt dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks geen enkele activiteit van exploitatie, van beheer of van consultancy zal uitoefenen die in concurrentie staat met de huidige activiteiten van de vennootschap.

Dit concurrentiebeding zal gelden voor een periode van drie jaar te rekenen van de datum van overdracht van de deelbewijzen.

Het zal gelden in België en in het buitenland.

In geval van miskenning van dit concurrentiebeding zal de overdrager jegens de overnemers een forfaitaire vergoeding van 25.000 euro per vastgestelde overtreding verschuldigd zijn.'"

en:

"Het komt eerst en vooral erop aan uit de maken of het concurrentiebeding waarop de [eiseressen] hun aanspraak gronden, geoorloofd is",

en verklaart dat beding niet-geldig, om de volgende redenen:

"Reeds in 1950 schreef Madeleine Gevers: ‘Le principe fondamental, admis tant en France qu'en Belgique, c'est que les clauses de non-concurrence ne peuvent imposer au vendeur plus que ce que lui impose son obligation légale de garantie : celle-ci constitue la restriction maxima à la liberté du commerce et toute restriction supplémentaire porterait atteinte à cette liberté d'une manière contraire à l'ordre public. Elle serait par conséquent nulle par application de l'article 6 du Code civil, sa nullité laissant évidemment subsister la garantie de droit du vendeur' (noot onder Gent, 21 januari 1950, R.C.J.B., 290);

Om naar Belgisch recht geldig te zijn, moet een concurrentiebeding beperkt zijn in de tijd, in de ruimte en met betrekking tot de bedoelde activiteiten: de beperkingen op het recht om concurrentie aan te doen moeten redelijk zijn en niet ertoe leiden dat een economische operator de mogelijkheid wordt ontzegd om een activiteit uit te oefenen wat strijdig zou zijn met artikel 2 van het decreet d'Allarde van 2-17 maart 1791 (Pasin., 1790-1791, 230), dat van openbare orde is (Verslype, J.-Y., Éviter le débauchage et la fuite du personnel, approche en droit du travail et en droit commercial, Brussel, Kluwer, 2003, 88; Van Ryn, J., en Heenen, J., Principes de droit commercial, deel I, 2de uitgave, Brussel, Bruylant, 1976, p. 224; Forges, M., T.P.D.C., deel. I, 2de uitgave, 2009, nr. 1161, p. 957; Luik, 17 maart 2008, J.L.M.B., 2009, 372);

Het is ook aangewezen acht te slaan op de mededeling van de Europese Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van concentraties (2005/C56/03). Die mededeling is weliswaar niet rechtstreeks toepasselijk in het Belgisch recht, maar vermeldt beginselen, waarop de Belgische rechter zich kan inspireren, ook al is uitsluitend het Belgische recht van toepassing;

Die beginselen onderwerpen ook de geldigheid van elk concurrentiebeding aan de drievoudige beperking in de tijd (maximum drie jaar), de ruimte (klandizie- of prospectiegebied) en de bedoelde activiteiten;

Die mededeling vermeldt:

‘19. Dergelijke niet-concurrentiebedingen zijn evenwel slechts gerechtvaardigd door de legitieme doelstelling van de totstandbrenging van de concentratie, wanneer de duur, het geografische toepassingsgebied en de materiële en personele reikwijdte ervan niet verder gaan dan wat redelijkerwijs daartoe noodzakelijk kan worden geacht.

20. Niet-concurrentiebedingen zijn gerechtvaardigd voor perioden van maximaal drie jaar wanneer de overdracht van de onderneming de overdracht van de klantentrouw in de vorm van zowel handelsfonds als knowhow omvat. Wanneer die bedingen uitsluitend op het handelsfonds betrekking hebben, zijn zij voor perioden van maximaal twee jaar gerechtvaardigd.

22. De geografische reikwijdte van een niet-concurrentiebeding moet worden beperkt tot het gebied waarin de verkoper vóór de overdracht de betrokken producten of diensten heeft aangeboden, daar de koper geen bescherming tegen concurrentie door de verkoper behoeft in gebieden waar de verkoper voordien niet actief was. De geografische reikwijdte kan worden uitgebreid tot de gebieden die de verkoper voornemens was te betreden op het tijdstip van de operatie, op voorwaarde dat hij reeds in de voorbereiding van dit project had geïnvesteerd.

23. Evenzo dienen niet-concurrentiebedingen beperkt te blijven tot producten (waaronder verbeterde versies of aanpassingen van producten, alsmede de opvolgers ervan) en diensten die de economische activiteit van de overgedragen onderneming vormen. Dit kan producten en diensten omvatten die op het tijdstip van de transactie in een gevorderd ontwikkelingsstadium waren of producten die al volledig ontwikkeld zijn, maar nog niet op de markt zijn gebracht. Bescherming tegen concurrentie van de verkoper op product- of dienstenmarkten waarop de overgedragen onderneming vóór de overdracht niet actief was, wordt niet als noodzakelijk beschouwd';
In deze zaak is het beding onvoldoende duidelijk met betrekking tot de activiteiten waarop het doelt;

Er wordt immers verwezen naar de ‘huidige activiteiten van de vennootschap' Établissements Luc Magermans waarvan het doel bestond in de exploitatie van ateliers voor algemene mechaniek, metaalconstructie en -herstellingen, alsook in de fabricatie van artikelen in smeedijzer, studiebureauprestaties voor machine- en werktuigontwerp en ‘op algemene wijze alle industriële operaties';
Uit het beding kan niet met duidelijkheid worden opgemaakt of het betrekking heeft op alle dienstprestaties die niets te maken hebben met de constructie of met de herstelling van metalen voorwerpen (schilderwerk, onderhoud, vervoer...), de levering of plaatsing van stukken die niet in een atelier voor algemene mechaniek werden bewerkt of hersteld en ten slotte de uitvoering van werven van geringe omvang die geen enkel belang meer hebben voor de vennootschap Établissements Luc Magermans aangezien deze, reeds bij de wijziging van het aandeelhouderschap, de keuze heeft gemaakt om zich uitsluitend te richten op de industriële operatoren en de montage-activiteit in de eigenlijke zin op te geven;

Indien het beding uitgelegd zou moeten worden in die zin, zou het geacht moeten worden buitensporig te zijn daar het [de verweerder] de mogelijkheid zou ontzeggen om, zelfs buiten de exploitatie van een atelier voor algemene mechaniek, prestaties te realiseren die de naamloze vennootschap Établissements Luc Magermans, waarvan de benaming op 26 juli 2006 werd gewijzigd in Technosteel, beslist had niet langer uit te oefenen;

Bijgevolg is niet voldaan aan de voorwaarde betreffende de bedoelde activiteiten. Het beding is niet alleen onduidelijk, maar ook indien het uitgelegd zou moeten worden in de zin die [de eiseressen] voorstellen, namelijk dat het slaat op alle activiteiten in de ferrosector, ook al worden ze uitgeoefend buiten het runnen van een atelier voor mechanische constructie en herstelling, zou het geacht moeten worden onredelijk en disproportioneel te zijn.

Tot slot, in zoverre het territoriale gebied van het beding slaat op het Belgisch grondgebied ‘en het buitenland', zonder de minste beperking, is het onrechtmatig, en zulks, te meer daar het adressenbestand van de voormalige klanten van de vennootschap Établissements Luc Magermans het bestaan vermeldt van 641 Belgische klanten, twee Luxemburgse klanten, twee Nederlandse klanten en twee Franse klanten, een Pakistaanse klant;

De [eiseressen] betogen tevergeefs dat de gevolgen van dat beding, dat duidelijk is, beperkt zouden moeten worden tot het grondgebied waarop de vennootschap Établissements Luc Magermans haar activiteiten ontwikkelde op de dag van de overdracht van de aandelen.

Immers, ‘het staat niet aan een rechter, die een concurrentiebeding ongeoorloofd verklaart, er een beperkt gevolg aan te geven' (Cass., 3 februari 1971, AC, 1971, 538);

Het concurrentiebeding is bijgevolg niet geldig en mag bijgevolg niet worden toe-gepast. De kwestie van de vergoedende of dwingende aard van het beding hoeft zelfs niet te worden aangesneden. De vordering van de [eiseressen] berust op geen enkele andere grondslag en moet bijgevolg gewoonweg worden verworpen."

Grieven
(...)
Tweede onderdeel (subsidiair)

1. Wanneer een concurrentiebeding ongeoorloofd wordt bevonden wegens de buitensporige aard van de duur ervan, het type bedoelde activiteiten of de geografische reikwijdte ervan, kan de rechter de gedeeltelijke nietigheid ervan uitspreken, en bijgevolg weigeren gevolg eraan te geven in zoverre het dergelijke termijn, dergelijke type activiteit of dergelijk grondgebied te buiten gaat, indien het in de geest van de partijen, geen ondeelbaar geheel vormt (artikelen 6, 900, 1101, 1108, 1131, 1134, 1156, 1172 en 1660, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).

2. Het arrest dat, enerzijds erop wijst, en dit als beginsel stelt, dat concurrentiebedingen beperkt moeten zijn in de tijd, in de ruimte en met betrekking tot de bedoelde activiteiten, en vervolgens, anderzijds, vaststelde dat het litigieuze beding een duurtijd van drie jaar had, dat het, in een mogelijke uitlegging, als buitensporig moest worden beschouwd in het licht van de bedoelde activiteiten en dat het geen enkele territoriale beperking bevatte, heeft dus niet naar recht kunnen beslissen dat de [eiseressen] tevergeefs betogen dat de gevolgen van het litigieuze beding beperkt zouden moeten worden tot het grondgebied waarop de vennootschap Établissements Luc Magermans haar activiteiten ontwikkelde op de dag van de overdracht van de aandelen, en daartoe te steunen op de onbestaande algemene regel "dat [...] het niet [staat] aan een rechter, die een concurrentiebeding ongeoorloofd verklaart, er een beperkt gevolg aan te geven" zodat het litigieuze beding in zijn geheel moet worden vernietigd (schending van de artikelen 6, 900, 1101, 1108, 1131, 1172, 1660, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en 7 van het decreet van 2 en 17 maart 1791).

