-A +A

Evenredige verdeling en schuldeisers zonder titel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Mechelen
Datum van de uitspraak: 
vri, 10/01/2014
A.R.: 
13/1393/A

Aan schuldeisers die niet over een uitvoerbare titel beschikken, en van wie de aanspraken worden betwist, kan geen betaling gebeuren.

De hen toekomende bedragen zullen in bewaring worden gegeven totdat zij over een titel beschikken. Worden hun aanspraken uiteindelijk niet erkend, dan wordt overgegaan tot de verdeling van de geconsigneerde gelden tussen de overige schuldeisers. Dat over de vordering een betwisting hangende is voor de bodemrechter, is geen uitsluitingsgrond.

Het komt de beslagrechter niet toe om te oordelen over het bestaan van de schuldvordering. Beschikt de schuldeiser over een geschrift, dan komt zijn vordering in aanmerking.

Dergelijke schuldvorderingen kunnen behandeld worden als deze waarvoor bewarend beslag werd gelegd. Ten belope van het betwiste gedeelte van de vordering worden de aan die schuldeiser toekomende gelden geconsigneerd tot na de uitspraak van de bodemrechter.

(justel)

Publicatie
tijdschrift: 
justel
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Vonnis
De beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, achtste kamer, wijst volgend vonnis :

A.R. nr. 13/1393/A INZAKE :

De bvba TMC CONSTRUCT, met zetel te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 72, met ondernemingsnr. 0503.812.852, tegenspraak voerende partij, 

TEGEN :

1. De heer A. T., verweerder op tegenspraak, 

2. De heer R. M., verweerder op tegenspraak, 

3. De heer L. D.B., verweerder op tegenspraak, die niet verschijnt,

De beslagrechter neemt in acht :

• het ontwerp van evenredige verdeling door gerechtsdeurwaarder F. Bergé opgemaakt op 16 september 2013, met bijlagen neergelegd ter griffie op 22 oktober 2013, en de tegenspraak gevoerd door de bvba TMC CONSTRUCT op 27 september 2013

• de verklaringen van de verschenen partijen ter zitting van 13 december 2013

• de nota's voor de bvba TMC CONSTRUCT en voor de heren T. en M. neergelegd ter zitting van 13 december 2013

• de voor deze partijen neergelegde stukken.

1. Relevante gegevens

Uit de door gerechtsdeurwaarder Bergé neergelegde stukken blijkt dat ten verzoeke van de heer L. D.B. uitvoerend beslag onder derden werd gelegd lastens de bvba TMC CONSTRUCT.

Op 16 september 2013 is gerechtsdeurwaarder F. Bergé overgegaan tot het opstellen van het ontwerp van evenredige verdeling van de ontvangen gelden ten belope van euro 60.616,91.

Het ontwerp voorziet volgende verdeling. Na aftrek van de kosten van evenredige verdeling ( euro 664,67) en de bevoorrechte gerechtskosten ( euro 1.597,97), blijft de som van euro 58.354,27 te verdelen. Geen enkele schuldeiser beroept zich op een voorrecht, zodat wordt overgegaan tot ponds-pondsgewijze verdeling tussen de chirografaire schuldeiers.

Aan de heer D.B. kan volgens het ontwerp het bedrag van euro 4.702,99 worden uitbetaald, aangezien voor dit volledige bedrag een uitvoerbare titel bestaat.

Aan de heer T. kan euro 2.697,56 uitbetaald worden, aangezien hiervoor een uitvoerbare titel bestaat. Het bedrag van euro 18.681,90 kan aan de heer T. worden uitbetaald mits uitdrukkelijke toestemming van de beslagene, bij gebreke waaraan deze gelden zullen worden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas in afwachting van een uitvoerbare titel.

Aan de heer M. kan het bedrag van euro 31.130,64 worden uitbetaald. Aan de Belgische Staat, in de persoon van de Ontvanger der Domeinen en Penale Boeten te Mechelen, kunnen de registratierechten op het vonnis van de eerste kamer van de rechtbank van koophandel te Mechelen van 19 juni 2013 ten bedrage van euro 1.141,18 worden overgemaakt.

