-A +A

GSM uitlezen is opsporingsonderzoek en kan zonder tussenkomst onderzoeksrechter

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 11/02/2015
A.R.: 
P.14.1739.F

Een mobiele telefoon is een toestel dat via een programma zorgt voor een geautomatiseerde gegevensverwerking en dat met name toelaat elektronische telecommunicatie te verzenden en te ontvangen; het uitlezen van het geheugen van een mobiele telefoon, waaronder de berichten die erin opgeslagen zijn in de vorm van tekstberichten, is een maatregel die voortvloeit uit de inbeslagneming, die kan worden uitgevoerd in het kader van een opsporingsonderzoek zonder andere vormvereisten dan die welke bepaald zijn voor die onderzoekshandeling

Publicatie
tijdschrift: 
Juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.14.1739.F
I. E. V. D.,
II. A. A.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 10 oktober 2014.

II. BESLISSING VAN HET HOF

A. Cassatieberoep van E. V. D.:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

B. Cassatieberoep van A. A.:

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 8 EVRM, de artikelen 15 en 22 Grondwet, de artikelen 28bis, § 3, 39bis, § 2, 88ter, §§ 1 en 3, en 89 Wet-boek van Strafvordering. De eiser voert in hoofdzaak aan dat de kennisname door de speurders van de berichten die opgeslagen zijn op de mobiele telefoon van de medebeklaagde een informaticazoeking is die door de onderzoeksrechter gemach-tigd moest worden en dat het arrest door het tegendeel te beslissen de voornoemde bepalingen schendt.

2. Met toepassing van de artikelen 28bis, § 3 en 35 Wetboek van Strafvorde-ring is de procureur des Konings gemachtigd om alle zaken in beslag te nemen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen en om de verdachte te vra-gen zich te verklaren omtrent de in beslag genomen zaken, die hem vertoond zullen worden.

Krachtens artikel 39bis, § 2, worden, wanneer de procureur des Konings in een in-formaticasysteem opgeslagen gegevens aantreft die nuttig zijn voor dezelfde doeleinden als de inbeslagneming, maar de inbeslagneming van de drager daarvan evenwel niet wenselijk is, deze gegevens, evenals de gegevens noodzakelijk om deze te kunnen verstaan, gekopieerd op dragers, die toebehoren aan de overheid.

Artikel 88ter, § 1, bepaalt dat, wanneer de onderzoeksrechter een zoeking beveelt in een informaticasysteem of een deel daarvan, deze zoeking kan worden uitge-breid naar een informaticasysteem of een deel daarvan dat zich op een andere plaats bevindt dan daar waar de zoeking plaatsvindt onder de door de wet bepaal-de voorwaarden.

3. Een mobiele telefoon is een toestel dat via een programma zorgt voor een geautomatiseerde gegevensverwerking en dat met name toelaat elektronische tele-communicatie te verzenden en te ontvangen.

Het uitlezen van het geheugen van een mobiele telefoon, waaronder de berichten die erin opgeslagen zijn in de vorm van tekstberichten, is een maatregel die voortvloeit uit de inbeslagneming die kan worden uitgevoerd in het kader van een op-sporingsonderzoek zonder andere vormvereisten dan die welke bepaald zijn voor die onderzoekshandeling.

4. Wanneer de inbeslagneming van de drager van het informaticasysteem niet gerechtvaardigd is, kan de procureur des Konings de gegevens die van belang zijn voor het opsporingsonderzoek laten kopiëren op dragers die toebehoren aan de overheid. De toegang daartoe houdt in dat de politieagenten die belast zijn met het onderzoek, de gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van de drager mogen onderzoeken.

De kennisname en inbeslagneming van een bericht na ontvangst op een mobiele telefoon vallen niet onder het toepassingsgebied van artikel 88ter, § 1, dat betrek-king heeft op het geval waarin een door de onderzoeksrechter bevolen zoeking uitgebreid wordt naar een informaticasysteem of een deel daarvan dat zich op een andere plaats bevindt dan daar waar de zoeking plaatsvindt.

