-A +A

In geval van nood mag een beëdigde tolk die de taal van de verdachte maar niet de taal van de rechter beheerst vertalen naar een taal die de rechter wel begrijpt

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 18/01/2012
A.R.: 
P.12.0065.F

Noch artikel 31 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, noch artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering, noch enig enig algemeen rechtsbeginsel beletten dat de beëdigde tolk waarop een beroep is gedaan om de verklaringen te vertalen van een inverdenkingestelde die zich in in een andere taal wenst uit te drukken dan die van de rechtspleging en die de rechter niet begrijpt, in geval van nood de verklaringen van een inverdenkinggestelde vertaalt naar een andere taal dan die van de procedure en die de rechter begrijpt.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat

Nr. P.12.0065.F
C. M.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is in het Duits gesteld en is gericht tegen het in die taal gewezen arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 januari 2012.

Bij beschikking van 11 januari 2012 heeft de eerste voorzitter van het Hof bevolen dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal worden gevoerd.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Uit artikel 12 Taalwet Gerechtszaken volgt dat de onderzoeksrechter voor de onderzoekshandelingen gebruik maakt van de taal die in strafzaken is voorgeschreven voor de rechtbank waartoe hij behoort. Voor de rechtbanken te Eupen wordt de strafrechtspleging in de regel in het Duits gevoerd, overeenkomstig de artikelen 2bis en 14 van die wet.

Krachtens artikel 31 van dezelfde wet wordt de partij die in persoon voor de onderzoeksrechter verschijnt, verhoord in de taal van zijn keuze door de magistraat die, wanneer hij die taal niet kent, een beroep moet doen op de medewerking van een beëdigd tolk. Met toepassing van artikel 45bis, § 1, levert de onderzoeksrechter te Eupen bewijs van de kennis van het Duits en het Frans.

Volgens artikel 47bis Wetboek van Strafvordering wordt, wanneer de persoon die wordt verhoord zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, in het kader van het vooronderzoek of het gerechtelijk onderzoek, ofwel een beroep gedaan op een beëdigd tolk, ofwel worden zijn verklaringen in zijn taal genoteerd, ofwel wordt hem gevraagd zelf zijn verklaring te noteren.

Geen van die bepalingen noch enig algemeen rechtsbeginsel beletten dat de tolk in geval van nood de voormelde verklaringen vertaalt naar een andere taal dan die van de procedure en die de rechter begrijpt.

Het arrest stelt vast dat het onmogelijk was om binnen de termijn waartoe de vrijheidsberoving van de eiser wettelijk beperkt is, een beroep te doen op een beëdigd tolk om in het Roemeens afgelegde verklaringen naar het Duits te vertalen. Het verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat het proces-verbaal waarin de naar het Frans vertaalde verklaring van de eiser is opgenomen, niet nietig is.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 09/07/2016 - 11:52
Laatst aangepast op: za, 09/07/2016 - 11:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.