Aangezien niet alle schuldvorderingen volledig kunnen worden voldaan, blijven de rechten van deze schuldeisers onverkort gelden lastens de bvba TMC CONSTRUCT, zo besluit de gerechtsdeurwaarder.

2. Beoordeling

2.1. De schuldvordering van de heer T.

2.1.1. De tegenspraak van de bvba TMC CONSTRUCT is gesteund op volgende gronden.

Bij provisioneel vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen van 19 juni 2013 werd de bvba TMC CONSTRUCT reeds veroordeeld tot betaling aan de heer T. van het bedrag van euro 2.403,40.

De bvba TMC CONSTRUCT doet gelden dat de door de heer T. ingediende schuldvordering in hoofdzaak gebaseerd is op vermeend onbetaalde facturen, waaromtrent nog een procedure hangende is voor de rechtbank van koophandel. Zij verwijst naar een verklaring die zou zijn geschreven door de heer T. op 13 juni 2013, en waarin deze laatste bevestigt dat hij betaald werd voor zijn werk, behoudens een bedrag van euro 8.990,00. Nadien deed de bvba TMC CONSTRUCT naar eigen zeggen nog twee betalingen ten belope van respectievelijk euro 3.300,00 en euro 2.850,00.

Het bedrag waarvoor de rechtbank van koophandel een titel verleende, maakt deel uit van het oorspronkelijke bedrag van euro 8.990,00, waarbij nog de kosten van euro 294,16 conform de afrekening van de gerechtsdeurwaarder worden gerekend, aldus de bvba TMC CONSTRUCT.

Voorts stelt de bvba TMC CONSTRUCT dat de titel die de heer T. verkreeg, betrekking heeft op de factuurbedragen die hij ook nog afzonderlijk als schuldvordering heeft ingediend.

De bvba TMC CONSTRUCT betwist tevens de dagvaardingskosten ( euro 295,31), de (maximum)rechtsplegingsvergoeding ( euro 4.400,00), en de kost van de uitgifte van het vonnis ( euro 12,00 : deze som zou reeds begrepen zijn in het bedrag van euro 2.697,56).

In de afrekening die de bvba TMC CONSTRUCT heeft opgenomen in haar akte van tegenspraak, komt zij aldus tot een nog verschuldigd saldo van euro 3.134,16.

2.1.2. Luidens artikel 1628 van het gerechtelijk wetboek komen alleen de niet betwiste schuldvorderingen en deze welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, in aanmerking voor de verdeling. De schuldeiser hoeft dus niet over een uitvoerbare titel te beschikken om zijn aanspraken te laten gelden.

Aan schuldeisers die niet over een uitvoerbare titel beschikken, en van wie de aanspraken worden betwist, kan geen betaling gebeuren. De hen toekomende bedragen zullen in bewaring worden gegeven totdat zij over een titel beschikken. Worden hun aanspraken uiteindelijk niet erkend, dan wordt overgegaan tot de verdeling van de geconsigneerde gelden tussen de overige schuldeisers.

De vordering moet evenmin onbetwist zijn. Dat over de vordering een betwisting hangende is voor de bodemrechter, is dus geen uitsluitingsgrond. Het komt de beslagrechter niet toe om te oordelen over het bestaan van de schuldvordering. Beschikt de schuldeiser over een geschrift, dan komt zijn vordering in aanmerking.

Dergelijke schuldvorderingen kunnen behandeld worden als deze waarvoor bewarend beslag werd gelegd. Ten belope van het betwiste gedeelte van de vordering worden de aan die schuldeiser toekomende gelden geconsigneerd tot na de uitspraak van de bodemrechter.

Werd voor de schuldvordering reeds bewarend beslag gelegd, dan komt de vordering in aanmerking ten belope van het bedrag waarvoor het bewarend beslag werd toegestaan.

2.1.3. Allereerst dient vastgesteld dat uit de conclusie van de heer T. in de procedure ten gronde blijkt dat hij niet langer betaling van de facturen van 17 april 2013 ( euro 4.986,00) en 27 april 2013 ( euro 9.973,60 en euro 2.493,40) vordert (stuk 2 dossier T.-M.). Derhalve kan een totaalbedrag van euro 17.453,00 in mindering worden gebracht van de door de heer T. ingediende schuldvordering.

