-A +A

Fiducre schendt de goede trouw door al te hoge interesten te vorderen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Zaventem
Datum van de uitspraak: 
don, 12/04/2018
A.R.: 
17A559

Meer dan meer dan vijftien jaar na toekenning van het oorspronkelijke krediet vordert de eisende partij (Fiducre) op een openstaand saldo in kapitaal van 717.79 euro een conventionele intresten van 6.031,62 EURO te vermeerderen met de bijkomende intresten, de kosten en de rechtsplegingsvergoeding.

Gezien de in hoofde van eisende partij voordelige conventionele intrestvoet werd de invordering niet correct benaarstigd.

Onafgezien de problematiek van de eventuele verjaring der intresten, blijkt uit het feitenrelaas dat eisende partij misbruik maakt van de rechten die zij put uit de kredietverlening.

Terwijl het achterstallige kapitaal verminderde tot 717,79 EURO, worden niet minder als 6.031,62 EURO conventionele intresten ten laste gelegd van verwerende partij, som geactualiseerd op 8 december 2017.

Door aldus te handelen schendt Fidiucre als eisende partij het beginsel dat overeenkomsten ter goeder trouw moeten worden uitgevoerd.

De sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in het opleggen van de normale toepassing ervan of in het herstel van de schade ten gevolge van dat misbruik.

Wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft op de toepassing van een contractueel beding, kan het herstel erin bestaan dat aan de schuldeisers het recht wordt ontzegd om op dat beding beroep te doen. (Cass., 17 mei 2002, R.W.,2001-2002, 787).

Het gebrek aan loyale uitvoering van de overeenkomst door aanzienlijke conventionele intresten aan te houden, schendt art. 1134 al. 3 B.W ..

Verwerende partij wordt dan ook vrijgesteld van de conventionele intresten die lastens haar door Fiducre worden gevorderd.

Publicatie
tijdschrift: 
niet gepubliceerd
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Vredegerecht van het kanton OVERIJSE-ZAVENTEM zetel Zaventem

Op de openbare terechtzitting van donderdag twaalf april tweeduizend achttien, in de gerechtszaal van het vredegerecht van het kanton OVERIJSE-ZAVENTEM, zetel Zaventem, werd door de vrederechter, van het vredegerecht van voormeld kanton, het

volgende vonnis uitgesproken:

INZAKE:

FIDUCRE NV, ondernemingsnummer 0403.173.372, met vennootschapszetel te 1140 Evere, Henri Matisselaan 16 , Karel Rogierstraat 3

eisende partij

TEGEN:

M.R
Mr. R. A. loco Mr. Elfri De Neve, advocaat te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 29

verwerende partij

Gelet op de dagvaarding van gerechtsdeurwaarder Verschuere te Herne van 8 december 2017;
Gelet op Ons tussenvonnis op grond van art. 747 Ger. W. dd. 21 december 2017, Rep. R. 2017 /1771;
Gelet op de besluiten van verwerende partij, ter griffie ontvangen per fax op 19 januari 2018;
Gelet op de besluiten van verwerende partij, neergelegd in origineel ter griffie op 22 januari 2018, middels haar raadsman;
Gelet op de besluiten van eisende partij, ter griffie ontvangen per fax op 20 februari 2018;
Gelet op de besluiten van eisende partij, ter griffie ontvangen per mail op 21 februari 2018;
Gelet op de besluiten van eisende partij, neergelegd in origineel ter griffie op 22 februari 2018 middels haar raadsman;
Gelet op de synthese besluiten van verwerende partij, ter griffie ontvangen per fax op 6 maart 2018;
Gelet op de synthesebesluiten van verwerende partij, neergelegd in origineel ter griffie op 13 maart 2018 middels haar raadsman;
Gelet op de wet van 15 juni 1935 en de aanvullende wetten op het gebruik der talen in gerechtszaken;
Gelet op de door de advocaten van partijen in hun pleidooien toegelichte middelen ter terechtzitting van heden, waarna de debatten voor gesloten werden verklaard, de zaak in beraad werd gehouden en de uitspraak werd gesteld op het einde van de terechtzitting;

Bij onderhandse kredietovereenkomst dd. 16 juli 2002 heeft Record een lening op afbetaling ten bedrage van 11.200,00 EURO, gekend onder referte 971-9140124-84, toegestaan aan verwerende partij en wijlen de heer J.R. terugbetaalbaar in 60 maandelijkse stortingen van 245,67 EURO.

