-A +A

Meerdaadse samenloop met een misdaad die voordien reeds werd bestraft met levenslange opsluiting Straftoemeting

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Andere
Plaats van uitspraak: West-Vlaanderen
Datum van de uitspraak: 
don, 18/05/2017

Er is sprake van een materiële of meerdaadse samenloop van misdaden wanneer er door dezelfde dader tegelijkertijd of achtereenvolgens verschillende misdaden werden gepleegd, zonder dat de dader, op het ogenblik dat hij deze misdaden pleegde, reeds definitief was veroordeeld voor een van deze misdaden.

Met toepassing van art. 62 Sw. wordt bij samenloop van verschillende misdaden alleen de zwaarste straf uitgesproken, met dien verstande dat die straf zelfs tot vijf jaar boven het maximum kan worden verhoogd indien zij bestaat in een tijdelijke opsluiting of hechtenis van ten hoogste twintig jaar.

Een straf van levenslange opsluiting, waartoe een beschuldigde bij eerder arrest werd veroordeeld, tevens geldt bij meerdaadse samenloop ook voor het misdrijf dat hiermee aldus in same,nloop komt, zelfs wanneer dit tweede feit een moord is.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1390
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

C.F.

...

Het hof en de gezworenen hebben overeenkomstig het art. 343 Sv. met de ingevolge dit artikel vereiste meerderheid van stemmen beslist over de straf en vervolgens over de formulering van de hierna vermelde redenen, die wettigen dat er wordt geoordeeld zoals hierna nader bepaald.

De beschuldigde C.F. is ingevolge het voormelde verdict van de gezworenen schuldig bevonden aan moord, gepleegd op de persoon van J.H., meer in het bijzonder omdat hij opzettelijk, met het oogmerk om te doden en met voorbedachten rade, op 11 oktober 2004 te H. de genaamde J.H. heeft gedood.

Uit de gegevens van het strafdossier, die aan bod zijn gekomen tijdens de debatten voor het hof van assisen, waaronder het afschrift van het arrest van 27 april 2007 van het hof van assisen van de provincie West-Vlaanderen, blijkt evenwel dat de beschuldigde C.F. ingevolge dit laatste arrest, waartegen geen cassatieberoep werd aangetekend en dat in kracht van gewijsde is gegaan, werd veroordeeld tot levenslange opsluiting wegens moord, gepleegd op de persoon van A.D.B., met name omdat hij opzettelijk, met het oogmerk om te doden en met voorbedachten rade, op 27 november 2004 te H. de genaamde A.D.B. heeft gedood.

Aldus blijkt er in de voorliggende zaak sprake te zijn van een materiële of meerdaadse samenloop van misdaden. Er is immers sprake van een dergelijke samenloop wanneer er door dezelfde dader tegelijkertijd of achtereenvolgens verschillende misdaden werden gepleegd, zonder dat de dader, op het ogenblik dat hij deze misdaden pleegde, reeds definitief was veroordeeld voor een van deze misdaden. Aldus pleegde de beschuldigde C.F. op 11 oktober 2004 de moord op J.H. en op 27 november 2004 de moord op A.D.B., terwijl hij op dat ogenblik nog niet was veroordeeld voor een van deze misdaden. De beschuldigde werd immers eerst bij het voormelde arrest van 27 april 2007 door het hof van assisen veroordeeld voor de moord op A.D.B., welk arrest in kracht van gewijsde ging na het verstrijken van de termijn voor het aantekenen van cassatieberoep. De omstandigheid dat de beide misdaden afzonderlijk bij het hof van assisen aanhangig werden gemaakt en er zelfs verschillende jaren zijn verstreken tussen de behandeling van de beide zaken, doet hieraan geen afbreuk.

Met toepassing van art. 62 Sw. wordt bij samenloop van verschillende misdaden alleen de zwaarste straf uitgesproken, met dien verstande dat die straf zelfs tot vijf jaar boven het maximum kan worden verhoogd indien zij bestaat in een tijdelijke opsluiting of hechtenis van ten hoogste twintig jaar. Dit laatste is in de voorliggende zaak evenwel niet aan de orde, daar de beschuldigde C.F. bij arrest van 27 april 2007 voor de moord op A.D.B. werd veroordeeld tot levenslange opsluiting.

Het hof en de gezworenen stellen met toepassing van art. 62 Sw. dan ook vast dat de straf van levenslange opsluiting, waartoe de beschuldigde C.F. bij het voormelde arrest van 27 april 2007 voor de moord op A.D.B. werd veroordeeld, tevens geldt voor en van toepassing is op de moord op J.H., waaraan hij in de thans voorliggende assisenprocedure schuldig werd bevonden.

...

Noot: 

• P.-E. Trousse, Droit pénal, I, deel 2, in Les Novelles, Brussel, Larcier, 1962, p. 33, nrs. 3200-3201, p. 35, nrs. 3215-3218, p. 40, nrs. 3259-3261, p. 50, nrs. 3357-3358, p. 51, nrs. 3361 en 3366 en p. 52, nr. 3375.

• M.-A. Beernaert, «Concours matériel et exécution des peines: le point sur quelques questions délicates» (noot onder Strafuitvoeringsrb. Brussel 9 februari 2010), RDP 2011, 103-111;

• P. Ducheyne, «De samenloop van verschillende misdrijven en hun bestraffing door afzonderlijke vonnissen en arresten», RW 1951-52, 337-350;

• C. Van Deuren, «Eén plus één is niet altijd twee. De regels van de samenloop besproken, vergeleken en empirisch onderzocht», Nullum Crimen 2012, 358-376.

• Cass. 9 mei 1995, Arr.Cass. 1995, p. 461, nr. 228;

• Cass. 25 april 2012, Pas. 2012, p. 903, nr. 255, conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch, T.Strafr. 2012, 222, noot T. Decaigny.

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 23/04/2018 - 23:15
Laatst aangepast op: do, 10/05/2018 - 23:27

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.