-A +A

Fout van gerechtsdeurwaarder in uitvoering van handeling die hij op verzoek van een advocaat kan verrichten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 21/12/2012
A.R.: 
F.12.0006.N

De fouten of nalatigheden van de lasthebber verbinden de lastgever wanneer zij binnen de perken van de lastgeving zijn begaan en kunnen op zichzelf voor de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht opleveren.

De omstandigheid dat de lasthebber een gerechtsdeurwaarder is, heeft geen invloed op deze regel wanneer de hem toerekenbare fout niet werd begaan in het raam van het monopolie dat art. 516, eerste lid Ger.W. aan deze ministeriële ambtenaar toekent, maar in de uitvoering van een handeling die hij overeenkomstig art. 516, derde lid Ger.W. op verzoek van de advocaten van de partijen kan verrichten.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1577
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het openbaar ministerie werpt ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid op: het verzoekschrift en de exploten van de betekening ervan aan de verweerster werden neergelegd ter griffie van het Hof in plaats van op de griffie van het hof van beroep.

Van dit middel werd kennis gegeven aan de partijen overeenkomstig art. 1097 Ger.W.

2. De voorziening van de verweerster tegen de beslissing van de gewestelijke directeur der directe belastingen te Brussel van 16 mei 1994 waarover het arrest beslist, werd bij het hof van beroep ingeleid op 22 juni 1994.

3. Uit de samenhang tussen art. 97, negende lid van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en art. 11, eerste lid van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken volgt dat inzake inkomstenbelastingen de cassatieberoepen tegen beslissingen gewezen op voorzieningen ingeleid voor het hof van beroep vóór 1 maart 1999, nog volledig worden beheerst door art. 386 tot 391 WIB92, zoals ze bestonden vóór hun opheffing bij art. 34 van de voormelde wet van 15 maart 1999.

4. Art. 388, tweede lid (oud) WIB92 bepaalt dat het verzoekschrift dat vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot van betekening, op straffe van verval ter griffie van het hof van beroep worden afgegeven.

5. De eiser heeft het verzoekschrift dat vooraf aan de verweerster werd betekend en de exploten van betekening, neergelegd ter griffie van het Hof.

6. De eiser voert in antwoord op het opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid aan dat hij de gerechtsdeurwaarder die het verzoekschrift samen met de betekeningsexploten heeft neergelegd, uitdrukkelijk heeft verzocht deze neer te leggen op de griffie van het Hof van Beroep te Brussel en dat de nalatigheid van de gerechtsdeurwaarder als een geval van overmacht moet worden beschouwd, waardoor het cassatieberoep geacht moet worden tijdig en regelmatig te zijn neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Brussel.

7. De fouten of nalatigheden van de lasthebber verbinden de lastgever wanneer zij binnen de perken van de lastgeving zijn begaan en kunnen op zichzelf voor de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht opleveren.

8. De omstandigheid dat de lasthebber hier een gerechtsdeurwaarder is, heeft geen invloed op de toepassing van deze regel, aangezien de hem toerekenbare fout niet werd begaan in het raam van het monopolie dat art. 516, eerste lid Ger.W. aan deze ministeriële ambtenaar toekent, maar in de uitvoering van een handeling die hij overeenkomstig art. 516, derde lid Ger.W. op verzoek van de advocaten van de partijen kan verrichten.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
 

Noot: 

M. de Potter de ten Broeck, R.W. 2013-2014, 1577, Een tekortkoming van een gerechtsdeurwaarder in de uitoefening van zijn wettelijk monopolie kan voor zijn opdrachtgever overmacht vormen

Bronverwijzingen

• Cass. 8 november 1985, Arr.Cass. 1985-86, 328;

• Cass. 10 januari 1986, Arr.Cass. 1985-86, 657, JT 1987, 467, Pas. 1986, I, 579, RW 1986-87, 105;

• Cass. 8 september 1993, Arr.Cass. 1993, 676, Pas. 1993, I, 663;

• Cass. 27 april 2010, Ius & Actores 2010, 63, Pas. 2010, 1286, RW 2010-11, 1475, noot B. De Smet).

• Cass. 9 november 2011, Ius & Actores 2012, afl. 2, 83, conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch, JT 2011, 773, conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch, Pas. 2011, 2497, conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch, RDP 2012, 319, conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch, TBBR 2012, 444, noot R. Salzburger, P&B 2012, 80, noot D.M., T.Strafr. 2012, 38, noot G. Schoorens

• EHRM 11 januari 2001, nr. 38460/97, Platakou t/ Griekenland; EHRM 19 mei 2005, nr. 14021/02, Kaufmann t/ Italië) 

• Cass. 7 december 1995, AJT 1996-97, 10, noot S. Geeroms, Arr.Cass. 1995, 1094, Pas. 1995, I, 1129, R.Cass. 1997, 49, noot J. Leysen en K. Seyen, RW 1996-97, 778, noot P. Depuydt).

• conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch voor Cass. 9 november 2011, JT 2011, 773:

• J.-F. Germain, “La faute du mandataire en cas de représentation obligatoire: un cas de force majeure?” (noot onder Cass. 21 december 2012), JT 2014, 118-119).

• R. Rens, “De vrije keus van de notaris” in Liber amicorum Professor Baron Jean van Houtte, Brussel, Elsevier, 1975, 819).

• (R. Salzburger, “La faute contractuelle commise par l’huissier de justice-mandataire constitue-t-elle un cas de force majeure pour son mandant?” (noot onder Cass. 9 november 2011), TBBR 2012, 449; G. Schoorens, “De laattijdige betekening van een rechtsmiddel door de fout van de gerechtsdeurwaarder: een geval van overmacht” (noot onder Cass. 9 november 2011), T.Strafr. 2012, 39-40).
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 03/06/2014 - 14:35
Laatst aangepast op: di, 03/06/2014 - 14:35

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.