Verder blijkt hij geen rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van euro 4.400,00 maar slechts ten bedrage van euro 2.750,00 te vorderen, zodat ook de som van euro 1.650,00 in mindering valt te brengen.

Voor wat betreft de kost van de uitgifte ( euro 12,00) dient vastgesteld dat uit het schrijven van de raadsman van de heren T. en M. van 8 augustus 2013 aan gerechtsdeurwaarder Bergé blijkt dat het om de uitgiftes in de beslagprocedures gaat. De gerechtsdeurwaarder heeft in zijn ontwerp van evenredige verdeling evenwel vermeld dat het de uitgiftes van de vonnissen van 19 juni 2013 betreft. Uit zijn afrekening van 21 oktober 2013 blijkt overigens dat de kost van betreffende uitgifte euro 6,00 bedroeg. Het bedrag van euro 12,00 kan derhalve behouden blijven.

Het totaalbedrag van de door de heer T. ingediende vordering dient derhalve te worden verminderd tot een bedrag van euro 18.459,27.

Voor het overige zal de door de heer T. onder punt b) ingediende schuldvordering worden beoordeeld door de bodemrechter.

Van het bewarend beslag onder derden dat ten verzoeke van de heer T. zou zijn gelegd, worden geen stukken bijgebracht.

2.2. De schuldvordering van de heer M.

2.2.1. De tegenspraak van de bvba TMC CONSTRUCT is gesteund op volgende gronden.

Bij provisioneel vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen van 19 juni 2013 werd de bvba TMC CONSTRUCT reeds veroordeeld tot betaling aan de heer M. van het bedrag van euro 34.605,80.

De bvba TMC CONSTRUCT doet gelden dat de facturen waarvan de heer M. nog betaling vordert bovenop het provisionele vonnis, betwist zijn en het voorwerp vormen van een procedure voor de rechtbank van koophandel. Deze facturen kunnen volgens haar dus niet in aanmerking worden genomen.

De bvba TMC CONSTRUCT betwist ook de dagvaardingskosten ( euro 355,06), de (maximum)rechtsplegingsvergoeding ( euro 5.500,00), en de kost van de uitgifte van het vonnis ( euro 12,00 : deze som zou reeds begrepen zijn in het bedrag van euro 36.244,42).

In de gegeven omstandigheden kan volgens TMC CONSTRUCT voor wat betreft de vordering van de heer M. slechts het bedrag van euro 36.244,42 in de evenredige verdeling worden betrokken.

2.2.2. Voor wat de principes inzake de schuldvorderingen in de evenredige verdeling betreft, verwijst de beslagrechter naar hetgeen werd uiteengezet onder punt 2.1.2. 

2.2.3. Uit zijn conclusie in de procedure ten gronde blijkt dat de heer M. nog steeds betaling van de facturen van 11 juni 2013 ( euro 13.303,00 en euro 1.284,95) vordert. Hij vordert tevens de dagvaardingskosten ( euro 355,06) en een rechtsplegingsvergoeding van euro 5.500,00 (stuk 3 dossier T.-M.).

Het komt de bodemrechter toe over deze vordering te oordelen.

Voor wat betreft de kost van de uitgifte ( euro 12,00) kan worden verwezen naar hetgeen onder punt 2.1.3 werd uiteengezet. Ook hier werd deze vergissing gemaakt.

De beslagrechter is dan ook van oordeel dat de in aanmerking te nemen schuldvordering euro 56.699,43 blijft.

2.3. Bijkomende gelden afkomstig van de nv Jan De Nul

2.3.1. De bvba TMC CONSTRUCT deed in haar akte van tegenspraak opmerken dat zij op 16 september 2013 een aanvullende verklaring van derde-beslagene nv Jan De Nul ontving, waarin deze aankondigt dat een bijkomend bedrag van euro 12.769,84 zou worden overgemaakt op rekening van de gerechtsdeurwaarder ( euro 12.796,84 volgens deze verklaring van derde-beslagene : stuk 6 dossier TMC CONSTRUCT).

