-A +A

Niet-concurrentiebeding bij overname mag niet strijdig zijn met de vrijheid van handel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 23/01/2015
A.R.: 
C.13.0579.N

De bepaling van artikel 7 van het Decreet d' Allarde van 2-17 maart 1791, zoals te dezen van toepassing, die zich verzet tegen een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel en nijverheid, is van openbare orde; het beding dat een onredelijke beperking van de concurrentie naar voorwerp, territorium of duur oplegt, is bijgevolg nietig.

Een niet-concurrentiebeding voor 17 jaar is nietig.

Immers een niet-concurrentiebeding van zeventien jaar is bijzonder lang een dergelijk beding is strijdig met de vrijheid van handel en nijverheid. Een dergelijk het beding is nietig en de nietigheid is absoluut. Het beding kan niet gematigd worden.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.13.0579.N
1. RENSON SUNPROTECTION-SCREENS nv, met zetel te 8790 Ware-gem, Kalkhoevestraat 45,
2. L. R.,
eisers,
tegen
1. L EN K PROJECTS bvba, met zetel te 8900 Ieper, Proosdijstraat 1,
2. SUNPROTEX bvba, met zetel te 8900 Ieper, Albert Dehemlaan 27,
3. L. K.,
verweerders,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 17 december 2012.

II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 7 van het Decreet d'Allarde van 2-17 maart 1791, zoals te dezen van toepassing, staat het eenieder vrij om naar goeddunken elke han-del te drijven of elk beroep, bedrijf of ambacht uit te oefenen.

2. Deze bepaling, die zich verzet tegen een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel en nijverheid, is van openbare orde.

Het beding dat een onredelijke beperking van de concurrentie naar voorwerp, territorium of duur oplegt, is bijgevolg nietig.

3. Indien een overeenkomst of een beding strijdig is met een bepaling van openbare orde en bijgevolg nietig is, kan de rechter indien een partiële nietig-heid mogelijk is, de nietigheid, behoudens de wet zulks verbiedt, beperken tot het met deze bepaling strijdig gedeelte van de overeenkomst of beding op voorwaarde dat het voortbestaan van de gedeeltelijk vernietigde overeenkomst of beding beantwoordt aan de partijbedoeling.

4. De appelrechters stellen vast dat:

- de partijen een overeenkomst hebben gesloten tot overdracht van onderne-ming en deze overeenkomst voorziet in een niet-concurrentiebeding met een duur van zeventien jaar;

- artikel 10 van deze overeenkomst bepaalt dat: "bepalingen die door nietig-heid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is".

5. Zij oordelen dat een niet-concurrentiebeding van zeventien jaar "bijzon-der lang" is, een dergelijk beding strijdig is met de vrijheid van handel en nij-verheid, het beding nietig is en "de nietigheid absoluut [is] en het beding niet [kan] gematigd worden".

6. Door op deze gronden geen gevolg te geven aan het verzoek van de ei-sers om de nietigheid van het niet-concurrentieding te beperken tot de over-schrijding van de toegelaten duur, verantwoorden de appelrechters hun beslis-sing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-ter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, en in openbare rechtszitting van 23 januari 2015 uitgesproken 
 

Noot: 

• Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht [TBBR] PEERAER, Frederik; Noot 'Het Hof van Cassatie erkent en bevestigt de mogelijkheid tot reductie van nietige concurrentiebedingen in het gemene recht' 2016, nr. 4, p. 187-198.

• Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht [T.B.H.] SNYERS, Alexander; Noot 'De rechterlijke matiging van een niet-concurrentiebeding in een acquisitieovereenkomst' 2016, nr. 4, p. 367-374.

• Journal des tribunaux [JT] LAGASSE, Stéphanie; Observations 'La réduction, variation de la nullité partielle, appliquée aux clauses de non-concurrence' 2015, n° 6620, p. 717-721 et 727-734.

• Rechtskundig Weekblad [RW] PEERAER, Frederik; Noot 'Naar een nietigheid op maat: de principiële erkenning van de (mogelijkheid tot) reductie door het Hof van Cassatie' 2015-16, nr. 30, p. 1187-1193.

• Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] LEBON, Caroline; Noot 'Gerechtelijke matiging van niet-concurrentiebedingen' 2015, nr. 333, p. 913-914.

• Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap [TRV] BELLEN, Bart; Noot 'Niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten, splitsbaarheid en gerechtelijke matiging' 2015, nr. 5, p. 459-465.

• Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht [DAOR] MERTENS, Dave; Noot 'Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn' 2015, nr. 115, p. 18-23.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 02/02/2018 - 16:38
Laatst aangepast op: vr, 02/02/2018 - 16:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.