-A +A

Inschrijving op de rol uiterlijk de dag voor de ziiting

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg Burgerlijke rechtbank
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
maa, 27/02/2012

Een zaak dient ingeschreven op de algemene rol uiterlijk de dag voor de terechtziiting.

Enkel in uitzonderlijke gemotiveerde omstandigheden kan de voorzitter hiervan laten afwijken.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
869
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Procureur des Konings te Antwerpen t/ L.

...

2. Eis

De eis strekt ertoe de afzetting van de heer L. als gerechtsdeurwaarder te horen uitspreken, (...).

3. Beoordeling

Op de inleidende zitting van 10 mei 2011 en op de terechtzitting van 30 januari 2012 werden het openbaar ministerie en de heer L. door de rechtbank gewezen op de bepalingen van art. 716 en 717 Ger.W. en werden zij uitgenodigd om hierover standpunt in te nemen.

Art. 716 Ger.W. bepaalt immers dat de zaken op de algemene rol worden ingeschreven uiterlijk de dag vóór de zitting waarvoor de dagvaarding werd gedaan. De zaak kan in principe niet op de algemene rol worden ingeschreven wanneer die termijn verstreken is. Wanneer er echter gegronde redenen zijn, kan de vrederechter of de voorzitter van de kamer de zaak laten inschrijven op de dag van de zitting, voor zover dit wordt verzocht vóór het begin van de zitting.

De voormelde wetsbepaling raakt aan de rechterlijke organisatie en heeft als sanctie niet de nietigheid van de dagvaarding – waarop de bepalingen van art. 860 e.v. Ger.W. van toepassing zouden zijn – maar een eigen sanctie, vermeld in art. 717 Ger.W. Meer bepaald is de dagvaarding van generlei waarde wanneer de zaak niet werd ingeschreven op de algemene rol conform art. 716 Ger.W. De rechtbank wordt door een dergelijke dagvaarding niet rechtsgeldig geadieerd, zodat er geen processuele verhouding ontstaat.

Overeenkomstig art. 2 Ger.W. zijn de bepalingen van art. 716 en 717 Ger.W. ook van toepassing op de eis van het openbaar ministerie die op basis van art. 532 Ger.W. voor de rechtbank wordt gebracht.

In deze zaak werd de gedinginleidende dagvaarding op 27 april 2011 betekend en werd de heer L. gedagvaard voor de zitting van 10 mei 2011. Zonder dat vooraf toestemming werd gevraagd aan de voorzitter van de kamer, zodat niet beoordeeld werd of hiervoor gegronde redenen bestonden, werd de zaak echter pas ingeschreven op de algemene rol op 10 mei 2011.

Bijgevolg is de dagvaarding van 27 april 2011 van generlei waarde en is de rechtbank niet regelmatig geadieerd.

Aangezien de voormelde dagvaarding geen processuele verhouding heeft doen ontstaan, zijn het openbaar ministerie en de heer L. geen procespartijen geworden, zodat noch de ene, noch de andere aanspraak kan maken op een rechtsplegingsvergoeding en zij moeten worden verwezen in de kosten die zij zelf hebben gemaakt.

Noot: 

wettelijke bepalingen:

uittreksel uit het gerechtelijk wetboek:

HOOFDSTUK III. _ Rol en inschrijving op de rol.
Eerste Afdeling. _ Rol van de zaken.
Art. 711. Op de griffie van ieder gerecht wordt een algemene rol gehouden, waarop iedere zaak in volgorde van binnenkomst wordt ingeschreven.
Iedere inschrijving krijgt een volgnummer en vermeldt:
1° de naam van de partijen;
2° de naam van hun raadsman;
3° de dagtekening en in voorkomend geval de kamer waar de zaak is aangebracht en die waaraan zij is toegewezen;
4° het recht dat bij de inschrijving geind is;
5° in voorkomend geval het gerecht dat de beslissing heeft gewezen waartegen voorziening wordt ingesteld en de datum van die beslissing;
6° de datum van beslissing.
Art. 712. De vorderingen in kort geding en de vorderingen op verzoekschrift worden op bijzondere rollen ingeschreven.
Art. 713. Het eerste en het laatste blad van de algemene rol worden als zodanig gemerkt door de vrederechter, de voorzitter van de rechtbank of de eerste voorzitter van het hof naar gelang van het geval, en alle bladen worden door hem geparafeerd.
Art. 714. De griffier van iedere kamer houdt de bijzondere rol van de zaken die haar zijn toegewezen.
De zaken waarvoor de dagbepaling wordt aangevraagd, zelfs door een partij, worden geplaatst op de rol van de zittingen der kamer.
Art. 715. Er is een bijzondere rol voor de vakantiekamers.
Afdeling II. _ Inschrijving op de rol.
Art. 716. De zaken worden op de algemene rol ingeschreven uiterlijk de dag vóór de zitting waarvoor de dagvaarding is gedaan.
De zaak kan niet op de algemene rol worden ingeschreven wanneer die termijn verstreken is.
Wanneer er echter gegronde redenen zijn, kan de vrederechter of de voorzitter van de kamer de zaak laten inschrijven op de dag van de zitting, voor zover dit wordt verzocht vóór het begin van de zitting.
De inschrijving geschiedt op verzoek van de optredende gerechtsdeurwaarder, van de belanghebbende partijen, van hun advocaat of van een gemachtigde.
Art. 717. Indien de zaak niet ingeschreven is op de algemene rol voor de zitting die aangegeven is in de dagvaarding, is deze van gener waarde.
Art. 718. De inschrijving op de algemene rol geschiedt op overlegging van het origineel of in voorkomend geval van het betekende afschrift van het exploot van dagvaarding.
Art. 719. De algemene rol is openbaar.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 16/02/2014 - 16:54
Laatst aangepast op: za, 31/05/2014 - 00:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.