-A +A

Handelshuurhernieuwing en wilsgebreken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 17/09/2015
A.R.: 
C.14.0343.N

Huurhernieuwing als bedoeld in de artikelen 13 en volgende van de wet op de handelshuurovereenkomsten, die noodzakelijk de wil van de partijen vereist en dus niet alleen uit kracht van de wet geschiedt, doet een nieuwe huur ontstaan, waarvan de voorwaarden door deze partijen of in voorkomend geval door de rechter worden vastgesteld (1); de rechtsgeldigheid van de nieuwe huur kan bijgevolg niet worden aangetast door een beroep op gebreken waarmee de vorige overeenkomsten zouden zijn behept. (1) Cass. 11 februari 1972, AC 1972, 543.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
786
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Arrest zoals gepubliceerd op juridat:

Nr. C.14.0343.N
1. R. C., advocaat, met kantoor te 2300 Turnhout, Gemeentestraat 4/6, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van OTTO-OTTO-OTTO bvba,
2. L. V.,
3. S. C.,
eisers,
tegen
J. D.,
verweerster,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 3 februari 2014.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste en tweede middel in hun geheel

1. Huurhernieuwing als bedoeld in de artikelen 13 en volgende van de wet op de handelshuurovereenkomsten, die noodzakelijk de wil van de partijen vereist en dus niet alleen uit kracht van de wet geschiedt, doet een nieuwe huur ontstaan, waarvan de voorwaarden door deze partijen of in voorkomend geval door de rech-ter worden vastgesteld.

De rechtsgeldigheid van de nieuwe huur kan bijgevolg niet worden aangetast door een beroep op gebreken waarmee de vorige overeenkomsten zouden zijn behept.

2. De appelrechters stellen, mede met verwijzing naar het vonnis van de eerste rechter, vast dat:
- de aanvankelijke handelshuurovereenkomst van 15 oktober 1992 werd gesloten voor een duurtijd van 9 jaar ingaande op 1 februari 1993;
- deze overeenkomst werd hernieuwd tot en met 31 januari 2011;
- de gefailleerde vennootschap Otto-Otto-Otto bvba bij vonnis van 29 september 2009 werd gemachtigd de overeenkomst van huuroverdracht met overdracht van het handelsfonds te sluiten overeenkomstig de ontwerpen die aan de ver-weerster bij aangetekend schrijven van 6 november 2008 werden medegedeeld;
- voormelde vennootschap het pand aldus in huur nam met ingang van 29 sep-tember 2009;
- na tijdige huurhernieuwingsaanvraag door deze vennootschap een overeen-komst van handelshuurhernieuwing werd gesloten tot 31 januari 2020.

3. De middelen die in hun geheel ervan uitgaan dat Otto-Otto-Otto bvba, die in 2009 als overnemer in de rechten van de overdragende handelshuurder was getreden, gerechtigd is om het door de verweerster of haar rechtsvoorganger be-weerde bedrog bij het sluiten van de aanvankelijke handelshuurovereenkomst van 15 oktober 1992 in te roepen, terwijl de aanvankelijke overeenkomst ten tijde van de huuroverdracht reeds het voorwerp was van een huurhernieuwing, kunnen niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eisers op 862,74 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Noot: 

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] SLACHMUYLDERS, Steven; Noot 'De handelshuurhernieuwing en het ontstaan van een nieuwe overeenkomst' 2016, nr. 16, p. 1216-1219.

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 15/02/2017 - 14:48
Laatst aangepast op: wo, 15/02/2017 - 14:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.