-A +A

Mag de brandweer haar kosten voor interventie verhalen op de veroorzaker van de schade

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
din, 25/10/2011

Wettelijke bron: Wet 31 december 1963.

De kosten van interventies van de brandweer die tot haar wettelijke opdracht behoren zijn ten laste van de overheid en vormen geen vergoedbare schade.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
991
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Stad Antwerpen t/ A.R.

...

Verwezene werd bij het thans op burgerlijk gebied bestreden vonnis definitief strafrechtelijk veroordeeld wegens o.a. poging tot vernieling door ontploffing; de burgerlijke partij vorderde, op basis van het interventieverslag van de brandweer van Antwerpen, een schadevergoeding van 1.233,45 euro ter vergoeding van de gedane interventiekosten; in het bestreden vonnis werd enkel een bedrag van 538,50 euro toegekend ter vergoeding van het gebruik van apparatuur, terwijl de kosten voor het ingezette personeel niet werden toegekend om reden dat deze kosten voortvloeien uit de normale werking van de brandweer en haar taak van openbare dienstverlening en welke kosten niet werden beïnvloed door het optreden van de brandweer tijdens de feiten.

Niet weerlegd wordt dat het optreden van de brandweer van de stad Antwerpen waarvoor thans vergoeding wordt gevorderd, geschiedde in het raam van een wettelijke overheidsplicht; de burgerlijke partij verwijst zelf naar de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; in art. 1 van deze wet staat dat de civiele bescherming alle civiele maatregelen en middelen omvat om de bescherming van het volk te verzekeren en het patrimonium van het land te vrijwaren alsmede te allen tijde personen bij te staan en goederen te beschermen bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen; daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang deze rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen het gevolg zijn van onopzettelijk dan wel van opzettelijk handelen; uit de inhoud of strekking van deze regelgeving blijkt niet of de te verrichten uitgaven of prestaties definitief ten laste van de overheid dienen te blijven als de omstandigheid die aanleiding was tot het leveren van die uitgaven of prestaties, het gevolg was van een onrechtmatige daad, zoals te dezen het strafrechtelijk gepleegde feit door de verwezene.

Uit voormelde wettelijke regeling leidt het hof af dat de wetgever de kosten verbonden aan de algemene organisatie van de brandweer, waaronder de preventie, kosten van het aangeworven personeel ook tijdens interventies die wettelijk tot de opdracht behoren, aankoop en onderhoud van het nodige materiaal, in de regel als ten laste van de overheid binnen de wettelijke opdracht beschouwt; deze kosten maken dan ook geen vergoedbare schade uit ten laste van de veroorzaker van een gebeurtenis die de aanleiding was tot een zodanig overheidsoptreden, ook al is deze gebeurtenis een opzettelijk foutief handelen van een medeburger; daarenboven blijkt niet dat de burgerlijke partij effectief schade wegens personeelskosten heeft geleden ingevolge die interventie; er is dan ook geen aanleiding om de posten bestaande uit de berekende uurlonen voor adjudant, korporaal, brandweerman en luitenant ir., welke personeelsleden hun wettelijke en contractuele taak alsdan uitvoerden, als te vergoeden schade aan te nemen, gelet op de wettelijke opdracht daartoe.

Wat het door de eerste rechter wel aangenomen bedrag van 538,50 euro betreft, is het vonnis op dat onderdeel voor geen kritiek vatbaar en kan het worden bevestigd; het oorzakelijk verband tussen die aangenomen schade en de bewezen verklaarde feiten van de poging tot vernieling door ontploffing is aangetoond aan de hand van de voorgebrachte stukken en wordt aangenomen.

 

Noot: 

Let wel, wanneer een contractuele, wettelijke of regelementaire verplichting tot vergoeding van de schade bestaat, (bv. de verplichting tot betaling van de (ziekte) verzekering, de verplichting van de werkgever tot betaling van loon), sluit deze verplichting niet uit dat hij die ingevolge een schadegeval diende te betalen of verlies leed in gevolge contract, wet op reglement, zich tot de schadeverwekker wendt op grond van art. 1382 BW, behoudens indien de wet aan de schadelijder de verplichting oplegt dat de schade definitief ten zijne laste blijft (zoals bij de brandweer).

 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 15/02/2013 - 17:27
Laatst aangepast op: ma, 16/10/2017 - 15:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.