-A +A

Lasthebber mag niet optreden voor de tegenpartij

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 18/03/2004

Volgens een algemeen rechtsbeginsel mag een lasthebber nioet optreden voor de tegenpartij van de lastgever. Dit geldt ook voor gerechtsdeurwaarders. Een aldus gestelde handeling is nietig

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2004-2005
Pagina: 
303
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en D. t/ NV A. e.a.

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

...

Geschonden wettelijke bepalingen

art. 32 tot 47, in het bijzonder art. 32 en 39, en art. 860 Ger. W.; art. 111, 1596 en art. 1984 tot 2010 B.W., in het bijzonder art. 1984, 1991, 1993 en 1998; voorzover dit zou bestaan, het algemeen rechtsbeginsel dat een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat niet als tegenpartij van zijn lastgever mag optreden.

...

Aangevochten beslissingen

De appèlrechters verklaren het derdenverzet van de eisers ongegrond en verwijzen de eisers in de kosten op grond van de hierna aangehaalde motieven, na te hebben vastgesteld 1) dat de betrokken akte van hoger beroep niet werd betekend aan de gekozen woonplaats en 2) dat de gerechtsdeurwaarder niet is overgegaan tot uitvoering van de handeling waartoe derde verweerster hem had gemandateerd, dit is zelf de betekening ontvangen op zijn kantoor in haar naam en voor haar rekening, en derhalve hij niet als tegenpartij is opgetreden in de akte van hoger beroep zelf: «Dat de vraag aan de orde is of, in die omstandigheden, (tweede eiser), door het enkele feit van de betekening van de akte van hoger beroep aan (derde verweerster), een handeling verrichtte waarbij hij tegen haar, zijn lastgever, optreedt en haar tegenpartij voor die akte en gebeurlijk de verdere procedure was; (...) dat de keuze van woonplaats in de akte van betekening van een rechterlijke beslissing in civiele zaken geldt ten aanzien van de rechtsvorderingen die met die beslissingen verband houden en onder meer ten aanzien van de rechtsmiddelen die ertegen kunnen worden aangewend (...); dat zodanige keuze van woonplaats speciaal is en geldt alleen voor de gevolgen die verbonden zijn aan de uitvoering van de akte (...); dat bijgevolg, wanneer een partij in de akte van betekening van een vonnis keuze van woonplaats doet bij een gerechtsdeurwaarder op diens kantoor, dit impliceert dat die partij aan die gerechtsdeurwaarder mandaat verleent om in haar naam en voor haar rekening op zijn kantoor de akte van hoger beroep tegen het betekende vonnis te ontvangen en de verplichting oplegt tijdig van dat rechtsmiddel en van die akte kennis te geven aan die partij, zijn lastgever; (...) dat aangezien (tweede eiser) als mandataris van (derde verweerster) is opgetreden (belast met de betekening van het vonnis, met de keuze van woonplaats bij hem en op zijn kantooradres, wat een persoonlijk conventioneel mandaat impliceert om betekeningen in verband met die akte te ontvangen en ze aan de lastgever tijdig ter kennis te brengen of te bezorgen en met de gedwongen uitvoering en tevens tijdens dat mandaat – waaraan geen einde was gekomen door de betaling of anderszins, wat hij wist of althans behoorde te weten door de betekening van de beroepsakte – ook als mandataris van (eerste en tweede verweersters) (belast met de betekening van de beroepsakte en met de keuze van woonplaats bij hem en op zijn kantooradres) tegen zijn lastgeefster (derde verweerster), dit de nietigheid van de beroepsakte tot gevolg heeft, zoals bij het bestreden arrest werd beslist;

...

Beslissing van het Hof

Derde onderdeel

Overwegende dat het een algemeen rechtsbeginsel is dat degene die voor rekening van een ander rechtshandelingen moet stellen, daarbij niet mag optreden als tegenpartij van die andere; dat een dergelijke handeling uit haar aard nietig is;

Dat daaruit volgt dat een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat niet mag optreden als tegenpartij van zijn lastgever terzake van de te verrichten rechtshandeling;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de derde verweerster keuze van woonplaats heeft gedaan in de akte van betekening van 18 juni 1987 van het vonnis van 21 mei 1987 waarin de eerste en de tweede verweerster werden veroordeeld tot betaling van het bedrag van 1.106.670 fr. aan de derde verweerster;

Dat het arrest oordeelt dat uit die keuze van woonplaats volgt dat eiser van de derde verweerster opdracht had «om betekeningen in verband met die akte te ontvangen en ze aan (derde verweerster) tijdig ter kennis te brengen of te bezorgen»;

Dat het arrest op grond daarvan oordeelt dat eiser niet vermocht een beroepsakte tegen dit vonnis aan de derde verweerster te betekenen ten verzoeke van de eerste en de tweede verweerster;

Dat het arrest met toepassing van voormeld rechtsbeginsel de voornoemde betekening van de beroepsakte nietig verklaart;

Overwegende dat het arrest, door vast te stellen dat eiser voor rekening van de eerste en de tweede verweersters de beroepsakte heeft betekend aan de derde verweerster op haar adres in België, niet vaststelt dat eiser terzake van zijn opdracht om betekeningen te ontvangen op de gekozen woonplaats en tijdig ter kennis te brengen van de derde verweerster, gehandeld heeft als tegenpartij van de derde verweerster;

Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

Noot: 

Met Noot van A. Smets onder deze uitspraak in het RW, Betekening door een gerechtsdeurwaarder-lastgever aan de gekozen woonplaats, in casu zijn eigen kantoor: een bizarre driehoeksverhouding

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/04/2016 - 12:41
Laatst aangepast op: wo, 27/04/2016 - 16:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.