-A +A

Gezag van gewijsde van Arrest dat administratieve rechtshandeling nietig verklaart

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 25/04/2013
A.R.: 
AR nr. C.10.0747.N

Krachtens een algemeen beginsel van administratief recht hebben de arresten van de Raad van State die een administratieve handeling nietig verklaren, volstrekt gezag van gewijsde.

Uit art. 33, eerste lid en art. 34 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State blijkt dat het Hof van Cassatie uitspraak dient te doen over de beroepen tegen de arresten waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak beslist van de eis geen kennis te kunnen nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid van de rechterlijke overheid valt, of waarbij zij afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid gebaseerd op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van die overheid behoort, alsook over bevoegdheidsregelingen die zijn gerezen omdat de Afdeling bestuursrechtspraak en een hof of een rechtbank van de rechterlijke orde zich beide hetzij bevoegd, hetzij onbevoegd hebben verklaard om van dezelfde eis kennis te nemen.

Buiten die gevallen staat het niet aan de hoven en rechtbanken uitspraak te doen over de bevoegdheid van de Raad van State die een administratieve handeling nietig verklaart.

Daaruit volgt dat de rechter van de rechterlijke orde niet mag weigeren acht te slaan op een arrest van nietigverklaring van de Raad van State op grond dat deze niet bevoegd zou zijn geweest om die nietigverklaring uit te spreken.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
388
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Krachtens een algemeen beginsel van administratief recht hebben de arresten van de Raad van State die een administratieve handeling nietig verklaren, volstrekt gezag van gewijsde.

Uit art. 33, eerste lid en art. 34 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State blijkt dat het Hof van Cassatie uitspraak dient te doen over de beroepen tegen de arresten waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak beslist van de eis geen kennis te kunnen nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid van de rechterlijke overheid valt, of waarbij zij afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid gebaseerd op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van die overheid behoort, alsook over bevoegdheidsregelingen die zijn gerezen omdat de Afdeling bestuursrechtspraak en een hof of een rechtbank van de rechterlijke orde zich beide hetzij bevoegd, hetzij onbevoegd hebben verklaard om van dezelfde eis kennis te nemen.

Buiten die gevallen staat het niet aan de hoven en rechtbanken uitspraak te doen over de bevoegdheid van de Raad van State die een administratieve handeling nietig verklaart.

Daaruit volgt dat de rechter van de rechterlijke orde niet mag weigeren acht te slaan op een arrest van nietigverklaring van de Raad van State op grond dat deze niet bevoegd zou zijn geweest om die nietigverklaring uit te spreken.

Het bestreden arrest beslist dat het arrest van nietigverklaring van 27 september 1999 “geen enkele uitwerking [heeft], aangezien de Raad van State uitspraak heeft gedaan in een aangelegenheid die uitsluitend tot de rechtsmacht van de rechtbanken behoort” en miskent bijgevolg het voornoemde algemeen rechtsbeginsel.

In zoverre is het onderdeel gegrond.

Noot: 

andersluidende conclusie van advocaat-generaal T. Werquin voor dit arrest in Pas. 2013, nr. 255

zie ook Cass. 18/10/2013, RW 2014-2015, 1082

AR nr. C.12.0011.F

G.O. e.a. t/ OCMW te Brussel

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 30 juni 2011.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Uit het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde van de arresten van de Raad van State die een administratieve rechtshandeling nietig verklaren, volgt dat die arresten gezag van gewijsde erga omnes hebben. De terugwerkende kracht van die arresten heeft tot gevolg dat de administratieve rechtshandelingen ab initio tenietgaan, zodat de partijen opnieuw in de toestand worden geplaatst waarin zij zich bevonden vóór de nietig verklaarde beslissing.

De omstandigheid dat de administratieve overheid, ten gevolge van de nietigverklaring, de nietig verklaarde handeling kan herstellen, ontslaat noch die overheid, noch de met eigenlijke rechtspraak belaste rechter van de verplichting de uitwerking in acht te nemen van het arrest van nietigverklaring wanneer de administratieve overheid de handeling niet heeft hersteld.

Het bestreden arrest stelt vast dat de Raad van State de beslissingen die de tuchtstraf van ambtshalve ontslag opleggen, heeft vernietigd, en vermeldt dat de nietigverklaring “[de verweerder] niet verplicht om [de rechtsvoorganger van de eisers] opnieuw in zijn functies te integreren en hem de daarmee overeenstemmende bezoldigingen te betalen”, aangezien een dergelijke verplichting slechts zou gelden “wanneer, volgens de redenen en het dictum van het arrest van nietigverklaring, de handeling onmogelijk kan worden vernieuwd”.

Met die redenen miskent het bestreden arrest de uitwerking van het arrest van nietigverklaring, namelijk dat, behalve in het geval van het hier onbestaande herstel van de nietig verklaarde administratieve beslissingen, de rechtsvoorganger van de eisers van rechtswege wordt teruggeplaatst in de toestand waarin hij zich bevond vóór de nietig verklaarde beslissingen werden genomen, en miskent het bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel en schendt het de wettelijke bepalingen, zoals die in het middel zijn vermeld.

Het middel is gegrond.

Overige rechtspraak: Cass. 6 februari 2009, RW 2010-11, 1601.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 04/11/2014 - 21:05
Laatst aangepast op: wo, 11/03/2015 - 15:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.