-A +A

Geweld is geen wilsgebrek indien contract sinds ophouden van geweld is goedgekeurd

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 07/09/2017

Zoals elke verbintenis kan worden aangevochten wegens geweld kan ook een dadig worden aangevochten wegens geweld. (art. 2053 lid 2 BW).

Men kan evenwel geweld als wilsgebrek niet meer inroepen, indien de aangevochten verbintentenis sinds het ophouden van het geweld is goedgekeurd. Concreet doet het slachtoffer van het wilsgebrek dan afstand van het recht om de nietigheid van de overeenkomst te vorderen.

Afstand door een partij van het recht om de nietigheid van een overeenkomst ingevolge geweld in te roepen kan uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend gebeuren.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van een recht door een partij strikt moet worden geïnterpreteerd en niet wordt vermoed, kan een dergelijke afstand slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn.

De vrijwillige uitvoering van een overeenkomst die nietig is uit hoofde van geweld kan slechts als goedkeuring of bevestiging worden beschouwd wanneer de uitvoering dateert van na het ophouden van het geweld. Gebeurt de goedkeuring stilzwijgend, dan kan ze enkel worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn en waaruit de zekere wil tot afstand blijkt.

Publicatie
tijdschrift: 
NjW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2018
Pagina: 
345
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

X.BVBA, [ ... ] P.V.A., [ ... ],

Eisers,

[ ... ]

Tegen

Adobe Systems INC., [ ... ] Autodesk Ine., [ ... ] Microsoft Corporation, [ ... ] Verweersters,

[ ... ]

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2015.

[ ... ]

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 2052 Burgerlijk Wetboek hebben dadingen tussen partijen kracht van gewijsde in hoogste aanleg. Men kan er niet tegen opkomen uit hoofde van dwaling omtrent het recht of uit hoofde van benadeling.

Krachtens artikel 2053, tweede lid, Burgerlijk Wetboek kan een dading niettemin vernietigd worden in alle gevallen waarin bedrog of geweld heeft plaatsgehad.

Overeenkomstig artikel 1109 Burgerlijk Wetboek is geen toestemming geldig, indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst of door bedrog verkregen.

Krachtens artikel 1115 Burgerlijk Wetboek kan men niet meer tegen een contract uit hoofde van geweld opkomen, indien dat contract sinds het ophouden van het geweld is goedgekeurd, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, hetzij doordat men de tijd, bij de wet voor het herstel bepaald, heek laten voorbijgaan.

2. Afstand door een partij van het recht om de nietigheid van een overeenkomst ingevolge geweld in te roepen kan uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend gebeuren.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van een recht door een partij strikt moet worden geïnterpreteerd en niet wordt vermoed, kan een dergelijke afstand slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn.

3. Uit deze bepalingen volgt dat de vrijwillige uitvoering van een overeenkomst die nietig is uit hoofde van geweld slechts als goedkeuring of bevestiging kan worden beschouwd wanneer de uitvoering dateert van na het ophouden van het geweld. Gebeurt de goedkeuring stilzwijgend, dan kan ze enkel worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn en waaruit de zekere wil tot afstand blijkt.

4. Uit de derde syntheseconclusie in beroep van de eisers blijkt dat deze partijen niet alleen aanvoerden dat de

dading werd ondertekend onder de bedreiging van inbeslagname van al het informaticamateriaal en dat deze overeenkomst, onder meer, een onmiddellijke betaling oplegde van een bedrag van 6.787,16 euro als voorschot op de gevorderde schadeloosstelling en de onmiddellijke aankoop op straffe van dwangsommen van de integrale versie van "Autocad ' ter waarde van ongeveer 6.000 euro, maar ook dat zij, volgend op de ondertekening van de dading, "onmiddellijk de betwiste Autocad-licentie [hebben] gekocht - om de eenvoudige reden dat de overeenkomst een dwangsom van 25 euro per dag voorzag - en de eerste schijf van de voorziene schadeloosstelling betaald".

De eisers voerden aldus aan dat zowel de dading als het begin van uitvoering niet vrijwillig, maar onder druk gebeurde.

5. De appelrechters stellen vast dat de eisers "(begin van) uitvoering hebben gegeven aan de dading door enerzijds een betaling te doen van 6.787,16 euro, en, door daags na de dading het bewijs voor te brengen van de aankoop van legale software zoals bedongen in artikel 3 van de dading."

Zij oordelen vervolgens dat indien er al sprake zou zijn van een wilsgebrek in hoofde van de eisers die tot de nietigheid van de dading aanleiding zou kunnen geven, die nietigheid relatief is en gedekt wordt door deze handelingen.

De appelrechters die zonder na te gaan of de bevestiging gebeurde nadat het geweld een einde had genomen, de bevestiging aannemen van de beweerde nietigheid, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

DICTUM

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behoudens in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.

[ ... ]
 

Noot: 

Nick Portugaels, Goedkeuring van een dading waarvan de toestemming door geweld was afgeperst, NjW 2018, 346

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 21/05/2018 - 14:23
Laatst aangepast op: zo, 10/06/2018 - 16:25

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.