-A +A

hoger beroep en afwezige partij

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 26/06/2008
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
1563
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

samenvatting:

Eenafwezige partij moet in het hoger beroep worden betrokken, hetgeen afgeleid wordt uit artikel 1053 Ger. W. Derhalve moet hiertoe tijdig initiatief worden genomen door de partij die de tegenwerpbaarheid van de te vellen beslissing nastreeft. In de regel zal dit de appellant zijn. Mar niets belet dat een geïntimeerde de afwezige partij in het hoger beroep betrekt, met het oog op de tegenwerpbaarheid van de beslissing. Deze partij kan er immers belang bij hebben dat het hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard. Aldus is dan evenzeer voldaan aan de vereiste van artikel 1053 Ger. W.

tekst van het arrest:

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen op respectievelijk 14 februari 2005 en 7 mei 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

1. De appelrechters oordelen dat het geschil dat het voorwerp is van het hoger beroep van de echtgenoten V.-V., oorspronkelijke pachters en rechtsvoorgangers van de eiser en van de verweerders 2 tot en met 11, onsplitsbaar is, zonder op dit punt te worden bekritiseerd.

2. Art. 1053, eerste lid, Ger. W., bepaalt dat hoger beroep, wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet worden gericht tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling moet de eiser in hoger beroep bovendien de andere niet in beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de sluiting van het debat in de zaak betrekken.

Krachtens het derde lid van dit artikel wordt, bij niet-inachtneming van de in dit artikel gestelde regels, het hoger beroep niet toegelaten.

Krachtens het vierde lid van dit artikel kan de beslissing worden tegengeworpen aan alle in de zaak betrokken partijen.

3. Uit die bepalingen volgt dat de afwezige partij in het hoger beroep moet worden betrokken en dat derhalve het tijdige initiatief hiertoe moet uitgaan van een partij die de tegenwerpelijkheid van de te vellen beslissing nastreeft. In de regel is dit de appellant.

Aan de wet is eveneens voldaan als een geïntimeerde de afwezige partij in het hoger beroep betrekt, met het oog op de tegenwerpelijkheid van de beslissing. Deze partij kan er immers belang bij hebben dat het hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard.

4. De appelrechters stellen vast dat het beroepen vonnis op 1 augustus 1986 ten verzoeke van de eerste verweerder werd betekend aan de echtgenoten V.-V., maar niet aan de eiser.

De appelrechters oordelen, enerzijds, dat in de loop van de beroepsprocedure aanhangig gemaakt door de echtgenoten V.-V., de eerste verweerder de eiser op 30 oktober 2002 heeft gedagvaard in hoger beroep «stellende dat de laatstgenoemde noodzakelijkerwijze tevens als procespartij betrokken dient te worden in het hoger beroep, ingesteld door de echtgenoten V.-V.».

Aldus geven zij te kennen dat het voorwerp van de dagvaarding van de eerste verweerder ertoe strekt de eiser in een onsplitsbaar geschil, voorwerp van het hoger beroep van de echtgenoten V.-V., te betrekken.

De appelrechters oordelen, anderzijds, dat de eerste verweerder met die dagvaarding van 30 oktober 2002 een navolgend hoger beroep heeft ingesteld tegen de eiser en dat hij vordert dat de door hem aanhangig gemaakte beroepsprocedure zou worden samengevoegd met de beroepsprocedure ingeleid door de echtgenoten V.-V. Vervolgens oordelen zij dat de beide beroepsprocedures samenhangend zijn, zodat ze gevoegd dienen te worden.

Aldus gaan de appelrechters ervan uit, enerzijds, dat de dagvaarding van 30 oktober 2002 door de eerste verweerder tot doel had de eiser te betrekken in de beroepsprocedure die werd aanhangig gemaakt door de echtgenoten V.-V. en, anderzijds, dat met die dagvaarding een afzonderlijk navolgend hoger beroep werd ingesteld.

Die uitgangspunten zijn tegenstrijdig.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat

– het beroepen vonnis niet werd betekend aan de eiser;

– de echtgenoten V.-V. hoger beroep hebben ingesteld tegen het beroepen vonnis van 14 juli 1986;

– dit hoger beroep niet was gericht tegen hun zoon J.V., de eiser, die eveneens partij was voor de eerste rechter;

– de eerste verweerder, verpachter, op 30 oktober 2002 de eiser J.V. heeft gedagvaard in de volgende be woordingen «Het vonnis a quo werd op 1 augustus 1986 betekend aan (de echtgenoten V.-V.), die vervolgens op 29 augustus 1986 hoger beroep hebben ingesteld tegen (de eerste verweerder) (...) ertoe strekkend dit vonnis te laten vernietigen en te hervormen, maar waarin (de eiser) niet werd betrokken» en «Bijgevolg is het noodzakelijk (de eiser), een regelmatige procespartij in eerste aanleg, te betrekken in het hoger beroep».

Uit het bovenstaande volgt dat de echtgenoten V.-V. in een volgens het bestreden vonnis onsplitsbaar geschil hoger beroep hebben ingesteld, zonder de eiser daarin te betrekken, en dat de eerste verweerder binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste vóór de sluiting van het debat, de eiser in de zaak heeft betrokken.

6. Aldus rijst de vraag of het bestreden vonnis niet naar recht verantwoord is op de voormelde in de plaats gestelde reden, zodat het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk is in zoverre het schending aanvoert van art. 1053 Ger. W.

7. De zaak dient naar een latere datum te worden verdaagd teneinde de partijen de gelegenheid te geven over deze vraag standpunt in te nemen.
 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 08/05/2010 - 11:02
Laatst aangepast op: za, 08/05/2010 - 11:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.