-A +A

Louter hernemen van argumenten in eerste aanleg is geen beroepsgrief

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
woe, 23/09/2015

Een hoger beroep dient gemotiveerd te worden. Eén en ander wordt opgelegd in art. 1057,7° gerechtelijk wetboek.Concreet behelst zulks de formulering van beroepsgrieven. Dit is de argumentatie in rechte waarbij wordt aangetoond waar en hoe de eerste rechter ten onrechte heeft geoordeeld. Hierbij volstaat het niet om gewoon de argumentatie aangehaald in eerste aanleg louter te hernemen. Deze loutere herhaling komt overeen met het ontbreken van de motivering, in welk geval de beroepsakte nietig is. In dit geval kan de gëintimeerde aanspraak maken op een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep te dezen begroot op 2.500 euro.

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Intersentia
Referentie: 
2016
Pagina: 
679
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Antwerpen 23 september 2015, NjW 2016, 679.

1. IMMO SchansdijkNV, [ ... ]

2.N.J., [ ]

3.C.V.,[ ]

appellanten

[ ... ]

tegen

P&V Verzekeringen CVBA, [ ... ] geïntimeerde,

[ ... ]

1. Bij exploot, betekend op 26.6.2013 stelden huidige appellanten verzet in

- Hoewel dat niet duidelijk in het inleidend exploot vermeld werd - tegen het op verzoek van P & V verzekeringen (verder ook kortweg P&V genoemd) op 12 juni 2013 betekend bevel tot betaling voorafgaand aan het uitvoerend beslag op onroerend goed (namelijk op een gebouwencomplex […])

2. De eerste rechter acteerde in de bestreden beschikking van 2.10.2014 de verklaring van appellanten zelf dat hun eigen vordering ongegrond was ("Dat teneinde kort proces te maken de rechtbank akte verleent aan aanleggers bij monde van hun raadsman dat hun vordering ongegrond is en zij zich op die wijze naar de wijsheid van de rechtbank gedragen"), wees deze vervolgens af en veroordeelde hen tot de kosten.

3. Desondanks werd op 8.12.2014 door die partijen die zelf verklaard hadden dat hun eis ongegrond was, hoger beroep ingesteld, met de onverholen bedoeling tijd te rekken (''Appellanten tekenen dan ook hoger beroep aan en verzoeken het hof alsnog bijkomend respijt te verlenen op basis van hoger vermelde redenen"). In het beschikkend gedeelte van het verzoekschrift vorderen appellanten de hervorming van de bestreden beschikking door toewijzing van hun oorspronkelijke vordering waarvan ze eerder de ongegrondheid hadden erkend. Zij verzochten het hof opnieuw te zeggen voor recht dat het openstaand kapitaal verminderd moet worden met het niet opgevraagd deel van 226.031,- EUR en de eventuele vergoedingen pro rata aan te passen, en te zeggen voor recht dat de procedure uitvoerend beslag wordt opgeschort en dat de NV IMMO SCHANSDIJK, en met haar de solidaire borgen de heer en mevrouw N.J.-C.V., het voordeel wordt gegeven om de achterstal aan te zuiveren door uitvoering van het project tot omvorming van de terreinen tot woonzone, met veroordeling van P&V tot de kosten. In conclusie vragen zij bovendien een bijkomende termijn van respijt. Zij vorderen de afwijzing van de eis van P&V wegens tergend en roekeloos geding en haar veroordeling tot de kosten. Indien zijzelf tot de kosten veroordeeld zouden

worden, vragen zij de beperking van hun veroordeling tot een rechtsplegingsvergoeding van 1.320,- EUR.

4. P&V vordert de afwijzing van het hoger beroep als onontvankelijk, in hoofdorde ingevolge de nietigheid van de akte van hoger beroep bij toepassing van art. 1057, 7° Ger.W., ondergeschikt wegens afstand van rechtsvordering, en minstens de afwijzing ervan als ongegrond.

P&V vordert bovendien een schadevergoeding van 2.500,- EUR wegens tergend en roekeloos hoger beroep.

[ ... ]

5. P&V werpt als eerste argument op dat de akte van hoger beroep nietig zou zijn bij toepassing van art. 1057, 7° Ger.W. De akte van hoger beroep zou geen opgave van de grieven bevatten zoals wettelijk voorgeschreven.

