-A +A

Herroeping van het probatie-uitstel - Geestestoestand van de beklaagde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 06/01/2004
A.R.: 
P030777N

De omstandigheid dat een beklaagde probatieopschorting werd verleend, wat impliceert dat hij op het ogenblik van die uitspraak door de rechter toerekeningsvatbaar werd geacht, staat niet eraan in de weg dat de rechter die over een vordering tot herroeping van die probatieopschorting uitspraak moet doen, vaststelt dat de beklaagde op het ogenblik van de uitspraak over de herroeping verkeert hetzij in een staat van krankzinnigheid hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid, die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.03.0777.N
B. R.,
eiser, beklaagde,

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. 92374, op 22 april 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift zes middelen voor. Dit verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof

A. Onderzoek van de middelen

1. Eerste middel

Overwegende dat de omstandigheid dat een beklaagde probatieopschorting werd verleend, wat impliceert dat hij op het ogenblik van die uitspraak door de rechter toerekeningsvatbaar werd geacht, niet eraan in de weg staat dat de rechter die over een vordering tot herroeping van die probatieopschorting uitspraak moet doen, vaststelt dat de beklaagde op het ogenblik van de uitspraak over de herroeping verkeert hetzij in een staat van krankzinnigheid hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid, die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden;

Dat het middel faalt naar recht;

2. Tweede middel

Overwegende dat artikel 13, ,§ 6, tweede lid, Probatiewet, bepaalt: "In geval van niet-naleving van de opgelegde voorwaarden moet die vordering worden ingesteld uiterlijk binnen een jaar na het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 3. Zij verjaart een vol jaar na de dag waarop zij bij het bevoegde gerecht is aangebracht";

Overwegende dat anders dat het middel aanvoert, die verjaringstermijn vatbaar is voor schorsing en stuiting;

Dat het middel faalt naar recht;

3. Derde en vierde middel

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser de middelen voor de appèlrechters heeft aangevoerd;

Dat de middelen nieuw en dus niet ontvankelijk zijn;

4. Vijfde middel

Overwegende dat het middel geheel opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rechter en dus niet ontvankelijk is;

5. Zesde middel

Overwegende dat het feit dat de rechter anders oordeelt dan in conclusie is voorgehouden, geen motiveringsgebrek is;

Dat het middel faalt naar recht;

B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van dertig euro negenendertig cent verschuldigd.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, en uitgesproken in openbare terechtzitting van zes januari tweeduizend en vier

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/12/2017 - 19:24
Laatst aangepast op: di, 26/12/2017 - 19:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.