5. Het hof van beroep heeft geoordeeld dat de onderzoekers zich beperkt heb-ben tot het raadplegen van de gegevens die zich in de inbeslaggenomen mobiele telefoon van de medebeklaagde bevonden zonder dat uit een dossierstuk of aan-nemelijke bewering blijkt dat die politieagenten een uitgebreide zoeking hebben moeten uitvoeren vanaf die telefoon en daarbuiten.

6. Door op grond van die overwegingen te beslissen dat geen enkele bijzondere voorwaarde of vorm in acht genomen moest worden voor de uitvoering van de door de eiser bekritiseerde onderzoeksdaad, verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.

7. Voor het overige is de schending van de artikelen 8 EVRM, 15 en 22 Grondwet volledig afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van de voor-noemde bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

8. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel

9. Het arrest veroordeelt de eiser tot een enkele straf bestaande uit een jaar ge-vangenisstraf met uitstel voor de maximale proefperiode en een geldboete van driehonderd euro. Het middel voert aan dat die straf onmenselijk is in de zin van artikel 3 EVRM. Volgens de eiser heeft het hof van beroep geen rekening gehouden met het feit dat hij slechts schuldig verklaard werd aan een alleenstaand feit in tegenstelling tot de feiten die de medebeklaagde ten laste gelegd worden, noch met de repercussies die een dergelijke straf op zijn beroepsactiviteit zal hebben, met name op tuchtrechtelijk vlak.

10. Krachtens die bepaling mag niemand worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Elke strafrechtelijke veroordeling kan als onmenselijk of vernederend ervaren worden maar de subjectieve beoordeling van de zwaarwichtigheid ervan laat niet toe die veroordeling als dusdanig te beschouwen, in de zin van artikel 3 EVRM. Enkel de straffen waarvan die aard bijzonder ernstig blijkt, rekening houdend met het geheel der omstandigheden eigen aan de zaak en de persoonlijkheid van de veroordeelde alsook met de aard van de straf, de context en de voorzienbare uit-voeringsmodaliteiten, vallen onder het verbod bepaald in artikel 3 EVRM.

11. Het middel voert niet aan dat de strafbaarstelling en de toepasselijke straf-maat, zoals die vastgelegd werden door de wetgever, in dit geval tegenstrijdig zijn met de vereisten van artikel 3, en ook niet dat het arrest de eiser een straf oplegt waarin artikel 550bis, § 6, Strafwetboek, op grond waarvan de straf werd uitgesproken, niet voorziet. Het middel verwijt de appelrechters evenmin dat zij niet op concrete en nauwkeurige wijze aangeven om welke redenen zij de aard en de maat van de straffen gekozen hebben.

12. De rechter stelt op onaantastbare wijze de straf vast volgens de gegevens eigen aan de zaak, met name de zwaarwichtigheid van de feiten en de persoonlijkheid van de vervolgde persoon.

13. Door de straf vast te stellen binnen de grenzen van de wet en van het Ver-drag en door de concrete en nauwkeurige redenen van zijn beslissing aan te geven, heeft het hof van beroep de eiser geen onmenselijke of vernederende behandeling doen ondergaan.

14. Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, in openbare terechtzitting van 11 februari 2015 uitgesproken 

P.14.1739.F
Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch:
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Examen des pourvois

A. Le pourvoi d'A.:

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 19 janvier 2015.

Le premier moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 et 22 de la Constitution, 28bis, § 3, 39bis, § 2, 88ter, § 1er et 3, et 89 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que la prise de connaissance des messages enregistrés et stockés dans la mémoire d'un téléphone portable relève d'une recherche informatique qui doit être autorisée préalablement par le juge d'instruction et il en déduit que l'arrêt attaqué viole les dispositions légales visées au moyen en décidant que les enquêteurs avaient pu légalement prendre connaissance, sans autre formalité, des données à caractère privé reprises dans le téléphone du défendeur V..

Le moyen pose la question des règles applicables en matière de recherche de téléphonie et, plus particulièrement, à la prise de connaissance de données relatives à des télécommunications.

Un téléphone portable est un dispositif assurant, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données et permettant l'envoi et la réception de (télé)communications électroniques.