3. Minstens stelt het arrest, dat in deze zaak niet nagaat of het litigieuze beding, in de gemeenschappelijke intentie van de partijen, een ondeelbaar geheel vormde, zodat enkel de volledige nietigheid ervan kon worden uitgesproken, het Hof niet in staat zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen in het licht van de hierboven vermelde wetsbepalingen. Het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 7 van het decreet van 2 en 17 maart 1791 tot afschaffing van het gildewezen, dat van toepassing is op het geschil, staat het aan eenieder vrij, naar goeddunken, elke handel te drijven of elk beroep, bedrijf of ambacht uit te oefe-nen.

Die bepaling, die zich verzet tegen een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel en ondernemen, is van openbare orde.

Het beding dat een buitensporige beperking van de concurrentie oplegt met be-trekking tot het voorwerp, het grondgebied of de duur, is bijgevolg nietig.

Indien de gedeeltelijke vernietiging van een dergelijk beding mogelijk is, kan de rechter de nietigheid ervan beperken tot het gedeelte dat strijdig is met de openba-re orde, voor zover het behoud van het gedeeltelijk vernietigde beding beant-woordt aan de bedoeling van de partijen.

Het arrest overweegt dat:
- in zoverre het concurrentiebeding zonder enige beperking slaat op het buiten-land, het rechtsmisbruik oplevert;
- de eiseressen tevergeefs betogen dat de gevolgen van dat beding, dat duidelijk is, beperkt zouden moeten worden tot het grondgebied waarop de vennoot-schap Établissements Luc Magermans haar activiteiten ontwikkelde op de dag van de overdracht van de aandelen;
- het immers niet aan een rechter staat, die een concurrentiebeding ongeoorloofd verklaart, er een beperkt gevolg aan te geven;
- het concurrentiebeding bijgevolg niet geldig is en bijgevolg niet mag worden toegepast.

Met die absolute redenen verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing om elke beperking van de nietigheid uit te sluiten van het beding waarvan geoordeeld is dat het onrechtmatig is.

Het onderdeel is gegrond.

Het eerste onderdeel van het eerste middel, noch het tweede middel hoeven nader onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoofdberoep ontvanke-lijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel

C.14.0008.F
Conclusions de l'avocat général Werquin:

A. Le premier moyen, en sa première branche.

I. Principes.

1. Lorsqu'une opération d'acquisition est structurée sous la forme d'une cession d'actions, la vente a pour objet les actions de la société et non pas les éléments d'actif et de passif composant le patrimoine de cette dernière.(1)

La garantie d'éviction prévue par l'article 1625 du Code civil a pour objet d'assurer à l'acheteur qu'il ne sera pas évincé, c'est-à-dire dépossédé totalement ou partiellement, de la chose vendue, soit en raison de troubles de fait ou de droit émanant du vendeur lui-même, soit en raison de troubles de droit émanant de tiers.

Cette garantie porte nécessairement sur les actions cédées et non sur le patrimoine de la société. Il découle de cette prémisse que la garantie du fait personnel n'implique pas en soi pour le vendeur une obligation de non-concurrence à l'égard de la société après la cession. Le vendeur doit simplement s'abstenir de troubler la possession des actions.(2)

C'est ce qui explique que, en raison du transfert d'une activité commerciale qu'elle réalise, les acheteurs exigent généralement que la convention de cession impose aux vendeurs une obligation de non-concurrence. Les clauses de non-concurrence ont pour but de protéger l'acheteur contre le risque que les vendeurs réduisent la ‘valeur' de la société en exerçant une activité concurrente ou en détournant à leur profit la clientèle de la société(3) et de préserver l'activité de celle-ci.(4)

2. Une clause de non-concurrence en droit commercial est celle par laquelle une partie s'interdit d'exercer une activité concurrente à celle de son cocontractant.(5)

De manière générale, la clause de non-concurrence se présente comme la ‘clause par laquelle une des parties s'interdit, dans certaines limites de temps et de lieu, d'exercer une activité professionnelle déterminée susceptible de faire concurrence à l'autre partie'.(6)

Dans un arrêt du 20 novembre 2009(7), la Cour a considéré que le juge apprécie souverainement la portée d'une convention en tenant compte de l'intention commune des parties et qu'il ne se déduit pas de la circonstance que l'arrêt interprète la convention de manière littérale que les juges d'appel n'ont pas recherché quelle était cette intention.(8)

3. L'objectif poursuivi par une clause de non-concurrence est de permettre à l'acheteur de s'attacher, de fidéliser la clientèle qui existait au moment de la cession.(9)

Il s'agit d'une obligation de résultat: le vendeur doit s'abstenir de tout acte susceptible de capter son ancienne clientèle.(10)

4. La clause de non-concurrence n'est régie par aucune loi particulière en droit commun. Sous certaines réserves, cette clause stipulée par les parties relève de la liberté contractuelle.(11)

La liberté des parties n'est toutefois pas illimitée. La clause de non-concurrence se trouve en effet à la croisée de deux libertés: la liberté contractuelle, d'une part, la liberté de concurrence, d'autre part.(12)

La liberté contractuelle veut que les parties puissent librement déterminer les termes de leur contrat et les clauses qu'elles souhaitent ou non y insérer, pour autant qu'elles respectent l'ordre public et les bonnes mœurs, qu'elles ne s'exonèrent pas de leur dol et qu'elles ne vident pas le contrat de sa substance.(13)

Le principe de la liberté de commerce et d'industrie a, quant à lui, été proclamé par le décret d'ALLARDE des 2 et 17 mars 1791 portant suppression des corporations. Dans un arrêt du 17 décembre 2010(14), la Cour a considéré que l'article 7 de ce décret garantit la liberté de commerce, que cette liberté n'est toutefois pas illimitée et peut être réglementée par les autorités publiques et que ces limitations ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

La liberté d'exercer une activité commerciale ou industrielle étant considérée comme d'ordre public, la clause de non-concurrence n'est admise que lorsqu'elle répond à certaines conditions.(15) Dans un arrêt du 23 janvier 2015(16), la Cour a confirmé que le décret précité est d'ordre public.

5. Afin de ne pas violer la liberté de commerce et d'industrie, la clause de non-concurrence doit être justifiée par un intérêt légitime qui s'apprécie au regard de l'économie du contrat en cause. L'intérêt légitime réside dans le souci de protéger, directement ou indirectement, la clientèle du créancier ou des éléments attractifs de clientèle qui appartiennent à ce dernier.(17)

C'est par une appréciation concrète qu'est vérifié si l'étendue de l'interdiction de concurrence est ajustée à la fonction qu'elle remplit.(18)

La clause de non-concurrence n'est justifiée que lorsque l'obligation de non-concurrence s'avère nécessaire à la protection d'une clientèle contre la concurrence d'un cocontractant passé ou actuel.(19)

Il y a lieu, dès lors, d'avoir recours au critère de proportionnalité. L'adoption de ce critère, qui suppose que, pour être licite, une clause de non-concurrence doit être proportionnée à l'objet du contrat, réalise ainsi la synthèse entre la vérification de la légitimité de l'intérêt du créancier de non-concurrence et la protection de la liberté économique du débiteur de non-concurrence dès lors qu'il s'agit de mettre concrètement en relation l'intérêt légitime du premier et l'atteinte portée à la liberté du second.(20)

La validité de la clause de non-concurrence s'apprécie d'après le résultat du contrôle de proportionnalité de celle-ci par rapport aux intérêts légitimes à protéger en fonction de l'objet du contrat.

Il appartient aux tribunaux de vérifier la légitimité de l'intérêt du créancier de la non-concurrence et la protection de la liberté économique individuelle du débiteur de la non-concurrence.(21)

6.La clause de non-concurrence ne peut en aucun cas édicter une interdiction absolue de l'exercice de la liberté de commerce de celui qu'elle oblige. Cette clause ne peut avoir une incidence excessive sur la liberté économique individuelle du débiteur de l'obligation de non-concurrence, afin que celui-ci conserve la faculté d'exercer une certaine activité industrielle ou commerciale et puisse trouver dans son travail les ressources nécessaires à sa subsistance.(22)

La jurisprudence et la doctrine(23) imposent généralement aux rédacteurs d'une clause de non-concurrence une triple limitation touchant au territoire, à la durée et à l'activité; ces critères apparaissent comme des éléments soumis à l'appréciation du juge lui permettant d'opérer la pondération des intérêts.(24)

La protection du créancier de l'obligation de non-concurrence doit en effet céder le pas devant la liberté économique individuelle du cocontractant de celui-ci lorsque la clause de non-concurrence qui l'entrave est excessive en termes de durée, de territoire ou de portée matérielle. Dans cette hypothèse, la clause de non-concurrence n'est pas raisonnablement justifiée par l'objectif légitime de protection de son bénéficiaire.(25)

Les interdictions, même limitées dans le temps, dans l'espace et dans l'activité, peuvent ainsi être déclarées illicites si elles ont pour conséquence de priver le débiteur de non-concurrence de la possibilité d'exercer normalement une activité professionnelle.(26)

L'obligation de ne pas faire concurrence ne peut pas être illimitée dans son objet, dans l'espace et dans le temps dès lors qu'une telle situation serait de nature à entraver la liberté économique du débiteur de ladite obligation.(27)

Dans un arrêt du 23 janvier 2015(28), la Cour a considéré que la clause qui prévoit une limitation déraisonnable de la concurrence d'après son objet, son territoire ou sa durée est nulle.

