-A +A

In geld waardeerbare vordering begrip

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 27/01/2017
A.R.: 
C.16.0231.N

Om, ter vaststelling van het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding, te oordelen of het geschil een al dan niet in geld waardeerbare vordering betreft, dient uitgegaan van hetgeen in de akte rechtsingang gevorderd wordt of ter beslechting wordt voorgelegd en niet van hetgeen uiteindelijk door de rechter wordt beslist.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
623
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.16.0232.N

Stad Beringen t/ NV K.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 1 februari 2016.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Overeenkomst art. 1022 Ger.W. is de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. De in dat artikel bedoelde bedragen strekken tot de forfaitaire vergoeding van de kosten die een procespartij heeft moeten besteden voor de bijstand van een advocaat.

De basis, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 Ger.W. worden vastgesteld in het Tarief Rechtsplegingsvergoeding.

Art. 3 van het Tarief Rechtsplegingsvergoeding stelt het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding vast voor de geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen, terwijl art. 2 de rechtsplegingsvergoedingen vaststelt voor geschillen, met uitzondering van de aangelegenheden bedoeld in art. 4 van dit besluit, die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen.

Voor de toepassing van art. 2 van voormeld Tarief wordt het bedrag van de vordering vastgesteld overeenkomstig de artt. 557 tot 562 en 618 Ger.W. voor de bepaling van de bevoegdheid en de aanleg.

Art. 557 Ger.W. preciseert dat onder het bedrag van de vordering wordt verstaan de som die in de inleidende akte wordt geëist, met uitsluiting van de gerechtelijke interest en van alle gerechtskosten alsook van de dwangsommen.

2. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat, om te oordelen of het geschil een al dan niet in geld waardeerbare vordering betreft, dient te worden uitgegaan van wat in de akte van rechtsingang gevorderd wordt of ter beslechting wordt voorgelegd en niet van wat uiteindelijk door de rechter wordt beslist.

3. De appelrechter oordeelt dat de eerste rechter terecht het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding heeft toegekend aan de verweerder op de vaststellingen en op grond dat:

– de eiseres een verzoekschrift en dagvaarding in onteigening heeft neergelegd op grond van de Onteigeningswet 1962;

– volgens de inleidende dagvaarding en haar syntheseconclusie de eiseres niet enkel vordert de wettigheid van de onteigening te beoordelen maar ook, zowel provisioneel en daarna voorlopig, het bedrag van de vergoedingen vast te stellen die toekomen aan de verweerster ingevolge de onteigening;

– wanneer de vordering zowel bestaat uit niet in geld waardeerbare onderdelen als in geld waardeerbare onderdelen, de in het gelijk gestelde partij recht heeft op één rechtsplegingsvergoeding, namelijk de hoogste van de beide rechtsplegingsvergoedingen.

4. De appelrechter die aldus oordeelt dat het geschil een in geld waardeerbaar geschil betreft en hiervoor het bedrag van de in de dagvaarding voorgestelde onteigeningsvergoeding mee in overweging neemt, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Noot: 

• Stefaan Voet Rechtsplegingsvergoeding bij een gemengde vorderiing Hof van Cassatie hakt de knoop door, noot onder Cass. 15 januari 2010, RW 2010-2011, 874.

Met toelichting over de verschillende standpunten inzake rechtsplegingsvergoedingen bij meerdere vorderingen gelardeerd met rechtspraak en rechtleer.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 09/12/2017 - 11:09
Laatst aangepast op: za, 09/12/2017 - 11:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.