L'article 46bis du Code d'instruction criminelle habilite le procureur du Roi et le juge d'instruction (et, en cas d'extrême urgence, un officier de police judiciaire) à requérir l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un moyen de communication électronique et de communiquer l'identification des services de communication électronique utilisés habituellement par une personne déterminée ou auxquels celle-ci est abonnée. Il s'agit seulement ici de rechercher, d'une part, à quels moyens de communication une personne est abonnée et/ou d'obtenir, d'autre part, l'identité et les coordonnées de l'abonné d'une ligne téléphonique ou du titulaire d'une connexion internet, pour autant que ces éléments soient disponibles dans la banque de données de l'opérateur ou du fournisseur d'accès.

L'article 88bis du Code d'instruction criminelle autorise, quant à lui, le juge d'instruction, en cas de nécessité pour la manifestation de la vérité, à faire procéder au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés et à la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications. Le repérage des (télé-)communications permet, d'une part, de connaître les moyens de communications qui ont appelé ou contacté le moyen de communication surveillé ou qui ont été appelés ou contactés par ce moyen ainsi que le moment et la durée de l'appel ou de la communication. D'autre part, il permet de localiser l'origine ou la destination de l'appel ou de la télécommunication. En aucun cas, une mesure de repérage ne permet d'obtenir connaissance du contenu d'une communication ou d'une télécommunication. L'information porte ainsi, pour chaque moyen de communication repéré ou localisé, sur le jour, l'heure et la durée de la télécommunication et, le cas échéant, sur le lieu d'émission et de réception de la télécommunication(1).

En vertu de l'article 88ter du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut ordonner une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci et son ordonnance peut, en outre, prévoir l'extension de la recherche vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée. Il peut ainsi collecter à distance des données informatiques situées dans tout système informatique.

Les articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle réglementent l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications et télécommunications privées pendant leur transmission et à l'aide d'un appareil quelconque.

Pour tomber sous le champ d'application de la législation sur les écoutes, l'interception doit avoir lieu pendant la transmission des paroles ou du message, c'est-à-dire sur le trajet entre l'émetteur et le récepteur(2). Suivant la Cour, les articles 90ter et 90decies du Code d'instruction criminelle ne s'appliquent qu'aux écoutes, prises de connaissance et enregistrements de communications et télécommunications privées pendant leur transmission, la prise de connaissance d'un message après son arrivée à destination n'entrant pas dans le champ d'application de ces dispositions(3).

Il en résulte que la prise de connaissance et la saisie d'un message après son arrivée à destination tombent en dehors du champ des dispositions relatives aux écoutes téléphoniques: ainsi en est-il du texte imprimé d'un message télécopié, des paroles enregistrées sur un répondeur téléphonique(4) ou sur un dictaphone, des données ou messages reçus et mis en mémoire dans l'ordinateur récepteur ou le téléphone portable...(5)

L'exploitation des communications stockées dans la mémoire d'un téléphone portable (SMS stockés, répertoires des derniers appels et de numéros de téléphone,...) ne rentre pas davantage dans le champ d'application de l'article 46bis du Code d'instruction criminelle(6) ni dans celui de l'article 88bis du même code(7), dès lors que ces mesures ne visent pas le contenu des communications privées échangées. Un tel examen est également étranger au champ d'application de l'article 88ter, § 1er, qui vise l'hypothèse de l'extension d'une recherche ordonnée par le juge d'instruction vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée(8).

A l'instar de tout objet, un téléphone portable peut être saisi, conformément à l'article 35 du Code d'instruction criminelle, à titre de pièce à conviction en vue de la manifestation de la vérité. En vertu de l'article 39bis, § 2, lorsque le procureur du Roi découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité.

La prise de connaissance des données figurant dans la mémoire d'un téléphone portable (répertoire téléphonique, messages SMS en mémoire, derniers numéros appelés...) me paraît pouvoir avoir lieu par l'exploitation du support des données régulièrement saisi à la suite, par exemple, d'une fouille ou d'une perquisition effectuée conformément à la loi(9). L'accès est toutefois limité aux données stockées dans la mémoire de l'appareil à l'exclusion de celles stockées ailleurs(10). Il en va de même pour la prise de connaissance du contenu des courriels: lorsque les messages ont été chargés sur le poste de travail du destinataire et se trouvent stockés dans sa mémoire, leur prise de connaissance peut avoir lieu par l'exploitation de la mémoire de l'ordinateur pour autant qu'il ait été régulièrement saisi, par exemple, lors d'une perquisition classique(11).