Il n'y a, dès lors, pas lieu de se demander si la clause litigieuse, même limitée dans le temps, dans l'espace et quant à l'activité prohibée, doit présenter un caractère cumulatif ou alternatif puisqu'une limitation n'est en soi pas suffisante, à elle seule, pour que la clause de non-concurrence soit considérée comme licite.(29) Il serait toutefois arbitraire d'imposer cette triple limitation de manière absolue, sans tenir compte des éléments factuels de chaque espèce.

La nécessité de cumuler ou non ces trois critères doit s'apprécier in concreto au regard du critère du respect de l'intérêt légitime des parties.(30)

La validité d'une clause de non-concurrence doit être examinée au cas par cas en fonction, d'une part, de sa nature et de ses effets concrets, d'autre part, de la convention qui la contient, en sorte que l'on ne saurait partir de l'idée préconçue que, pour être valable, la clause de non-concurrence doit nécessairement comporter telle ou telle limitation objective.(31)

Le critère de proportionnalité constitue la condition de validité déterminante de la clause de non-concurrence dans la mesure où elle met en relation l'intérêt légitime du créancier de non-concurrence et l'atteinte qui est apportée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur de non-concurrence.(32)

7.Les interdictions qui résultent d'une clause de non-concurrence doivent être proportionnées et raisonnables par rapport à leur objectif légitime et ne pas avoir pour effet de priver le vendeur de la possibilité d'exercer une activité.(33)

Ainsi, une interdiction trop large de l'exercice de toute activité par le débiteur de l'engagement de non-concurrence constituerait une entrave à la liberté de commerce. Est illicite l'obligation de non-concurrence qui vise toute activité quelle qu'elle soit. Pour répondre à la condition d'intérêt légitime, l'activité interdite doit correspondre à l'activité exercée par le créancier de l'obligation de non-concurrence.

Le simple renvoi à l'objet social de la société ne permet pas d'écarter toute divergence d'interprétation quant au champ de l'activité.(34)

Une interdiction illimitée quant au territoire ne peut être justifiée dès lors qu'elle impliquerait une interdiction générale et absolue pour le débiteur de l'engagement de non-concurrence d'exercer l'activité visée par la clause et entraînerait une impossibilité pour ce dernier d'exercer cette activité. La clause qui viserait, dans l'hypothèse d'une cession, le territoire sur lequel sur lequel le cessionnaire envisage d'exercer une activité ne pourrait être admise dès lors que l'objectif d'une telle clause n'est pas de favoriser une expansion de l'acheteur sur d'autres territoires, mais de protéger ce dernier en lui permettant de conserver la clientèle du vendeur telle qu'elle existe au moment de la cession.(35)

Le créancier de l'obligation ne peut interdire à tout jamais au débiteur de contracter avec un tiers sans violer la liberté du commerce et de l'industrie. En matière de cessions, le critère déterminant pour évaluer la durée d'une clause de non-concurrence est fonction du temps nécessaire à l'acheteur pour s'approprier la clientèle existante au moment de la cession. Ce temps doit s'apprécier de manière raisonnable.(36)

Dans un arrêt du 20 novembre 2009(37), la Cour a ainsi considéré que l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que la clause litigieuse, faute d'être limitée dans le temps, porte atteinte au principe d'ordre public de la liberté de commerce et doit être tenue pour nulle.

Si une limitation quant à l'activité prohibée, à la durée et au territoire n'est pas expressément prévue dans la clause de non-concurrence, le juge doit rechercher quelle était l'intention réelle des parties compte tenu de l'objet d'une telle clause.

II. Application.

L'arrêt attaqué constate que "(les défendeurs) ont cédé le 14 avril 2006 aux (demanderesses) l'intégralité des actions qu'ils détenaient au sein de la S.A. Etablissements Luc Magermans", que l'article 9 de la convention de cession d'actions dispose que "le cédant accepte de n'exercer directement ou indirectement aucune activité d'exploitation, de gestion ou de consultance qui soit en concurrence avec les activités actuelles de la société (Etablissements Luc Magermans)", que "cette clause de non-concurrence sera d'application pendant une durée de trois ans à compter de la date du transfert des parts" et qu'"elle sera d'application en Belgique et à l'étranger".

L'arrêt attaqué relève que "l'objet social (de la société) consistait en l'exploitation d'ateliers de mécanique générale, de constructions métalliques et réparations ainsi que la fabrication d'articles en fer forgé, les prestations de bureau d'études pour la conception de machines et d'outillages et d'une façon générale toutes les opérations industrielles".

L'arrêt considère que "les limitations au droit de faire concurrence doivent être raisonnables et ne pas avoir pour effet de priver un opérateur économique de la possibilité d'exercer une activité, (ce) qui serait contraire à l'article 2 du décret d'ALLARDE".

L'arrêt considère que "la clause manque de précision pour ce qui concerne les activités qu'elle vise" et que, "si elle devait être interprétée dans le sens suggéré par (les demanderesses), c'est-à-dire comme couvrant toutes activités dans le secteur de la ferronnerie, même celles exercées en dehors de la tenue d'un atelier de construction et de réparation mécanique, elle devrait dès lors être tenue pour déraisonnable et disproportionnée" car "elle priverait le défendeur de la possibilité de réaliser, en dehors même de l'exploitation d'un atelier de mécanique générale, des prestations que (la société), dont la dénomination a été modifiée en société Technosteel le 26 juillet 2006, avait décidé de ne plus exécuter".

L'arrêt considère que, "dans la mesure où le champ territorial de la clause porte sur le territoire belge ‘et l'étranger', sans la moindre restriction, elle est abusive et ce, d'autant que le listing des anciens clients de [la société] révèle l'existence de 641 clients belges, deux clients luxembourgeois, deux clients hollandais et deux clients français, un client pakistanais".

Par ces considérations qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, l'arrêt, qui examine in concreto si l'obligation de non-concurrence, dont il relève que la clause qui la stipule comporte des limitations dans le temps, dans l'espace et quant aux activités prohibées, est justifiée au regard de l'objet du contrat de cession d'actions et proportionnée à l'objectif légitime de protection de la clientèle des demanderesses, justifie légalement sa décision qu'elle n'est "pas valable et ne peut en conséquence être appliquée".

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

B. Le premier moyen, en sa seconde branche.

I. Principes.

1. Le contrat est un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de produire des effets juridiques. Le contrat est une source d'obligations. L'objet du contrat est de faire naître des obligations, ou de modifier ou d'éteindre des obligations préexistantes.(38)

Quatre grands principes sont, dans notre législation, à la base du droit des contrats: le principe de l'autonomie de la volonté; le principe du consensualisme; le principe de la convention-loi et le principe de l'exécution de bonne foi.(39)

2. Par autonomie de la volonté, on doit entendre le pouvoir qu'ont les volontés particulières de régler elles-mêmes toutes les conditions et modalités de leurs engagements, de décider seules de la matière et de la portée de leurs conventions, en un mot, de donner à leurs contrats le contenu, l'objet qu'elles estiment convenable, et qu'il leur est loisible de choisir en toute liberté, en s'inspirant de leurs propres intérêts, et sous l'unique garantie de leurs consentements réciproques valablement échangés. Elles créent elles-mêmes leur régime contractuel, et elles le créent comme elles l'entendent, comme leurs intérêts l'exigent.(40)

En vertu du principe de l'autonomie de la volonté, la libre volonté des parties peut, en règle, dans tous les domaines, créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits ou des obligations par la conclusion de contrats.(41)

Au principe de l'autonomie de la volonté en matière contractuelle, il n'y a que deux limitations: ce sont l'ordre public et les bonnes mœurs. Ces limitations résultent des termes exprès de l'article 6 du Code civil.(42)

Les parties sont donc libres en principe de conclure tout contrat, de déroger aux règles des contrats nommés, d'inventer de nouvelles formes contractuelles, notamment en se fondant sur le droit commun des obligations, de contracter ou de ne pas contracter, de choisir librement leur contractant, de modifier de commun accord leur contrat, etc., sous la réserve notamment des dispositions d'ordre public.(43)

Dans un arrêt du 5 mars 2012(44), la Cour a rappelé qu'une loi est d'ordre public lorsqu'elle touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité ou lorsqu'elle fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société.

3. Du principe que la convention légalement formée équivaut à une loi parce que les parties en ont, elles-mêmes, librement déterminé l'économie, découlent les corollaires suivants: aucune considération d'équité ne peut autoriser les juges, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, à modifier la teneur d'une convention. Le juge est sans pouvoir pour modifier la loi des parties au même titre qu'il est sans pouvoir pour modifier une loi proprement dite.(45)

De même, lorsqu'une cause de nullité ou de révocation autorisée par la loi est invoquée, le juge n'a d'autre pouvoir que de prononcer la nullité, la résolution ou la rescision, ou de maintenir telle quelle la convention si les conditions légales pour la nullité, la résolution ou la rescision ne sont pas réunies. Il n'a pas qualité pour se substituer aux parties et réviser les clauses d'un contrat, le refaire ou le réadapter.(46)

Tout acte juridique privé d'un élément constitutif qui lui est essentiel est inefficace. Aux yeux de la loi, il est privé d'effet; il est nul. La nullité apparaît ainsi comme la sanction de l'inobservation des règles.(47)

4. L'intensité de la sanction en cas de violation d'une règle dépend de l'importance de la règle elle-même. C'est ce principe qui a donné naissance à la distinction classique entre les nullités absolues et les nullités relatives. Il y a des règles qui sont essentielles au bon fonctionnement de la société. Ce sont les règles dites d'ordre public, auxquelles on ne peut déroger. La violation de ces règles entraîne la sanction la plus rigoureuse qui soit: la nullité dite absolue. L'acte est censé n'avoir jamais existé. Il est effacé dès sa naissance.(48)

