-A +A

Garantie op eerste verzoek, recht op afroep en de bewijslast van de onregelmatige afroep

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 28/06/2012
A.R.: 
C.11.0723.N

De begunstigde van een garantie op eerste verzoek heeft het recht tot afroep van de garantie zodra de voorwaarden hiertoe zijn vervuld. De opdrachtgever van de garantie is gerechtigd de krachtens de garantie betaalde bedragen van de begunstigde terug te vorderen wanneer de afroep niet terecht is gebeurd. De bewijslast hiervoor berust bij de opdrachtgever.

In de regel behelst een garantie ‘op eerste verzoek’ een overeenkomst ‘eerst betalen, en pas dan praten’. De draagwijdte van deze garantie houdt in dat dat de garantsteller ("borg")  de schuldeiser in elk geval moet betalen. Dit belet niet dat de gaarantieverlener  geen excepties kan inroepen die bestaan tegen de hoofdschuld, maar hij kan deze pas aanvoeren na betaling in een nadien tegen de schuldeiser in te stellen vordering wegens onverschuldigde betaling.

De garantie op eerste verzoek wordt dus slechts formeel en processueel, geabstraheerd en losgekoppeld van de hoofdschuld; materieel en inhoudelijk blijft de accessoriteit in beginsel onaangetast.

Hij die zich garant stelt op eerste verzoek verliest dus geen excepties, de discussie daarover wordt wel uitgesteld tot na de betaling.

Wel draagt de borgsteller op eerrste verzoek het riscico va insolvabilteit van de hoofdschuldenaar.

Garantie op eerste verzoek wordt vaak verkeerdelijk "borg op eerste verzoek" geheten. De rauwe inhoud van de garantie "eerst betalen en dan pas praten", maakt haar tot een overeenkomst met een deels abstract karakter, weze het dat dit deels abstract karakter slechts tijdelijk is doordat verweer tegen de hoofdverbintenis na de betaling mogelijk is. Dit abstract karakter en de zelfstandigheid van de garantie die daardoor ontstaat, maakt dat de garantie op eerste verzoek te verschillend is van de rechtsfiguur van de borgstelling om als borgstelling te worden aanzien.

zie ook VAN QUICKENBORNE, M., Art. 2036 B.W , in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , 22 p. Jurabibliohteek

Publicatie
tijdschrift: 
DAOR
Jaargang: 
2012/103
Pagina: 
381
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(Multimodal Logistics Platform NV t. Schenker NV)

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. De begunstigde van een garantie op eerste verzoek heeft het recht tot afroep van de garantie zodra de voorwaarden hiertoe zijn vervuld. De opdrachtgever van de garantie is gerechtigd de krachtens de garantie betaalde bedragen van de begunstigde terug te vorderen wanneer de afroep niet terecht is gebeurd. De bewijslast hiervoor berust bij de opdrachtgever.

2. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat :

- de verweerster als huurder van een bedrijfsgebouw aan de eiseres (verhuurder) een bankgarantie op eerste verzoek heeft verstrekt tot waarborg van de eventuele huurschade bij het beëindigen van de overeenkomst ;

- de overeenkomst een einde nam op 31 december 2007;

- de verhuurder op 20 mei 2008 overging tot afroep van de bankgarantie ;

- de bank aan de verhuurder het overeengekomen bedrag betaalde ;

- de huurder het bestaan van huurschade betwist en van de verhuurder de terugbetaling vordert van het door de bank betaalde bedrag;

- tussen de partijen betwisting bestaat over het bestaan en de omvang van de schade.

3. De appelrechters die oordelen dat op de verhuurder als begunstigde van de garantie, de bewijslast rust « van de omvang van het bestaan van de schade, en de omvang ervan », verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 09/07/2016 - 12:24
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 11:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.