-A +A

Leveringsplicht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Leuven
Datum van de uitspraak: 
din, 04/10/2016

Naast de verplichting van de koper tot betaling van de prijs is één van de verplichtingen van de verkoper bij de koop-verkoop de conforme levering.

De verkoper leeft zijn leveringsplicht niet na wanneer de geleverde zaak niet op alle punten beantwoordt aan de kwaliteit, de hoeveelheid, de kenmerken of de hoedanigheden die contractueel waren bedongen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
551
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

M.L. t/ BVBA M.D’A.V.

...

II. Feiten

1. Verweerster is een onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van chocolademachines.

2. Eiseres is een studente die sedert 1 oktober 2015 ook handel drijft onder de handelsnaam (...). Zij produceert en verkoopt pralines.

3. Op 4 augustus 2015 heeft eiseres via e-mail (...) bij verweerster een chocoladegietmachine met triltafel gekocht, nadat verweerster per e-mail had meegedeeld dat de machine 35 kg woog [als antwoord op een uitdrukkelijke vraag van (de moeder van) eiseres]. De moeder van eiseres had per e-mail van 4 augustus 2015 als volgt gereageerd op het antwoord: «Ik ben heel blij dat ze 35 kg in plaats van 45 kg weegt en dat ze zelfs wat kleiner is dat zal praktischer zijn voor ons. Dus ja we kopen de machine op naam van M.L. (...).»

De aankoopprijs werd door eiseres onmiddellijk betaald bij aankoop (nog vóór de verkoopfactuur door verweerster was opgesteld en nog vóór de levering).

4. Op 5 augustus 2015 heeft verweerster ter attentie van eiseres een factuur opgesteld ten bedrage van 4.598 euro (btw inbegrepen). Op deze factuur werd vermeld:

«15 kg inhoud gietmachine + triltafel erop (...) gewicht 40 (...) drie jaar garantie!

Machine klaar voor afhaling na betaling via overschrijving

Afhaling door u zelf

!!Reeds betaald!!»

5. Op 12 augustus 2015 is eiseres de gietmachine met triltafel gaan afhalen bij verweerster. Zij kocht toen ook enkele chocoladevormen bij verweerster. Op de door verweerster opgestelde en door eiseres ondertekende leveringsnota stond onder meer vermeld: «gewicht (gr) 48000» en «totaal gewicht 40 kg».

6. Eiseres voert aan dat, eens dat ze thuis was gekomen met de machine, ze twee belangrijke gebreken vaststelde:

– de triltafel was te klein, zodat de gekochte pralinevormen er niet in pasten;

– het gewicht van de machine was veel meer dan aanvankelijk aangekondigd, nl. 48 kg in plaats van 35 kg.

7. Op 13 augustus 2015 (de ochtend na de levering) zijn er tussen verweerster en (de moeder van) eiseres diverse e-mailberichten verstuurd aangaande de geleverde machine. Eiseres deelde mee dat «de machine voor hen niet geschikt was». Ze stelde voor om of de geleverde machine te ruilen voor een andere machine of om de geleverde machine terug te geven met terugbetaling van de prijs. Verweerster weigerde in te gaan op deze voorstellen.

8. Op 14 augustus 2015 heeft eiseres de machine in kwestie via een koerierdienst laten terugbrengen naar verweerster, maar deze weigerde de machine in ontvangst te nemen, zodat de koerier de machine terug naar eiseres bracht.

9. Op 20 november 2015 werd verweerster op verzoek van eiseres gedagvaard voor de rechtbank van koophandel.

...

III. Voorwerp van de vorderingen

Eiseres vordert, overeenkomstig haar laatste conclusies, neergelegd op 5 juli 2016:

– de ontbinding van de koopovereenkomst, gesloten tussen partijen, ten laste van verweerster;

– de veroordeling van verweerster tot het betalen aan eiseres van een som van 4.598 euro (plus intresten aan de wettelijke intrestvoet, dit vanaf 14 augustus 2015 tot op de datum van de gehele betaling), (...);

– een datum en een uur vast te leggen «waarop verweerster gemachtigd wordt om haar chocoladetoestel komen terug te nemen»;

– de veroordeling van verweerster tot het betalen aan eiseres van een som van 193,60 euro voor de kosten van de terugzending van de chocolademachine op 14 augustus 2015;

...