Dans certains cas seulement la loi s'est prononcée avec une force qui ne laisse pas de doute.(49)
La violation d'une loi d'ordre public est ainsi sanctionnée par une nullité absolue.(50) Cette nullité peut être invoquée par toute personne y ayant un intérêt et n'est pas susceptible de confirmation. Le juge doit se saisir d'office d'un moyen de nullité fondée sur la violation d'une règle d'ordre public.(51)

La nullité absolue reste la sanction la plus habituelle des atteintes à l'ordre public. En raison de la gravité du vice, la sanction de la nullité absolue s'impose dans toute sa rigueur; il y a lieu d'assimiler nullité absolue et nullité d'ordre public.(52)

Il n'est jamais possible de déroger à une loi d'ordre public.(53)
La nullité est en principe une question de tout ou rien: quod nullum est, nullum producit effectum.(54)

5. Il suit de ce qui précède que les parties ne peuvent disposer de l'ordre public et décider, par convention, de mettre l'ordre public à leur disposition. Le législateur n'autorise pas les parties à convenir à propos de l'ordre public, et spécialement à convenir que la nullité absolue qu'il a édictée en cas d'atteinte à l'ordre public ne les atteigne pas dans leurs relations contractuelles. Le législateur n'autorise pas les parties à lier le juge en lui imposant, par une convention, de ne pas appliquer la nullité absolue qu'il a édictée en cas de violation de l'ordre public. La loi des parties ne peut tenir la loi en échec. Le juge ne peut se voir imposer par les parties à une convention l'obligation de ne pas appliquer la sanction imposée par la loi elle-même.

6. La partie qui demande la nullité d'une clause sanctionnée d'une nullité relative a le choix de se prévaloir ou non de la nullité et dès lors aussi de se contenter d'une sanction moins drastique que la nullité, tandis que le juge est obligé de prononcer la nullité absolue de la clause qui est portée à sa connaissance.

La nullité absolue oblige à remettre en cause des opérations déjà réalisées totalement ou partiellement en raison de son caractère rétroactif. Le souci d'éviter les inconvénients de la nullité ne permet toutefois pas au juge, en l'absence d'une disposition légale particulière, de substituer à une clause nulle dans un contrat une autre clause qu'il estimerait appropriée.

Dans un arrêt du 3 février 1971(55), la Cour a considéré qu'il n'appartient pas au juge de donner un effet limité à une clause de non-concurrence qu'il estime en partie illicite.

Dans un arrêt du 23 mars 2006(56), la Cour a considéré, à propos d'une formule de révision de prix dans le cadre d'une adjudication publique pour des travaux d'élargissement du canal Albert à réaliser en deux phases, que le juge, qui constate la nullité absolue d'une clause d'un contrat, ne peut la remplacer par une autre clause qui ne repose pas sur le consentement des parties, et ce, alors que la Cour relève que l'arrêt constate que les entrepreneurs demandent que la formule convenue pour la seconde phase des travaux soit aussi reprise pour la première phase et que la Région flamande ne conteste pas, en soi, ce nouveau calcul.

La jurisprudence de la Cour est fixée en ce sens qu'elle s'oppose tant à l'annulation partielle d'une clause de non-concurrence ou de toute autre clause, contraire à l'ordre public, et son maintien pour le surplus, partant, à toute idée de divisibilité de la clause nulle, qu'à son remplacement par une autre clause, qui, le cas échéant, serait licite.

7. Il peut se produire que seule une clause d'une convention enfreigne l'ordre public ou les bonnes mœurs. Faut-il en ce cas prononcer la nullité de la seule clause en cause ou étendre la nullité à toute la convention?(57)

Trois situations peuvent se rencontrer: dans une première situation, la loi peut s'être prononcée expressément sur la solution à donner au problème, auquel cas, c'est cette solution que le juge devra appliquer.(58)

Les parties peuvent avoir conventionnellement tranché la question. Ainsi, trouve-t-on dans nombre de contrats une clause prévoyant soit que l'annulation de toute partie de la convention entraînera la nullité de cette dernière, soit, au contraire, que l'annulation d'une clause n'impliquera pas la nullité de toute la convention; cette stipulation conventionnelle doit être suivie si elle ne heurte aucune disposition d'ordre public.(59)

Dans les autres cas, il faut appliquer la notion d'indivisibilité; en principe la nullité frappe la seule clause viciée, à moins qu'il résulte de l'analyse de la volonté des parties que la clause forme un ensemble indivisible avec le reste de la convention, auquel cas toute la convention sera annulée.(60)

En tout état de cause, la clause ne peut être adaptée par le juge de manière à obvier aux causes de sa nullité et à la rendre légale; du reste, si tel était le cas, la problématique de l'extension de la nullité à toute la convention en raison de la nullité d'une clause de celle-ci ne se poserait pas.

8. Ces principes peuvent-ils être transposés à l'hypothèse d'une clause déterminée dont l'une des modalités d'application est contraire à l'ordre public lorsque, soit le contrat prévoit que l'annulation d'une desdites modalités n'entraîne pas la nullité de la clause elle-même, soit, en l'absence d'une telle disposition, il ressort de l'intention des parties que les modalités d'application de cette clause ne forment pas un ensemble indivisible? Peut-on alors décider que la clause subsiste, amputée de sa modalité d'application contraire à l'ordre public?

S'agissant d'une clause de non-concurrence, en raison de la nullité pour contrariété à l'ordre public de la modalité d'application que constitue la durée de ladite clause, en application des principes énoncés ci-dessus, la clause de non-concurrence, amputée de la modalité relative à la durée, devrait recevoir plein effet; mais, dès lors que l'absence de durée signifie durée illimitée, le juge devra considérer que la clause elle-même, avec les modalités d'application restantes que sont le territoire et l'activité prohibée, est disproportionnée au regard de l'objectif légitime du créancier de l'obligation de non-concurrence en raison de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, partant, que la nullité de la modalité relative à la durée de la clause entraîne la nullité de la clause elle-même, quelle que soit la volonté des parties.

9. Une clause de non-concurrence, déclarée nulle de manière absolue par le juge car contraire à l'ordre public dans une de ses dispositions, peut-elle, par la volonté des parties, renaître de ses cendres épurée de ses illégalités par ce juge?

Vu le caractère de sanction attaché à la nullité, une tendance dans la doctrine se dessine pour l'adapter aux circonstances concrètes.

Ceci implique qu'on accorde au juge le pouvoir de remplacer la nullité par une sanction moins drastique et plus appropriée aux données de la cause, aux exigences et intérêts des parties comme des tiers, à la nature et la teneur de la règle enfreinte et à la manière selon laquelle celle-ci agit sur les relations juridiques concernées. La restriction de la nullité à une seule clause d'une convention est admise.

Le souhait est d'attribuer au juge entre autres le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts en lieu et place de la nullité ou de modérer une clause qui n'est pas raisonnable.(61)

Le terme ‘nullité partielle' est utilisé quand l'intervention judiciaire consiste en la réduction d'une convention ou d'une clause à quelque chose de moindre que ce que les parties ont convenu; la convention ou la clause sont amputées d'une disposition de celle-ci; le terme ‘conversion' est utilisé quand l'intervention judiciaire consiste en quelque chose d'autre que ce que les parties ont convenu.(62)

Pour éviter qu'elle soit purement et simplement annulée dans l'hypothèse où sa durée, son champ d'application géographique ou sa portée matérielle seraient jugées excessives, il arrive que la clause de non-concurrence précise qu'en pareil cas, les parties seront censées être convenues d'une clause conforme aux limites maximales en vertu du droit applicable.(63)

Des auteurs considèrent qu'une clause de divisibilité de la clause de non-concurrence, par laquelle les parties s'accordent pour donner mission au juge, en cas de nullité, de réduire la clause ou de la transformer en clause valable, peut être acceptée.(64)

La substitution d'une clause est possible mais seulement dans la mesure où la clause substituée repose sur le consentement des parties.(65)

10. Dans la common law, la technique de la nullité partielle est connue sous la figure juridique de la "divisibility" ou "severability" ou de la "severance of blue pencil doctrine". En cas de contrariété à l'ordre public (public policy), lorsque, compte tenu de la nullité de la clause, les obligations subsistantes des parties ne sont pas équivalentes, la partie qui fait valoir la nullité partielle ne peut pas s'être mal comportée et l'élément à supprimer ne peut pas être un élément essentiel de la convention.

Le juge peut seulement supprimer des mots spécifiques ou des constructions de phrases pour autant qu'après cette opération l'élément contractuel présente encore un contenu applicable, et laisser subsister la version amputée, valable, sans pouvoir en adapter le contenu: ainsi, une durée trop longue de 15 ans ne peut être réduite à la durée raisonnable de 5 ans. Une telle réduction est néanmoins possible mais, pour éviter les abus, uniquement à l'avantage de la partie de bonne foi et qui s'est comportée de manière correcte au moment de la conclusion de la convention.(66)

11. La situation qui se présente en matière de clause de non-concurrence ressemble à celle qui a été vécue à propos des clauses pénales.(67)

Suivant les développements de la proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires(68), la Cour de cassation considérait que la clause pénale ne peut prévoir qu'une compensation forfaitaire du dommage résultant pour le créancier de l'inexécution de l'obligation principale. Si la clause pénale ne peut être la compensation d'un dommage en raison de l'importance de la somme stipulée, elle constitue une peine privée contraire à l'ordre public et elle est réputée illicite. Jusqu'à présent, le juge ne peut que prononcer la nullité d'une clause pénale excessive.

