-A +A

Geen akkoord over jaarrekening op algemene vergadering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
vri, 04/11/2016
A.R.: 
C/16/00130

Wanneer de algemene vergadering van een vennootschap geen vereiste meerderheid kan bekomen tot goedkeuring van de jaarrekening kan de rechter in kortgeding een lasthebber ad hoc aanstellen met als taak het afwerken en finaliseren van de niet-goedgekeurde jaarrekening, het verzamelen van overblijvende beperkte opmerkingen, het houden van de algemene vergadering en de machtiging tot neerlegging.

De vordering is urgent, gelet op de dreigende administratieve boetes, de commerciële schade die dreigt wegens de opvolging door derden (leveranciers, schuldeisers, banken, ... ) van de neerleggingen op de Nationale Bank voor de vennootschap die niet kan neerleggen

 

Publicatie
tijdschrift: 
DAOR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2018/1-2 - 125-126
Pagina: 
104
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Voorz. Kooph. Gent, afd. Gent, kortgeding, 15 november 2017, D.A.O.R. 2018/1–2 – n° 125-126 104

AR: C/17 /00027

BVBA - Onenigheid tussen de vennoten - Onmogelijkheid tot opstellen van de jaarrekening, voorlegging aan de algemene vergadering en neerlegging bij de Nationale Bank - Aanstelling van een lasthebber ad hoc - Urgentie

Wanneer de algemene vergadering van een vennootschap geen vereiste meerderheid kan bekomen tot goedkeuring van de jaarrekening kan de rechter in kortgeding een lasthebber ad hoc aanstellen met als taak het afwerken en finaliseren van de niet-goedgekeurde jaarrekening, het verzamelen van overblijvende beperkte opmerkingen, het houden van de algemene vergadering en de machtiging tot neerlegging.

De vordering is urgent, gelet op de dreigende administratieve boetes, de commerciële schade die dreigt wegens de opvolging door derden (leveranciers, schuldeisers, banken, ... ) van de neerleggingen op de Nationale Bank voor de vennootschap die niet kan neerleggen.

(H.M. t. P.R. en BVBA H)

( ... )

Voorwerp van de vordering

De vordering strekt er toe voor recht te horen zeggen dat verweerder gehouden is om over te gaan tot de oproeping van de algemene vergadering van de vennootschap BVBA De H. binnen de 15 dagen na de tussen te komen beschikking, en dat hierbij tot de benoeming van eiser als zaakvoerder wordt overgegaan; en dit alles onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 200 EUR per dag vertraging;

Akte te verlenen van vrijwillig tussenkomst van de BVBA De H. als procespartij;

Verweerder te horen veroordelen tot de kosten van het geding.

Voorwerp van de tegeneis

De tegeneis van de heer P.R. strekt er toe:

Een lasthebber ad hoc te horen aanstellen met in conclusies bepaalde opdracht.

De stemafspraak tussen partijen zoals overeengekomen op 13 september 2012 voorlopig te horen opschorten;

De zaak in voortzetting te plaatsen op 2 maanden ter opvolging van het mandaat van de aangestelde lasthebber; Verweerder op tegeneis te horen veroordelen tot betaling van een provisie aan de gerechtelijk vereffenaar; Verweerder op tegeneis te veroordelen tot de kosten.

Feiten

Op 13 september 2012 verkocht verweerder aan eiser 50 % van de aandelen van de vennootschap BVBA De H., met maatschappelijke zetel te 9000 GENT,.

De vennootschap is actief in het ontwerpen en voeren van reclame -en promotiecampagnes, management van artiesten, productie van films ....

BVBA De H. werd opgericht door verweerder en een derde, mevrouw C. P.R. is de zaakvoerder.

Bij het sluiten van de aandelenoverdracht in 2012 werd afgesproken tussen partijen dat eiser tevens tot zaakvoerder zou worden benoemd van de vennootschap. Eiser zou boekhoudkundige en administratieve taken verrichten voor BVBADeH.

