-A +A

Exequatur beoordelingsmarge van de rechter

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
don, 17/04/2008
Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Referentie: 
209
Jaargang: 
8 ste jaargang
Pagina: 
726
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

Exequatur beoordelingsmarge van de Rechter om al dan niet tot uitvoerbaarverklaring van een buitenlands vonnis over te gaan.
Hof van Beroep te Gent 17.04.2008 Nieuw Juridisch Weekblad nr. 209, 28.10.2009 pg. 726.
Wettelijke basis art. 25 § 1 WIPRF toepasselijk voor beslissingen die tot stand gekomen zijn na 1.10.2004 en art. 570 Gerechtelijk Wetboek voor beslissingen die tot stand gekomen zijn voor 1.10.2004.
De beoordelingsbevoegdheid van de Rechter omvat niet de controle van het geschil zelf. De Rechter die over de uitvoerbaarverklaring dient te beslissen zal dus geen kennis meer nemen van de grond van de zaak.
In grote lijnen zal de Rechter toetsen of er geen kennelijke onverenigbaarheid is met de openbare orde, de eerbiediging van d rechten van verdediging en de vaststelling of de beslissing niet meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel.
Zie ook de noot onder dit arrest gepubliceerd in het NJW: Weigeringsgronden voor erkenning of tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen
Noot: 

zie ook: Cassatie 4 maart 2011, RABG 2011/12, 866 met noot K. Swerts, Bevoegdheid van de oorspronkelijke rechter gecontroleerd bij de tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen in de Belgischerechtsorde:

samenvatting arrest:

Opdat een buitenlandse rechterlijke beslissing in toepassing van artikel 25, §1, 8°, van het Wetboek IPR niet wordt erkend of uitvoerbaar verklaard, is vereist dat de Belgische rechter onderzoekt of de bevoegdheid van de buitenlandse rechter uitsluitend gegrond was op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen zonder rechtstreeks verband met het geschil in de Staat waartoe die rechter behoort.

Tekst arrest:

Nr. C.10.0191.N
F.B.,
eiser,
tegen
W.V.,
verweerder,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 18 november 2009.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 22, vierde lid, Wetboek IPR mag een buitenlandse rechterlijke beslissing alleen erkend of uitvoerbaar verklaard worden indien zij de voorwaarden gesteld in artikel 25 niet schendt.
Artikel 25, § 1, 8°, Wetboek IPR bepaalt dat een buitenlandse rechterlijke beslissing niet erkend of uitvoerbaar wordt verklaard indien de bevoegdheid van de buitenlandse rechten uitsluitend gegrond was op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen zonder rechtstreeks verband met het geschil in de Staat waartoe die rechter behoort.

2. Opdat een buitenlandse rechterlijke beslissing in toepassing van artikel 25, § 1, 8°, Wetboek IPR niet wordt erkend of uitvoerbaar verklaard, is vereist dat de Belgische rechter onderzoekt of de bevoegdheid van de buitenlandse rechter uitsluitend gegrond was op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen zonder rechtstreeks verband met het geschil in de Staat waartoe die rechter behoort.

3. De appelrechters stellen vast dat, om de bevoegdheid van de Superior Court of California te verantwoorden, op het certificaat dat gehecht is aan de inleidende dagvaarding werd aangekruist dat de eiser woonachtig is in het district en de raadsman van de verweerder uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de verweerder nooit woonachtig is geweest in het district en steeds in Nederland of België verbleven heeft. Zij oordelen: "Aan geen één van de bevoegdheidsgronden die vermeld staan op het certificaat gehecht aan de akte van rechtsingang werd voldaan. [De verweerder] heeft nooit gewoond in het district. [De verweerder] heeft nooit zakelijke rechten gehad op onroerende goederen gelegen in het district Riverside. Hij is enkel in bezit geweest van een soort vastgoedcertificaat dat hem rechten verleende op de opbrengst na verkoop van het onroerende project ‘Triangle'. Het onderliggende geschil had betrekking op een overeenkomst tot het behartigen van zijn zakelijke belangen door [de eiser] onder meer in het project ‘Triangle' opgemaakt te Maastricht op 13 maart 2003. Het voorwerp van de vordering behelsde de contractueel voorziene vergoeding voor de dienstverlening naar aanleiding van de tussenkomst van [de eiser]. Als dusdanig bestaat er geen rechtstreeks verband tussen de grond en het geschil. De betalingsverbintenis situeert zich niet in de USA maar wel degelijk in Maastricht als plaats waar de verbintenis is aangegaan en dient uitgevoerd [te worden]. Derhalve kon niet worden voldaan aan de vordering tot uitvoerbaarverklaring".

4. Door aldus te oordelen, zonder te onderzoeken dat de buitenlandse rechter zijn bevoegdheid uitsluitend had gegrond op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen zonder rechtstreeks verband met het geschil in de Staat waartoe die rechter behoort, vermochten de appelrechters niet zonder schending van artikel 25, § 1, 8°, Wetboek IPR oordelen dat niet aan de uitvoerbaarverklaring van de uitspraak van 1 september 2006 van de Superior Court of California, County of Riverside - limited civil, kon worden voldaan.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven

5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep in de zaak 2009/AR/1242 toelaatbaar verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Gerelateerd
Modellen: 
Aangemaakt op: zo, 08/11/2009 - 16:05
Laatst aangepast op: vr, 01/07/2011 - 22:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.