Or, le juge doit avoir les moyens de modérer les clauses pénales dont l'ampleur atteint des proportions inacceptables. Dès lors, il est proposé que le juge ne doive pas, de façon radicale, déclarer nulles les clauses illicites: il peut se contenter de les tempérer. Le pouvoir de tempérer la clause pénale doit permettre au juge de réduire, d'office ou à la demande du débiteur, les effets de la clause s'il appert que le montant de celle-ci excède celui que les parties pouvaient fixer. Le juge se voit ainsi conférer un pouvoir d'appréciation marginal à l'égard de la clause pénale.

Il peut en effet la revoir s'il y a manifestement disproportion entre la somme qu'elle stipule et le montant que les parties pouvaient raisonnablement fixer.

Le législateur a ainsi introduit le principe de la réductibilité des clauses pénales manifestement excessives par une loi du 23 novembre 1998.(69)

12. Lorsque la loi prescrit des limites que les parties ne peuvent pas dépasser, le juge peut réduire les limites conventionnelles à celles qui sont prescrites par la loi. Ainsi, dans un arrêt du 15 décembre 2006(70), la Cour a considéré qu'il suit des articles 1er et 4 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie que, lorsque le droit de superficie est stipulé pour une durée indéterminée, un droit réel est en réalité établi pour plus de cinquante ans et qu'un tel droit de superficie n'est, certes, pas nul, mais doit être réduit au délai maximal légalement fixé de cinquante ans.(71)

13. La Cour a été saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la cour d'appel d'Anvers. La cour d'appel avait constaté que, le 1er septembre 2005, deux conventions avaient été conclues, l'une intitulée "contrat de transfert de branches d'activité", l'autre "concession de vente exclusive", entre, d'une part, la s.a. Kestelyn, d'autre part, la s.p.r.l. Sunprotex. La première convention prévoyait, en son article 8.1., une clause de non-concurrence pesant sur la s.p.r.l. Sunprotex pendant le temps que dure la seconde convention et durant une période de deux ans suivant la fin de la seconde convention ainsi que sur la s.a. Kestelyn durant 5 ans; cette seconde convention prévoyait, en son article 6, qu'elle était conclue pour une durée de 15 ans avec possibilité de prolongation d'une durée de 5 ans pour se terminer, de toute façon, après 20 ans.

La cour d'appel constate que, par lettre du 28 mars 2008, la s.p.r.l. Sunprotex reconnaît implicitement avoir méconnu son obligation de non-concurrence et que le brevet portant sur les fermetures à glissières, sur lesquelles portait l'obligation de non-concurrence pesant sur la s.p.r.l. Sunprotex, expirait le 16 septembre 2006.

La cour d'appel, analysant la validité de la clause de non-concurrence de la première convention pesant sur la s.p.r.l. Sunprotex, considère que la clause de non-concurrence a une durée de 17 ans, qu'elle est, dès lors, contraire à la liberté de commerce et d'industrie, partant, nulle, et que, la nullité étant absolue, la clause ne peut être modérée et ce, alors qu'elle relève que la première convention, en son article 10, alinéa 3, dispose que "les dispositions qui seraient atteintes de nullité ou qui seraient illicites, continuent de lier pour la partie de celles-ci qui est légalement autorisée".

La cour d'appel considère que le principe général de la liberté de commerce et d'industrie conduit à la nullité absolue totale et qu'il n'existe aucune loi, aucun principe général du droit ni aucune règle qui donne au juge le pouvoir d'adapter une clause affectée de nullité absolue à la période qui pourrait vraisemblablement bien être autorisée. Il n'y a pas de diminution légalement autorisée du délai d'une clause de non-concurrence frappée de nullité absolue.

Dans un arrêt du 23 janvier 2015(72), la Cour, modifiant sa jurisprudence, a considéré que, lorsqu'une convention ou une clause est contraire à une disposition d'ordre public et, partant, est nulle, le juge peut, si une nullité partielle est possible, à moins que la loi ne l'interdise, limiter la nullité à la partie de la convention ou de la clause contraire à cette disposition d'ordre public, à condition que le maintien de la convention ou de la clause partiellement annulée corresponde à l'intention des parties.

Elle en a conclu que la cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision que "la nullité est absolue et que la clause de non-concurrence ne peut être modérée".

La Cour met, à tort, sur le même plan le sort à réserver à une convention dont un article est nul pour contrariété à l'ordre public, et le sort à réserver à une clause dont une des modalités d'application est contraire à l'ordre public.

Or, dans la première hypothèse, l'article déclaré nul car contraire à l'ordre public est censé n'avoir jamais existé; le juge ne peut pas le faire renaître; le juge n'a jamais été autorisé à réduire, c'est-à-dire amender l'article illicite de manière à le rendre licite; alors que la Cour met sur le même plan la convention dont un article est nul pour contrariété à l'ordre public, et une clause, dont une des modalités de sa mise en œuvre est contraire à l'ordre public, elle ne transpose pas la solution applicable à la première hypothèse puisqu'elle permet au juge de maintenir la clause contraire à l'ordre public en réduisant à ce qui est licite la modalité d'application d'où naissait la contrariété.

Ce faisant, la Cour perd de vue l'article 6 du Code civil qui frappe de nullité absolue la clause ou un de ses éléments constitutifs contraire à l'ordre public; contrairement à ce qu'elle affirme, la loi interdit au juge d'amender une clause frappée de nullité absolue pour contrariété à l'ordre public; en faisant référence à la volonté des parties, elle reconnaît, sans fondement juridique, la prééminence de la loi des parties sur la loi elle-même alors que l'autonomie de la volonté dérive de celle-ci et lui est subordonnée. La convention des parties ne peut supplanter la loi.

Seule une convention qui comporte une clause par laquelle les parties s'engagent à amender elles-mêmes une disposition contractuelle frappée de nullité absolue par le juge est licite.

14. L'insertion par les parties d'une stipulation contractuelle prévoyant la divisibilité des dispositions d'une clause d'un contrat en stipulant qu'en cas de dépassement d'un maximum déterminé, elles se lient aux limites maximales autorisées constitue un moyen, non autorisé par les articles 6 et 1134 du Code civil, de contourner l'interdiction faite au juge de réduire ou de remplacer une disposition d'une clause frappée de nullité absolue.

En l'absence d'habilitation légale, le juge n'a pas à tenir compte de cette stipulation de la clause de non-concurrence dès lors qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux parties pour modifier la clause de non-concurrence de manière à lui donner une portée qui serait raisonnablement acceptable en droit belge; le principe du consensualisme implique que seules celles-ci peuvent définir les engagements qu'elles entendent respecter. Or, permettre au juge, par une stipulation conventionnelle, de réduire ou de remplacer un élément de la clause de non-concurrence méconnaît tant l'article 1134 du Code civil que l'article 6 du Code civil.(73)

Accepter cette réduction ou ce remplacement peut conduire une partie à insérer dans le contrat des clauses dont les conditions sont illicites pour la raison qu'elle n'aurait de toute façon rien d'autre à craindre que la réduction de la clause. Si le cocontractant agissait en justice, il ne pourrait obtenir que la réduction de la clause. Si la clause illicite entraînait la nullité complète de la clause, une partie choisirait plutôt une clause licite, afin de s'assurer de son effectivité.(74)

C'est d'ailleurs en ce sens que le Hoge Raad s'est prononcé dans une décision du 18 décembre 2009(75). Dès lors que la nullité absolue d'une clause de non-concurrence prévue à l'article 6 de la Loi sur la concurrence est conçue, à titre préventif, pour mettre fin aux limitations injustifiées de la concurrence, cette haute juridiction a considéré que la volonté du législateur d'inciter les parties à respecter les limites de la juste concurrence serait dans une grande mesure compromise si le seul risque encouru par des contractants qui ont délibérément outrepassé ces limites était de les voir réduites à ce que tolère la loi.(76)

C'est le législateur lui-même qui doit définir, au nom de l'ordre public, sa politique des nullités en recherchant la sanction la plus efficace à la dénonciation de l'illicite. Il incombe à la loi d'accorder au juge le pouvoir exceptionnel de substituer une disposition régulière à celle qu'il annule, remodelant ainsi la clause. Il peut estimer préférable de modifier le contenu de la clause plutôt que de la faire disparaître, notamment par une simple réduction de l'excès, même si le risque est d'encourager une des deux parties à pratiquer l'illicite dans son seul intérêt.

Lorsqu'une stipulation contractuelle est contraire à l'ordre public, seule la loi peut accorder au juge le pouvoir de réduire ou de remplacer la stipulation entachée de nullité absolue de sorte que la clause de non-concurrence puisse sortir ses effets dans les relations entre parties.

Une intervention légale qui prévoirait la réduction d'une clause illicite en partie devrait alors faire de la réduction non un droit, mais une possibilité dont le juge pourrait faire usage quand il considérerait approprié de le faire vu les circonstances de la cause et le but de la règle enfreinte.(77)

II. Application.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que, lorsqu'une clause de non-concurrence est jugée illicite en raison du caractère excessif de sa durée, du type d'activités visées ou de son étendue territoriale, le juge peut en prononcer la nullité partielle et, dès lors, refuser de lui donner effet dans la mesure où elle excède tel terme, tel type d'activité ou tel territoire, si elle ne constitue pas, dans l'esprit des parties, un tout indivisible, manque en droit.

C. Le second moyen.

Dans le dispositif de leurs conclusions, les demanderesses demandaient de "condamner (les défendeurs) en raison de la violation de l'article 9 de la convention de cession à payer une somme de 250.000 euros".

L'arrêt, qui considère que "le litige est actuellement circonscrit à la seule question de l'application d'une clause pénale prévue par la convention de cession d'actions (en son article 9)", ne dénie pas que les demanderesses ont fait état de la garantie du fait personnel due par le vendeur mais se borne à constater que leur demande de condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts se fonde uniquement sur la violation de la clause de non-concurrence.