IV. Beoordeling

1. Eiseres meent ten onrechte dat zij niet als handelaar kan worden beschouwd omdat ze nog studeert en slechts «in bijberoep» pralines maakt. De aankoop van de machine in kwestie gebeurde in het raam van de handelsactiviteit van eiseres. Ze heeft een factuur laten opstellen (geadresseerd aan (...), zijnde de handelsnaam van eiseres), met de bedoeling om de aankoop in te brengen als een beroepskost (zie e-mail van 4 augustus 2015 naar verweerster). De litigieuze overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het gemene kooprecht, niet door de regels inzake consumentenkoop.

...

3. Op 4 augustus 2015 heeft eiseres via e-mail bij verweerster een chocoladegietmachine met triltafel gekocht, nadat verweerster per e-mail had meegedeeld dat de machine 35 kg woog [als antwoord op een uitdrukkelijke vraag van (de moeder van) eiseres]. De moeder van eiseres had per e-mail van 4 augustus 2015 als volgt gereageerd op het antwoord: «Ik ben heel blij dat ze 35 kg in plaats van 45 kg weegt en dat ze zelfs wat kleiner is dat zal praktischer zijn voor ons. Dus ja we kopen de machine op naam van M.L. (...).» Dit e-mailverkeer toont aan dat het gewicht van de machine voor de koper (eiseres) belangrijk was en zelfs doorslaggevend bij de beslissing om te kopen.

4. Verweerster betwist niet dat de machine die zij heeft geleverd aan eiseres in werkelijkheid 48 kg weegt, wat aanzienlijk meer is dan de machine van 35 kg die eiseres had besteld. Wat verweerster aan eiseres heeft geleverd, was dus niet conform aan wat er was gekocht. De verkoper leeft zijn leveringsplicht niet na wanneer de geleverde zaak niet op alle punten beantwoordt aan de kwaliteit, de hoeveelheid, de kenmerken of de hoedanigheden die contractueel waren bedongen (schending van art. 1604 BW; zie ook: S. Stijns e.a., «Overzicht van rechtspraak – Bijzondere overeenkomsten: Koop en Aanneming», TPR 2008, (1411), 1499 e.v.).

5. De aanvaarding van een verkochte zaak houdt een erkenning in door de koper dat de geleverde zaak overeenstemt met de verkochte zaak en dat deze vrij is van zichtbare gebreken of tenminste toch een afstand van het recht van de koper om zich op een zichtbaar gebrek of de niet-conformiteit te beroepen ten opzichte van de verkoper. De aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn (J. Waelkens, «Invulling van de aanvaarding van een niet-conforme levering» (noot onder Antwerpen 20 april 2015), NJW 2016, 253 e.v.).

6. Verweerster meent dat eiseres de geleverde (niet-conforme) machine heeft aanvaard en dat eiseres zich dus niet meer kan beroepen op art. 1604 BW. Deze stelling wordt door de rechtbank niet gevolgd. Er was immers geen aanvaarding, wat blijkt uit het geheel van de hierna geschetste feiten van 12 tot 14 augustus 2015.

7. De aankoopprijs werd door eiseres onmiddellijk na de bestelling betaald; de betaling gebeurde vóór de verkoopfactuur door verweerster was opgesteld en vóór de levering. De voorafbetaling kan derhalve niet als een uiting van aanvaarding van de geleverde machine worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor het feit dat eiseres de leveringsbon – waarin twee verschillende (bruto?) gewichten worden vermeld – heeft ondertekend en de machine heeft opgehaald bij verweerster.

8. Aanvaarding van de levering vereist dat de koper vooraf in de mogelijkheid werd gesteld de geleverde zaak te onderzoeken op haar conformiteit met het voorwerp van de koop en op haar zichtbare gebreken. De mogelijkheid tot onderzoek van de geleverde zaak is een essentiële voorwaarde, omdat de aanvaarding niet beperkt is tot het in ontvangst nemen van de zaak, maar ook een wilsuiting is. Ze onderstelt ook een goedkeuring. Over hoeveel tijd de koper daartoe kan beschikken, hangt af van de aard van de gekochte zaak en van de omstandigheden waarin het onderzoek kan plaatshebben. Voor de levering van machines kan de aanvaarding van de levering afhangen van proefdraaien en van andere testen.