Nu de totaliteit van het bedrag op rekening van de gerechtsdeurwaarder derhalve euro 73.386,75 bedraagt, dient volgens TMC CONSTRUCT - na vrijgave van het bedrag van euro 49.904,06 aan de schuldeisers - het saldo van euro 23.482,69 aan haar te worden vrijgegeven.

2.3.2. Samen met de heren T. en M. dient geoordeeld dat geen rekening meer kan worden gehouden met na het ontwerp van evenredige verdeling nog door de gerechtsdeurwaarder ontvangen bedragen.

De tegenspraak is gesteund op het ontwerp van evenredige verdeling waarin rekening werd gehouden met een actief van euro 60.616,91.

Daarenboven blijkt thans niet dat gerechtsdeurwaarder Bergé de som van euro 12.796,84 reeds zou hebben ontvangen.

2.4. Evenredige verdeling

Het totaal van de schuldvorderingen waarmee rekening kan worden gehouden bij de evenredige verdeling bedraagt :

euro 8.262,84 (D.B.) + euro 18.459,27 (T.) + euro 56.699,43 (M.) = euro 83.421,54.

Bij ponds-pondsgewijze verdeling tussen deze chirografaire schuldeisers met verdeelsleutel 0,699510822 ontvangt :

- de heer D.B. : euro 5.779,95

- de heer T. : euro 12.912,46

- de heer M. : euro 39.661,86.

Aan de heer D.B. kan het bedrag van euro 5.779,95 worden uitbetaald aangezien voor dit volledige bedrag een uitvoerbare titel bestaat.

Aan de heer T. kan het bedrag van euro 2.697,56 worden uitbetaald aangezien voor dit bedrag een uitvoerbare titel bestaat.

Het bedrag van euro 10.214,90 zal in afwachting van een uitvoerbare titel bewaard blijven bij de Deposito- en Consignatiekas.

Aan de heer M. kan het bedrag van euro 35.103,24 worden uitbetaald, aangezien voor dit bedrag een uitvoerbare titel bestaat.

Aan de Belgische Staat, in de persoon van de Ontvanger der Domeinen en Penale Boeten te Mechelen, Zwartzustersvest 24 bus 5, kunnen de registratierechten op het vonnis van 19 juni 2013 van de eerste kamer van de rechtbank van koophandel te Mechelen ten bedrage van euro 1.141,18 worden overgemaakt.

Het bedrag van euro 3.417,44 zal in afwachting van een uitvoerbare titel bewaard blijven bij de Deposito- en Consignatiekas.

BESLISSING VAN DE BESLAGRECHTER :

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en op de latere aanvullingen en wijzigingen daaraan, werden in acht genomen;

De tegenspraak van de bvba TMC CONSTRUCT is ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate, maar ongegrond voor het overige;

De beslagrechter zegt voor recht dat het bedrag van euro 58.354,27 dat door gerechtsdeurwaarder F. Bergé op 4 oktober 2013 geconsigneerd werd bij de Deposito- en Consignatiekas (dossier nr. 2698.1) volgende bedragen moeten worden uitbetaald, vermeerderd met de op deze bedragen verworven intresten :

• aan de heer L. D.B. : het bedrag van euro 5.779,95

• aan de heer A. T. : het bedrag van euro 2.697,56

• aan de heer R. M. : het bedrag van euro 35.103,24

• aan de Belgische Staat : het bedrag van euro 1.141,18;

Het saldo zal om de hierboven uiteengezette redenen bewaard blijven bij de Deposito- en Consignatiekas, behoudens uitbetaling aan schuldeisers T. en M. met uitdrukkelijke toestemming van de bvba TMC CONSTRUCT;

De tabel van de verdeling der gelden wordt afgesloten;

De beslagrechter stelt vast dat partijen geen opgave hebben gedaan van gerechtskosten.

Aldus uitgesproken op tien januari tweeduizend veertien in openbare zitting van de achtste kamer

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 06/01/2018 - 11:56
Laatst aangepast op: za, 06/01/2018 - 11:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.