L'arrêt, qui répond ainsi aux conclusions des demanderesses et permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, ne donne pas des conclusions des demanderesses une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi due à l'acte qui les contient.

Le moyen ne peut être accueilli.

D. Conclusion.
Rejet du pourvoi.
________________
(1) D. LECLERCQ, Les conventions de cession d'actions, 2009, n° 65; BAART, THIRÉ en VERBIEST, Het niet-concurrentiebeding in overnameovereenkomsten: op zoek naar houvast, Not.Fisc.M. 2012/4, p. 120; TILLEMAN, Overeenkomsten, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 2012, p. 708.
(2) D. LECLERCQ, op.cit., n° 67; VANSTEENBEECK, Concurrentieclausules, in Ballon, DE DECKER, SAGAERT, TERRYN, TILLEMAN, VERBEKE, Gemeenrechtelijke clausules, Vol. I, 2013, p. 898; BELLEN, Niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten, T.R.V. 2011, p. 319; Gent, 25 mai 2005, DAOR 2005, p. 334.
(3) D. LECLERCQ, op.cit., n° 354.
(4) GUYOT, Les clauses de non-concurrence et de confidentialité dans les cessions d'actifs et d'actions, MEYS & BREESCH, 2001, p. 17; TILLEMAN, op.cit., p. 708.
(5) VERSLYPE, Eviter le débauchage et la fuite du personnel, 2003, p. 85.
(6) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, Les clauses de non-concurrence en droit commun, in La concurrence loyale et déloyale par le travailleur, J.B. Charleroi, 2013, p. 104; Vansteenbeeck, op.cit., p. 876.
(7) Pas. n° 681.
(8) A propos de la notion d'indivisibilité des éléments contractuels: ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, 2011, p. 522.
(9) D. LECLERCQ, op.cit., n° 354; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 886; Gent, 17 octobre 2011, NJW 2013, p. 274; BRULARD, D'AOUT, JANSSENS, LEJUSTE, MARKO, L'acquisition d'une société en pratique, 2008, p. 225; Gent, 25 mai 2005, DAOR 2005, p. 334; MATRAY, DUVIEUSART, MASSON, Les clauses conventionnelles de garantie dans les cessions de fonds de commerce, in Cousy, TILLEMAN, Benoit-MOURY, Le fonds de commerce, 2001, p. 223.
(10) FORGES, Le fonds de commerce: notion, cession et mise en gage, in Traité pratique de droit commercial, Tome I, 2009, p. 957.
(11) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 104
(12) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 104.
(13) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 104-105.
(14) Pas. n° 752.
(15) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 105; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 906; HALLEMEESCH, De niet-concurrentieverbintenis bij de overdracht van een handelsactiviteit, D.A.O.R. 2013, n° 25-26; BAART, THIRÉ en VERBIEST, op.cit., p. 117; MERTENS, Bescherming van cliënteel, 2011, p. 357.
(16) RG C.13.0579.N, Pas. 2015, n° 59.
(17) NOUNCKELE, TRUSGNACH ET LAMBINET, op.cit., p. 109; HALLEMEESCH, op.cit., n° 27-28-29; BAART, THIRÉ en VERBIEST, op.cit., p. 122; TILLEMAN, op.cit., p. 710.
(18) SERRA, Note sous Cass.Fr.com. 4 janvier 1994, Rec.Dal., 1995, p. 206; BELLEN, op.cit., p. 320.
(19) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 109; HALLEMEESCH, op.cit., n° 29; Carle, Les obligations postcontractuelles, in Cornelis, La fin du contrat, 1995, p. 277.
(20) Serra, Note sous Cass.Fr.com. 4 janvier 1994, Rec.Dal., 1995, p. 206; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 911-912.
(21) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 109; FORIERS et DERVAL, Les contrats commerciaux: les principes, in Chroniques d'actualités en droit commercial, CUP, Vol. 143, 2013, p. 55; TILLEMAN, op.cit., p. 710.
(22) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 111; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 907; Gent, 17 octobre 2011, NJW 2013, p. 274; BAART, THIRÉ en VERBIEST, op. cit., p. 122.
(23) MERTENS, Bescherming van cliënteel, 2011, p. 357; NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 111; BAART, THIRÉ en VERBIEST, op.cit., p. 122; TILLEMAN, op.cit., p. 710; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 908; Gent, 17 octobre 2011, NJW 2013, p. 274; BAART, THIRÉ en VERBIEST, op.cit., p. 122; D. LECLERCQ, op.cit., n° 354; FORGES, op.cit., p. 957; BELLEN, op.cit., p. 320; Liège 17 mars 2008, J.L.M.B. 2009, p. 372; Gent, 25 mai 2005, D.A.O.R. 2005/76, p .334; VERSLYPE, op.cit., p. 87; GUYOT, op.cit., p. 17; COMBLIN, WERY, La cession de l'entreprise individuelle, GUJE 1997, p. 20.
(24) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 108-111.
(25) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 108-111.
(26) BAART, THIRÉ en VERBIEST, op.cit., p. 122.
(27) BAART, THIRÉ en VERBIEST, op.cit., p. 123.
(28) RG C.13.0579.N, juridat.
(29) La jurisprudence et la doctrine majoritaire considère qu'il y a lieu de cumuler ces conditions: HALLEMEESCH, op.cit., n° 30; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 908; MERTENS, op.cit., p. 357; Gent, 17 octobre 2011, NJW 2013, p. 274; D. LECLERCQ, op. cit., n° 354; BRULARD, D'AOÛT, JANSSENS, LEJUSTE, MARKO, op. cit., p. 226; Liège, 17 mars 2008, J.L.M.B. 2009, p. 372; Gent, 25 mai 2005, D.A.O.R. 2005, p. 334; MATRAY, DUVIEUSART, MASSON, op.cit., p. 226.
(30) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET op.cit., pp. 111-116; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 909; HALLEMEESCH, op.cit., n° 30; BAART, THIRÉ en VERBIEST, op.cit., p. 122; MERTENS, op.cit., p. 357.
(31) FORIERS et DERVAL, Les contrats commerciaux: les principes, in Chroniques d'actualités en droit commercial, CUP, Vol. 143, 2013, p. 55.
(32) PICOD, AUGUET, GOMY, Concurrence (Obligation de non-), 2009, in Répertoire de droit commercial, D., Tome III, p. 22; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 911-912.
(33) FORGES, op.cit., p. 957; Liège, 17 mars 2008, J.L.M.B. 2009, p. 372; WILLERMAIN, La cession de fonds de commerce. Aspects de droit civil et de droit commercial, in THIRION, La cession de fonds de commerce, 2005, n° 15.
(34) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 112.
(35) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 113-114.
(36) NOUNCKELE, TRUSGNACH et LAMBINET, op.cit., p. 114; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 909.
(37) Pas. n° 681
(38) DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome II, 1964, p. 409-410.
(39) DE PAGE, op.cit., p. 436.
(40) DE PAGE, op.cit., p. 437.
(41) VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome I, 2010, p. 152.
(42) DE PAGE, op.cit., p. 438; VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 155.
(V)AN OMMESLAGHE, op.cit., p. 155.
(44) Pas. n° 147, avec les concl. de M. GENICOT, avocat général.
(45) DE PAGE, op.cit., p. 454.
(46) DE PAGE, op.cit., p. 455.
(47) DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome I, 1933, p. 99.
(48) DE PAGE, op.cit., p. 100-106; DE PAGE, Traité de droit civil belge, Tome II, Les obligations, VAN OMMESLAGHE, 2013, p. 361.
(49) Art .6 et 1131 du Code civil.
(50) DE PAGE, Traité de droit civil belge, Tome II, Les obligations, VAN OMMESLAGHE, 2013, p. 371; CORNELIS, SAGAERT, Postcontractuele bedingen, in Stijns, Vanderschot, Contractuele clausules rond de (niet-) uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, p. 315.
(51) VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 341; MERTENS, op.cit., p. 358; HALLEMEESCH, op.cit., n° 40; FORIERS et DERVAL, op.cit., p. 58; VANSTEENBEECK, op.cit., p. 915; BELLEN, op.cit., p. 322.
(52) HAUSER, LEMOULAND, Ordre public et bonnes mœurs, Rép. Dall., civ., 2004, p 32.
(53) VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 344.
(54) CAUFFMAN, Vers un endiguement du pouvoir modérateur du juge en cas de nullité?, R.C.J.B. 2007, p. 428.
(55) Pas. I, p. 511.
(56) Pas. n° 171.
(57) VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 352.
(58) VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 352.
(59) VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 353.
(60) VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 353.
(61) Cauffman, op.cit., p. 428.
(62) Cauffman, op.cit., p. 432.
(63) BELLEN, op.cit., p. 322.
(64) HALLEMEESCH, op.cit., n° 41; BAART, THIRÉ en VERBIEST, op.cit., p. 126; TILLEMAN, op.cit., p. 710; ANDRIES, Geheimhoudingsovereenkomsten, 2011, pp. 428-430; D. LECLERCQ, op.cit., n° 354; BELLEN, op. cit., p. 322.
(65) VANSTEENBEECK, op.cit., p. 916; ANDRIES, op.cit., p. 428.
(66) ANDRIES, op.cit., p. 541-542.
(67) Voir concl. de M. Krings, alors avocat général, précédant Cass. 17 avril 1970, Arr. Cass. 1970, p. 755; MOREAU-MARGREVE, Une institution en crise: la clause pénale, R.C.J.B. 1972, p. 459.)
(68) Doc. Parl. Chbre. 1373/1, sess. ord. 1997-1998, pp. 2 à 6, et Doc. Parl. Chbre. 1373/1, p. 2.
(69) VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 1674 et s.
(70) Pas. n° 654.
(71) Voir dans le même sens Cass. 25 octobre 1999, Pas. 1999, n° 561 à propos d'une clause de non-concurrence reprise dans un contrat de travail de représentant de commerce et qui prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire supérieure au maximum légalement autorisé.
(72) RG C.13.0579.N, Pas. 2015, n° 59.
(73) VANSTEENBEECK, op.cit., p. 916; contra: FORIERS ET DERVAL, op.cit., p. 59.
(74) CAUFFMAN, op.cit., p. 435.
(75) JANSSEN, Jurisprudentie NL Actueel, Hoge Raad, 08/00899, LJN-BJ 9439, SEW 2010, 265.
(76) Voir aussi CJUE 14 juin 2012, aff. C-618/10, en cause de Banco Espanol de Credito SA c. Joaquin Calderon Camino: L'article 6, alinéa 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation d'un Etat membre par laquelle, lorsqu'il constate la nullité d'une clause abusive dans une convention entre un commerçant et un consommateur, le juge national peut compléter la convention en revoyant le contenu de cette clause.
(77) CAUFFMAN, op.cit., p. 435.
 