Volgens verweerder bleek al snel dat eiser zijn opgenomen verplichtingen/afspraken als aandeelhouder niet nakwam, de boekhouding liep fout en eiser zou akkoord geweest zijn om af te zien van het zaakvoerdersschap.

Eiser betwist dit.

Volgens verweerder is verdere samenwerking tussen partijen onmogelijk en zou eiser er de oorzaak van zijn dat de jaarrekening voor het afgelopen boekjaar nog niet is neergelegd. Verweerder zou eiser hebben aangeboden zijn aandelen over te nemen en ziet huidige procedure als een maneuver om de prijs van de aandelen te beïnvloeden.

Eiser vordert voor recht te horen zeggen dat verweerder gehouden is over te gaan tot oproeping van de algemene vergadering van de BVBA De H. om hem te horen aanstellen als zaakvoerder.

Beoordeling

Ontvankelijkheid

Verweerder argumenteert dat eiser geen hoedanigheid en belang heeft om de vordering te stellen en dat deze op grond van art, 17 Ger.W. onontvankelijk is.

Op 27 juni 2017 werd eiser opgeroepen voor een algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA De H. op datum van 13 juli 2017 met als agendapunt ondermeer de benoeming van een bijkomende nieuwe zaakvoerder.

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 13 juli 2017 blijkt dat dit agendapunt werd besproken en de beide aandeelhouders tegenstrijdige standpunten innamen. Het kwestieus agendapunt benoeming van een bijkomende nieuwe zaakvoerder werd opnieuw opgenomen in de agenda van 13 juli 2017 voor de algemene vergadering van 4 augustus 2017.

Eiser oordeelt dat ondanks het feit dat dit agendapunt reeds vermeld werd in twee algemene vergaderingen hij toch belang heeft "nu verweerder de benoeming van eiser steeds opnieuw boycot op basis van onjuiste feitelijkheden".

Het belang wordt beoordeeld op het ogenblik dat de vordering wordt ingeleid. Op 21 juni 2017, datum van de betekening van de dagvaarding kortgeding, was er nog geen uitnodiging verstuurd voor de algemene vergadering inhoudende het agendapunt benoeming van een bijkomende nieuwe zaakvoerder.

Bijgevolg had eiser belang en is de vordering ontvankelijk.

Urgentie

Bij de beoordeling van de gegrondheid van de vordering in kortgeding dient onderzocht of het ingeroepen spoedeisend karakter van de vordering daadwerkelijk aanwezig is vanaf het inleiden van de vordering tot op het ogenblik dat de zaak wordt in beraad genomen.

Er is sprake van urgentie wanneer de gewone rechtspleging niet bij machte is het geschil tijdig op te lossen en wanneer een onmiddellijke beslissing wenselijk is om schade van een bepaalde omvang en ernstige ongemakken te voorkomen (Cass. 11.05.90, T.B.H.1990, 774).

Volgens verweerder is de vordering tot het bijeenroepen van een algemene vergadering met het door eiser gevraagd agendapunt geenszins urgent nu eiser aandeelhouder is sedert 2012 en hij gedurende de voorbije jaren nooit aanspraak gemaakt heeft op de benoeming tot zaakvoerder, integendeel.

Eiser blijft in gebreke omstandigheden aan te tonen die staven dat zijn benoeming als zaakvoerder op heden dermate spoedeisend is dat een onmiddellijke beslissing wenselijk is om ernstige schade te voorkomen. Bovendien kwam inmiddels het door eiser gevraagde agendapunt reeds tweemaal voor op een oproeping voor de algemene vergadering, zodat de vordering ook zonder voorwerp is.

