-A +A

Erkenning van schuld is geen afstand van verjaring

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 22/06/2015
A.R.: 
S.14.0014.F

Noch uit art. 2248 BW, dat bepaalt dat de verjaring wordt gestuit door de erkenning door de schuldenaar van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, noch uit de artikelen 2220, 2221 en 2224 BW kan worden afgeleid dat de loutere erkenning door de schuldenaar van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, aangeeft dat hij wil afzien van de verkregen verjaring.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
951
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Belgische Staat, minister van Defensie t/ A.V.R. en Dienst voor overzeese sociale zekerheid

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Arbeidshof te Brussel van 21 november 2013.

III. Beslissing van het Hof

Eerste middel

Voor het overige biedt art. 2220 BW de mogelijkheid afstand te doen van de verkregen verjaring.

Luidens art. 2221 BW geschiedt afstand van verjaring uitdrukkelijk of stilzwijgend; de stilzwijgende afstand wordt afgeleid uit een daad die doet veronderstellen dat men van zijn verkregen recht afziet.

Art. 2224 BW bepaalt dat men zich op verjaring kan beroepen in elke stand van het geding, zelfs voor het hof van beroep, tenzij de omstandigheden doen vermoeden dat de partij die zich niet heeft beroepen op het middel van verjaring, daarvan afstand heeft gedaan.

Het staat aan de feitenrechter feitelijk te beoordelen, met naleving van het voornoemde algemene rechtsbeginsel, of de omstandigheden aantonen dat de schuldenaar van de verkregen verjaring afstand wil doen.

Volgens art. 2248 BW wordt de verjaring gestuit door de erkenning door de schuldenaar van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt.

In tegenstelling tot wat het middel betoogt, kan noch uit die laatste bepaling, noch uit de voornoemde bepalingen worden afgeleid dat de loutere erkenning door de schuldenaar van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, aangeeft dat hij wil afzien van de verkregen verjaring.

Voor zover het ontvankelijk is, faalt het middel naar recht.

 

Noot: 

Art. 2244 B.W. bepaalt dat een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen. Buiten de zich te dezen niet voordoende gevallen van hoofdelijkheid en ondeelbaarheid en tenzij de wet anders bepaalt, heeft de stuiting van de verjaring die het gevolg is van één van deze daden, enkel gevolgen voor de personen die daarbij partij zijn geweest en komt de door één van de schuldeisers verkregen verjaring derhalve de andere schuldeisers niet ten goede.

Indien de betaling niet op vrijwillige basis gebeurt, maar het gevolg is van een gedwongen uitvoering, is er geen sprake van een stuitende schulderkenning. (Arbh. Brussel 28 juni 2012, JTT 2012) Een vrijwillige betaling onder de loutere dreiging van uitvoeringsmaatregelen volstaat daarentegen niet om het vrijwillig en dus stuitend karakter van de betalingen weg te nemen. (Gent 16 oktober 2012, P&B 2013, 83) Centraal staat bijgevolg telkens de vraag in welke omstandigheden de betaling is gebeurd, en een schuldenaar die wil vermijden dat een (gedeeltelijke) betaling als een stuitende schulderkenning zal gelden, dient een dergelijke betaling steeds te laten vergezellen van zijn ondubbelzinnig voorbehoud om het verschuldigde karakter ervan te betwisten. (M. DE Ruysscher, Burgerlijke stuiting van de bevrijdende verjaring, een stand van zaken, RW 2013-2014, 843).

Het cassatiearrest van 22/06/2017, gaat een stap verder en stelt dat de loutere erkenning van de schuld, geen afstand van verjaring inhoudt.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 10/03/2017 - 13:32
Laatst aangepast op: vr, 10/03/2017 - 13:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.