Il résulte de ce qui précède que l'exploitation de la mémoire d'un téléphone portable, en ce compris la prise de connaissance des messages qui y sont stockés sous la forme de SMS, est une mesure découlant de la saisie, laquelle peut être effectuée dans le cadre d'une information sans autres formalités que celles prévues pour cet acte d'information. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

En l'espèce, la cour d'appel a considéré que les enquêteurs s'étaient bornés à consulter les données reprises dans le téléphone portable du défendeur V. qui avait été saisi, sans qu'il ressorte d'aucune pièce du dossier ou allégation vraisemblable que ces policiers avaient dû mener une recherche étendue à partir et au-delà dudit téléphone.

En décidant, sur le fondement de ces considérations, qu'aucune condition ou forme particulière ne devait présider à l'accomplissement du devoir critiqué par le demandeur, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

B. le second moyen:

Le moyen est pris de la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 65 et 550bis, § 6, du Code pénal.

Il soutient qu'en prononçant une peine principale d'emprisonnement d'un an, assortie d'un sursis de cinq ans et une amende de trois cents euros, portée à 1.800 euros en application des décimes additionnels et assortie d'un emprisonnement subsidiaire de 30 jours, les juges d'appel n'ont pas respecté le degré de proportionnalité par rapport aux faits déclarés établis et, ce faisant, ont violé l'article 3 de la Convention. Selon le moyen, la peine prononcée ne tient pas compte de ce que le demandeur n'a été reconnu coupable que d'un fait isolé ni des répercussions qu'une telle peine aura sur son activité professionnelle, notamment du point de vue disciplinaire.

Le demandeur a été déclaré coupable d'avoir, comme auteur ou coauteur, incité le défendeur V. à accéder, en violation de l'article 550I, § 1er à 3, du Code pénal, à la banque de données de la D.I.V. au sujet d'une marque d'immatriculation sans disposer du pouvoir pour ce faire (prévention A) et d'avoir, par abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué directement le délit de violation du secret professionnel en sollicitant la communication de données issues de la banque de données précitée et relatives à ladite marque d'immatriculation (prévention C.1).

Suivant la Cour, il appartient au législateur d'établir les infractions et d'en fixer les peines. Dans les limites établies par la loi et par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge détermine en fait et, par conséquent, souverainement la sanction qu'il considère proportionnelle à la gravité des infractions déclarées établies. La Cour vérifie toutefois s'il ne résulte pas des constatations et considérations de la décision attaquée une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(12).

Dès lors que le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum fixés par la loi, le juge peut et même doit prendre en compte tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité du prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses yeux, l'application de la peine concrète qu'il entend infliger pour autant que celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi(13).

L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, requiert que l'aspect dégradant interdit de la peine soit apprécié eu égard à l'ensemble des circonstances, particulièrement à la nature, au contexte et aux modalités d'exécution de la peine; de plus, la dégradation doit avoir un minimum de gravité pour tomber sous l'application de l'article 3 de la Convention(14).

En l'espèce, la cour d'appel a considéré que les faits imputés au demandeur constituaient un délit collectif à ne sanctionner que par une seule peine, la plus forte, à savoir celle prévue par l'article 550bis, § 6, du Code pénal, soit un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de cent euros à deux cent mille euros, ou une de ces peines seulement.

Pour motiver la peine infligée au demandeur, l'arrêt énonce qu'"une peine dissuasive, donc d'emprisonnement, s'impose afin d'adresser l'avertissement sévère que commande la situation. Cette peine seule paraît de nature à sanctionner adéquatement le prévenu en raison des infractions commises: usant de sa relation privilégiée avec un client, policier, il n'a pas hésité à l'amener à violer son secret professionnel et à accéder - pour des motifs demeurés obscurs - de manière illicite à des informations éminemment privées, contenues dans une banque de données mise à la disposition de la police en vue de l'accomplissement de ses missions réservées. Une telle atteinte à la vie privée de tiers et à l'intégrité de données policières est inadmissible dans le chef d'un professionnel participant à l'exercice de la Justice. En outre, les antécédents judiciaires du prévenu, déjà plusieurs fois condamné par le tribunal de police notamment en raison d'infractions graves, inquiètent et attestent de sa propension à s'écarter des règles élémentaires de la vie en société".

