-A +A

Hoorplicht en motivering in bestuurszaken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
woe, 07/05/2014
A.R.: 
Arrest nr. 227.301

Wil de hoorplicht zinvol zijn, dan dient het bestuur de argumenten van de betrokkene in zijn besluitvorming te betrekken. Concreet betekent dit dat het hierover beraadslaagt en oordeelt waarom deze argumenten al dan niet een invloed hebben op de voorgenomen beslissing.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
230
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

A.D. t/ Lokale Politiezone MIDOW

Arrest nr. 227.301

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 18 december 2013, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het politiecollege van de politiezone MIDOW van 23 oktober 2013 waarbij “verzoeker vanaf 1 november 2013 voor onbepaalde duur gedetacheerd wordt naar het AIK te Kortrijk”.

...

IV. Onderzoek van de vordering

...

Ernst van de middelen

A. Tweede middel

...

4.2. Beoordeling

4.2.1. Verzoeker voert in essentie aan dat de hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht geschonden werden doordat hij niet de mogelijkheid gekregen heeft zijn standpunt op nuttige wijze kenbaar te maken. Weliswaar werd hij uitgenodigd voor een hoorzitting en heeft hij de mogelijkheid gekregen een verweerschrift neer te leggen, maar daarmee werd geen rekening gehouden omdat de beslissing vooraf reeds vaststond. (...)

...

De vergelijking van het advies van de korpschef en de bestreden beslissing toont aan dat deze teksten nagenoeg identiek zijn. In de bestreden beslissing wordt enkel – nadat de motieven van de bestreden beslissing uiteengezet zijn (onder punt 3) en de beslissing genomen is (onder punt 4) – onder punt 5 “Hoorzitting” melding gemaakt van het volgende: “HINP D. werd door het politiecollege dienaangaande in zijn opmerkingen gehoord op 22 oktober 2013. Hij beperkte zich tot het overhandigen van een verweerschrift van 12 pagina’s zonder bijkomende toelichting”.

Het uittreksel van de notulen van het politiecollege van 23 oktober 2013 is identiek: uit de notulen blijkt dat eerst de motieven worden uiteengezet op grond waarvan verzoeker gedetacheerd wordt en vervolgens in de laatste overweging nog het volgende wordt gesteld: “Overwegende dat hoofdinspecteur D. uitgenodigd werd naar het politiecollege van 22 oktober 2013 om te worden gehoord over het voorstel tot detachering naar het AIK te Kortrijk. Hij overhandigde een verweerschrift van 12 bladzijden zonder dit te hebben toegelicht”.

Uit het bovenstaande blijkt dat de stelling van verzoeker dat de beslissing reeds vooraf (d.w.z.: vóór de hoorzitting) vaststond niet onwaarschijnlijk is. Uit niets blijkt dat het politiecollege het verweerschrift van verzoeker daadwerkelijk in zijn besluitvorming betrokken heeft. Zowel uit de notulen als uit de bestreden beslissing blijkt dat het college het verweerschrift in ontvangst genomen heeft en daarbij vastgesteld heeft dat verzoeker dit verweerschrift niet heeft toegelicht. Aldus wordt de indruk gewekt dat het politiecollege gemeend heeft met het verweerschrift geen rekening te moeten houden omdat verzoeker het niet toegelicht heeft.

De verwerende partij kan niet gevolgd worden dat het aan verzoeker toekomt te bewijzen dat het politiecollege het verweerschrift niet betrokken heeft in de besluitvorming. Op het politiecollege rust de plicht om aan de hand van de notulen van de vergadering aan te tonen dat het de argumenten van verzoeker in zijn beoordeling betrokken heeft. Zoals reeds aangegeven, blijkt uit die notulen enkel dat het politiecollege het verweerschrift in ontvangst genomen heeft en dat het vastgesteld heeft dat verzoeker dit verweerschrift niet heeft toegelicht. Uit niets blijkt dat het politiecollege de argumenten uit dit verweerschrift beoordeeld en in de besluitvorming betrokken heeft.

Wil de hoorplicht zinvol zijn, dan dient het bestuur de argumenten van de betrokkene in zijn besluitvorming te betrekken. Concreet betekent dit dat het hierover beraadslaagt en oordeelt waarom deze argumenten al dan niet een invloed hebben op de voorgenomen beslissing. [Uit niets] blijkt [...] dat het politiecollege aldus heeft gehandeld, zodat de hoorplicht geschonden werd. Het tweede middel is dan ook ernstig.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 04/10/2014 - 12:40
Laatst aangepast op: za, 04/10/2014 - 12:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.