[ ... ]

De uiteenzetting van de grieven in de beroepsakte is op straffe van nietigheid voorgeschreven. Het betreft een relatieve nietigheid vreemd aan de openbare orde, die slechts kan uitgesproken worden op verzoek van de gedaagde in hoger beroep, bovendien enkel als aangenomen wordt dat zijn belangen werden geschaad door het niet of onvoldoende aanvoeren van grieven. Er is bv. sprake van belangenschade indien het niet vermelden van de grieven een snelle afhandeling van de zaak in hoger beroep verhindert of het de gedaagde in hoger beroep belemmert in zijn mogelijkheid vlot een ter zake doend verweer uit te bouwen (zie ook in die zin Cass. (le k.) AR C.99.0359.F, 14 december 2000, Arr. Cass. 2000, afl. 10, 1994, Bull. 2000, afl. 12, 1947, TBBR 2002, afl. 4,228; Cass. (le k.) AR C.99.0171.F, 7 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1321, Bull. 2000, 1295). De akte van hoger beroep herhaalt zonder meer de argumenten in eerste aanleg waarvan uiteindelijk door henzelf voor de eerste rechter werd erkend dat ze ondoeltreffend waren, waarop zij hun eigen vordering toen uitdrukkelijk ten overstaan van de eerste rechter als ongegrond bestempelden. Er wordt geen enkele grief geuit tegen de bestreden beschikking en er werd in dat verzoekschrift zelfs niet beweerd dat de eerste rechter en de griffier die de beschikking mee heeft ondertekend de verklaring ten overstaan van de eerste rechter verkeerd zou hebben begrepen en geacteerd.

Zulk een overname in die omstandigheden van de initiële argumenten in eerste aanleg waarvan ten overstaan van de eerste rechter erkend werd dat ze totaal ondoeltreffend waren, in een akte van hoger beroep is gelijk te stellen met een ontbreken van motivering in de akte van hoger beroep. Dit belet het goede verloop van de rechtspleging en leidt bijgevolg tot nietigheid van die akte, aangezien dit de belangen geschaad heeft van geintimeerde die niet binnen een redelijk tijdsbestek te weten kon komen waarop zij zich moest verweren nadat haar wederpartij de ongegrondheid van haar eigen aanspraken eerder had erkend, en heeft moeten concluderen zonder kennis te hebben van de precieze aard, inhoud en omvang van de eventuele bezwaren van appellanten tegen de bestreden beschikking.

De akte van hoger beroep wordt bijgevolg nietig verklaard.

6. P&V maakt aanspraak op een schadevergoeding van 2.500,- EUR wegens tergend en/of roekeloos geding.

Het hof stelt vast dat het hoger beroep kennelijk kansloos was. Appellanten kunnen onmogelijk niet geweten of begrepen hebben dat hun hoger beroep niet ook maar de geringste kans op slagen had.

Het instellen van een hoger beroep waarvan men weet of moet weten dat het volledig kansloos of ondoeltreffend is, houdt een ernstig misbruik in van het recht om hoger beroep in te stellen en daarmee een fout ten overstaan van de partij die daardoor geschaad wordt. Appellanten hebben onzorgvuldig gehandeld door na eerdere erkenning van de ongegrondheid van hun vordering hoger beroep te hebben ingesteld met het onverholen oogmerk wat extra tijd te willen winnen.

Het hof begroot de door het roekeloze hoger beroep aan geïntimeerde toegebrachte schade, die met de beroepsprocedure zeer veel tijd verloren heeft, forfaitair en in billijkheid op het bedrag van 2.500,- EUR. Het bestaan van de aldus geraamde schade staat duidelijk vast.

[ ... ]

Beslissing

HET HOF[. .. ]

Het op 8.12.2014 ter griffie van dit hof neergelegde verzoekschrift waarbij hoger beroep werd ingesteld, wordt nietig verklaard bij toepassing van art. 1057, 7° Ger.W.

De vordering van de cvba P&V Verzekeringen tot het bekomen van een schadevergoeding wegens roekeloos hoger beroep wordt toelaatbaar en gegrond verklaard en de nv Immo schansdijk, dhr. N.J. en mevr. C.V. worden dientengevolge veroordeeld tot betaling aan de cvba P&V Verzekeringen van een schadevergoeding van 2.500,- EUR, vermeerderd met de gerechtelijke intresten.

[ ... ]

 

Noot: 

Tijl De Jaeger, Dubbele sanctiemogelijkheid wegens tergend en roekeloos geding: maak er gebruik van! NjW 2016, 680.

Dit arrest werd eveneens gepubliceerd in TBBR 2017-2, 115

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 26/05/2018 - 14:59
Laatst aangepast op: zo, 17/06/2018 - 14:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.