 

Noot Gerechtelijke matiging van niet-concurrentiebedingen, NJW 2016/333, 913

 

Noot: 

• Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht [DAOR] MERTENS, Dave; Noot 'Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn' 2015, nr. 115, p. 18-23.

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap [TRV] BELLEN, Bart; Noot 'Niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten, splitsbaarheid en gerechtelijke matiging' 2015, nr. 5, p. 459-465.

• Journal des tribunaux [JT] LAGASSE, Stéphanie; Observations 'La réduction, variation de la nullité partielle, appliquée aux clauses de non-concurrence' 2015, n° 6620, p. 717-721 et 727-734.

• Noot in NJW 2016, nr. 333, p. 913 Gerechtelijke matiging van niet concurrentiebedingen

Overige rechtspraak:

• Kh. Gent (afd. Veurne) (6e k.) 1 maart 2017, D.A.O.R. 2017 /3 - n° 123, 55

samenvatting:

De rechter kan ook een partiële nietigheid uitspreken van een overeenkomst of een beding dat strijdig is met een bepaling van openbare orde, voorzover de partiële nietigheid mogelijk is en de wet het niet verbiedt. In dit geval kan de rechter de nietigheid beperken tot het met die bepaling strijdige gedeelte van de overeenkomst of het beding, op voorwaarde dat de gedeeltelijk vernietigde overeenkomst of het beding beantwoordt aan de partijbedoeling.

Tekst vonnis

(Bvba BT t. Peter I)

( ... )

1. Feiten

1. De heer Peter heeft op 11 februari 2010 BVBA X( ... ) opgericht, met zetel in (stuk 1 van BT( ... )). De zetel van die vennootschap werd vervolgens verplaatst naar ( ... ) (zie vermelding op stuk 3 van BT( ... )). Dhr. Peter was via X. actief als elektricien.

2. In een overeenkomst van 23 oktober 2012 heeft dhr. Peter de aandelen van BVBA X( ... ) verkocht aan dhr. B.T., die ook via die vennootschap elektriciteitswerken zou uitvoeren (hierna: 'overnameovereenkomst', stuk 1.1 van dhr. Peter). De verkoopprijs werd bepaald op 1 euro op basis van de tussentijdse staat per 30 september 2012.

Volgens art. 9 van die overeenkomst bleef dhr. Peter na de overname als zaakvoerder ter beschikking van de vennootschap tot uiterlijk 31 december 2015. Dat artikel vermeldde ook dat de rekening-courant Peter ten belope van 8.538,93 euro uiterlijk op 31 december 2014 terugbetaald werd.

Art. 10 van de overeenkomst bevatte een concurrentiebeding (zie hierna).

3. De naam van de vennootschap werd gewijzigd naar BT( ... ) en de zetel werd verplaatst naar ( ... ) (stuk 3 van BT( ... ).

4. BT( ... ) stuurde op 6 oktober 2015 de volgende aangetekende brief naar dhr. Peter (stuk 6 van BT( ... )):

"Recent stelden wij vast dat u opnieuw onder uw eigen naam elektriciteitswerken uitvoert.

Dit blijkt onder meer uit uw website www.uw-elektricien.be/ ( ... ) waar in niet mis te verstane bewoording het volgende staat aangegeven:

'Voor al uw elektrische werkzaamheden, zijn wij actief in de buurt van W Ons elektrisch installatiebedrijf bestaat sinds 2014. (. .. )

Het uitvoeren van dergelijke activiteiten is een regelrechte inbreuk op het niet concurrentiebeding dat werd opgenomen in artikel 10 van de overeenkomst tot overdracht van aandelen die wij op 23 oktober 2012 hebben ondertekend. Door deze inbreuk bent u op basis van voornoemd artikel een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10.000 euro (zie artikel 10, in fine overeenkomst dd. 23 oktober 2012).

Bovendien mag van een zaakvoerder hoe dan ook worden verwacht dat hij geen concurrerende activiteiten opstart/ uitoefent]

Hoewel het contractueel was voorzien dat uw mandaat als zaakvoerder pas (uiterlijk) op 31 december 2015 zou aflopen, zijn wij om bovengenoemde redenen genoodzaakt uw mandaat met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Wij zullen de Algemene Vergadering bijeenroepen om uw ontslag als zaakvoerder te laten vaststellen.

Mogen wij u dan ook vragen om uw rekening courant (RIC) te willen vereffenen en het saldo van 10. 720, 71 euro te willen overmaken op rekening van de vennootschap, waarvoor dank (zie bijlage). ( ... )".
In een aangetekende brief van 12 oktober 2015 antwoordde dhr. Peter aan BT( ... ) en dhr. B.T. (stuk 7 van BT( ... )):

"Hierbij deel ik U mee dat ik met ingang vanaf heden 12/10/2015 ontslag neem als niet-statutair zaakvoerder van ET(. .. ) BVBA ( .. .].

Dit om reden dat elke mate of vorm van samenwerking met ET( ... ) BVBA en U definitief en onmiddellijk onmogelijk is geworden, ten gevolge van de onware, onwaarachtige, beledigende, lasterlijke en eerrovende aantijgingen aan mijn adres, geformuleerd door ET( ... ) BVBA bij aangetekende brief d.d. 6/10/2015, als zou ik een niet- concurrentiebeding uit de overeenkomst d.d. 23/10/2012 tot overdracht van aandelen van BVBA X(. .. ). hebben geschonden, en als zou ik onrechtmatig concurrerende activiteiten opstarten of uitoefenen. Ik ben elk vertrouwen in ET( ... ) BVBA en U definitief en onmiddellijk verloren. ( ... )"

In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2016 werd gepubliceerd dat de bijzondere algemene vergadering van BT( ... ) van 20 oktober 2015 het ontslag van dhr. Peter als zaakvoerder had aanvaard "met ingang vanaf 12/10/2015" (stuk 12 van BT( ... )).

5. Er volgde briefwisseling tussen (de advocaten van) de partijen, waarin dhr. Peter de aanspraken van BT( ... ) betwistte (stukken IIl.1 en 111.2 van dhr. Peter en stukken 8-11 van BT( ... )).

( ... )

B. Ten gronde

a. Hoofdvordering

1. Concurrentiebeding

i. Vordering tot nietigverklaring: matiging

11. Elke persoon mag in beginsel vrij een handel, nijverheid of beroep uitoefenen. Dat principe, dat van openbare orde is, werd vastgelegd in art. 11.2 tot 11.4 Wetboek van economisch recht.

De contractpartijen kunnen hun vrijheid van handel, nijverheid en arbeid (op beperkte wijze) zelf conventioneel begrenzen, bijvoorbeeld door een concurrentiebeding overeen te komen. Het concurrentiebeding mag niet onbeperkt zijn. Het mag de mogelijkheid van degene die zich verbindt om in zijn behoorlijk levensonderhoud te voorzien, niet ernstig in gevaar brengen (zie ook Gent (128 k.) 25 MEI 2005, DAOR 2005, afl. 76, 334 en G.L. BALLON, "Concurrentieverboden uit de wet of uit overeenkomst" in Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber Amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen, Intersentia, 2009, 591). Daaruit volgt dat een concurrentiebeding beperkt moet zijn 1) wat de activiteiten betreft, namelijk tot activiteiten die rechtstreeks verband houden met de voorheen uitgeoefende activiteit, 2) in de tijd en 3) wat het gebied betreft (zie ook Gent (128 k.) 25 mei 2005, DAOR 2005, afl. 76, 334 en Kh. Hasselt 5 mei 2004, Limb.Rechtsl. 2007, 144, noot H. VAN GOMPEL, bevestigd door Antwerpen (48 k.) 8 januari 2007, nr. 2004/ AR/2583, cf. voormelde noot).

Een concurrentiebeding dat een onredelijke beperking van de concurrentie naar voorwerp, territorium of duur oplegt, is nietig. Indien een overeenkomst of een beding strijdig is met een bepaling van openbare orde en bijgevolg nietig is, kan de rechter de nietigheid, indien een partiële nietigheid mogelijk is en behoudens de wet dat verbiedt, beperken tot het met die bepaling strijdig gedeelte van de overeenkomst of beding op voorwaarde dat het voortbestaan van de gedeeltelijk vernietigde overeenkomst of beding beantwoordt aan de partijbedoeling (zie ook Cass. (1 e k.) 25 JUNI 2015, NJW 2015, afl. 333, C. LEBON en Cass. (lek.) 23 JANUARI 2015, RW2015-16, afl. 30, 1187, noot F. PEERAER).