Les juges d'appel ont également considéré que la durée d'épreuve du sursis devait être maximale eu égard à la gravité des faits tenant à la personnalité du demandeur et à ses qualités, qui ne l'ont pourtant pas gardé de les commettre.

Enfin, ils ont déterminé le montant de l'amende en ayant égard, d'une part, à la qualité du demandeur qui aurait dû le tenir à l'écart de telles infractions tandis qu'il a porté ainsi atteinte à l'image de la Justice et, d'autre part, à sa situation financière apparente, qui ne paraît pas obérée.
Il ne ressort pas des considérations qui précèdent que les juges d'appel ont violé l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les autres dispositions visées au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Le pourvoi de V.:

Le demandeur n'invoque aucun moyen. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Je conclus au rejet des pourvois.
__________________
(1) M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, t. 1, Bruges, La Charte, 2014, p. 726-728.
(2) Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., 1992-1993, n° 843/1, p. 6.
(3) Cass. 31 mars 2010, RG P.10.0054.F, Pas. 2010, n° 235.
(4) R. VERTSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2012, p. 521. Il a été jugé que la saisie et la prise de connaissance du contenu d'une cassette enregistrée d'un répondeur téléphonique, opérées dans le cadre d'une perquisition exécutée régulièrement par le juge d'instruction ou sur son ordre, ne violent ni la loi interne, ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. 27 octobre 1999, RG P.99.0715.F, Pas. 1999, n° 569).
(5) J. DE CODT, Les nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 51; T. Freyne, "De bewaking van privé-communicatie- en telecommunicatie in strafonderzoeken: een stand van zaken", T. Strafr., 2008, p. 170; M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 736. Voir aussi Cass. 31 mars 2010, RG P.10.0054.F, Pas. 2010, n° 235.
(6) M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 515-516.
(7) M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 728.
(8) M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY ET D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 456-457.
(9) J. DE CODT, op. cit., p. 51.
(10) O. LEROUX, "Arnaques, fraudes et escroqueries sur internet: moyens concrets d'investigation - Point sur l'affaire dite Yahoo à la suite du second arrêt de la Cour de cassation", J.T., 2012, p. 841.
(11) P. VAN LINTHOUT et J. KERKHOFS, "Internetrecherche: informaticatap en netwerkzoeking, licht aan het eind van de tunnel", T. Strafr., 2008, p. 84.
(12) Cass. 17 décembre 2009, RG D.09.0004.N, Pas. 2009, n° 761; Cass. 20 septembre 2011, RG P.11.0239.N, Pas. 2011, n° 482.
(13) M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., t. 2, p. 1280.
(14) Cass. 20 septembre 2011, RG P.11.0239.N, Pas. 2011, n° 482.
 

Noot: 

• Rechtskundig Weekblad [RW] CONINGS, Charlotte; Noot 'Het uitlezen van een gsm of ander privaat IT-systeem: This is not America' 2015-16, nr. 16, p. 621-626.

• Tijdschrift voor Strafrecht [T.Strafr.] G. S.; Noot onder cassatie. 2015, nr. 3, p. 140-142.

• Revue du Droit des Technologies de l'Information [R.D.T.I.] FORGET, Catherine; Note d'observations 'Quelles garanties entourent la saisie de données informatiques et l'exploitation d'un système de données informatiques?' 2015, n° 61, p. 79-90.

Wetboek van Strafvordering / 1808-11-17 / Art. 35 / / 30

• Pim Vanwalleghem, De Juristenkrant, 307, 8 april 2015 pagina 2

• Frank Schuurmans, verdachte heeft passieve medewerking springt bij zo'n dingen zijn smartphone, de Juristenkrant, 28 februari 2018, pagina 1-3 bespreking van de arresten van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Antwerpen van 17 december 2017 een van de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent van 8 februari 2018.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 30/07/2017 - 11:26
Laatst aangepast op: di, 19/06/2018 - 19:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.