Tegeneis

P.R. vordert de aanstelling van een lasthebber ad hoc met als opdracht:

- de opmerkingen van de aandeelhouders van de BVBA De H. op te vragen en te verzamelen, zijnde van de heer H.M. enerzijds en de heer P.R. anderzijds en dit louter beperkt tot het specifieke aspect van vermeende (resterende) privékosten van de beide aandeelhouders bekostigd met vennootschapsgelden met betrekking tot de jaarrekening over boekjaar 2016, waarbij deze opmerkingen dienen opgevraagd en te worden ontvangen binnen een redelijke termijn van twaalf dagen na de uitspraak van de tussen te komen beschikking;

- deze opmerkingen aan de boekhouder van BVBA De H. (Dhr. D.L.) over te maken en door deze laatste te laten verwerken in de jaarrekening volgens de boekhoudkundige regels, waarbij desgevallend de privékosten welke nog niet werden bewezen, worden ingeboekt op rekening-courant (vennotenrekening) van de desbetreffende aandeelhouder teneinde de jaarrekening te finaliseren;

- de lasthebber ad hoc te machtigen deze gefinaliseerde aangepaste jaarrekening op de eerstnuttige dag neer te leggen op de balanscentrale teneinde te voldoen aan alle wettelijk bepalingen ter zake [art 92/96/98 W.Venn.), waarbij de uit te spreken beschikking geldt als titel en machtiging ter neerlegging.

Eiser op tegeneis wijst er op dat H.M. door zijn weigering om de jaarrekening goed te keuren handelt in strijd met het vennootschapsbelang en dat dit verstrekkende nefaste gevolgen kan hebben. De BVBA De H. is opgericht in 2008 en zou onvoldoende reserves hebben om het nadeel dat voortvloeit uit een laattijdige neerlegging van de jaarrekening op te vangen.

Bovendien komt het voor dat het argument van H.M. tot weigering van de goedkeuring niet gemotiveerd of gerechtvaardigd is. H.M. wenst verder onderzoek van de boekhouding uit te voeren. Er zijn geen aanwijzingen dat dit hem belet wordt of dat hij inmiddels niet ruim de tijd kreeg. Blijkbaar zijn er andere persoonlijke motieven die tot deze weigering leiden maar deze persoonlijke belangen zijn van aard om het vennootschapsbelang schade toe te brengen.

In deze omstandigheden komt de aanstelling van een lasthebber ad hoc met een beperkte opdracht gegrond voor.

Het op tegeneis meer gevorderde voldoet niet aan de vereisten voor een vordering in kortgeding.

( ... )

Ontvangen de vordering op hoofdeis en verklaren deze ongegrond;

Ontvangen de vordering op tegeneis en verklaren deze gegrond in de hiernabepaalde mate;

Stellen aan als lasthebber ad hoc: meester Luc De Muynck, advocaat met kantoor te 9840 De Pinte, Graaf H. Goethalslaan 15, met als opdracht:

- de opmerkingen van de aandeelhouders van de BVBA De H. op te vragen en te verzamelen, zijnde van de heer H.M. enerzijds en de heer P.R. anderzijds on dit louter beperkt tot het specifieke aspect van vermeende (resterende) privékosten van de beide aandeelhouders bekostigd met vennootschapsgelden met betrekking tot de jaarrekening over boekjaar 2016, waarbij deze opmerkingen dienen opgevraagd en te worden ontvangen binnen een redelijke termijn van 15 dagen na de uitspraak van de tussen te komen beschikking; - deze opmerkingen aan de boekhouder van BVBA De H. (Dhr. D.L.) over te maken en door deze laatste te laten verwerken in de jaarrekening volgens de boekhoudkundige regels, waarbij desgevallend de privékosten welke nog niet werden bewezen, worden ingeboekt op rekening-courant (vennotenrekening) van de desbetreffende aandeelhouder teneinde de jaarrekening te finaliseren;- na bijeenroeping van de algemene vergadering waarbij wordt gestemd over de jaarrekening, deze gefinaliseerde aangepaste jaarrekening op de eerstnuttige dag neer te leggen op de balanscentrale teneinde te voldoen aan alle wettelijk bepalingen ter zake (art 92/96/98 W.Venn.), waarbij

onderhavige beschikking geldt als titel en machtiging ter neerlegging.

Zeggen dat de lasthebber ad hoc zijn staat van ereloon en kosten zal voorleggen en verhalen op BVBA De H.

( ... )

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 27/06/2018 - 21:03
Laatst aangepast op: wo, 27/06/2018 - 21:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.