-A +A

Houder van nummerplaat is niet verplicht de bestuurder van het voertuig kenbaar te maken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 05/05/2004
A.R.: 
P040104F
Noch art. 67bis, Wegverkeerswet, noch enig andere wettelijke bepaling verplichten de titularis van de nummerplaat ertoe om, als hij het voertuig op het ogenblik van de feiten niet bestuurde, de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken.
Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.04.0104.F.-
P. E., beklaagde,
tegen
N. L., burgerlijke partij.

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 november 2003 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.

II. Rechtspleging voor het Hof

III. Cassatiemiddelen

IV. Beslissing van het Hof

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvordering :

Over het middel :

Overwegende dat artikel 67bis van de wet betreffende de politie over het wegverkeer bepaalt dat wanneer een overtreding van die wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig, en dat het vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel ;

Dat noch die wetsbepaling noch enig andere wettelijke bepaling de titularis van een nummerplaat verplicht om, als hij het voertuig op het ogenblik van de feiten niet bestuurde, de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken ;

Overwegende dat de appèlrechters, met aanneming van de redenen van het bestreden vonnis, en na te hebben vastgesteld, zoals eiser in conclusie aanvoerde om het vermoeden van schuld te weerleggen dat op hem rustte, "dat niet kan worden ontkend dat de beschrijving van (eiser) niet lijkt overeen te stemmen met die van de bestuurder van zijn voertuig", hun veroordeling gronden op de overweging "dat (eiser), als hij niet de bestuurder van het voertuig was, de persoonlijke gegevens van de bestuurder van zijn voertuig kenbaar had moeten maken toen de feiten zich hebben voorgedaan" ;

Overwegende dat zij hun beslissing aldus niet wettig verantwoorden ;

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is ;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat eiser afstand doet van zijn cassatieberoep, behalve in zoverre het gericht is tegen het beginsel van de aansprakelijkheid ;

Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging, op het niet-beperkte cassatieberoep van eiser, van de beslissing over de tegen hem ingestelde strafvordering, niettegenstaande die gedeeltelijke afstand, de vernietiging meebrengt van de eindbeslissing over het beginsel van de aansprakelijkheid en van de niet-definitieve beslissing over de omvang van de schade, die het gevolg is van de eerste beslissing ;

OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis ;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis ;
Laat de kosten ten laste van de Staat ;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, en in openbare terechtzitting van vijf mei tweeduizend en vier uitgesproken

Noot: 

Definitie van een bestuurder conform artikel 2 Wegverkeersreglemen:
(KB 1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
BS 09.12.1975)

"Bestuurder" : al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt."

2.15.2: " Een "voortbewegingstoestel" is :

1° ofwel een "niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.

2° ofwel een "gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 18 km per uur.

De gebruiker van een voortbewegingstoestel, die niet sneller dan stapvoets rijdt, wordt niet gelijkgesteld met een bestuurder."

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/12/2017 - 12:48
Laatst aangepast op: di, 26/12/2017 - 12:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.