-A +A

Geen strafverzwaring wanneer in beroep bij eenheid van opzet meer feiten worden weerhouden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 06/01/2004
A.R.: 
P030797N

Er is geen strafverzwaring wanneer de appèlrechter, nadat de eerste rechter ingevolge eenheid van opzet één straf had uitgesproken wegens verscheidene misdrijven, deze straf behoudt alhoewel hij slechts nog bepaalde misdrijven in aanmerking neemt (1). (1) Cass., 21 sept. 1999, AR P.98.1004.N, nr 47.

De omstandigheid dat een strafbaar feit een ogenblikkelijk misdrijf is, sluit niet uit dat verscheidene van die feiten, in zoverre ze bewezen zijn, geacht kunnen worden een geheel van gedragingen te zijn die één misdrijf uitmaken wegens de eenheid van opzet van de dader.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat

Nr. P.03.0797.N
C. C.,
eiser, beklaagde,
tegen
1. B. H.,
2. C. M- J.,
verweerders, burgerlijke partijen.

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 april 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof

III. Cassatiemiddelen

Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof

A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Overwegende dat het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij eiser voor de telastgelegde feiten a en b wordt vrijgesproken, niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang;

B. Onderzoek van de middelen

1. Eerste middel

Overwegende dat wanneer het hof van beroep, dat bij de beoordeling van het hoger beroep tegen een vonnis dat, wegens de eenheid van opzet waarmee verschillende misdrijven zijn gepleegd, één enkele straf heeft uitgesproken, slechts bepaalde van die misdrijven in acht neemt en niettemin de uitgesproken bestraffing handhaaft, het zijn beslissing niet moet nemen met eenparige stemmen van zijn leden;

Dat het middel faalt naar recht;

2. Tweede middel

Overwegende dat de omstandigheid dat een strafbaar feit een ogenblikkelijk misdrijf is, niet uitsluit dat verschillende van die feiten, in zoverre ze bewezen zijn, geacht kunnen worden een geheel van gedragingen te zijn die één misdrijf uitmaken wegens de eenheid van opzet van de dader;

Overwegende dat het middel in zoverre het die mogelijkheid uitsluit, faalt naar recht;

Overwegende voor het overige dat de appèlrechters de omschrijving van de verschillende feiten zoals bepaald in de verwijzingsbeschikking aanpassen aan het nà de verwijzing gewijzigde artikel 490bis Strafwetboek, vaststellen dat eiser zich daarop heeft kunnen verdedigen, de feiten c, d, e, f bewezen verklaren als gepleegd zijnde op de datums die het arrest in het beschikkend gedeelte precies aanwijst, oordelen dat ze gepleegd zijn met hetzelfde misdadig opzet en, met toepassing van artikel 65 Strafwetboek, eiser wegens die vermengde feiten veroordelen tot één enkele straf;

Overwegende dat de appèlrechters zodoende zowel de laatste strafbare gedraging als de datum waarop die is gepleegd aanwijzen, eisers recht van verdediging niet miskennen en de beslissing naar recht verantwoorden;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;

C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van vijfentachtig euro vierendertig cent verschuldigd.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, en uitgesproken in openbare terechtzitting van zes januari tweeduizend en vier, 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/12/2017 - 19:32
Laatst aangepast op: di, 26/12/2017 - 19:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.