Bij de levering wordt soms een ontvangstbewijs of, zoals hier het geval is, een leveringsnota ter ondertekening aangeboden aan de bestemmeling. Op zichzelf betekent de ontvangst van de gekochte zaak nog niet dat de koper de geleverde zaak heeft nagezien en aanvaard. De ontvangst belet niet dat de koper, na het onderzoek van de zaak, nog tijdig kan protesteren (A. Christiaens, in Commentaar Bijzondere overeenkomsten, afl. 52 (juni 2002), p. 79 e.v.).

9. Reeds op 12 augustus 2015 – datum van de levering – heeft eiseres (via een e-mailbericht) aan verweerster meegedeeld dat de pralinevormen die eiseres bij verweerster heeft gekocht op 12 augustus 2012, niet pasten in de triltafel. Daarop antwoordde verweerster (per e-mail van 13 augustus 2015) dat men de pralinevormen «met de hand gedurende vijf seconden moest vasthouden». Dat de bij verweerster gekochte pralinevormen niet compatibel waren met de chocolademachine in kwestie, had verweerster bij de verkoop ervan niet meegedeeld. De pralinevormen in kwestie zijn geleverd samen met de machine. Het e-mailverkeer tussen partijen van 13 augustus 2015 doet de rechtbank vermoeden dat de «volledig nieuwe machine» die verweerster aan eiseres heeft verkocht, geen standaardafmetingen had en dat het (ook voor verweerster) niet evident was om voor die nieuwe machine passende pralinevormen te vinden of te maken. Anders zou verweerster vermoedelijk wel hebben voorgesteld om aangepaste pralinevormen te leveren, wat ze niet heeft gedaan. Verweerster stelde enkel voor dat eiseres een grotere (en duurdere) machine (met standaardmaten) zou kopen, waarmee eiseres niet kon instemmen.

Als professionele verkoper had verweerster eiseres attent moeten maken op het gebrek aan compatibiliteit (tussen de machine en de pralinevormen). Verweerster is tekortgekomen aan haar informatieplicht als verkoper (fout in de zin van artt. 1382-1383 BW).

10. Het wordt niet betwist dat de machine bij het ophalen verpakt was in een kartonnen doos en dat eiseres slechts ná het uitpakken van die doos het werkelijke nettogewicht en de hierboven vermelde non-compatibiliteit kon vaststellen. Van eiseres kon redelijkerwijs niet verwacht worden dat zij de verpakking reeds zou openen in de lokalen van verweerster om de machine daar te controleren en te testen. De verpakking van een machine dient trouwens in principe om beschadiging tijdens het transport te vermijden.

11. Dat eiseres de machine (met de pralinevormen) kortstondig (de dag van de levering zelf) heeft getest, kan niet als aanvaarding door ingebruikname worden beschouwd.

12. Op 13 augustus 2015 zijn er tussen verweerster en de moeder van eiseres diverse e-mails verstuurd, waaruit blijkt dat eiseres de geleverde machine niet aanvaard heeft. Eiseres toonde zich bereid om ofwel de machine om te ruilen voor een andere machine ofwel de machine terug te geven met terugbetaling van de prijs. Partijen kwamen niet tot een akkoord.

13. Op 14 augustus 2015 deelde eiseres (via haar moeder) aan verweerster mee dat ze «afstand deed van de aankoop» en terugbetaling van de prijs wenste. De machine werd op 14 augustus 2015 door eiseres (via een koerier) aangeboden bij verweerster, maar deze weigerde de machine terug te nemen.

14. Op grond van de gecombineerde tekortkoming van de verkoper aan zijn leverings- en de informatieplicht, is eiseres als koper gerechtigd de ontbinding van de koop te vorderen, met een bijkomende schadevergoeding (zie art. 1184 BW; zie in dit verband ook: K. Vanhove, «Het sanctiearsenaal bij niet-conforme levering in het gemene kooprecht», RW 2009-10, 1433). Over de omvang van de gevorderde bedragen is geen discussie gevoerd, zodat de rechtbank die bedragen aanvaardt.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 29/11/2017 - 14:28
Laatst aangepast op: wo, 29/11/2017 - 15:25

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.