-A +A

Geen overheidsaansprakelijkheid voor wegen op in aanleg zijnde verkavelingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Politierechtbank
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
maa, 09/01/2012
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011-2012
Pagina: 
1606
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

G.M. t/ Stad Gent en NV E.

De vordering strekt tot veroordeling van verweersters – tweede verweerster als aansprakelijkheidsverzekeraar van eerste verweerster – tot een schadevergoeding van 3.565,02 euro, vermeerderd met de interest.

In haar dagvaarding zet eiseres uiteen dat haar zoon op 25 juni 2006 haar voertuig bestuurde en dat haar voertuig schade opliep toen hij te Gent van de Groenstraat kwam en de richting Krijterweg volgde.

Volgens eiseres is de schade toe te schrijven aan een diepe put in de weg en aan gebrekkige signalisatie van wegenwerken. Eiseres baseert haar aansprakelijkheidsvordering op art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet (gemeentelijke verplichtingen inzake veilig wegbeheer), art. 1382 BW juncto art. 7 en 78 Wegverkeersreglement (aquiliaanse fout) en art. 1384, eerste lid BW (kwalitatieve aansprakelijkheid als bewaarder van een gebrekkige zaak).

Uit de geseponeerde strafinformatie blijkt dat de zoon van eiseres, komende van de Groenstraat, een nieuwe weg in aanleg inreed, denkende dat hij de Krijterweg inreed. Korte tijd na het indraaien deed de schade zich voor.

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de zoon van eiseres een weg in aanleg van een verkaveling was ingereden. Alleen de boordstenen en de riolering waren afgewerkt, maar niet het wegdek zelf. Het was in die omstandigheden dat het voertuig in een diepe put terechtkwam.

Foto’s geven een goed beeld van de toestand. Zoals al gezegd reed de zoon van eiseres (bij vergissing) een nog in aanleg zijnde verkaveling in. Op de foto’s is duidelijk het plakkaat van de NV M., die de verkaveling uitvoerde, te zien, evenals een zekere signalisatie links van de toegang die de zoon van eiseres inreed, op het terrein van de verkaveling geplaatst.

Uit de stukken van het dossier van eiseres blijkt dat zowel in de strafinformatie als door de verzekeraar van verweerster bevestigd werd dat het schadegeval zich voordeed op privéterrein.

Niet zonder belang voor de beoordeling van het geschil is ten slotte de in het dossier van verweerster overgelegde verkavelingsvergunning. De rechtbank verwijst in het bijzonder naar art. 6 dat bepaalt dat de weg en zijn uitrusting binnen een jaar na de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken bij notariële akte aan de stad zullen worden afgestaan.

Beoordeling

A. Art. 1384, eerste lid BW

1. Terecht pleiten verweersters in conclusie dat de vordering niet kan lukken in de mate dat zij gebaseerd is op art. 1384, eerste lid BW, omdat eerste verweerster niet de bewaarder was van de plaats waar de schade zich voordeed. Bewaarder in de zin van art. 1384, eerste lid BW is degene die voor eigen rekening van de zaak gebruik maakt of het genot ervan heeft, zich van de zaak bedient en voor haar bewaring en instandhouding instaat met de mogelijkheid van leiding, toezicht en controle over de zaak (Cass. 4 april 1986, RW 1986-87, 1819; Th. Vansweevelt en B. Weyts, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, nr. 739; H. Vandenberghe, “Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad”, TPR 2011, p. 349, nr. 158). Wat de wegen betreft, is de bewaarder de overheid tot wier domein de weg behoort (H. Vandenberghe et al., “Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad”, TPR 1987, p. 1225, nr. 70, TPR 1995, p. 1115, nr. 70). Niets wijst erop dat de plaats van de schadeverwekkende gebeurtenis al zou overgedragen zijn aan de stad Gent. De in uitvoering zijnde werken wijzen er bovendien op dat de verkavelaar of de aannemer de bewaring kunnen gehad hebben in bovengenoemde betekenis.

2. Daarenboven, en louter volledigheidshalve, was de weg niet gebrekkig. Het ging om een weg (van een in aanleg zijnde verkaveling) in aanleg, waarvan de werken aan de gang waren (zoals de foto’s overtuigend aantonen). Er is dan ook veeleer sprake van een werf dan van een weg en de toestand is de normale toestand van een weg in aanleg waaraan gewerkt wordt, zodat er in die omstandigheden geen sprake is van een gebrekkig wegdek (Pol. Gent 25 februari 2002 en Rb. Gent 18 oktober 2004, T.Vred. 2005, 357). De weg was alleszins niet opengesteld voor het verkeer, zodat op dat vlak de normale veiligheidscriteria geen uitkomst bieden voor de beoordeling.

B. Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet

1. Zoals hierboven gezegd, deed het ongeval zich voor op privaat terrein (dat nog niet overgedragen was aan de stad Gent).

2. De op de gemeente rustende veiligheidsverplichting is weliswaar niet beperkt tot de gemeentewegen, maar strekt zich niet uit tot privéwegen en privéplaatsen, d.w.z. wegen en plaatsen die niet openstaan voor het verkeer in het algemeen, en dit blijft zelfs zo indien die private wegen sporadisch of uit gedoogzaamheid door andere personen worden gebruikt (Pol. Gent 18 oktober 2010, RW 2011-12, 325; Pol. Brugge 10 juni 2009, RW 2009-10, 1573; A.L. Durviaux, B. Kohl en D. Fisse, “Voirie: le point sur la responsabilité des pouvoirs publics” in P. Lecocq en C. Engels (eds.), Dossiers Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters, 13, Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2010, Brugge, die Keure, p. 185, nr. 4.2.2).

3. De door de verkavelaar op het terrein aangebrachte signalisatie (bord C3) wijst er duidelijk op dat de plaats niet toegankelijk was voor het publiek.

4. Ook in de mate als gebaseerd op art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet is de vordering ongegrond.

C. Art. 1382 BW

Eerste verweerster was, zoals hierboven omstandig uiteengezet, niet de wegbeheerder van de plaats van de schadeverwekkende gebeurtenis. Op haar rustte geen signalisatieverplichting m.b.t. de toestand op de werf/weg in aanleg op (vooralsnog) privaat terrein.

Eerste verweerster moest evenmin op de openbare weg signalisatie aanbrengen om het inrijden van een privéterrein te beletten, dat bovendien als verkaveling aangeduid stond en duidelijk het uitzicht had van werken.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 27/04/2012 - 19:14
Laatst aangepast op: vr, 27/04/2012 - 19:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.