Record rekende een jaarlijks kostenpercentage van 12% aan, alsmede een intrestvoet van 12,65% per jaar.

Het krediet werd op 9 september 2004 opgezegd en de schuldvordering enkele maanden later, namelijk op 2 november 2004, overgedragen aan eisende partij.

Tussen 2 november 2004 en 13 augustus 2014 geschiedden tal van betalingen.

Over de jaren heen werd slechts briefwisseling gevoerd tussen partijen.

De gedinginleidende dagvaarding werd pas betekend op 8 december 2017, meer dan vijftien jaar na toekenning van het oorspronkelijke krediet ten bedrage van 11.200,00 EURO.

Heden vordert eisende partij:

1. saldo kapitaal: 717.79 euro

2. schadebeding: 465.40 euro

3. administratieve kosten: 23,99 euro

4. conventionele intresten tot 8 december 2017: 6.031,62 EURO

te vermeerderen met de bijkomende intresten, de kosten en de rechtsplegingsvergoeding.

Gezien de in hoofde van eisende partij voordelige conventionele intrestvoet werd de invordering niet correct benaarstigd.

Onafgezien de problematiek van de eventuele verjaring der intresten, blijkt uit het feitenrelaas dat eisende partij misbruik maakt van de rechten die zij put uit de kredietverlening van 16 juli 2002.

Terwijl het achterstallige kapitaal verminderde tot 717,79 EURO, worden niet minder als 6.031,62 EURO conventionele intresten ten laste gelegd van verwerende partij, som geactualiseerd op 8 december 2017.

Door aldus te handelen schendt eisende partij het beginsel dat overeenkomsten ter goeder trouw moeten worden uitgevoerd.

De sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in het opleggen van de normale toepassing ervan of in het herstel van de schade ten gevolge van dat misbruik.

Wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft op de toepassing van een contractueel beding, kan het herstel erin bestaan dat aan de schuldeisers het recht wordt ontzegd om op dat beding beroep te doen. (Cass., 17 mei 2002, R.W.,2001-2002, 787).

Het gebrek aan loyale uitvoering van de overeenkomst door aanzienlijke conventionele intresten aan te houden, schendt art. 1134 al. 3 B.W ..

Verwerende partij wordt dan ook vrijgesteld van de conventionele intresten die lastens haar worden gevorderd.

Er wordt derhalve als volgt geoordeeld.

Beslissing

De Rechtbank beslist op tegenspraak.

Verklaren de vordering ontvankelijk en deels gegrond.

Veroordelen verwerende partij om aan eisende partij te betalen de som van duizend vijfhonderdenzeven EURO achttien EUROCENT (1.507,18 EURO) te vermeerderen met de gerechtelijke intresten aan de wettelijke rentevoet op 717,79 EURO vanaf 8 december 2017 tot algehele betaling.

Veroordelen verwerende partij om aan eisende partij te betalen de som van zevenhonderdnegenenzestig EURO tweeëndertig EUROCENT (769,32 EURO), zijnde de kosten met inbegrip der rechtsplegingsvergoeding.

Verklaren de vordering voor het overige ongegrond.

Verklaren onderhavig vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande alle verhaal en zonder borg of kantonnement.

De vrederechter heeft getekend met de griffier.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 17/04/2018 - 19:31
Laatst aangepast op: di, 17/04/2018 - 19:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.