-A +A

Lokken van een vreemdeling naar België om hem hier te arresteren

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 03/12/2013

De bijzondere opsporingsmethode infiltratie kan aangewend worden om de arrestatie van een verdachte mogelijk te maken of te vergemakkelijken.

Aldus kan en mag een vreemdeling door de aanwending van infiltratie overtuigd worden om vrijwillig, dit is zonder fysieke of morele dwang, een beschermd milieu in het buitenland te verlaten, om naar België te komen, waardoor deze dan in België kan gearresteerd worden.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
974
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.13.1856.N

M.A.H. t/ Openbaar ministerie

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 november 2013.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Tweede middel

...

Tweede onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van art. 5 EVRM, art. 167 Gw. en art. 47ter en 47quinquies Sv., alsmede miskenning van “het principe van non-interventie”: het arrest oordeelt ten onrechte dat de aanwending van de bijzondere opsporingsmethode infiltratie voor het lokken van een vreemdeling naar België om deel te nemen aan een geveinsd filmproject, teneinde hem hier te arresteren, rechtsgeldig is; deze “exfiltratie” is geen bijzondere opsporingsmethode meer, maar een niet wettelijk bepaalde aanhoudingsmethode; een dergelijke handelwijze maakt oplichting uit, terwijl er zich in het strafdossier geen machtiging tot het plegen van misdrijven bevindt; de “exfiltratie” werd gebruikt om de dwingende regels met betrekking tot de uitlevering vanuit Somalië te omzeilen.

...

13. Krachtens art. 47ter, § 1, tweede lid Sv. worden bijzondere opsporingsmethoden aangewend met onder meer tot doel het vervolgen van de daders van misdrijven. Tot die vervolging behoort ook de arrestatie van die daders. Bijgevolg kan de bijzondere opsporingsmethode infiltratie aangewend worden om de arrestatie van een verdachte mogelijk te maken of te vergemakkelijken.

Dat de arrestatie betrekking heeft op een vreemdeling die door de aanwending van de infiltratie overtuigd wordt om vrijwillig, dit is zonder fysieke of morele dwang, een beschermd milieu in het buitenland te verlaten, doet aan het bovenstaande geen afbreuk.

In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht.

14. Het arrest oordeelt prima facie dat:

– de eiser een vrije en bewuste keuze heeft gemaakt om naar België te reizen, waarbij hij zich er rekenschap van moest geven dat hij zich blootstelde aan mogelijke vervolging door de Belgische gerechtelijke overheid;

– er van enige fysieke of morele dwang door de infiltranten geen sprake was, zodat het gebruik van de term “ontvoering” kant noch wal raakt;

– de gestelde handelingen geen oplichting uitmaken omdat zij niet werden gesteld om de eiser daadwerkelijk verbintenissen in het kader van een filmproject te doen aangaan, maar wel om hem het Belgische grondgebied te doen betreden, zodat hij gearresteerd kon worden;

– de omstandigheid dat niet geopteerd werd voor een uitleveringsverzoek, de toepassing van de infiltratie niet in de weg stond, enerzijds omdat de eiser volgens eigen inzicht besliste Somalië te verlaten en naar België af te reizen, terwijl een uitleveringsverzoek dwang vereist, anderzijds omdat Somalië, waarmee België geen uitleveringsverdrag heeft, naar algemene bekendheid een zeer onstabiele natie is, waarvan redelijkerwijze niet kan worden aangenomen dat het een rechtsstaat is waaraan op zinnige wijze een uitleveringsverzoek kan worden gericht en waar de eiser bovendien een dominante positie bekleedt.

Aldus verantwoordt het arrest de prima facie-beslissing dat de bijzondere opsporingsmethode infiltratie regelmatig is toegepast, naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

...

Vierde middel

19. Het middel voert schending aan van art. 6.3 EVRM, alsmede miskenning van het gelijkheidsbeginsel: het arrest oordeelt ten onrechte dat eisers rechten niet miskend zijn doordat het strafdossier niet is vertaald in het Somali, omdat hij de bijstand heeft van een tolk en een raadsman die de Nederlandse taal beheerst; de eiser beheerst geen van de landstalen, zodat zijn recht om onverwijld kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen en hun bijzonderheden door een gebrek aan vertaling is miskend; de eiser kan ook niet communiceren met zijn raadsman en het openbaar ministerie stelt hem voor deze gesprekken geen tolk ter beschikking.

...

21. Art. 6 EVRM heeft in de regel enkel betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging voor de vonnisgerechten en niet op de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis.

In zoverre faalt het middel naar recht.

22. Noch de Voorlopige Hechteniswet noch de Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat de inverdenkinggestelde die de taal van de rechtspleging niet kent, in het kader van de procedure van voorlopige hechtenis recht heeft op vertaling van het dossier in zijn eigen taal. Hierdoor wordt het gelijkheidsbeginsel niet miskend.

23. Voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de voorlopige hechtenis, is het recht van verdediging geëerbiedigd wanneer de inverdenkinggestelde die de taal van de rechtspleging niet kent, wordt bijgestaan door een beëdigde tolk die hem op de hoogte brengt van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, en als zijn advocaat de kans krijgt om er zijn verweermiddelen zowel mondeling als schriftelijk voor te dragen. In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht.

24. Het arrest oordeelt dat de eiser bij elk verhoor werd bijgestaan door een beëdigde Somalische tolk en dat hij wordt bijgestaan door een raadsman die de Nederlandse taal machtig is en die in conclusie uiteenzet dat hij met de eiser converseert via een tolk, zodat hij in staat is te weten wat hem ten laste wordt gelegd en welke belastende elementen het strafdossier bevat en hij zijn verweer kan voeren en organiseren.

Aldus verantwoordt het arrest de beslissing dat eisers recht van verdediging niet is miskend, naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Noot: 

• Filip Vanneste Het aanwenden van een infiltratie en andere bijzondere opsporingsmethoden ter arrestatie van een verdachte of veroordeelde (noot onder voormeld arrest in het RW)

• Tijdschrift voor Strafrecht [T.Strafr.] E.B.; Noot onder cassatie. 2015, nr. 1, p. 14-16.

• Pim Van Walleghem, Infiltratie mag ook om verdachte te arresteren, De Juristenkrant, 286, 26 maart 2014, p.2

• R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 185-196;

• R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 365-369

• Cass. 28 oktober 2009, RDP 2010, 502, noot H. Bosly: “Méthode particulière de recherche et principe de subsidiarité”

• P. Vanwalleghem, “Infiltratie mag ook om verdachte te arresteren”, De Juristenkrant 26 maart 2014, p. 2

• H. Berkmoes en J. Delmulle, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Brussel, Politeia, 53

• Cass. 26 februari 2013, Arr.Cass. 2013, nr. 131, p. 528)

• F. Schuermans, “Grondwettelijk Hof laat “BOM-reparatiewet” quasi ongemoeid”, RABG 2008, (4) 16).

• F. Schuermans en H. Berkmoes, “De reparatiewet betreffende de bijzondere en enige andere onderzoeksmethoden, gewikt en gewogen” in A. De Nauw (ed.), De groeipijnen van het strafrecht, Brugge, die Keure, 2007, (59) 94-95).

• Wetboek van Strafvordering / 1808-11-17 / Art. 47octies / / 30

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 15/02/2015 - 12:57
Laatst aangepast op: di, 08/08/2017 - 15:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.