12. Art. 10, tweede en derde alinea van de overnameovereenkomst bepaalt het volgende concurrentiebeding (stuk 1.1 van dhr. Peter):

"De Verkoper verbindt zich ertoe om tijdens de duur van de samenwerking waarvan sprake in art. 9 en gedurende 3 jaar na het beëindigen van het mandaat op het grondgebied van West- Vlaanderen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel in eigen naam als samen met of in opdracht van een ander persoon, zowel als werknemer, zaakvoerder, partner, bestuurder, bedrijfsleider, aandeelhouder, adviseur, mandataris, of in welke hoedanigheid ook van een vennootschap, maatschap of enig ander onderneming of groepering in welke zin ook, zich( ... ) te onthouden van elke deelname in of betrokkenheid bij, op eender welke wijze, het uitvoeren van enige activiteiten die gelijkaardig en/of rechtstreeks of onrechtstreeks concurrerend zijn met deze die door de Vennootschap op 'Datum van Overdracht worden gevoerd nl. het werk van electricien.

In geval van inbreuk op hierboven bedongen niet concurrentiebeding za( .. .)l aan de Koper en/of de Vennootschap naar keuze van de Koper een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10.000,00 EUR per vastgestelde overtreding, onverminderd het recht van de Koper en/of Vennootschap om de werkelijke en/of grotere schade te bewijzen en te vorderen en de concurrentie onmiddellijk te doen ophouden."

Gelet op de aard van de activiteiten die partijen uitoefenen, namelijk elektriciteitswerken, is een concurrentiebeding dat betrekking heeft op het volledige grondgebied West- Vlaanderen niet voldoende beperkt wat het gebied betreft en bijgevolg in strijd met het principe van vrijheid van handel, nijverheid en arbeid. Een dergelijk gebied overschrijdt op een ruime wijze het gebied dat voor dhr. B.T. noodzakelijk was om het overgedragen cliënteel aan zich te binden. Dat beding heeft tot gevolg dat het voor dhr. Peter feitelijk onmogelijk wordt om, zonder een ingrijpende verhuis naar een andere provincie, zijn beroepswerkzaamheden als elektricien nog uit te oefenen. Het concurrentiebeding wordt om die reden nietig verklaard.

Aangezien de wet dat in casu niet verbiedt en partiële nietigheid mogelijk is, kan de Rechtbank de nietigheid van het concurrentiebeding beperken. Op de openbare zitting van 1 februari 2017 werd dit vermeld en heeft de advocaat van dhr. Peter de mogelijkheid gekregen om hierover standpunt in te nemen.

De Rechtbank beperkt de nietigheid in die zin dat de duur van het concurrentiebeding ingeperkt wordt tot het grondgebied van ( ... ) en ( ... ). Aangezien de vroegere zetel van de vennootschap in( ... ) gevestigd was en die zetel onmiddellijk na de overname verplaatst werd naar ( ... ), kan aangenomen worden dat een dergelijke matiging aan de bedoeling van de partijen beantwoordt.

Een concurrentiebeding dat uitwerking heeft tot drie jaar na de beëindiging van het mandaat van zaakvoerder in de overgedragen vennootschap, is voldoende beperkt in de tijd. Het concurrentiebeding is ten slotte ook beperkt tot een activiteit die rechtstreeks verband houdt met de voorheen uitgeoefende activiteit, namelijk 'het werk van elektricien'.

ii. Inbreuken op het concurrentiebeding

13. Het concurrentiebeding uit art. 10 van de overnameovereenkomst is zowel bedongen ten aanzien van dhr. B.T. als van de vennootschap (thans BT( ... )l, zodat die beide partijen zich op dat beding kunnen beroepen.

Art. 8 van de overeenkomst bepaalt:

"In geval van een fout in hoofde van de Verkoper kan een Koper slechts een vergoeding voor de Schade bekomen indien de vordering daartoe wordt ingesteld binnen de hierna vermelde termijn:

- binnen de toepasselijke verjaringstermijnen voor wat betreft de inbreuken op de verklaringen en garanties van sociaalrechtelijke en fiscale aard;

- binnen een termijn van één jaar na de Datum van Overdracht voor wat betreft de overige Schade."

Aangezien de verplichtingen op grond van het concurrentiebeding pas een aanvang nemen vanaf de datum van de overdracht, kan art. 8 van de overnameovereenkomst redelijkerwijze niet van toepassing zijn indien de fout van dhr. Peter bestaat in een schending van het concurrentiebeding. Art. 8 van de overnameovereenkomst moet in dat geval redelijkerwijze in die zin geïnterpreteerd worden dat de vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding binnen een termijn van één jaar na de vaststelling van die inbreuk moet worden ingesteld.

De vordering werd in deze zaak ingesteld bij verzoekschrift dat neergelegd werd op 14 juli 2016. Die vordering heeft enerzijds betrekking op voortdurende feiten, namelijk vermeldingen op een website en sociale media en anderzijds op een benoeming van dhr. Peter als zaakvoerder op 16 september 2015. Het is niet bewezen dat de vordering betrekking heeft op inbreuken die meer dan één jaar vóór 14 juli 2016 werden vastgesteld (zie hierna).

14. Hierna wordt nagegaan of dhr. Peter één of meerdere inbreuken heeft begaan op het gematigde concurrentiebeding, dat betrekking heeft op het grondgebied ( ... ) (zie hierboven). Ten eerste verwijst BT( ... ) naar het feit dat dhr. Peter zijn diensten als elektricien aanbiedt op de website www. uw-elektricien.be/( ... ) (stuk 13 van BT( ... )l. Die website vermeldt echter uitdrukkelijk dat dhr. Peter actief is "in de buurt van ( ... )" en "in de omgeving van ( ... )". Het loutere bestaan van de website geldt niet als bewijs dat dhr. Peter als elektricien concurrerende activiteiten heeft uitgevoerd op het grondgebied ( ... ).

Ten tweede verwijst BT( ... ) naar het feit dat dhr. Peter op sociale media actief reclame maakt onder de naam "( ... )"(stukken 14 en 15 van BT( ... )l. BT( ... ) toont evenwel niet aan dat dhr. Peter, zonder haar medeweten en akkoord, in het raam van die activiteit elektriciteitswerken heeft uitgevoerd op het grondgebied ( ... ). Dhr.Peter legt trouwens facturen van BT( ... ) voor waaruit blijkt dat die laatste in het verleden als zijn onderaannemer is opgetreden om elektriciteitswerken uit te voeren, zodat BT( ... ) akkoord is gegaan met die werken en er in dat geval geen sprake was van onrechtmatige concurrentie ten aanzien van BT( ... ) (stukken 11.1-11.10 van dhr. Peter).

Ten derde verwijst BT( ... ) naar de benoeming van dhr. Peter op 16 december 2015 tot zaakvoerder van BVBA X( ... ) en de uitbreiding van het doel van die vennootschap met onder meer de volgende activiteiten: "elektrotechnische installatiewerken" en "installatie van elektrische bedrading en toebehoren" (stukken 4 en 5 van BT( ... )). De zetel van BVBA X( ... ) werd op dat ogenblik ook verplaatst naar ( ... ). Het enkele feit van de benoeming als zaakvoerder en doeluitbreiding is geen concreet bewijs dat dhr. Peter als elektricien concurrerende activiteiten heeft uitgeoefend op het grondgebied ( ... ).

BT( ... ) levert niet het nodige bewijs van het bestaan van een inbreuk op het gematigde concurrentiebeding. Aangezien er geen inbreuk bewezen is, moet dhr. Peter de gevorderde forfaitaire schadevergoeding niet betalen.

De hoofdvordering is op dit punt ongegrond.

iii. Inbreuken op de loyaliteitsverplichting

15. De nietigheid van het concurrentiebeding wordt gematigd, zodat het ingeperkte beding van toepassing is en er niet moet worden ingegaan op de subsidiaire vordering van BT( ... ) op grond van de gemeenrechtelijke loyaliteitsverplichting van dhr. Peter als zaakvoerder van BT( ... ).

2. Rekening-courant

16. Een 'rekening-courant' heeft in het vennootschapsgebeuren en in de boekhouding van een vennootschap een bijzondere betekenis. De rekening-courant is een schuld van de vennootschap ofwel een schuldvordering van de vennootschap ten aanzien van een vennoot (zie ook Gent (7" k.) 9 maart 2015, RW 2015-16, 663). Een 'rekening-courant' in de boekhoudkundige betekenis is louter een vennotenrekening met 'debet' en 'credit' (zie ook Bergen (1 e k.) 8 oktober 2001, TBH 2003, afl. 1, 6 en D. GOL, "Les comptes courants d'associés: question choisies en droit commercial et en droit des sociétés" in M. BOURGEOIS en X. PACE (eds.), Le compte courant dans la vie des affaires, Limal, Anthemis, 2013, 18, nr. 13 e.v.).

16. In de overnameovereenkomst wordt bepaald (stuk 1.1 van dhr. Peter):

"De RIC Peter ( ... ) t.b.v. 8.538,93 EUR wordt uiterlijk op 31/12/2014 terugbetaald."

In de aanhef van de overeenkomst werd vermeld dat dhr. B.T. in het kader van de voorgenomen transactie tot overname van de aandelen van de vennootschap een due diligence-onderzoek heeft laten verrichten naar en in de onderneming van de vennootschap.

Daaruit volgt dat de partijen de stand van de vennotenrekening en de betalingstermijn met volle kennis van zaken hebben vastgesteld in het raam van de aandelenoverdracht. Er bestaat geen betwisting over het feit dat BT( ... ) in maart 2014 de som van 8.538,93 euro zonder voorbehoud heeft betaald aan dhr. Peter. Op die wijze heeft BT( ... ) erkend dat zij een dergelijk bedrag verschuldigd was op basis van de vennotenrekening, zodat zij thans niet meer kan terugkomen op het bestaan of de omvang van die schuld.

( .. ,)
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 24/01/2016 - 16:38
Laatst aangepast op: zo, 10/06/2018 - 20:04

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.