-A +A

Kansspelen verbeurdverklaring straf en beveiligingsmaatregel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 17/01/2017

Art. 67 Kansspelwet bepaalt: «Bij elke vorm van overtreding worden het bij het spel ingezette geld, de daarmee gelijkgestelde papieren, de meubelen, de instrumenten, het gereedschap en de toestellen gebruikt bij of bestemd voor de spelen verbeurdverklaard.»

Art. 69 Kansspelwet bepaalt: «Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, daaronder begrepen hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven omschreven in deze wet.»

De verbeurdverklaring bedoeld in art. 67 Kansspelwet is niet enkel een straf, maar ook een beveiligingsmaatregel. Dit heeft tot gevolg dat de strafrechter verplicht is de verbeurdverklaring van de in dat artikel opgesomde zaken te bevelen zodra hij vaststelt dat het misdrijf is gepleegd, ook indien hij de beklaagde vrijspreekt of het verval van de strafvordering vaststelt. Die zaken hoeven geen eigendom van de beklaagde te zijn en zij moeten evenmin in beslag zijn genomen.

Hieruit volgt dat art. 67 Kansspelwet een eigen en volledige regeling bevat voor de verbeurdverklaring van de in dat artikel opgesomde zaken, zodat die regeling in de plaats komt van de gemeenrechtelijke regels inzake de verbeurdverklaring van zaken van dezelfde aard.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1499
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.16.1014.N

I.C., BVBA H.&Y. en GmbH BC-W.

I. Rechtspleging voor het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 21 september 2016.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Middel

5. Het middel voert schending aan van de artt. 42, 43 en 43bis Sw. en de artt. 67 en 69 van de wet van 7 mei 1999 «op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers» (hierna: «Kansspelwet»): het arrest beveelt ten laste van de eisers IV.2 en IV.3 op grond van de artt. 42, 3o en 43bis, tweede lid Sw. de verbeurdverklaring per equivalent van de vermogensvoordelen verkregen uit de illegale exploitatie van een kansspelinrichting; art. 67 Kansspelwet somt de zaken op die bij overtreding moeten worden verbeurdverklaard; dat artikel bevat een eigen en volledig geheel van regels m.b.t. de verbeurdverklaring, zodat de gemeenrechtelijke bepalingen van de artt. 42 tot 43bis Sw. hier niet van toepassing zijn; bijgevolg kunnen ten laste van de exploitant of de houder van de spelen enkel de inzetten worden verbeurdverklaard die hen zijn toegekomen en die als identificeerbare objecten zijn teruggevonden; aldus is inzake kansspelen enkel een objectconfiscatie van de illegale vermogensvoordelen mogelijk en is een verbeurdverklaring per equivalent van die vermogensvoordelen uitgesloten.

6. Het arrest beveelt geen verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen ten laste van de eiser I.

In zoverre het middel betrekking heeft op die eiser, is het bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

7. Art. 67 Kansspelwet bepaalt: «Bij elke vorm van overtreding worden het bij het spel ingezette geld, de daarmee gelijkgestelde papieren, de meubelen, de instrumenten, het gereedschap en de toestellen gebruikt bij of bestemd voor de spelen verbeurdverklaard.»

Art. 69 Kansspelwet bepaalt: «Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, daaronder begrepen hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven omschreven in deze wet.»

8. De verbeurdverklaring bedoeld in art. 67 Kansspelwet is niet enkel een straf, maar ook een beveiligingsmaatregel. Dit heeft tot gevolg dat de strafrechter verplicht is de verbeurdverklaring van de in dat artikel opgesomde zaken te bevelen zodra hij vaststelt dat het misdrijf is gepleegd, ook indien hij de beklaagde vrijspreekt of het verval van de strafvordering vaststelt. Die zaken hoeven geen eigendom van de beklaagde te zijn en zij moeten evenmin in beslag zijn genomen.

Hieruit volgt dat art. 67 Kansspelwet een eigen en volledige regeling bevat voor de verbeurdverklaring van de in dat artikel opgesomde zaken, zodat die regeling in de plaats komt van de gemeenrechtelijke regels inzake de verbeurdverklaring van zaken van dezelfde aard.

9. De in art. 67 Kansspelwet opgesomde zaken stemmen immers overeen met die welke in art. 42, 1o en 2o Sw. worden omschreven als zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf en die uit het misdrijf voortkomen. De verbeurdverklaring van die zaken wordt bijgevolg niet geregeld door de artt. 42, 1o en 2o, en 43, eerste lid Sw., maar enkel door art. 67 Kansspelwet.

10. Met de in art. 67 Kansspelwet opgesomde zaken worden daarentegen niet de illegale vermogensvoordelen bedoeld die zijn verkregen ingevolge de onwettige exploitatie van een kansspelinrichting. De verbeurdverklaring van die vermogensvoordelen wordt krachtens art. 69 Kansspelwet geregeld door de artt. 42, 3o en 43bis, eerste en tweede lid Sw. Aldus is die verbeurdverklaring niet beperkt tot enkel de inzetten bij het spel die als identificeerbare objecten zijn teruggevonden en kan zij per equivalent worden uitgesproken.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

...

Noot: 

Overige rechtspraak

Gent 3 februari 2015, RW 2015-16, 149, noot.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 11/05/2018 - 17:28
Laatst aangepast op: vr, 11/05/2018 - 17:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.